how often do you

6 92 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:52

HOW OFTEN DO Y OU * I never /often/uusually eat them EAT CAKES? * Well, I love eating cakes DO Y OU LIKE READING? How often you read a book? • • • • • Sometimes Often Usually Occasionally Never How often you play wih puppets? HOW OFTEN DO Y OU KISS Y OUR MOTHER?  HOW OFTEN DO Y OU PLAY ONLINE GAMES? How often you algebra?
- Xem thêm -

Xem thêm: how often do you , how often do you , how often do you

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay