bài 27 đề tài môi trường

21 214 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:16

Trường tiểu học Đơng Thành C Giáo viên: Nguyễn Hoàng Nam + Trong c¸c bøc tranh díi ®©y, tranh nà o vÏ vỊ ®Ị tµi m«i trêng? 42 Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG * nhóm thảo luận, thời gian phút Tranh vẽ nội dung gì? Nêu hình ảnh chính? Nêu hình ảnh phụ? Màu sắc tranh nào? Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG - Em nêu số nội dung khác vẽ đề tài mơi trường? Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Vì cần phải bảo vệ môi trường ? Vì môi trường bò ô nhiễm ảnh hưởng xấu đến sống Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Kết luận: -Môi trường quan trọng sống Bởi cần có ý thức bảo vệ môi trường - Có nhiều nội dung vẽ đề tài môi trường như: trồng cây, thu gom rác, vệ sinh lớp hoc,… Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Cách Cáchvẽ vẽ Cách Cáchvẽ vẽ Bước Bước Bước Bước Cách Cáchvẽ vẽ - Bước - Bước - Bước - Bước 4: * nhóm thảo luận, xếp bước vẽ, thời gian phút Cách Cáchvẽ vẽ - Bước 1: Tìm, chọn nội dung đề tài - Bước 3: Vẽ hình ảnh phụ - Bước 2: Vẽ hình ảnh - Bước 4: Tơ màu theo ý thích Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Cách Cáchvẽ vẽ - Bước 1: Tìm, chọn nội dung đề tài - Bước 2: Vẽ hình ảnh - Bước 3: Vẽ hình ảnh phụ - Bước 4: Tơ màu theo ý thích Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Cách Cáchvẽ vẽ Bài vẽ học sinh Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Thực Thựchành hành * Tiêu chí đánh giá: - Vẽ tranh rõ nội dung đề tài mơi trường - Vẽ hình cân đối, to rõ - Tơ màu đẹp, có đậm nhạt Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Thực Thựchành hành Vẽ tranh mơi trường q em Cách Cáchvẽ vẽ - Bước 1: Tìm, chọn nội dung đề tài - Bước 3: Vẽ hình ảnh phụ - Bước 2: Vẽ hình ảnh - Bước 4: Tơ màu theo ý thích Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Nhận Nhậnxét, xét,đánh đánhgiá giá * Tiêu chí đánh giá: - Vẽ tranh rõ nội dung đề tài mơi trường - Vẽ hình cân đối, to rõ - Tơ màu đẹp, có đậm nhạt Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Củng Củngcố cố Qua học hơm em biết Thứ Thứ năm, năm, 24 24 tháng tháng 03 03 năm năm 2016 2016 Mĩ thuật bµI 27: VẼ TRANh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Nhận Nhậnxét xéttiết tiếthọc học Dặn Dặndò dò -Quan sát lọ, hoa, [...]... nm nm 2016 2016 M thut bàI 27: V TRANh ẹE TAỉI MOI TRệễỉNG Cỏch Cỏchv v - Bc 1: Tỡm, chn ni dung ti - Bc 2: V hỡnh nh chớnh - Bc 3: V hỡnh nh ph - Bc 4: Tụ mu theo ý thớch Th Th nm, nm, ngy ngy 24 24 thỏng thỏng 03 03 nm nm 2016 2016 M thut bàI 27: V TRANh ẹE TAỉI MOI TRệễỉNG Cỏch Cỏchv v Bi v hc sinh Th Th nm, nm, ngy ngy 24 24 thỏng thỏng 03 03 nm nm 2016 2016 M thut bàI 27: V TRANh ẹE TAỉI MOI... Th nm, nm, ngy ngy 24 24 thỏng thỏng 03 03 nm nm 2016 2016 M thut bàI 27: V TRANh ẹE TAỉI MOI TRệễỉNG Thc Thchnh hnh V mt bc tranh v mụi trng quờ em Cỏch Cỏchv v - Bc 1: Tỡm, chn ni dung ti - Bc 3: V hỡnh nh ph - Bc 2: V hỡnh nh chớnh - Bc 4: Tụ mu theo ý thớch Th Th nm, nm, ngy ngy 24 24 thỏng thỏng 03 03 nm nm 2016 2016 M thut bàI 27: V TRANh ẹE TAỉI MOI TRệễỉNG Nhn Nhnxột, xột,ỏnh ỏnhgiỏ giỏ *... ti mụi trng - V hỡnh cõn i, to rừ - Tụ mu p, cú m nht Th Th nm, nm, ngy ngy 24 24 thỏng thỏng 03 03 nm nm 2016 2016 M thut bàI 27: V TRANh ẹE TAỉI MOI TRệễỉNG Cng Cngc c Qua bi hc hụm nay em bit c gỡ Th Th nm, nm, ngy ngy 24 24 thỏng thỏng 03 03 nm nm 2016 2016 M thut bàI 27: V TRANh ẹE TAỉI MOI TRệễỉNG Nhn Nhnxột xộttit tithc hc Dn Dndũ dũ -Quan sỏt l, hoa, qu
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 27 đề tài môi trường , bài 27 đề tài môi trường , bài 27 đề tài môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay