school subjects and timetables

11 47 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:53

School subjects and timetables pair work School subjects and timetables pair work Maths Geograp hy Art Music Histor y ICT Scien ce RE Maths Geograp hy Art Music Histor y ICT Scien ce RE Biology Scienc e Physics Chemist ry PE Hungari an English Name: Tom Wilson : 6A Class What lessons has Tom got on Monday/Tuesday/…? MONDAY TUESDAY WEDNESDA Y THURSDAY FRIDAY Name: Tom Wilson : 6A Class What lessons has Tom got on Monday/Tuesday/…? MONDAY TUESDAY WEDNESDA Y THURSDAY FRIDAY Name: Tom Wilson : 6A Class Has Tom got English on Friday? MONDAY TUESDAY WEDNESDA Y THURSDAY FRIDAY Tom has got PE on Monday T Tom has got Maths on Friday F MONDAY TUESDAY Tom has got Art on Thursday Tom has got Music on Tuesday WEDNESDA Y THURSDAY F FRIDAY T Tom has got PE on Monday T Tom has got Maths on Friday F MONDAY TUESDAY Tom has got Art on Thursday Tom has got Music on Tuesday WEDNESDA Y THURSDAY F FRIDAY T ©dorkas pictures by philipmartin
- Xem thêm -

Xem thêm: school subjects and timetables , school subjects and timetables , school subjects and timetables

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay