Bài 28 trang trí đầu báo tường

37 130 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 23:12

Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thu H»ng Bµi 28 trang trÝ ®Çu b¸o têng vÏ trang trÝ I- Quan sát nhận xét B¸o têng lµ g×? Báo tường tờ báo treo dán tường, quan, đơn vị, nhà máy… Phản ánh hoạt động đơn vị hay sở Bµi 28 vÏ trang trÝ trang trÝ ®Çu b¸o t¦êng KĨ mét sè ngµy lµm b¸o t êng? + Ngµy qc tÕ phơ n÷ 8-3 + Ngµy thµnh lËp ®oµn 26-3 + Ngµy MiỊn Nam hoµn toµn gi¶i phãng 30-4 + Ngµy qc tÕ thiÕu nhi 1-6 + Ngµy nhµ gi¸o ViƯt nam 20-11…………… Bµi 28 vÏ trang trÝ trang tri ®Çu b¸o têng I:Quan s¸t nhËn xÐt B¸o têng gåm mÊy phÇn? B¸o Têng gåm phÇn + §Çu b¸o + th©n b¸o (néi dung) VËy trªn b¸o têng phÇn nµo quan träng nhÊt.? Bµi 28 vÏ trang trÝ trang trÝ ®Çu b¸o têng I-Quan s¸t nhËn xÐt §Çu b¸o têng cã g×? H×nh minh ho¹, Tªn ®Çu b¸o biĨu trng Dßng ch÷ thĨ hiƯn chđ ®Ị Tªn ®¬n vÞ, sè b¸o, ngµy, th¸ng, n¨m b¸o Bµi 28 vÏ trang trÝ trang trÝ ®Çu b¸o têng Tªn tê b¸o ®ỵc viÕt nh thÕ nµo? Tªn tê b¸o thêng viÕt to h¬n, râ rµng h¬n, ch÷ ph¨ng hc ch÷ ba ton Bµi 28 vÏ trang trÝ trang trÝ ®Çu b¸o têng Dßng ch÷ thĨ hiƯn chđ ®Ị nh thÕ nµo? + KÝch cì: Nhá h¬n tªn ®Çu b¸o + KiĨu ch÷: phï hỵp víi ®Çu b¸o Bµi 28 vÏ trang trÝ trang trÝ ®Çu b¸o t¦êng H×nh minh ho¹, biĨu tỵng vÏ nh thÕ nµo? + H×nh minh ho¹: Phï hỵp víi chđ ®Ị vµ tªn ®Çu b¸o + BiĨu trng: - Huy hiƯu ®éi - Huy hiƯu ®oµn - Cê ViƯt Nam…… BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I- Quan sát nhận xét II – Cách trang trí III – Thực hành: Trang trí đầu báo tường khổ giấy A4 Tự chọn chủ đề họa tiết, màu sắc tự Híng dÉn vỊ nhµ - Về nhà đọc trước chuẩn bò vẽ tranh đề tài “An toàn giao thông” - Sưu tầm số tranh đề tài “An toàn giao thông” Tiết học kết thóc  Bài tập nhà: Vẽ tranh theo ý thích  Chuẩn bò mới: đọc trước “Đề tài học tập” [...]... TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I- Quan sát... chính: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/... TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG...Bµi 28 vÏ trang trÝ trang trÝ ®Çu b¸o têng Cê Tỉ Qc Huy hiƯu §oµn Huy hiƯu §éi BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I- Quan sát và nhận xét Tên đơn vò, số báo: Nhỏ gọn không quá nổi bật BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: -Trình bày tên đầu báo tường to, rõ... màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: 3/ Vẽ chi tiết: 4/ Vẽ màu: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ... BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I- Quan sát và nhận xét II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: Nhận xét về các bố cục sau: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I- Quan sát và nhận xét II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I- Quan sát và nhận xét II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: BÀI... -Dòng chữ thể hiện chủ đề nằm trên hoặc dưới tên báo -Hình minh hoạ đặt ở góc các mãng trống xung quanh - Tên đơn vò, số báo đặt sao cho phù hợp với kích cỡ đầu báo tường BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I- Quan sát và nhận xét II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I- Quan sát và nhận xét II – Cách trang trí 1/ Phác mảng lớn: 2/ Vẽ hình chính: Vẽ mờ,... TƯỜNG BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG BÀI 28 VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I- Quan sát và nhận xét II – Cách trang trí III – Thực hành: Trang trí đầu báo tường trên khổ giấy A4 Tự chọn chủ đề họa tiết, màu sắc tự do Híng dÉn vỊ nhµ - Về nhà đọc trước và chuẩn bò bài vẽ tranh đề tài “An toàn giao thông” - Sưu tầm một số tranh về đề tài “An toàn giao thông”
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 28 trang trí đầu báo tường , Bài 28 trang trí đầu báo tường , Bài 28 trang trí đầu báo tường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay