Unit 1 greetings (10)

7 179 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:13

English Aikatsu wiki school Teacher Quynh Hoa Getting started: • A special day • 1: Listen and read: a Are these sentences true (T) or false (F) • • • • • 1.Vy and Duy are early 2.Phong is eating 3.Duy is Phong’s fiend 4.Duy lives near Phong 5.Phong is wearing a school uniform a Are these sentences true (T) or false (F) {answer} Play game: • fill in the blanks with the word of the school things Play games: Thanks for watching!!!
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 greetings (10) , Unit 1 greetings (10) , Unit 1 greetings (10)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay