Unit 1 greetings (13)

20 127 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:13

H a er m b ur o s p u nmea ??????????????????? Name atwh ??????????????????? What odof ??????????????????? Food rbode ??????????????????? bored nthka uoy ??????????????????? Thank you eholl ??????????????????? Hello ajanp ??????????????????? Japan pphay ??????????????????? happy ootfllba ??????????????????? football ypal ??????????????????? play fvoaureti ??????????????????? Favourite fmyali ??????????????????? Family das ??????????????????? sad hnguyr ??????????????????? hungry nbumre ??????????????????? number tirhsyt ??????????????????? thirsty zzpai ??????????????????? pizza bdainmont ??????????????????? badminton hgtin ??????????????????? night
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 greetings (13) , Unit 1 greetings (13) , Unit 1 greetings (13)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay