kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

21 154 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:17

Giỏo viờn : Ph m Th Ng c Dung Tr ng Ti u h c Th ng Nh t Th sỏu ngy 11 thỏng 12 nm 2009 Kim tra bi c: Hay k lai cõu chuyờn cac em ã c oc hay c nghe co nhõn võt l ụ chi cua trẻ em hoc nhng võt gõn gi vi trẻ em Th sỏu ngy 11 thỏng 12 nm 2009 Kờ chuyờn Kờ chuyờn c chng kin hoc tham gia Th sỏu ngy 11 thỏng 12 nm 2009 K chuy ờn bi: K mụt cõu chuyờn liờn quan ờn ụ chi cua em hoc cua cac ban xung quanh ụ ụ chi chi ụ ụ chi chi ụ ụ chi chi ụ ụ chi chi ụ ụchi chi Th sỏu ngy 11 thỏng 12 nm 2009 Kờ chuyờn Em hóy kờ tờn mt s chi khỏc m em bit 1.Kờ xem vi em co thứ đồ chi m em thich M: Em thich mụt thứ ụ chi mong co c ụ chi õy Trong cuục vui ờm trung thu, anh, chi phu trach tụ chc bục thm cho mụi em mụt thứ ụ chi Co mụt ban c mụt thứ ụ chi ma em thich Khi vờ, ban ụi ụ chi cho em vi biờt em rõt thich no 2.Kờ vờ viờc gi gin chi M: Em c me cho mụt chu tho bụng Luc õu em rõt thich, nhng rụi lõu cung nhat dõn Chu tho bi vt ln loc, bt õu en xin va mõt ca tai na Chi cua em tm cho chu tho rụi lam lai hai cai tai cho chu mụt cach rõt kheo Em lai thõy chu tho ang yờu Luc õy, em mi hiờu: phai biờt gi gin ụ chi 3 Kờ vờ viờc em tng chi cho cỏc ban ngheo M: Trng em võn ụng tng ụ chi sach cho cac ban ngheo Em co nhiờu ụ chi, ó co mụt bup bờ rõt ep Em quyờt inh tng cac ban ụ chi ep nhõt cua minh Th sỏu ngy 11 thỏng 12 nm 2009 Kờ chuyờn 1.Kờ xem vi em co thứ đồ chi m em thich 2.Kờ vờ viờc gi gin chi Kờ vờ viờc em tng chi cho cỏc ban ngheo Th sỏu ngy 11 thỏng 12 nm 2009 Kờ chuyờn -Khi k em nờn dung từ xng hụ nh thờ no? -Khi k chuyờn xng tụi, minh Lu y: Khi k chuyờn cac em khụng nờn la chon nhng ụ chi phc tap xa la vi minh iờu quan l cõu chuyờn co nhõn võt, y nghia phù hp vi chủ im xõy dng c cõu chuyờn, cõn vận dụng nhng kiờn thc vờ k chuyờn ã hoc cac Tõp lm sp xờp lai cac chi tiờt k Th sỏu ngy 11 thỏng 12 nm 2009 Kờ chuyờn K nhom K chuyờn, trao ụi y nghia câu chuyờn, tinh cach nhõn võt sa cha cho Th sỏu ngy 11 thỏng 12 nm 2009 Kờ chuyờn Ai Ai kể kể hay hay hơn? hơn? - Nghe ban k - Nhõn xet bạn kể chuyện nụi dung, cach k, cach dung từ, t cõu, ngữ iờu - Bình chọn bạn kể hay Th sỏu ngy 11 thỏng 12 nm 2009 Kờ chuyờn Em tìm số hát nói đồ chơi mà em biết ? Vờ nh cac em oc lai bi v chun bi trc bi: [...]... trong nhom K chuyờn, trao ụi y nghia của câu chuyờn, tinh cach nhõn võt và sa cha cho nhau Th sỏu ngy 11 thỏng 12 nm 2009 Kờ chuyờn Ai Ai kể kể hay hay hơn? hơn? - Nghe ban k - Nhõn xet bạn kể chuyện về nụi dung, cach k, cach dung từ, t cõu, ngữ iờu - Bình chọn bạn kể hay nhất Th sỏu ngy 11 thỏng 12 nm 2009 Kờ chuyờn Em hãy tìm một số bài hát nói về đồ chơi mà em biết ? Vờ nh cac em oc lai bi v chun
- Xem thêm -

Xem thêm: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay