Unit 1 greetings (14)

7 186 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:13

Teacher : Nguyen Thuy Hang Class:6A4 I.Getting started A special day Listen and read + NEW WORK: Uniform(n):đồng phục Knock at the door:gõ cửa Excited(adj):phấn khởi Calculator:máy tính Smart(adj):bảnh trai(nam) Put on:mặc 2.Listening(book) 3.Vocabulary(book) 4.Pronunciation(book) • CÔNG THỨC 1.S+to be+ the same+N+as+s Ex:I am the same school as Ngoc 2.Let sb+Verd Ex:Let me stay at home HOME WORK • Học lại hôm • Đọc phần Grammar A closer look • Làm sách BT 1,2,3,4,5 unit
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 greetings (14) , Unit 1 greetings (14) , Unit 1 greetings (14)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay