shopping list ppt

27 73 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:54

TIME IS UP tomato TIME IS UP peach TIME IS UP garlic TIME IS UP ice cream TIME IS UP bread TIME IS UP peas TIME IS UP carrot TIME IS UP hamburger TIME IS UP apple TIME IS UP shrimp TIME IS UP orange TIME IS UP steak TIME IS UP grapes TIME IS UP onion TIME IS UP melon TIME IS UP strawberry TIME IS UP pumpkin TIME IS UP watermelon TIME IS UP pear TIME IS UP beans TIME IS UP plum TIME IS UP corn TIME IS UP lemon
- Xem thêm -

Xem thêm: shopping list ppt , shopping list ppt , shopping list ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay