Báo cáo thực tập tại công ty xuất nhập khẩu

101 143 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 23:43

nghiệp vụ Giao nhận, khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA THƢƠNG MẠI-DU LỊCH - O C O TH C T P T T NGHIỆP Đ T I: KH CH SẠN HO N CẦU (HOTEL CONTINENTAL SAIGON) GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN :TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG SINH VIÊN THỰC HIỆN :TRỊNH HO NG LINH LỚP :DHKD6C MÃ SỐ SV :10264971 TP.HCM, tháng năm 2014NIÊN KHÓA 2013-2014 ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA THƢƠNG MẠI-DU LỊCH - O C O TH C T P T T NGHIỆP Đ T I: KH CH SẠN HO N CẦU (HOTEL CONTINENTAL SAIGON) GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN :TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG SINH VIÊN THỰC HIỆN :TRỊNH HO NG LINH LỚP :DHKD6C MÃ SỐ SV :10264971 TP.HCM, tháng năm 2014NIÊN KHÓA 2013-2014 Page LỜI CẢM ƠN Đ ho n th nh xin h n th nh ám n i áo Cáo Th n L nh Đ o Tr ờng Đ i H i t l Th y TS Nguy n Quy t Th ng th ng tin n thi t nh t s tr ờng T p T t Nghi p n y, tr ti n t i C ng Nghi p TP HCM, t n t nh h ớng l m n n t ng ho nv i áo Cáo Th ung p t i nh ng T p T t Nghi p h t hẽ v nội ung v l gi v m t h nh thứ Đ ng thời, n t o ho t i hội t m hi u th t th ng qu tháng th s n Ho n C u Hot l Conti n l S iGon Tr ờng Đ i H ho m m i tr ờng h t p v l m vi s n v l nh v Qu nh t p t i Khá h C ng Nghi p TP HCM t p v nghi n ứu t vời năm h tr ờng v Khá h s n Ho n C u Hot l Conti n l S iGon tr ờng h t t i ho m m i th t ho n h o thời gi n tháng th t p t i h nh h ng , t i xin Th ng – Kho Th g i lời ám n h n th nh ng M i Du L h Tr ờng Đ i H Anh Hu nh Th nh Duy – Tr Hotel Contienal SaiGon) v n t i su t thời gi n th K nh h qu th y Conti n l S iGon ng y n Th y TS Nguy n Quy t C ng Nghi p TP HCM v ng Nh H ng L s ourg ois Khá h s n Ho n C u nh h ộ ph n nh h ng t pt i sứ kh t n t nh h ớng y i o, h Khá h s n Ho n C u Hot l ng phát tri n Xin ch n th nh ám n! Ng y 01 tháng 04 năm 2014 Sinh vi n th hi n Tr nh Ho ng Linh NH N T CỦA CƠ QUAN TH C T P NH N T CỦA GI O VI N HƢỚNG D N T M TẮT Ề T I Ng nh u l h hi u qu kinh t v ng th ho ng ời l o ộng v gi p ho Vi t N m v phát tri n ng y kh ng th ng nh n Trong n n n ng ph i s k th p ph ng uộ qu t v n ng t ng ng ộng h n v n o, m n ng o h tl ih i ng n g n với th giới th ph i ns t y th nh tr ờng tr ng Nh ng th o t i i u h v.v to n x hội M i n v m nh S u s l u n v kinh , n v ng nh t p năm t i tr ờng t i s un y ki n thứ th vi l Đ n v kinh o nh l h nh, Đ n v kinh o nh thứ v l thuy t th T i l i u ng ng ho s phát tri n Thời gi n h s hội nh p o nh nghi p kinh o nh u l h tr , Đ n v kinh o nh Khu Du L h, Đi m Du L h, o nh t g ng nhi u h n n h nh nh u l h Vi t N m n kh ng h ph n Nh ng ph i k t n Du l h phát tri n t ng i với ng V v y, ng nh u l h nh ng ng ời k ho ng i l n Đ t o n n s phát tri n th y phát tri n, m v s tr th nh ng nh kinh t m ng l i nhi u ung p r t nhi u nh ng ki n th tr th nh nh qu n tr kinh o nh u l h th s nh ng h nh tr ng ki n thứ v ng h , nh ng t i ti n qu thời gi n th t p tháng t i l h nh tr ng lớn gi p h ng t i v ng tr ờng ti p th m nh ng o nh nghi p u l h Đ h n tr n on ờng ti n n với ng nh Trong thời gi n th S igon , t i th t s th th v uy t n T i v ng l i ut t p tháng t i Khá h S n Ho n C u Hot l Contin nt l i t ng tá th n o l th s tr i nghi m r t nhi u nh ng i u th t s th v ng y u m n ng nh ngh huy n th t p th s kinh o nh l u tr ul h m ng l i T i hi u r t nhi u tr ng ho t ộng kinh o nh Khá h S n t n y: - Đ u ti n: T i hi u r h n v th Ho n C u Hot l Contin nt l S igon - Thứ h i: T i mu n r nh ng h s n nh m gi p h s n ki n m nh th m nh ng ki n ng g p th m ho ng g p v t ng y ng phát tri n h n - Thứ th s :T ir tr ho m nh nhi u nh ng ki n thứ v kinh nghi m h su t thời gi n th Ch nh v i u tr n, t i t p ng xin r 3v n ti p n áo Cáo Th T p T t Nghi p th o ph n h nh nh s u: - Ph n 1: Th tr ng ho t ộng kinh o nh Khá h S n Ho n C u Hot l Continental Saigon): Ph n th ộng tr ng t i xin p n nh ng v n h nh s u: t nh h nh ho t n v , m i tr ờng, h nh sá h, ho t ộng kinh o nh, máy, nghi n ứu t m hi u v t m hi u ộ t ng ộ ph n li n qu n, ng tá nghi n ứu, qu n h h h ng v.v - Ph n 2: Ph n v nhi m v ut ki n ki n s v n xu t xu t: t i xin tr ng t m t i th m nh ng g r nh ng r nh n t ng qu n v ki n nv ki n h khái quát v th nh m gi p o nh nghi p m nh - Ph n 3: Nh ng ki n thứ v kinh nghi m ti p thu thời gi n th t pt t nghi p: Ph n n y t i th p r nh ng kinh nghi m v ki n thứ th su t thời gi n t i th th l nh ng i u th s ti n t i thu t p Nh ng kinh nghi m v ki n thứ n y h ho nh ng i ng th s y u th h ng nh u l h Đ ho n th nh thu th p li u t h s n , s u th thu th p i áo áo th t p t t nghi p, t i t i li u nội ộ, x l th ng tin s ng ph ng pháp áo áo th o qu v năm, văn ng ph v so sánh s li u n, ng pháp: ph n t h s li u r nh n nh v gi i pháp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN NH N T CỦA GI O VI N HƢỚNG D N T M TẮT Ề T I DANH S CH H NH V THỊ LỜI MỞ ẦU PHẦN TH C TRẠNG HOẠT ỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .1 1.1 T m hi u t nh h nh n v 1.1.1 L h s h nh th nh: 1.1.2 S l 1.1.3 V tr v t ng ng ty S igontourist: h s n: 1.2 T ộ máy v qu n l h s n-nhà hàng 1.3 M i tr ờng kinh o nh v h nh sá h kinh o nh h s n 1.3.1 M i tr ờng kinh o nh: 1.3.2 Ch nh sá h kinh o nh: 15 1.4 T m hi u t nh h nh ho t ộng kinh o nh 1.4.1Th n v thời gi n qu 17 tr ng h s n: 17 1.5 Qu n l nh n s h s n – nhà hàng .28 1.6 Ho t ộng ộ ph n năng, nhi m v v hv nh ng ộ ph n h s n: 31 1.6.1 n Giám : g m Giám 1.6.2 ộ ph n K ho h & T v h i Ph Giám 31 31 1.6.3 ộ ph n K toán 31 1.6.4 ộ ph n S l s & M rk ting 32 1.6.5 ộ ph n Kỹ thu t 33 1.6.6 ộ ph n V sinh khu v ng ộng 33 1.6.7 ộ ph n F& 33 1.6.8 ộ ph n FO Front Offi 34 1.6.9 ộ ph n u ng Ph ng Hous k ping 35 1.6.10 ộ ph n o v 36 1.7 Ho t ộng thuộ 1.8 Th ng l năng: .37 ng v qu n h với 1.9 T nh giá th nh v xá 1.12 Ứng ng 1.13 Qu n l i tá .38 nh giá án s n ph m, ng ngh th ng tin v th h tl h v 38 ng m i i n t kinh o nh .40 ng h s n 40 PHẦN Ý KIẾN Ề UẤT CỦA SINH VI N 41 2.1 T ộ máy v qu n l h s n .41 2.2 M i tr ờng kinh o nh v 2.2.1 h nh sá h kinh o nh: 41 M i tr ờng kinh o nh: 41 2.2.2 Ch nh sá h kinh o nh: 42 2.3 Gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ộng kinh doanh: 43 2.4 Qu n lý nhân s khách s n – nhà hàng 47 2.4.1 N ng o h tl 2.4.2 Chăm lo ng ội ng nh n vi n 47 n án ộ ng nh n vi n 49 2.5 Ho t ộng c a ph n năng, nhi m v d ch v c a nh ng ph n khách s n (Front office, Housekeeping, Accounting, Personel, Sales n M rk ting, R st ur nt 52 2.5 Ho t ộng thuộc năng: gi ch tr , n ti p, thông tin, an toàn, truy n th ng .55 2.7 Th ng l ng quan h với 2.8 T nh giá th nh v xá i tác .55 nh giá bán s n ph m, d ch v 55 2.9 Công tác k toán, tài chính, thu , l p d án u t v ph n t h ho t ộng kinh doanh - tàichính c a khách s n 57 2.10 Công tác Marketing bán khách s n-nhà hàng 57 2.11 Ứng d ng công ngh th ng tin v th 2.12 Qu n lý ch t l ng m i i n t kinh doanh .59 ng khách s n 59 PHẦN NH NG KIẾN THỨC V KINH NGHIỆM TIẾP THU TRONG THỜI GIAN TH C T P T T NGHIỆP 61 3.1 Nh ng ki n thứ v kinh nghi m ti p thu thời gi n th 3.1.1 i t tr ng thi t 3.1.2 Quy tr nh hu n 3.1.3 Quy tr nh ph 3.1.4 Quy tr nh r ph t p 61 h s n: 61 v : 64 v : 67 ng r: 71 Page Cá h ki m tr gh g : • Nếu tiếng không nghe “rích…rích” có nghĩa là Bước 1: Kiểm tra nút ở phía chân ghế không bị lỏng ghế bằng cách kéo ghế để • Nếu tiếng nghe “rích…rích” có nghĩa là nút chân của ghế đã lỏng, mà đặc biệt nếu không chỉnh lại cho chân chạm thì di chuyển ghế sang vị trí khác sẽ phát hiện đất và nghe có những tiếng kêu phát rất lớn sẽ ảnh hưởng đến tiếng kêu của nó: những du khách bên cạnh đó • Bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ, Bước 2: Chỉnh lại lưu ý phải có ngón tay giữ cố định ở đầu nút nếu nút ghế: không vặn mãi cũng sẽ không thể xoay cứng được 3.1.4 Quy trình r a dụng cụ bar: Bước 1: Nhân viên sẽ tráng ly bằng nước lạnh để đổ tất cả các vết bẩn trôi ngoài Bước 2: Nhân viên sẽ tráng ly vào nước nóng Bước 3: Nhân viên đặt ly vào khai Bước 4: Nhân viên cho ly vào máy rửa Bước 5: Nhân viên mang ly ngoài và để ráo nước Bước 6: Nhân viên lau lại ly bằng khăn lao Bước 7: Nhân viên sẽ ướp ly vào tủ để cho ly được lạnh Page 71 3.1.6 Quy trình vệ sinh đồ d ng nhựa: Bước 1: Nhân viên phải đeo bao tay Bước 2: Nhân viên cho một ít hóa chất vào một mảnh vải vào lau vào các thiết bị cần lau Bước 3: Nhân viên đem tất cả các dụng cụ đã được lau qua hóa chất rửa lại bằng nước nóng Bước 4: Nhân viên tiếp tục đem dụng cụ rửa lại qua nước lạnh Bước 5: Nhân viên để dụng cụ khô nước Bước 6: Nhân viên mang dụng cụ đã khô nước lau lại 3.1.7 Cách khui rƣợu: Bước 1: Dùng dao nhỏ của đồ khui rượu rạch một vòng quanh miệng chai; để lấy phần mủ bên ngoài Bước 2: Dùng mũi nhọn của đồ khui rượu đâm và xoay vào nút Lưu ý không được xoay quá sâu, nếu không sẽ rớt mọt vào bên chai rượu Bước 3: Kéo nút chai ngoài, bằng cách đưa mấu của đồ khui vào thành chai rượu và từ từ lấy Lưu ý đến lấy nút phải kéo đồ khui ngoài và lấy nút chai rồi từ từ kéo ra, nếu không rượu sẽ văng hoặc đổ bên ngoài Page 72 3.1.8 Cách ƣớp h ng phận bar: Bước 1: Lau bia bằng một mảnh vải có thấm nước nóng Bước 2: Để bia đã lau vào thùng trở lại Bước 3: Sắp xếp toàn bộ những bia còn lại phía ngoài của tủ lạnh để được bán trước Bước 4: Đưa số bia đã được lau vào phía của tủ lạnh và sắp xếp theo hàng lối Bước 5: Chỉnh lại toàn bộ bia cho hàng và thẳng lối 3.1.9 Cách xếp khăn giấy: Bước 1: Mở keo dán phía ngoài bịch khăn giấy ngoài để lấy khăn giấy, nhớ dán keo đó vào phía ngoài của bịch để sử dụng lại Bước 2: Lấy giấy và phân thành loại vì mặt in khăn chia làm bên Bước 3: Lấy phần đó, lật ngược mặt có tên khách sạn phía dưới lưu ý phần tên nằm phía Bước 4: Lật ½ tờ lên thì chúng ta và đưa qua bên thì ta được khăn giấy đã xếp hoàn chỉnh Page 73 3.1.10 Hiểu đƣợc số ăn v đồ d ng k m theo: Bảng 3.4 Bảng ăn v đồ dùng kèm theo Sandwich Ketchup Khoai tây chiên Ketchup Pizza Pho m i S h D u v gi m o Mu i v ti u t t ch 3.2 Ý kiến đề xuất sinh viên với Nh tr ờng khoa Thƣơng mại- Du lịch 3.2.1 ối với Nh Trƣờng:  Đ nh h ớng ngh nghi p ho sinh vi n v  Nh tr ờng n n li n k t với o nh nghi p u i hội th o h y n l m vi ng ho sinh vi n tr ho n th nh kh  Nh tr ờng n n t ho sinh vi n ng vi h v o tr ờng th ờng xuy n t m i tr ờng h t p, tr i nghi m v t i tr ờng nhi u h n m n huy n v nghi p v nh m gi p ki n thứ nghi p v v ng v ng, nh m h tr ho sinh vi n t t s u n y  Nh tr ờng n n nhi u h n nh ng ul ộ huy n v nh ng huy n ng nh nh u  Nh tr ờng m rộng h n i n t h th vi n, u sá h v nhi u h n nh ng huy n ng nh u l h  Nh tr ờng n n với nh u, nh m g n vi n ng nh m i tr ờng nh ng u i ri ng h n gi ng nh u h nh ng ki n thứ với nhi u h sinh ho t ng th nh vi n lớp v gi p ho sinh t p  Nh tr ờng n n k t h p với u i hội th o, nh ho lớp o nh nghi p m u i t lkshow, nh u nh m gi p ho sinh vi n h nh t tr r tr ờng Page 74 3.2.2 ối với Khoa Thƣơng Mại Du Lịch:  N n th ờng xuy n t u ih ngo i kh v nghi p v ho sinh viên  Động vi n sinh vi n i l m th m ngo i t i h s n v l nh v h s n  Kho n n t kho hi u r h n nhi u ho t ộng vui h i gi i tr ho sinh vi n kh h h i, g n g i, ho sinh vi n ng nh tăng t nh o n k t ho sinh vi n Kho  Kho n n t ho thu án ộ gi ng y th m nh ng lớp nghi p v huy n s u ho sinh vi n huy n ng nh  Kho n n l m, ng nh nh ng h ng tr nh h ớng o t o h vi t n ho sinh vi n n xin vi , CV, hu n ng tá xin vi th m h nh tr ng ho sinh vi n tr r tr ờng  Khoa nên nh ng u i sinh ho t ri ng ho t ng lớp th o sinh vi n lớp th y , với kho , hội ho sinh vi n u l h th hi u r h n v th  Kho n n l p sinh ho t gi o l u,  i nhi u h n với án ộ lớp, ho ng nh với ng nh với nh tr ờng  Kho n n t t tr o nh k t ul ng nh h nhi u h n nh ng huy n i th ng vi ộ huy n v u l h ho sinh vi n h i kinh nghi m Page 75 hội KẾT LU N Ng y n y m i tr ờng kinh o nh t t ng nh ngh n n kinh t nói chung ngành kinh doanh nhà hàng - h s n n i ri ng i n ộng kh ng ng ng v ng y lu n phát tri n v Trong ng phứ t p Đ l k t qu t t y u nh tr nh g y g t i nh nh v y, h s n Contin nt l S igon kh ng th với v th hi n m nh l nh ng h s n o t i th nh ph H Ch Minh V v y v n ng o v th s i t nh tr nh so với hv u Đ t r nhi u m kh thi t Đ th h tl ti u i u ng v n lu n l y u t hi n l nh ng nh v l t s p tới ng nh h s n T gi i pháp ng h ớng ho t ộng kinh ng nh t i h s n nh tr nh t i h th ng nh n th y n v hi n ng h ớng ho t ộng hi u qu v ng y p ng t m qu n r Với ng g p ho h s n ng phát tri n h s n Contin nt l S igon l n th nh t hu n năm s o th nh tr ng lu n l h nh nh n t n ngo i, nh ng hi n l t i n y, t i r t mong ph n n o R t mong k ho h n ng h s n i n pháp ho t i s hi u i t s u h n v t nh h nh kinh o nh kinh o nh v nh ng ph u ti n h ng nh ng h nh sá h v h n ph ánh giá y u t m i tr ờng ng g p t or ng tá ho h h thứ ho t ộng vi ng ng n t p trung v o vi Qu tr nh t m hi u, ph n t h hi n tr ng m i tr ờng tr ng h tl h s n Contin nt l S igon ph i ộng h n, o nh ph h p với t nh h nh th nh uy t n v h qu n gi v ng nh ng g m nh ti u phát tri n nh ng ph i hi n sáng t o h n ti p t i th , h s n m nh v nh ng m s n Contin nt l xu th th tr ờng ng, v th ng hi u v h s n ng l ng u h Page 76 PHỤ LỤC C C M N ĂN ƢỢC PHỤC VỤ TRONG NH H NG LES OURGEOIS: Page 77 Page 78 CHƢƠNG TR NH KHUYẾN MÃI: Page 79 KHÁCH SẠN CONTINENTAL Page 80 HÌNH ẢNH NH H NG LAFAYETTE: Page 81 Page 82 T I LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT ộ T i Ch nh 2006 , Quyết định 15/2006/QĐ-BTC; H Nội ộ T i Ch nh 2006 , Quyết định 48/2006/QĐ-BTC; H Nội ộ T Pháp 2010 , Luật an toàn thực phẩm; H Nội Chi o v m i tr ờng TP.HCM 2013 , Báo cáo tóm tắt hi n trạng chất lượng môi trường Tp.HCM – Quý 3/2013; TP.HCM Đ u t 2013 , R o n ng n ng i với ng nh u l h , Nhận định, Báo nhân dân Đo n Th Th nh Tr Th ng hi u Qu 2013 , L h nh S igontourist ng nh n gi l n thứ li n ti p , Thời du lịch, áo Ng ời l o ộng i n t Ho ng Xu n Ph ng & Nguy n Th Ng chuy n nghi p Nh xu t Ch u 2012 , Phong cách PR n L o ộng – X hội, H Nội, t tr ng 110 – 114 Khá h s n Ho n C u 2012 , ‘ áo áo t nh h nh t ng quát th m gi xét h n gi i th Ph ng K ho h & T h s n ng top t n 2012 , TP.HCM Hot l Contin nt l S igon Năm 2014 , Cơ cấu tổ chức Hotel Continental Saigon, TP.HCM 10 Ph ng K ho h & T Hot l Contin nt l S igon Năm 2014 , Thống k số nhân vi n phòng ban, TP.HCM 11 Phòng Sales - Marketing Hotel Continental Saigon(2014), Báo cáo doanh thu Hotel Continental 2007-2009, TP.HCM 12 S Văn H – Th Th o v Du L h TP.HCM 2013), Saigontourist – Phương hướng & kế hoạch năm 2013; TPHCM 13 T i li u nội ộ Khá h s n Contin nt l 14 T ng Du L h 2010 , Non Nước Vi t Nam, Nh xu t X Hội, H Nội, tr ng 579 Page 83 n L o Động – 15 T ng Du L h 2010 , Non Nước Vi t Nam, Nh xu t n L o Động – X Hội, H Nội, tr ng 580 16 T ng th ng k 2014 , L ng h qu t n Vi t N m tháng u năm 2014; H Nội 17 TS Tr n Ph v Nh m tá gi 2008 , ‘K toán ho t ộng kinh o nh h v , Kế toán thương mại dịch vụ, Nh xu t n T i Ch nh, H Nội 18 U ND Th nh Ph H Ch Minh 2010 , Bảng thu nhập bình quân đầu người số thành phố châu Á năm 2010; TP.HCM 19 U ND Th nh Ph H Ch Minh 1999 , Quyết định thành lập số 1833/QĐUB-KT; TP.HCM TRANG INTERNET TIẾNG ANH http://continentalsaigon.com/Common-Discover-Hotel Classe-MonumentHistorique_65.aspx , ng y truy p 05.02.2014 TRANG INTERNET TIẾNG VIỆT http://vi.wikipedia.org, ng y truy p 12 02 2014 http://www.dulichvn.org.vn, ng y truy p 12 03 2014 http://www.vietnamtourism.com, ng y truy http://www.vietnamtourism.gov.vn, ng y truy http://www.vietnam-tourism.com, ng y truy Page 84 p 10 03 2014 p 10 03 2014 p 10 03 2014 Page 85
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tại công ty xuất nhập khẩu, Báo cáo thực tập tại công ty xuất nhập khẩu, Báo cáo thực tập tại công ty xuất nhập khẩu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay