Tin học tiết 54

22 37 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 23:12

Nhiệt liệt chào mừng thầy cô em học sinh Bài Trình bày liệu biểu đồ Kiểm tra cũ Em cho biết xếp liệu gì? Sắp xếp liệu hoán đổi vị trí hàng để giá trị liệu cột xếp theo thứ tự tăng dần giảm dần Bài Trình bày liệu biểu đồ Kiểm tra cũ Em cho biết xếp liệu gì? Sắp xếp liệu hoán đổi vị trí hàng để giá trị liệu cột xếp theo thứ tự tăng dần giảm dần Tiết 54 Trình bày liệu biểu đồ Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Minh hoạ số liệu biểu đồ Em quan sát bảng liệu đưa nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi lớp? Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Minh hoạ số liệu biểu đồ Em quan sát bảng liệu đưa nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi lớp? Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Minh hoạ số liệu biểu đồ Em quan sát biểu đồ đưa nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi lớp? Bài Trình bày liệu biểu đồ  Phải khoảng thời gian định để so sánh phân tích số liệu   Dễ so sánh liệu hơn, dễ dự Sẽ khó khăn bảng tính đoán xu tăng hay giảm nhiều hàng cột liệu Hai hình minh hoạ trên, hình dễ cho em có so sánh Biểu đồ lànhanh cáchchóng minh hơn? hoạ trực quan, giúp ta dễ Kết luận  Biểu đồ cách minh hoạ liệu sinh động trực quan dàng so sánh liệu Bài Trình bày liệu biểu đồ  Phải khoảng thời gian định để so sánh phân tích số liệu   Dễ so sánh liệu hơn, dễ dự Sẽ khó khăn bảng tính đoán xu tăng hay giảm nhiều hàng cột liệu Hai hình minh hoạ trên, hình dễ cho em có so sánh Biểu đồ lànhanh cáchchóng minh hơn? hoạ trực quan, giúp ta dễ Kết luận  Biểu đồ cách minh hoạ liệu sinh động trực quan dàng so sánh liệu Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Một số dạng biểu đồ Em kể tên dạng biểu đồ em biết? Biểu đồ cột Dùng để so sánh liệu có nhiều cột bảng liệu 10 Biểu đồ đường gấp khúc Dùng để so sánh liệu dự đoán xu tăng hay giảm liệu Biểu đồ hình tròn Dùng để mô tả tỷ lệ liệu so với tổng liệu Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Tạo biểu đồ Để tạo biểu đồ, em thực thao tác sau đây: Em cho – Chọn ô bảng liệu cần vẽ biểu đồ Ôbiết B5 ôđang – Nháy nút Chart Wizard công cụ chọn – Nháy liên tiếp nút Next hộp thoại nháy nút Finish hộp thoại chọn? cuối (khi nút Next bị mờ đi) Kết biểu đồ sau: 11 Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Tạo biểu đồ Để tạo biểu đồ, em thực thao tác sau đây: Em cho – Chọn ô bảng liệu cần vẽ biểu đồ Ôbiết B5 ôđang – Nháy nút Chart Wizard công cụ chọn – Nháy liên tiếp nút Next hộp thoại nháy nút Finish hộp thoại chọn? cuối (khi nút Next bị mờ đi) Kết biểu đồ sau: 12 Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Tạo biểu đồ a Chọn dạng biểu đồ Các bước chọn dạng biểu đồ Mục đích việc chọn dạng Chọn dạng biểu đồ để phù hợp với yêu cầu minh hoạ liệu biểu đồ? 13 Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Tạo biểu đồ b Xác định miền liệu để vẽ biểu đồ Bước 1: Trong ô Data Range: Kiểm tra miền liệu sửa đổi cần Bước 2: Chọn dãy liệu cần minh hoạ theo hàng (Rows) hay cột (Columns ) Nháy Next để sang bảng 14 Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Tạo biểu đồ c Các thông tin giải thích biểu đồ Nháy Next để sang bảng 15 Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Tạo biểu đồ d Chọn vị trí đặt biểu đồ   16 As object in: chèn biểu đồ vào trang tính chứa danh sách liệu As new sheet: trang tính tạo biểu đồ chèn vào trang Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Bài tập củng cố Tại mỗi bước, bước, nếu nháy em nháy nút Finish (Kết thúc) cuối chưacùng, bước 1.1 Tại nút Finish chưa bước biểucuối đồ có 2.cùng Back ởđồ bước có ýcần nghĩa nào? biểu tạo Khinhư đóthể cácnháy nội dung hay tính chất Nút Trên thoại em có nút Back (Quay lại)bịđểbỏ tạo hayhộp không? quatrở (ở bướctrước sau) đặt theo ngầm định lại bước 17 Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Bài tập củng cố Nhận xét thay đổi giá trị sản xuất ngành qua năm? 18 Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Dùng biểu đồ dạng bây giờ? 19 Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Bài tập củng cố Cho bảng thống kê sử dụng đất Việt Nam Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp để nhận xét tình hình sử dụng đất nước ta Biểu đồ cột Biểu đồ đường gấp khúc Biểu đồ hình tròn Biểu đồ dạng khác 20 Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Bài tập củng cố Cho bảng thống kê sử dụng đất Việt Nam Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp để nhận xét tình hình sử dụng đất nước ta Biểu đồ cột Biểu đồ đường gấp khúc Biểu đồ hình tròn Biểu đồ dạng khác 21 Tiết Bài54 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Kết thúc 22 [...]... quatrở (ở các bướctrước sau) sẽ được đặt theo ngầm định lại bước 17 Tiết Bài54 9 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Bài tập củng cố 3 Nhận xét về sự thay đổi giá trị sản xuất của từng ngành qua từng năm? 18 Tiết Bài54 9 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Dùng biểu đồ dạng nào bây giờ? 19 Tiết Bài54 9 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Bài... đổi nếu cần Bước 2: Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng (Rows) hay cột (Columns ) Nháy Next để sang bảng tiếp theo 14 Tiết Bài54 9 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ 3 Tạo biểu đồ c Các thông tin giải thích biểu đồ Nháy Next để sang bảng tiếp theo 15 Tiết Bài54 9 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ 3 Tạo biểu đồ d Chọn vị trí đặt biểu đồ   16 As object in:... trên hộp thoại chọn? cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi) Kết quả được biểu đồ sau: 12 Tiết Bài54 9 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ 3 Tạo biểu đồ a Chọn dạng biểu đồ Các bước chọn dạng biểu đồ Mục đích của việc chọn dạng Chọn dạng biểu đồ để phù hợp với yêu cầu minh hoạ dữ liệu biểu đồ? 13 Tiết Bài54 9 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ 3 Tạo biểu đồ b Xác định... đồ đường gấp khúc Biểu đồ hình tròn Biểu đồ dạng khác 20 Tiết Bài54 9 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Bài tập củng cố 4 Cho bảng thống kê sử dụng đất ở Việt Nam Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất để nhận xét tình hình sử dụng đất ở nước ta Biểu đồ cột Biểu đồ đường gấp khúc Biểu đồ hình tròn Biểu đồ dạng khác 21 Tiết Bài54 9 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ... biểuđồ đồ 3 Tạo biểu đồ d Chọn vị trí đặt biểu đồ   16 As object in: chèn biểu đồ vào trang tính chứa danh sách dữ liệu As new sheet: một trang tính mới được tạo ra và biểu đồ được chèn vào trang đó Tiết Bài54 9 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ Bài tập củng cố Tại mỗi mỗi bước, bước, nếu nếu nháy em nháy nút Finish (Kết thúc) khi cuối chưacùng, ở bước 1.1 Tại nút Finish khi chưa.. .Tiết Bài54 9 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ 3 Tạo biểu đồ Để tạo một biểu đồ, em thực hiện các thao tác sau đây: Em hãy cho – Chọn một ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ Ôbiết B5... Chart Wizard trên thanh công cụ được đang chọn được – Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại chọn? cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi) Kết quả được biểu đồ sau: 11 Tiết Bài54 9 Trình Trìnhbày bàydữ dữliệu liệubằng bằngbiểu biểuđồ đồ 3 Tạo biểu đồ Để tạo một biểu đồ, em thực hiện các thao tác sau đây: Em hãy cho – Chọn một ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ Ôbiết B5
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học tiết 54 , Tin học tiết 54 , Tin học tiết 54 , Minh hoạ số liệu bằng biểu đồ, Một số dạng biểu đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay