telling the time

20 67 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:54

TO PAST 11 12 10 TELLING THE TIME TO PAST o’clock five to ten to a quarter to twenty to 11 12 five past 10 ten past twenty-five to half-past a quarter past twenty past twenty-five past 11 12 10 It’s one o’clock 11 12 10 It’s five past nine 11 12 10 It’s ten past six 11 12 10 It’s a quarter past seven 11 12 10 It’s twenty past two 11 12 10 It’s twenty-five past eleven 11 12 10 It’s half-past three 11 12 10 It’s twenty-five to eight 11 12 10 It’s twenty to six 11 12 10 It’s a quarter to five 11 12 10 It’s ten to twelve 11 12 10 It’s five to four It’s … twenty-five to three thirty-five to two NEXT It’s … fifty-five to two five to three NEXT It’s … twenty to five twenty to four NEXT It’s … fifty to ten ten to eleven NEXT It’s … a quarter to six a quarter to seven EXIT
- Xem thêm -

Xem thêm: telling the time , telling the time , telling the time

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay