Unit 1 greetings (11)

13 146 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:13

Good Good afternoon morning Everybody Everybody Class 7A WELCOME ALL THE TEACHERS TO OUR CLASS Teacher : Nguyen Thi Mai MAKE UP A DIALOGUE Miss Hoa Miss Hoa: Good morning,Ba Good morning Miss Hoa Ba: …………………., How are you Ba? Miss Hoa: …………………., Ba: you I’m fine, thank you And ………… ? Miss Hoa: Fine, thanks Miss Hoa Ba: Good bye,……… Bye Ba Miss Hoa: ……, Ba: Thursday, September 1st 2015 UNIT 1: GREETINGS LESSON : C1-C2 /P17 New words (numbers) 1: one 11: eleven 2: two 12: twelve 3: three 13: thirteen 4: four 14: fourteen 5: five 15: fifteen 6: six 16: sixteen 7: seven 17: seventeen 8: eight 18: eighteen 9: nine 19: nineteen 10: ten 20: twenty Practice: Count from to 20 10 11 13 15 eleven thirteen fifteen 12 20 twelve twenty Practice: Count from to 20 four six seven eight nine 14 16 17 18 19 fourteen sixteen seventeen eighteen nineteen Practice: Count from to 20 12 11 16 13 17 14 18 19 10 15 20 Practice: Count from to 20 12 11 16 13 17 14 18 19 10 15 20 Practice: Count from to 20 12 11 16 13 17 14 18 19 10 15 20 Game: Find 10 numbers C F K E G J L R O R D G F I V E O Q E T Y A G C H Q P A T V E I D P B H L I N Y K Q L U M X M E B A U G E K M U C X R N F R N I A H H V L T G K G K A U K I O E Q T E L H S H G K B J Q N B V F O R Q E T N X Z L T E I A E E K E P F P E F R C H Z F B O E I R P E J B A I X O H T A A P F A X R W I K E S I Y T N R T O Y L E L N I G Q V U H Q L J T N O A F T J X G E E Q R C U W Y O R E W Z M V H U T N J N T F I T N V T W E N X W F M Y Z F L N L V E W K Game: Find 10 numbers C F K E G J L R O R D G F I V E O Q E T Y A G C H Q P A T V E I D P B H L I N Y K Q L U M X M E B A U G E K M U C X R N F R N I A H H V L T G K G K A U K I O E Q T E L H S H G K B J Q N B V F O R Q E T N X Z L T E I A E E K E P F P E F R C H Z F B O E I R P E J B A I X O H T A A P F A X R W I K E S I Y T N R T O Y L E L N I G Q V U H Q L J T N O A F T J X G E E Q R C U W Y O R E W Z M V H U T N J N T F I T N V T W E N X W F M Y Z F L N L V E W K Practice: Ask about telephone number Miss Hoa: What’s your telephone number ,Ba? Ba: It’s 0313 674 785 Miss Hoa Homework: -Learn numbers from one to twenty - Do EX C1/p7 WB Ba: Good bye ! See you later! [...]... E W Z M V H U T N J N T F I T N V T W E N X W F M Y Z F L N L V E W K 2 Practice: Ask about telephone number Miss Hoa: What’s your telephone number ,Ba? Ba: It’s 0 313 674 785 Miss Hoa 3 Homework: -Learn numbers from one to twenty - Do EX C1/p7 WB Ba: Good bye ! See you later! ...Game: Find 10 numbers C F K E G J L R O R D G F I V E O Q E T Y A G C H Q P A T V E I D P B H L I N Y K Q L U M X M E B A U G E K M U C X R N F R N I A H H V L T G K G K A U K I O E Q T E L H S H G K B J Q N B V
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 greetings (11) , Unit 1 greetings (11) , Unit 1 greetings (11)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay