Về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của tổ chức hành chính nhà nước ts nguyễn văn cương

66 408 2
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:05

MỤC LỤCPHẦN A: SƠ LƯỢC VỀ SÁCH CỦA TS. NGUYỄN VĂN CƯƠNG “VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”. TẠI SAO PHẢI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.1I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.21. Lý luận về đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước.22. Lý luận về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước.4II: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.51. Bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thi hành một chính sách cụ thể52. Bộ chỉ số hiệu quả quản trị của chính quyền (GEI)53. Bộ tiêu chí của OECD đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ.64. Bộ chỉ số nhà nước pháp quyền85. Thưc tiễn và kinh nghiệm đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính ở một số nước cụ thể.10III. THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY131. Cơ sở chính trị, pháp lý của việc đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước.132. Thực trạng hoạt động đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước.143. Thực trạng các công cụ đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước.17IV. KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC211. Những yêu cầu về nội dung bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước.212. Đề xuất bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước233. Đề xuất quy trình và điều kiện áp dụng bộ chỉ số24V. TẠI SAO PHẢI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.25PHẦN B: MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ PAPI CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ, HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM. KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH TẠI VIỆT NAM.30I. Mô hình chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI)301. Giới thiệu302. Phương thức đánh giá313. Nội dung đánh giá31II. Khó khăn khi áp dụng mô hình chỉ số PAPI tại Việt Nam351. Đánh giá sơ bộ về khó khăn khi áp dụng352. Kết luận.39PHẦN C: MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ PCI CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM. KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH TẠI VIỆT NAM.42I. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI421. Khái quát chung về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.422. Quá trình áp dụng nghiên cứu tại Việt Nam.433. Phương pháp xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.444. Ý nghĩa của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh53II. Khó khăn khi áp dụng chỉ số năng lực cạnh trạnh PCI581. Quá trình Nghiên cứu và điều tra582. Các doanh nghiệp tham gia trả lời phỏng vấn593. Chưa sử dụng hiệu quả chỉ số năng lực cạnh tranh PCI60PHẦN D: MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ PAR INDEX CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM.61I. Mục đích, Yêu cầu621. Mục đích622. Yêu cầu62II. Cấu trúc PAR INDEX.621. PAR INDEX cấp Bộ622. PAR INDEX cấp Tỉnh63III. Đối tượng và phương pháp đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính641. Đối tượng642. Phương pháp đánh giá, xác định643. Nội dung của PAR INDEX644. Kết quả PAR INDEX 201565IV. Kết luận66 PHẦN A:SƠ LƯỢC VỀ SÁCH CỦA TS. NGUYỄN VĂN CƯƠNG“VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”.TẠI SAO PHẢI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.Đánh giá hiệu quả hoạt động nói chung và hiệu quả thi hành nói riêng của các cơ quan hành chính nhà nước là hoạt động quan trọng, thiết yếu trong công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy nhà nước.Các hoạt động cải cách, đổi mới theo đường lối của Đảng, cũng như các hoạt động chỉ đạo điều hành thường nhật, thường niên sẽ không thể hiệu quả, sát với thực tiễn nếu như việc đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan hành chính nhà nước nói riêng không khách quan, chính xác và đầy đủ. Xuất phát từ nhu cầu đổi mới, cải cách, quản lí và chỉ đạo, điều hành của chính nền hành chính nhà nước thì việc đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của CQHCNN là tất yếu. Để việc đánh giá này được khách quan toàn diện, có sức thuyết phục, làm cơ sở cho hoạt động quản lí, điều hành của nhà nước, phục vụ các chương trình cải cách đổi mới thì các chủ thể được trang bị các bộ tiêu chí và bộ chỉ số đánh giá được thiết kế một cách khoa học. Và cho đến nay, những bộ tiêu chí và bộ chỉ số đánh giá đó được khái quát lại và cung cấp những lý luận về đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của CQHCNN trong cuốn sách “về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước” của tác giả Nguyễn Văn Cương (chủ biên).Về nội dung của sách bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước gồm có 4 chương: Chương 1: những vấn đề lý luận về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước.Chương 2: kinh nghiệm quốc tế trong việc đánh giá hiệu qủa thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước.Chương 3: thực trạng việc xây dựng và áp dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nayChương 4: kiến nghị xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nướcBốn chương sẽ được tóm tắt những nội dung chủ yếu dưới đây. PHẦN A: SƠ LƯỢC VỀ SÁCH CỦA TS NGUYỄN VĂN CƯƠNG “VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC” TẠI SAO PHẢI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Đánh giá hiệu hoạt động nói chung hiệu thi hành nói riêng quan hành nhà nước hoạt động quan trọng, thiết yếu công tác đạo, điều hành máy nhà nước.Các hoạt động cải cách, đổi theo đường lối Đảng, hoạt động đạo điều hành thường nhật, thường niên hiệu quả, sát với thực tiễn việc đánh giá hiệu thi hành pháp luật quan nhà nước nói chung quan hành nhà nước nói riêng không khách quan, xác đầy đủ Xuất phát từ nhu cầu đổi mới, cải cách, quản lí đạo, điều hành hành nhà nước việc đánh giá hiệu thi hành pháp luật CQHCNN tất yếu Để việc đánh giá khách quan toàn diện, có sức thuyết phục, làm sở cho hoạt động quản lí, điều hành nhà nước, phục vụ chương trình cải cách đổi chủ thể trang bị tiêu chí số đánh giá thiết kế cách khoa học Và nay, tiêu chí số đánh giá khái quát lại cung cấp lý luận đánh giá hiệu thi hành pháp luật CQHCNN sách “về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các quan hành chính nhà nước” tác giả Nguyễn Văn Cương (chủ biên).Về nội dung sách số đánh giá hiệu thi hành pháp luật quan hành nhà nước gồm có chương: Chương 1: những vấn đề lý luận về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của quan hành chính nhà nước Chương 2: kinh nghiệm quốc tế việc đánh giá hiệu qủa thi hành pháp luật của quan hành chính nhà nước Chương 3: thực trạng việc xây dựng và áp dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện Chương 4: kiến nghị xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của quan hành chính nhà nước Bốn chương tóm tắt nội dung chủ yếu I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Lý luận về đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các quan hành chính nhà nước 1.1 Khái niệm Đánh giá hiệu thi hành pháp luật quan hành nhà nước Đầu tiên tìm hiểu khái niệm chung đánh giá hiệu thi hành pháp luật Thi hành pháp luật có loại hoạt động sau đây: - Ban hành văn hướng dẫn thi hành văn cấp để cụ thể hoá, chi tiết hoá hoặc cho phù hợp với đặc điểm cụ thể ngành, địa phương mà quan hành nhà nước thực công việc quản lý; - Xây dựng, ban hành hoặc thực chương trình, kế hoạch, quy hoạch triển khai văn pháp luật cấp hoặc đã ban hành; - Tổ chức máy, nhân sự, trang thiết bị, ngân sách điều kiện đảm bảo khác để tổ chức thi hành pháp luật; - Tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; - Tiến hành công tác cấp phép, đăng ký, cấp chứng hành nghề, giấy chứng nhận( bao gồm cấp giấy chứng nhận mang tính ưu đãi cho tổ chức, cá nhân( có ); - Tiến hành hoạt động tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị việc chấp hành văn pháp luật đối tượng có trách nhiệm phải tuân thủ văn pháp luật ( quan trực thuộc, tổ chức dịch vụ công, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, công dân) Các hình thức thi hành pháp luật vừa nêu đã thể quy định Nghị định số 59/2012/NĐ – CP ngày 23/7/2012 Hiệu thi hành pháp luật theo quan niệm chia sẻ phổ biến nghiên cứu khoa học pháp lý nước ta mối tương quan kết thực tế đạt hoạt động thi hành pháp luật với kết dự kiến điều kiện chi phí nhà nước bỏ để tổ chức công tác thi hành tiết kiệm Nó hình thành nên thông số định khung đánh giá hiệu quả: - Kết dự kiến thi hành pháp luật - Kết thực tế công tác thi hành pháp luật - Chi phí bỏ để công tác thi hành pháp luật Theo khoa học đánh giá sách/ Pháp luật gồm loại đánh giá trước ban hành, ban hành sau ban hành sách, pháp luật Theo khoa học hành công sách công, Đánh giá hiệu thi hành pháp luật là đánh giá sau triển khai, thi hành sách pháp luật sau khoảng thời gian định Như vậy, Đánh giá hiệu thi hành pháp luật sử dụng để nhìn lại kết quả, tác động thực tế đã đạt khó khăn bất cập, rào cản việc không đạt mục tiêu, tác động dự kiến 1.2 Nguyên tắc đánh giá hiệu thi hành pháp luật CQHCNN Nguyên tắc đánh giá hiệu thi hành pháp luật quan hành nhà nước tiến hành nhiều loại chủ thể khác nhau, phổ biến loại chủ thể sau: - Chính thân quan hành nhà nước Chính quan hành nhà nước tự kịp thời nhìn nhận lại thực trạng hoạt động thi hành pháp luật mình, kịp thời có uốn nắn, chỉnh sửa nội quan để cải thiện mục tiêu hoạt động Ưu điểm nguyên tắc việc thiết kế chương trình, nội dung, mục tiêu đánh giá sát với thực tế hoạt động quan hành Nhược điểm dễ thiên vị, không khách quan - Cơ quan hành nhà nước cấp Cơ quan cấp tiến hành đánh giá quan cấp dưới( chẳng hạn, đánh giá phủ Uỷ ban nhân dân, Việc đánh giá để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai lệch qua trình thi hành công vụ cấp - Việc đánh giá quan dân cử cùng cấp quan hành nahf nước cùng cấp Việc đánh giá quan dân cử, thay mặt nhân dân tiến hành, tiến hành quan thuộc hai loại hệ thống quan khác - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị – xã hội quan báo chí.Thực vai trò giám sát xã hội quan hành nhà nước bảo đảm quyền lợi nhân dân Lý luận về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của quan hành chính nhà nước 2.1 Bộ số đánh giá hiệu hoạt động tổ chức Chỉ sô theo nghĩa chung số liệu thể biến động trình hay tượng trình hay tượng Chỉ sô đánh giá đặc tính định lượng khách thể đánh giá Có thể nói số thước đo lường tiến đạt nhóm tiêu, mục tiêu cụ thể Chỉ sô tên công cụ để đo lường xác định tình trạng thực tế tiêu Chỉ số cho biết mức độ hoàn thành tiêu, mục tiêu kế hoạch đưa Chỉ số khác tiêu chỗ, Chỉ số tên công cụ đo lường không bao gồm số định lượng còn chir tiêu lượng hóa thành số để phấn đấu đạt Các lý thuyết khoa học thiết kế số đánh giá rằng, để thực việc theo dõi, đánh giá đối tượng ( hoạt động, tổ chức hoặc trình ), có loại số sau đây: Chỉ số đầu vào (nguồn lực đầu tư); Chỉ số đầu (sản phẩm mang tính định lượng); Chỉ số kết (hiệu quả, thực trạng,); Chỉ số ảnh hưởng ( tác động ) 2.2 Bộ số đánh giá hiệu thi hành pháp luật quan hành nhà nước Bộ số đánh giá hiệu thi hành pháp luật quan hành nhà nước công cụ nhận thức dùng để đo lường mức độ hiệu công tác thi hành pháp luật, giúp đánh giá, nhận thức trạng Bộ số tập hợp số thành phần sử dụng để đo lường cách khách quan hiệu thi hành quan hành nhà nước Bộ số đo lường mối tương quan bản: - Tương quan kết thực tế kết dự kiến trước thi hành - Tương quan kết thực tế với nguồn lực bỏ để tổ chức công tác thi hành Nói cách khác, số xây dựng thiết kế dựa thông số đã nêu Bộ số đánh giá hiệu thực loại hoạt động bản: - Ban hành văn hành văn hướng dẫn thi hành văn cấp để cụ thể hoá, chi tiết hoá hoặc cho phù hợp với đặc điểm cụ thể ngành, địa phương mà quan hành nhà nước thực công việc quản lý; - Xây dựng, ban hành hoặc thực chương trình, kế hoạch, quy hoạch triển khai văn pháp luật cấp hoặc đã ban hành; - Tổ chức máy, nhân sự, trang thiết bị, ngân sách điều kiện bảo đảm khác để tổ chức thi hành pháp luật; - Tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; - Tiến hành công tác cấp phép, đăng ký, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận ( bao gồm cấp giấy chứng nhận mang tính ưu đãi cho tổ chức, cá nhân ( có ); - Tiến hành hoạt động tra, kiểm tra, giám sát, giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị việc chấp hành văn pháp luật đối tượng có trách nhiệm phải tuân thủ pháp luật Bộ số thực chức sau: - Công cụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quan hành nhà nước; - Công cụ giúp chủ thể có liên quan giám sát hoạt động quan hành nhà nước; - Giúp chủ thể có liên quan giám sát hoạt động quan hành nhà nước; - Công cụ giúp để quan hành nhà nước thực trách nhiệm giải trình với chủ thể có thẩm quyền; - Công cụ giúp quan hành nhà nước có thêm bằng chứng thuyết phục quan có thẩm quyền kế hoạch hoạt động kế hoạch ngân sách II: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thi hành một chính sách cụ thê Việc đánh giá hiệu thi hành sách dựa vào tiêu chí: Hiệu lực; hiệu quả; mức độ đầy đủ; tính công bằng; tính đáp ứng; mức độ phù hợp Bộ chỉ số hiệu quả quản trị của chính quyền (GEI) Bộ số tập trung vào việc sử dụng ba “ thước” đo lường: - Hiệu sử dụng nguồn lực cho chương trình cung cấp chương trình cung cấp dịch vụ công (chi phí để sản sinh đơn vị kết đầu ra); - Chất lượng dịch vụ cung cấp (chất lượng kết đầu ra); - Mối quan hệ chất lượng kết đầu với chi phí để sản sinh đơn vị kết đầu Bộ số tập trung đo lường nhiệm vụ mà quyền bang phải đảm nhiệm là: giáo dục phổ thông; Giáo dục đại học; Đường cao tốc; dịch vụ trung chuyển bang; Cảnh sát giao thông bang; Tư pháp bang; Trại giam; Quản trị tài Bộ tiêu chí của OECD đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ Việc nghiên cứu, đánh giá hiệu hoạt động Chính phủ mối quan tâm chuyên gia Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD) thập niên gần Các tiêu mô tả sách Chính phủ quy tắc ứng xử Chính phủ : Tính liêm chính; Chính phủ điện tử; Chính phủ mở Các tiêu tổng hợp quản trị công Quản trị nhân lực; Lập kế hoạch ngân sách; Mua sắm công; Điều tiết kinh tế Dưới số tiêu bản: Thứ nhất, các chỉ tiêu về tài và kinh tế công gồm tiêu cụ thể là: - Tổng nguồn thu Chính phủ; cấu trúc nguồn thu; cấu trúc nguồn thu theo cấp quyền; - Tổng chi tiêu Chính phủ; cấu trúc khoản chi tiêu; cấu trúc khoản chi theo cấp quyền; phân loại khoản chi; - Các khoản chi phí sản xuất Chính phủ (nói chung); - Tổng đầu tư phủ; - Các khoản chi tiêu cuối cùng Chính phủ hộ gia đình; - Quy mô tài sản tài nợ có Chính phủ; - Thâm hụt/thặng dư ngân sách Chính phủ; - Nợ phủ; - Vai trò Chính phủ việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) Thứ hai, các chỉ tiêu về tầm nhìn chiến lược và lực lãnh đạo của Chính phủ gồm tiêu cụ thể là: - Sự bền vững tài khoá; - Quản lý nguồn nhân lực chiến lược; - Hệ thống công vụ; - Ảnh hưởng trị dối với đội ngũ cán cao cấp; - Việc định cấp chiến lược: cố vấn cho trưởng; - Chiến lược phủ điện tử Thứ ba, các chỉ tiêu về việc làm Chính phủ và các công ty nhà nước gồm tiêu cụ thể là: - Lượng việc làm Chính phủ công ty nhà nước; - Lượng việc làm tính theo cấp quyền; - Tình trạng già hoá nguồn nhân lực Chính phủ; - Việc tái cấu trúc lực lượng lao động khu vực công Thứ tư, các chỉ tiêu về chế độ sách cho sô vị trí công việcgồm tiêu cụ thể là: - Lương giáo viên; - Lương bác sĩ y tá; - Lương cho cán cao cấp quyền nhà nước trung ương; - Lương cho cán trung cấp quyền nhà nước trung ương; - Lương cho số nghề chuyên nghiệp quyền trung ương; - Lương cho thư ký quyền trung ương Thứ năm, các chỉ tiêu về thực tiễn quản lý nguồn nhân lực gồm tiêu cụ thể là: - Uỷ quyền/giao việc quản trị nguồn nhân lực; - Quản lý hiệu việc làm nhân viên; - Thoả ước lao động quan trung ương; - Điều kiện làm việc quyền trung ương Thứ 6, các chỉ tiêu về tính minh bạch quản trị gồm tiêu cụ thể là: - Năng lực ngành lập pháp việc đảm bảo tính minh bạch chu trình ngân sách; - Phạm vi đạo luật tự thông tin; - Mức độ dễ dàng việc truy vấn thông tin công cộng; - Mức độ chủ động việc cung cấp thông tin quan công quyền; - Mức độ tiết lộ tinhg trạng mâu thuẫn lợi ích nhà lãnh đạo cao cấp Thứ bảy, các chỉ tiêu về mua sắm công gồm chỉ tiêu cụ thể là: - Quy mô thị trường mua sắm công; - Tính minh bạch việc mua sắm công; - Mua sắm công qua môi trường điện tử; - Mua sắm công thân thiện với môi trường Thứ tám, các chỉ tiêu về quản trị việc điều tiết gồm chỉ tiêu cụ thể là: - Khung thể chế điều tiết giám sát; - Cải thiện tính minh bạch quy chế điều tiết; - Chuẩn bị cho việc tuân thủ cách hiệu thực thi quy chế; - Đánh giá hiệu điều tiết Thứ chín, các chỉ tiêu về cách thức cung ứng dịch vụ công gồm tiêu cụ thể là: - Mua ngoài; - Cung ứng qua Internet; - Phương thức công tư (PPP) Thứ mười, các chỉ tiêu về hiệu hoạt động của Chính phủ sô lĩnh vực gồm tiêu cụ thể là: - Công bằng thông qua sách chọn lọc Chính phủ; - Công bằng tiếp cận hội giáo dục; sản lượng giáo dục; kết giáo dục; - Công bằng việc tiếp cận dịch vụ y tế; sản lượng y tế/sức khoẻ biện pháp hiệu dựa kết đầu ra; kết quar y tế chi tiêu; - Hiệu việc quản lý thuế Bộ chỉ số nhà nước pháp quyền Bộ số Nhà nước pháp quyền kỳ vọng công cụ đánh giá định lượng có tính sáng tạo để cung cấp tranh chi tiết toàn diện mức độ hoặc phạm vi mà cấc quốc gia cam kết tuân thủ yêu cầu Nhà nước pháp quyền thực tiễn Bộ số năm 2011 lấy thông tin từ khoảng 2.000 chuyên gia phiếu vấn 66.000 đối tượng dân thường( cho 66 nước - nước khoảng 1.000 dân) Để xây dựng nên số đánh giá thực trạng Nhà nước pháp quyền giới chia thành 52 yếu tố để đánh giá khía cạnh Nhà nước pháp quyền, cụ thể: Khía cạnh về giới hạn quyền lực của Nhà nước bằng Hiến pháp và pháp luật được thể qua hàng loạt các tiêu chí như: - Quyền lực Của Chính phủ phải đươc quy định Luật Nhà nước( tức Hiến pháp ); - Quyền lực Chính phủ phải kiểm soát cách hữu hiệu quan lập pháp hệ thống Toà án ( kiểm soát bằng biện pháp tư pháp); Quyền lực Chính phủ phải kiểm soát cách hữu hiệu bằng hệ thống giám sát/đánh giá kiểm toán độc lập; - Quan chức Chính phủ/chính quyền phải bị trừng phạt thực hành vi sai trái; - Quyền lực quyền phải chịu kiểm soát hữu hiệu chế phi nhà nước (giám sát xã hội) Khía cạnh liêm máy quyền thể thông qua tiêu chí: quan chức quyền (dù thuộc ngành lập pháp, hành pháp hay tư pháp) không sử dụng quyền lực/vị trí công để mưu lợi cá nhân; Khía cạnh xã hội có trật tự và an ninh được thể thông qua các tiêu chí như: - Tội phạm kiểm soát cách hữu hiệu; - Các tranh chấp dân giải cách nhanh chóng, công bằng; - Người dân không sử dụng vũ lực để giải tranh chấp nội nhân dân; Khía cạnh bảo vệ quyền lợi thể qua tiêu chí như: - Không có phân biệt đối xử tầng lớp dân cư việc áp dụng pháp luật; - Sự an toàn tính mạng, sức khoẻ tài sản người dân bảo đảm hữu hiệu; - Bảo đảm quyền tự lập hội, tự kiến, quyền bí mật đời tư; - Bảo đảm quyền bào chữa bị can, bị cáo tuân thủ trình tự luật định vụ án hình sự; Khía cạnh phủ mở được thể qua các tiêu chí như: - Công chúng hiểu quy định pháp luật quyền ban hành ra; - Các quy định pháp luật quyền xuất công khai dễ dàng tiếp cận; - Luật pháp phải có tính ổn định; - Công chúng tham gia hữu hiệu vào trình xây dựng sách , pháp luật; - Mức độ công khai dự thảo văn quy phạm pháp luật cho công chúng; - Mức độ tiếp cận thông tin tổ chức hoạt động quyền công chúng; Khía cạnh thi hành pháp luật cách hữu hiệu qua các tiêu chí như: Quy định quyền thực thi đã tuyên bố, việc thực thi pháp luật không bị chi phối từ lực trị bên ngoài; việc thực thi pháp luật tiến hành kịp thời; bảo đảm yêu cầu pháp chế việc giải vụ án hành chính; quyền không trưng thu, trưng dụng tài sản công dân mà bồi hoàn công bằng; Khía cạnh về khả tiếp cận với hệ thông tư pháp dân sự cách hữu hiệu thể qua các tiêu chí sau: người dân ý thức quyền mà pháp luật trao cho; người dân tiếp cận dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp tham gia vào hệ thống tư pháp dân sự; người dân tiếp cận với Toà án dân sự; hệ thống tư pháp dân phải sạch, công bằng, trì hoãn bất hợp lý; phán thi hành hiệu quả; hệ thống giải tranh chấp Toà án (ADR) tiếp cận được, công bằng hiệu lực Khía cạnh về khả tiếp cận với hệ thống tư pháp hình hữu hiệu thể qua tiêu chí như: mức độ hữu hiệu việc điều tra, phát hiện, truy tố xét xử tội phạm; hệ thống trại giam phải có tác dụng đe làm giảm tội phạm; hệ thống tư pháp phải vận hành cách sạch, trình tự, thủ tục pháp luật đã quy định Khía cạnh về sự tồn tại của hệ thông tư pháp phi quan phương biểu việc hệ thống tư pháp phi quan phương tổ chức tôn giáo lập nên (Toà án tôn giáo) hoặc cộng đồng dân cư tự lập nên phải hệ thống có tính công bằng, không chịu ảnh hưởng quan chức có thẩm quyền, phải tiến hành cách hữu hiệu 10 định vốn đầu tư bình quân đầu người khu vực tư nhân Con số phần trăm trọng số số thành phần Mục đích việc áp dụng trọng số nhằm đảm bảo điểm số thành phần điều chỉnh hợp lý theo phát triển khu vực kinh tế tư nhân tuỳ vào thời điểm nghiên cứu Vì vậy, cách tính trọng số cho số thành phần qua năm có khác nhau, số thành phần có tương quan nhiều tới tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân, đầu tư lợi nhuận nằm nhóm trọng số cao 15%; tiếp theo, số thành phần có mức độ quan trọng giảm dần xếp tương ứng với nhóm trọng số trung bình 10% thấp 5%; số thành phần có vai trò quan trọng gán cho trọng số thấp Có ba nguyên nhân giải thích vài số thành phần nằm nhóm trọng số thấp Một là, số thành phần không độc lập với Sự tương tác số thành phần gây ảnh hưởng lớn đến kết cuối cùng Hai là, số số có tính tương đồng cao tỉnh; nói cách khác, tỉnh đạt điểm xấp xỉ số nên không giúp lý giải khác biệt Ba là, phần lớn khả giải thích số đã bao hàm số khác Ý nghĩa của chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh 4.1 Các đặc tính số lực cạnh tranh cấp tỉnh Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh có bốn đặc tính bật, tính thực tiễn, tính toàn diện, tính xác tính đại diện 4.1.1 Tính thực tiễn: thể qua phương thức khảo sát Phiếu điều tra cập nhật qua năm, bao gồm thông tin doanh nghiệp vấn đề điều hành kinh tế cấp tỉnh Có 70 câu hỏi 18 trang Ban đầu phiếu điều tra bằng tiếng Anh dịch sang tiếng Việt, sau dịch ngược lại sang tiếng Anh để đảm bảo nghĩa câu hỏi không thay đổi Phiếu điều tra trình bày giấy in đẹp, phong bì dễ nhận thấy Sau Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam gửi phiếu điều tra vào thời điểm tuần sau Tết, thời gian chủ doanh nghiệp thường có mặt trụ sở Nhóm nghiên cứu tiến hành gọi điện thoại mẫu ngẫu nhiên gồm doanh nghiệp đã nhận phiếu điều tra chưa có câu trả lời Một đoạn văn chuẩn bị từ trước để đọc thống điện thoại nhằm giải thích tầm quan trọng điều tra, động viên doanh nghiệp hoàn thành phiếu điều tra gửi lại đến Phòng Thương mại 52 Công nghiệp Việt Nam Doanh nghiệp gặp khó khăn trả lời số câu hỏi cụ thể giải đáp có yêu cầu Danh sách doanh nghiệp tỉnh lấy từ Tổng cục thuế Danh sách đáng tin cậy so với danh sách Sở Kế hoạch Đầu tư Vì danh sách Sở Kế hoạch Đầu tư có số doanh nghiệp đã giải thể, số doanh nghiệp đăng ký mà không hoạt động thực Số điện thoại địa tất doanh nghiệp Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam kiểm định 4.1.2 Tính xác: thể ở phương pháp nghiên cứu Với cách tiếp cận từ góc độ doanh nghiệp, người trực tiếp chịu tác động môi trường kinh doanh, kết PCI thu mang tính khách quan trung thực cao Trong phương pháp phân tích hồi quy đa biến, việc chọn mẫu, phân tổ coi trọng Trong tiêu thức phân tổ, quy mô của doanh nghiệp không được sử dụng có mối tương quan cao với loại hình doanh nghiệp Hơn gần 90 % doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vốn nhỏ vừa, tức 10 tỷ đồng Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh trọng nhiều yếu tố liên quan đến điều hành thái độ hợp tác quyền, bất trắc môi trường sách, nhiêu khê thủ tục hành vốn yếu tố khó định lượng Để đảm bảo tính khoa học, việc đưa trọng số cho số thành phần phương pháp hợp lý Hơn nữa, PCI mang tính thời điểm, nên cách tính trọng số qua năm khác Việc phân tích không dựa liệu mềm thu thập định tính mà còn kết hợp với liệu cứng có sẵn công khai dạng định lượng Mỗi số thành phần phân tích mối quan hệ tác động đến biến tăng trưởng kinh tế, cụ thể là: - Tỉ lệ doanh nghiệp tư nhân (Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần) hoạt động so với dân số địa phương Số doanh nghiệp hoạt động cho phép nhận định công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh vượt qua giai đoạn đăng ký ban đầu để tiếp tục kinh doanh - Mức đầu tư tư nhân dài hạn đầu người thể tổng quát rủi ro mà doanh nhân phải chịu - Lợi nhuận trung bình doanh nghiệp thể mức độ thành công công việc kinh doanh Đây sở cho phát triển doanh nghiệp tương lai 53 4.1.3 Tính toàn diện: thể ở quy mô tiến hành Trong khuôn khổ nghiên cứu, tỉnh thành có khoảng 100 doanh nghiệp gửi phản hồi 100 doanh nghiệp mang tính đại diện cho hàng nghìn, hàng vạn doanh nghiệp hoạt động địa phương Khi tiến hành chọn mẫu phân tầng, doanh nghiệp nhóm phân theo tỉ lệ phần trăm tương ứng theo tiêu chí: loại hình, ngành nghề thời điểm Luật doanh nghiệp đời năm 2000 Luật Doanh nghiệp đời năm 2000 tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển: đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp, bãi bỏ hàng trăm giấy phép quy định pháp luật không phù hợp, thiết lập hệ thống văn hướng dẫn thi hành… 4.1.4 Tính đại diện Nếu xét góc độ từ ngữ : PCI- Provincial Competitiveness Index- Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh có hàm ý rộng Nhưng đơn cách gọi nhà tài trợ Để tránh hiểu nhầm, nhóm nghiên cứu đã đưa thêm tên phụ “Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân” PCI điều tra doanh nghiệp dân doanh vừa nhỏ, tổng công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) doanh nghiệp nhà nước Trên thực tế, doanh nghiệp FDI tập trung số tỉnh thành Nếu nghiên cứu doanh nghiệp FDI làm cho việc cho đánh giá tỉnh, thành phố không đồng Mặt khác, cùng với sách khuyến khích cổ phần hóa, số lượng doanh nghiệp nhà nước có xu hướng ngày giảm Các doanh nghiệp dân doanh chiếm phần đông doanh nghiệp nhỏ vừa Chính doanh nghiệp phải tiếp xúc nhiều với máy quyền cấp, nhiều thuận lợi doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nhà nước Vì vậy, môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển đương nhiên thuận lợi cho doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nhà nước phát triển 4.2 Phân tích thứ hạng Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Hàng năm, thông qua Chỉ số lực cạnh tranh công bố, tỉnh thành xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp phân thành nhóm Năm 2005, có nhóm: Tốt, Khá, Trung bình, Tương đối thấp thấp Trong 2015, có bổ sung thêm nhóm gồm tỉnh vượt trội rõ rệt so với tỉnh còn lại Nhóm tỉnh đứng đầu gọi nhóm “Rất tốt” 54 Việc phân thành nhóm có ý nghĩa quan trọng so với xếp hạng riêng biệt tỉnh Khoảng cách nhóm thứ hạng từ phần hai điểm trở lên Khi thay đổi cách gán trọng số khác thành phần nhóm vẫn ổn định tình trạng tỉnh từ nhóm nhảy sang nhóm khác, sử dụng nhóm để phân tích kết có ý nghĩa so với việc lệ thuộc vào số thập phân điểm số để phân tích Qua năm, tỉnh "nâng bậc" "giữ bậc" vị trí xếp thứ hạng cho thấy biện pháp đã thực thi để cải thiện môi trường kinh doanh quyền địa phương đã phát huy tác dụng tốt hay chưa tốt Chính quyền tỉnh bị "tụt bậc" cần phải đánh giá lại phương thức hoạt động mình, đồng thời có nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ tỉnh bạn Bởi “Thực chất PCI số đánh giá lực điều hành lãnh đạo cấp tỉnh với kinh tế tư nhân không bao quát lực cạnh tranh cấp tỉnh” 4.3 Tác động số lực cạnh tranh cấp tỉnh tới địa phương Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh nghiên cứu công bố hàng năm có ý nghĩa lớn trọng quản lý, điều hành kinh tế địa phương Nó lực cạnh tranh tỉnh việc thu hút đầu tư phát triển thành phần kinh tế tư nhân Đó đánh giá khách quan chuyên gia kinh tế thông qua phương pháp nghiên cứu có tính khoa học cao Thông qua PCI tỉnh, thành, ta thấy nhiều mối quan hệ đan xen: hoạt động doanh nghiệp tư nhân với thực tiễn điều hành kinh tế, thực tiễn điều hành kinh tế với hoạt động quản lý quyền địa phương, quan trọng mối quan hệ qua lại máy quản lý địa phương với thành phần kinh tế tư nhân Những sách thực tiễn điều hành kinh tế tốt không làm lợi cho doanh nghiệp mà còn làm lợi cho toàn xã hội Một khu vực kinh tế tư nhân động sở để tạo thêm nhiều việc làm, góp phần nâng cao mức sống, trước hết cho người dân địa phương Từ việc xem xét số lực canh tranh nói chung số thành phần nói riêng, tỉnh thường ưu tiên đưa cải cách số dễ cải thiện nhất, tạo thay đổi thuận lợi cho hoạt động khu vực kinh tế tư nhân Những số cần cải thiện xếp theo mức độ từ dễ đến khó thường : - Tăng tính minh bạch - Giảm chi phí giao dịch bằng tiền 55 - Giảm số lần, thời gian quy mô tra, kiểm tra - Cải thiện việc lập kế hoạch sách - Tăng cường tính động - Giảm chi phí giao dịch thời gian - Cải cách lĩnh vực đất đai - Cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh Như vậy, số nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh sử dụng công cụ sách nhằm phục vụ cho công tác rà soát, chuẩn đoán, điều chỉnh hoạt động điều hành kinh tế cấp tỉnh Khi PCI tăng thêm điểm đồng nghĩa với việc tăng thêm: - doanh nghiệp 100.000 dân - 21 triệu VND lợi nhuận doanh nghiệp Mặt khác, PCI GDP địa phương còn có mối quan hệ tuyến tính PCI tăng GDP tăng Cải thiện PCI có nghĩa mức sống người dân tăng lên nói chung doanh nghiệp nói riêng kinh doanh có hiệu Tóm lại, Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh được xây dựng dựa sở lý luận gồm ba nội dung chủ yếu sau: Thứ là loại trừ ảnh hưởng của các điều kiện truyền thông ban đầu tới sự tăng trưởng kinh tế Mặc dù điều kiện nhân tố cần thiết cho tăng trưởng khó hoặc chí bị tác động ngắn hạn Chính thực tiễn điều hành kinh tế tốt có vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế tỉnh Nó góp phần lý giải khác biệt phát triển kinh tế tỉnh, giải thích tỉnh đạt kết phát triển kinh tế tương đồng mặc dù điều kiện truyền thống ban đầu tỉnh khác Tập trung vận dụng thực tiễn điều hành tốt góp phần cải thiện phát triển kinh tế mà không thiết phải đòi hỏi thay đổi to lớn mặt kết cấu hạ tầng hay người vùng Thứ hai là chuẩn hóa chỉ sô quanh các thực tiễn tôt có ở các địa phương Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh hướng quyền địa phương vào cải thiện cách điều hành, không thiết phải dựa vào mô hình chuẩn mực lý tưởng định mà vào thực tiễn tốt, sẵn có tỉnh bạn cùng hệ thống trị Vì vậy, lý thuyết, tỉnh đạt tới điểm tuyệt đối bằng cách áp dụng thực tiễn tốt sẵn có Việt Nam Điều có nghĩa tỉnh biện hộ cho điều hành yếu kém bất kỳ tỉnh khác tự cải thiện để tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn 56 Thứ ba là so sánh thực tiễn điều hành kinh tế với thực tế phát triển kinh tế PCI cung cấp đánh giá ban đầu tầm quan trọng thực tiễn điều hành sức thu hút đầu tư tăng trưởng kinh tế Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh minh chứng cụ thể mối tương quan thực tiễn điều hành kinh tế tốt với đánh giá doanh nghiệp, đặc biệt quan trọng với cải thiện phúc lợi địa phương Các sách thực tiễn điều hành kinh tế tốt không làm lợi cho doanh nghiệp mà còn làm lợi cho xã hội, khu vực kinh tế tư nhân động tạo thêm việc làm, góp phần nâng cao mức sống cho nhân dân II Khó khăn áp dụng chỉ số lực cạnh trạnh PCI Để có báo cáo số lực cạnh tranh PCI hàng năm đòi hỏi phải có đủ nguồn lực sở vật chất để làm tảng thực hiện, đã có đủ phải có hưởng ứng tham gia doanh nghiệp tỉnh chọn mẫu, mà để có điều đòi hỏi nhà nghiên cứu phải có phương pháp phù hợp để nhận tham gia điều gặp khó khăn Sau xin phân tích nguyên nhân gây khó khăn việc ứng dụng số lực cạnh tranh PCI Việt Nam sau Quá trình Nghiên cứu và điều tra Để nhóm nghiên cứu thực điều tra đòi hỏi phải có nguồn lực để trì phát triển hơn, hoàn thiện trình nghiên cứu tiến hành điều tra hàng năm Trong giai đoạn nay, công nghệ thông tin ngày phát triển nhiên nguồn lực tài lực nhân lực có trình độ chuyên môn cao hạn hẹp nên chưa có nhiều đầu tư mạnh mẽ để có kết tốt từ nghiên cứu trình điều tra Cụ thể, có hai phương pháp nghiên cứu lựa chọn để tính toán số PCI Thứ nghiên cứu tiến hành điều tra doanh nghiệp tỉnh để thu thập đánh giá doanh nghiệp Thứ hai, tiến hành thu thập rộng rãi từ nguồn số liệu đã công bố, số liệu giá vấn bên thứ đặc biệt công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng thương mại quốc doạnh Mục tiêu kết hợp số liệu khách quan số liệu chủ quan qua trình tính toán tổng hợp cuối cùng đòi hỏi phải có công cụ tính toán cần thiết đòi hỏi phải có chế để có hợp tác để đưa số liệu xác Tiếp theo công cụ để điều tra phiếu điều tra phải có kinh phí để nghiên cứu, phiên dịch văn điều tra nước cho 57 phù hợp với bối cảnh Việt Nam ý nghĩa Để đưa phiếu điều tra cuối cùng cần phải có phối hợp xem xét sửa đổi nhà nghiên cứu, đòi hỏi nhóm nghiên cứu phải có trình độ chuyên môn cao phải có chế độ lương thưởng phù hợp để họ thực hoạt động nhiệm vụ giao Tiếp đến, Phương pháp điều tra Sau đã có câu hỏi điều tra phải giải vấn đề phức tạp phương pháp điều tra Mục tiêu chung của nhóm nghiên cứu nguồn lực hạn hẹp nên phải tìm kiếm phương pháp phù hợp Tuy nhiên, để có tỷ lệ trả lời cao có bằng cách trả lời trực tiếp so với gửi thư nhóm nghiên cứu tới hết 64 tỉnh tốn kém điều làm hạn chế quy mô điều tra nhiều doanh nghiệp nhỏ nông thôn không đề cập đế Tiếp đến, Điều tra trực tiếp không đảm bảo tính bảo mật thông tin làm giảm tính cởi mở đối tượng điều tra Ở hầu hết tỉnh, nhóm nghiên cứu đến nói rõ mục đích nghiên cứu họ cho quan chức địa phương biết doanh nghiệp lo ngại việc quyền biết làm khó dễ trả lời câu hỏi nhạy cảm Và cuối cùng, điều tra trực tiếp cần phải có điều tra viên mặc dù họ đào tạo nhiên họ vẫn ảnh hưởng “ảnh hưởng hành vi” kĩ vấn tính cách cá nhân họ gây nên Các ảnh hưởng không mang tính hệ thống tỉnh nên khó để tính toán Chính mà lựa chon phương thức gửi thư lại gặp phải số khó khăn định không trả lời, sai địa … Và phương pháp gọi điện thoại trực tiếp lại gặp số vấn đề đề cập phần sau Các doanh nghiệp tham gia trả lời vấn Để gửi thư hay gọi điện phải có địa cụ thể doanh nghiệp nhóm nghiên cứu, đã phải tốn them quy trình xác minh địa số điện thoại để tiến hành điều tra Qua trình điều tra, phương pháp trực tiếp kết hợp gửi thư gọi điện thoại đã tạo nên chênh lệch cách trả lời đã tạo khó khăn cho nhóm nghiên cứu trình tổng hợp tính toán Lý số doanh nghiệp ngại trả lời câu hỏi nhạy cảm hay số doanh nghiệp xúc gửi sớm kiểm chứng lại nội dung trả lời sai lệch không cùng đối tượng trả lời Khi trả lời, doanh nghiệp có tình trạng trả lời qua loa xong chuyện, không hiểu ý nghĩa việc trả lời vấn chưa truyền thông mạnh mẽ lợi ích số PCI tạo từ tạo 58 Chưa sử dụng hiệu quả chỉ số lực cạnh tranh PCI Khi báo cáo PCI công bố báo số phân quan hiểu chưa đầy đủ hiệu mang lại Chỉ số PCI Chính gây khó khăn việc điều tra PCI năm mục đích PCI PCI đời không tỉnh nghiên cứu công bố hàng năm để quản lý, điều hành kinh tế địa phương Nó còn lực cạnh tranh tỉnh việc thu hút đầu tư phát triển thành phần kinh tế tư nhân Đó đánh giá khách quan chuyên gia kinh tế thông qua phương pháp nghiên cứu có tính khoa học cao Thông qua PCI tỉnh, thành, ta thấy nhiều mối quan hệ đan xen: hoạt động doanh nghiệp tư nhân với thực tiễn điều hành kinh tế, thực tiễn điều hành kinh tế với hoạt động quản lý quyền địa phương, quan trọng mối quan hệ qua lại máy quản lý địa phương với thành phần kinh tế tư nhân Những sách thực tiễn điều hành kinh tế tốt không làm lợi cho doanh nghiệp mà còn làm lợi cho toàn xã hội Một khu vực kinh tế tư nhân động sở để tạo thêm nhiều việc làm, góp phần nâng cao mức sống, trước hết cho người dân địa phương Từ việc xem xét số lực canh tranh nói chung số thành phần nói riêng, tỉnh thường ưu tiên đưa cải cách số dễ cải thiện nhất, tạo thay đổi thuận lợi cho hoạt động khu vực kinh tế tư nhân Từ học hỏi tiếp thu cải cách, sách phù hợp tỉnh có số cáo ứng dụng phù hợp với địa phương 59 PHẦN D: MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ PAR INDEX CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM Chỉ số Cải cách hành PAR Index (viết tắt tiếng Anh: Public Administration Reform Index): Đây công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 phê duyệt Đề án "Xác định số cải cách hành Bộ, quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" với mục tiêu: Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá cách thực chất, khác quan, công bằng kết CCHC hàng năm Bộ, quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình triển khai thực Chương trình tổng thể cải cách hành (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 Chỉ số cải cách hành (gọi tắt PAR INDEX) coi công cụ quản lý triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 -2020, khắc phục tính chủ quan, định tính, chiều việc theo dõi, đánh giá cải cách hành giai đoạn 10 năm trước; bảo đảm việc theo dõi, đánh giá cách khoa học, hệ thống, định lượng dựa kết quả, huy động tham gia tổ chức máy nhà nước, người dân doanh nghiệp vào trình đánh giá kết quả, tác động cải cách hành cách thực chất, khách quan Theo phương pháp tiếp cận PAR INDEX - theo dõi, đánh giá dựa kết quả, lượng hoá kết triển khai CCHC lĩnh vực, với hệ thống tiêu chí chung, đồng theo dõi, đánh giá cải cách hành bộ, tỉnh giúp cho Chính phủ có cách nhìn tổng quan kết triển khai thực Chương trình tổng thể CCHC năm giai đoạn, đồng thời phân loại bộ, ngành, địa phương cách tương đối xác qua đó, so sánh, xếp hạng kết CCHC hàng năm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đây việc cần thiết công tác quản lý nhà nước nhằm tạo sở để khen thưởng đơn vị đạt kết cao CCHC giúp đơn vị còn hạn chế có khả tự nhìn nhận, đánh giá trình triển khai CCHC để có giải pháp nhằm cải thiện tình hình năm Chỉ số Par index bắt đầu thực từ năm 2012 để đánh giá, xếp hạng công tác CCHC địa phương bộ, ngành Trung ương 60 I Mục đích, Yêu cầu Mục đích Xác định PAR INDEX để theo dõi, đánh giá cách thực chất, khách quan, công bằng, lượng hóa kết triển khai cải cách hành hàng năm bộ, quan ngang (gọi tắt bộ), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt tỉnh) trình triển khai thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Đánh giá kết triển khai nhiệm vụ CCHC bằng định lượng; sở so sánh, xếp hạng kết thực CCHC hàng năm bộ, quan ngang bộ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông qua PAR INDEX xác định rõ mặt mạnh, điểm yếu thực CCHC, qua giúp cho bộ, ngành, tỉnh có điều chỉnh cần thiết mục tiêu, nội dung giải pháp triển khai CCHC hàng năm, góp phần nâng cao hiệu cải cách hành chính, xây dựng hành sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu Yêu cầu - PAR INDEX bám sát nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành Nghị số 30c/NQ-CP - Việc xác định PAR INDEX phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế bộ, tỉnh đánh giá thực chất, khách quan kết triển khai cải cách hành theo chu kỳ năm bộ, tỉnh - Tăng cường tham gia đánh giá người dân, tổ chức trình triển khai cải cách hành bộ, tỉnh - Hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, bước ổn định hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương tới địa phương II Cấu trúc PAR INDEX PAR INDEX cấp Bộ 1.1 Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC cấp xác định lĩnh vực, tương ứng với số thành phần, 31 tiêu chí 89 tiêu chí thành phần, cụ thể là: - Công tác đạo, điều hành cải cách hành chính: tiêu chí 18 tiêu chí thành phần; -Xây dựng tổ chức thực thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước bộ: tiêu chí 17 tiêu chí thành phần; 61 - Cải cách thủ tục hành chính: tiêu chí 11 tiêu chí thành phần; - Cải cách tổ chức máy hành nhà nước: tiêu chí tiêu chí thành phần; - Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: tiêu chí 17 tiêu chí thành phần; - Đổi chế tài quan hành đơn vị nghiệp công lập: tiêu chí tiêu chí thành phần; - Hiện đại hóa hành chính: tiêu chí 12 tiêu chí thành phần 1.2.Thang điêm đánh giá - Thang điểm đánh giá 100; - Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học 40/100 PAR INDEX cấp Tỉnh 2.1 Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC cấp tỉnh xác định lĩnh vực, tương ứng với số thành phần, 34 tiêu chí 104 tiêu chí thành phần (Chi tiết Phụ lục 2), cụ thể là: - Công tác đạo, điều hành cải cách hành chính: tiêu chí 19 tiêu chí thành phần; - Xây dựng tổ chức thực văn quy phạm pháp luật tỉnh: tiêu chí 12 tiêu chí thành phần; - Cải cách thủ tục hành chính: tiêu chí tiêu chí thành phần; - Cải cách tổ chức máy hành nhà nước: tiêu chí tiêu chí thành phần; - Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: tiêu chí 20 tiêu chí thành phần; - Đổi chế tài quan hành đơn vị nghiệp công lập: tiêu chí 13 tiêu chí thành phần; - Hiện đại hoá hành chính: tiêu chí 13 tiêu chí thành phần; - Thực chế cửa, chế cửa liên thông: tiêu chí 11 tiêu chí thành phần 2.2 Thang điêm đánh giá - Thang điểm đánh giá 100; - Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học 38/100 III Đối tượng và phương pháp đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính Đối tượng - Ở cấp Trung ương: Có 19 bộ, quan ngang thuộc đối tượng xác định Chỉ số CCHC năm 2015 62 - Ở cấp địa phương: 63 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối tượng xác định Chỉ số CCHC năm 2015 Phương pháp đánh giá, xác định - Tự đánh giá: Các bộ, tỉnh tự theo dõi, đánh giá cho điểm kết thực nhiệm vụ cải cách hành bộ, tỉnh quan, đơn vị trực thuộc theo tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh hướng dẫn Bộ Nội vụ (kèm theo tài liệu kiểm chứng) - Bộ Nội vụ thẩm định điểm số tự đánh giá bộ, tỉnh với tư vấn Hội đồng thẩm định Căn vào theo dõi thực tế, điểm tự đánh giá bộ, tỉnh Bộ Nội vụ xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh cần thiết sở thực tế tài liệu kiểm chứng Điểm gọi điểm Bộ Nội vụ đánh giá (theo quy định Quyết định số 1294/QĐ-BNV) - Đánh giá thông qua điều tra xã hội học: Số tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học Chỉ số CCHC cấp 24, Chỉ số CCHC cấp tỉnh 33 Theo đó, Bộ Nội vụ xây dựng câu hỏi điều tra xã hội học với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh Việc điều tra xã hội học tiến hành khảo sát, lấy ý kiến đánh giá nhóm đối tượng khác nhau; Chỉ số CCHC cấp bộ, việc điều tra xã hội học tiến hành với nhóm đối tượng: Lãnh đạo cấp vụ bộ; Lãnh đạo cấp sở tỉnh, thành phố công chức chuyên trách cải cách hành bộ, quan ngang Đối với Chỉ số CCHC cấp tỉnh, việc điều tra xã hội học thực với nhóm đối tượng: Đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh; lãnh đạo cấp sở; lãnh đạo cấp huyện; người dân; doanh nghiệp Nội dung của PAR INDEX Nội dung Chỉ số CCHC xác định lĩnh vực, gồm: Công tác đạo điều hành CCHC; Xây dựng tổ chức thực văn QPPL; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức máy hành nhà nước; Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đổi chế tài quan hành đơn vị nghiệp công lập; Hiện đại hóa hành chính; Thực chế cửa, chế cửa liên thông Tổng điểm PAR Index 100 điểm với phương pháp đánh giá: Thông qua kết tự chấm điểm (có thẩm định Hội đồng Thẩm định Trung ương) có số điểm tối đa 62 điểm điều tra xã hội học có số điểm tối đa 38 điểm 63 Kết quả PAR INDEX 2015 Theo kết công bố, giá trị trung bình số CCHC 19 bộ, quan ngang đạt 85,3%, đạt giá trị cao năm triển khai thực xác định số CCHC, cao so với năm 2014 8,31% Kết số CCHC cấp năm 2015 cho thấy, tất bộ, quan ngang đạt kết 80%, khẳng định nỗ lực công tác đạo, điều hành hành ngành Kết cho thấy bộ, quan ngang bị giảm điểm so với kết năm 2014 Các có giá trị tăng điểm cao bộ: Y tế, KH-CN, GD-ĐT với giá trị 13,03; 11,21; 11,08 Bộ TN-MT có giá trị tăng thấp với 5,6 điểm Ngân hàng nhà nước đạt số CCHC năm 2015 cao với giá trị 89,42 Tiếp theo Bộ Tài đạt 89,21; Bộ GT-VT đạt 88,77 Có kết số CCHC năm 2015 83% gồm: TT-TT, Công thương, KH-CN, GD-ĐT với giá trị 82,04; 82,19; 82,21; 82,27 Khoảng cách đạt số tổng hợp CCHC cao (Ngân hàng nhà nước) với có kết số tổng hợp CCHC thấp (Bộ TT-TT) 7,38% (khoảng cách năm 2014 10,83%) Đà Nẵng đứng đầu các địa phương về chỉ sô CCHC Kết PAR INDEX tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, giá trị trung bình PAR INDEX tỉnh, thành phố 85,11%, cao so với năm 2014 3,9% cao so với năm 2013 7,55% Kết cho thấy có gấp đôi số tỉnh đạt số CCHC 90% (năm 2014 có tỉnh, thành; năm 2015 có tỉnh thành) Có đến 49 tỉnh, thành phố đạt kết tốt từ 80% trở lên (năm 2014 có 44 tỉnh, thành; năm 2013 có 22 tỉnh, thành) Bộ Nội vụ cho biết, kết số CCHC năm 2015 tỉnh, thành chia thành nhóm điểm Nhóm đạt 90% gồm tỉnh, thành: Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai, Thừa Thiên-Huế; Cần Thơ, Quảng Bình Nhóm B đạt từ 80% đến 90% gồm 49 tỉnh, thành, xếp hạng từ vị trí thứ đến 55 Nhóm C đạt từ 70% đến 80%, bao gồm tỉnh, xếp hạng từ vị trí thứ 56 đến 63 (gồm Hưng Yên, Hà Giang, Lai Châu, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Kon Tum, Cao Bằng, Điện Biên) Đà Nẵng đứng đầu địa phương số CCHC với giá trị 93,31% TPHCM đứng vị trí 18 với 87,22%.Có 58/63 tỉnh, thành có kết số CCHC năm 2015 tăng so với kết số 2014 Có tỉnh, thành giảm điểm Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Hưng Yên Nhưng có tỉnh, thành có kết tăng cao 10 điểm Gia Lai, Vĩnh Long, Hà Nam, Bắc Kạn 64 Qua kết số CCHC tỉnh, thành năm (từ 2012-2015) giá trị tăng/giảm điểm số năm 2014, 2015, Bộ Nội vụ đánh giá: số CCHC 63 tỉnh, thành qua năm 79,99%; có 33 tỉnh, thành phố đạt kết mức trung bình nước Trong có tỉnh, thành có giá trị trung bình qua năm 85% bao gồm: Đà Nẵng (90%); Hải Phòng (88,59%); Hà Nội (87,05%); Cần Thơ (85,92%); TPHCM (85,42%); Phú Thọ (85,04%); Bình Dương (85,78%) IV Kết luận Qua kết số CCHC địa phương tỉnh, để đạt kết công tác CCHC nói chung xếp hạng cao Chỉ số CCHC nói riêng, cần quan tâm đến số việc sau: Một là, tăng cường nhận thức lãnh đạo, người đứng đầu quan, đơn vị CCHC nói chung Chỉ số CCHC nói riêng Có có quan tâm, sát lãnh đạo quan, đơn vị đến công tác CCHC xác định trách nhiệm người đứng đầu công tác CCHC quan, đơn vị Hai là, quan tâm đến việc kế hoạch hóa công tác CCHC công tác khác liên quan, như: đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát thủ tục hành v.v… phải rõ quan chủ thể, quan phối hợp, sản phẩm thời gian hoàn thành Ba là, quan tâm bố trí nguồn lực phục vụ công tác CCHC, gồm: Bố trí kinh phí, trang thiết bị, đầu tư sở vật chất, nhân lực cho công tác CCHC Bốn là, bố trí cán bộ, công chức đảm nhiệm công tác CCHC phải người có hiểu biết CCHC, có tinh thần, trách nhiệm cao đặc biệt phải biết chủ động tham mưu tốt công tác CCHC, đặc biệt tham mưu sáng kiến công tác CCHC Năm là, tăng cường phối hợp chủ thể (các quan liên quan) thực nhiệm vụ công tác CCHC, phân định rõ trách nhiệm vào chủ thể liên quan theo tinh thần “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” Sáu là, tăng cường công tác tra, kiểm tra CCHC, tình hình tổ chức hoạt động quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện Qua kiểm tra phải rõ mặt làm được, tồn tại, hạn chế cần khắc phục Bảy là, thông qua kết Chỉ số CCHC hàng năm, cần có biện pháp để trì, ổn định kết CCHC đã thực tốt, đồng thời khắc phục mặt còn tồn tại, hạn chế để thực tốt nhiệm vụ công tác CCHC thời gian tiếp theo… 65 Chỉ số cải cách hành (gọi tắt PAR INDEX) coi công cụ quản lý triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 -2020, khắc phục tính chủ quan, định tính, chiều việc theo dõi, đánh giá cải cách hành giai đoạn 10 năm trước; bảo đảm việc theo dõi, đánh giá cách khoa học, hệ thống, định lượng dựa kết quả, huy động tham gia tổ chức máy nhà nước, người dân doanh nghiệp vào trình đánh giá kết quả, tác động cải cách hành cách thực chất, khách quan Theo phương pháp tiếp cận PAR INDEX - theo dõi, đánh giá dựa kết quả, lượng hoá kết triển khai CCHC lĩnh vực, với hệ thống tiêu chí chung, đồng theo dõi, đánh giá cải cách hành bộ, tỉnh giúp cho Chính phủ có cách nhìn tổng quan kết triển khai thực Chương trình 66
- Xem thêm -

Xem thêm: Về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của tổ chức hành chính nhà nước ts nguyễn văn cương, Về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của tổ chức hành chính nhà nước ts nguyễn văn cương, Về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của tổ chức hành chính nhà nước ts nguyễn văn cương, PHẦN A: SƠ LƯỢC VỀ SÁCH CỦA TS. NGUYỄN VĂN CƯƠNG “VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”. TẠI SAO PHẢI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC., II: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC., Bộ tiêu chí của OECD đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ., Thực trạng hoạt động đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước., Thực trạng các công cụ đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước., V. TẠI SAO PHẢI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC., PHẦN B: MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ PAPI CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ, HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM. KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH TẠI VIỆT NAM., Nội dung đánh giá, Đánh giá sơ bộ về khó khăn khi áp dụng, PHẦN C: MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ PCI CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM. KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH TẠI VIỆT NAM., Phương pháp xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh., Ý nghĩa của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PHẦN D: MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ PAR INDEX CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay