Unit 1 greetings (7)

7 171 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:13

Unit 1: Greetings Section C: How old are you? GV: Nguyễn Thị Bình Trường THCS Lê Lợi - Quận Tân Phú Game Bingo 14 13 11 19 15 20 10 16 Structures This is Lan How old are you? I’m eleven (years old) How old are you? How old are you? How old am I? How old are you? How old am I? How old are you? How old am I? How old are you? How old am I? I am one one one I am two two two I am three three three I am four four four I am five five five I am six six six I am seven seven seven I am eight eight eight La…La…La… • Homework 1/ Ss ask their family members’ age 2/ Ss find some requests used in class
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 greetings (7) , Unit 1 greetings (7) , Unit 1 greetings (7)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay