Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5

151 175 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:41

M U Xõy dng l ngnh sn xut vt cht v l mt nhng ngnh gi v trớ quan trng ca nn kinh t quc dõn Xõy dng gi vai trũ quyt nh vic phỏt trin lc lng sn xut, vic xõy dng c s vt cht k thut v phỏt trin cụng nghip húa, hin i húa Bờn cnh ú, xõy dng gúp phn ci thin iu kin lm vic lao ng cho ngi xõy dng nh gim nh quỏ trỡnh lao ng, thay th lao ng th cụng bng mỏy múc, thit b v cụng c gn mỏy Trong ú, C khớ xõy dng l ngnh ng dng cỏc nguyờn lý vt lý to cỏc loi mỏy múc v thit b hoc cỏc vt dng phc v xõy dng Phn giỏ tr ca C khớ xõy dng cng chim mt phn khỏ ln cỏc cụng trỡnh xõy dng C khớ xõy dng úng mt vai trũ rt quan trng vic tin hnh quỏ trỡnh xõy dng Vic thi cụng cỏc cụng trỡnh cú din nhanh, m bo tin v an ton hay khụng l ph thuc vo c khớ xõy dng C khớ xõy dng khụng th thiu c i vi cụng tỏc xõy dng, ngnh xõy dng s dng rt nhiu sn phm c khớ xõy dng ỏp ng nhu cu v an ton, ỳng tin v tn kộm ớt chi phớ thi cụng cụng trỡnh xõy dng phc v kinh t - xó hi T ú, Cụng Ty C Phn C Khớ Xõy Dng s c thnh lp v phỏt trin n ngy hụm Cụng ty cú i ng cỏn b, k s, c nhõn tr nng ng, linh hot bờn cnh cỏc cụng tỏc viờn cú trỡnh tri thc cao cựng vi lc lng cụng nhõn lnh ngh, kt hp vi trang thit b mỏy múc tiờn tin hin i v cỏc phn mm chuyờn dng s ỏp ng c s phỏt trin mnh m ca th trng xõy dng thi kỡ phỏt trin kinh t xó hi Cht lng, tin , uy tớn v phỏt trin bn vng l mc tiờu m Cụng ty C Phn C Khớ Xõy Dng s ó v ang thc hin Trong quỏ trỡnh thc ti Cụng Ty C Phn C Khớ Xõy Dng , em ó tỡm hiu, thu thp s liu ca Cụng Ty C Phn C Khớ Xõy Dng , c s giỳp tn tỡnh ca cỏc thy, cụ khoa Kinh T & QTKD, Trng i Hc M a Cht cựng cỏc cụ chỳ, anh ch Cụng Ty C Phn C Khớ Xõy Dng, em ó hon thnh lun bo v tt nghip Trờn c s lý lun c hc ti trng i hc M - a Cht v qua tỡm hiu thc t ti Cụng Ty C Phn C Khớ Xõy Dng s 5, em nhn thy vic t chc tin lng hiu qu l rt quan trng nhm nõng cao nng sut lao ng v cht lng sn phm cng nh khuyn khớch ngi lao ng quỏ trỡnh lm vic Cựng vi s hiu bit ca bn thõn, v s giỳp tn tỡnh ca thy giỏo hng dn v s giỳp ca Cụng ty em xin mnh dn i sõu nghiờn cu ti Hon thin cụng tỏc t chc tin lng ti Cụng ty C phn C khớ xõy dng s Em xin by t lũng cm n chõn thnh s giỳp nhit tỡnh ca thy cụ khoa Kinh T v QTKD ó tn tỡnh hng dn v ch bo ca thy giỏo GVC.TS Nguyn Vn Bi ó giỳp em quỏ trỡnh thc hin v hon thnh lun tt nghip ng thi em cng xin c by t li cỏm n chõn thnh ti CBCNV ti Cụng Ty C Phn C Khớ Xõy Dng s m c bit phũng Ti chớnh - k toỏn ni em thc ó to mi iu kin v thi gian v s liu cn thit em cú th hon thnh tt lun tt nghip Do thi gian cng nh kin thc thc t cha nhiu nờn khụng trỏnh nhng thiu sút s hn ch v kin thc cng nh nhng hiu bit thc t ca bn thõn, em rt mong c s giỳp , ch bo ca thy cụ giỏo b mụn v cỏc bn sinh viờn, em cú th hon thin hn Em xin chõn thnh cm n ! Ngy 16 thỏng nm 2015 Sinh viờn Hong Th Kim Anh CHNG TNG QUAN V CễNG TY C PHN C KH XY DNG S 1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty C phn C khớ xõy dng s 1.1.1 Gii thiu v Cụng ty C phn C khớ xõy dng s Tờn cụng ty: CễNG TY C PHN C KH XY DNG S Tờn giao dch quc t: Joint stock Construction Machinery Company Tờn vit tt: COMA - Vn iu l: t ng Mó s thu: 0100106465 - a ch: Thụn Nhu Giang, xó Tõy M, huyn T Liờm, thnh ph H Ni - Email: coma5@hn.vnn.vn in thoi: 04.8349980 Fax: 04.8349.980 Ngnh , ngh kinh doanh: Theo giy chng nhn ng ký kinh doanh s 055922 ngy 17 thỏng 05 nm 1999 s K hoch v u t Thnh ph H Ni cp, ng ký thay i ln th t ngy 24 thỏng 12 nm 2007 Cụng ty hot ng cỏc lnh vc sau: - Sn xut, lp t, bo hnh cỏc loi mỏy, thit b, cỏc h thng dõy chuyn thit - b cho xõy dng; Sn xut vt liu xõy dng, giao thụng, thy li; Sn xut kinh doanh c khớ; Ch bin nụng lõm sn, thit b bo v mụi trng; Kinh doanh xut nhp khu thit b phc v cho cỏc ngnh xõy dng cụng - nghip, giao thụng thy li; Ch bin nụng sn, mụi trng v v sinh ụ th, nụng thụn; i lý tiờu th cỏc mỏy múc, thit b, cỏc sn phm c khớ, v cỏc sn phm - khc phc xõy dng cụng nghip, nụng nghip v tiờu dựng; Kinh doanh, u t phỏt trin nh v c s h tng; Nhn thu xõy lp cỏc cụng trỡnh Xõy dng dõn dng, cụng nghip, giao thụng, cỏc cụng trỡnh thy li va v nh, kờnh, mng, p dõng nc, trm bm v - thy in nh; T xõy dng dõn dng, cụng nghip, giao thụng, thy li, quy hoch ụ th - v chuyn giao cụng ngh (khụng bao gm dch v thit k cụng trỡnh); o to v nõng cao tay ngh cụng nhõn k thut c khớ, ch to lp t mỏy; - Sn xut v buụ bỏn trang thit b vt t y t; Sn xut v buụn bỏn vt t thit b ph tựng ụ tụ, vt t thit b in, mỏy khai thỏc ỏ v xe mỏy xõy dng 1.1.2 Vi nột v Cụng ty c Phn C khớ xõy dng s Vo nhng nm 60 ca th k th 20 ũi hi khỏch quan nn kinnh t ca t nc nhm phc v cho cuc khỏng chin chng M cu nc ang giai on quyt lit Nam v phc v cho cụng cuc quỏ lờn ch ngha xó hi Min Bc Vo thi im ú hng lot cỏc Tng Cụng ty, cụng ty, xớ nghip mi ngnh cụng nghip c khớ c i Trong thi im ú Nh mỏy c khớ xõy dng s c i thuc tng cụng ty xõy dng H Ni Sau ú chuyn thnh Cụng ty c Phn C khớ xõy dng s Cựng vi s phỏt trin ca ngnh kinh t v quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa ỏt nc t cho ngnh sn xut vt liu Xõy dng v C khớ mt c hi ln Trong thi gian ú ngnh sn xut xi mng cng phỏt trin, vỡ th nh mỏy ó mnh dn nghiờn cu sn xut cỏc loi ph tựng phc v ngnh sn xut xi mng nh: ỳc, gia cụng cỏc loi Bulong, rng co bng thộp hp kim chu nhit v mi mũn cao Bờn cnh ú, Cụng ty cũn thit k cỏc loi rng gu xỳc bng hp kim phc v cho ngnh khai thỏc than, mớa, ng, thy li Cụng ty c Phn C khớ xõy dng s l mt Cụng ty xut phỏt t doanh nghip nh nc Cho n nay, hot ng Cụng ty ó t c nhng thnh tu tng i ln, cú nhng bc phỏt trin vt bc a Cụng ty lờn mt tm cao mi, tớch ly c mt lng ln, phng tin cụng ngh hin i, i ng cỏn b cụng nhõn viờn cú trỡnh cao Cựng vi s phỏt trin ca ngnh Xõy dng Vit Nam, Cụng ty ó cú nhng bc tin nc, ó trin khai cụng tỏc cung cp, lp rỏp, sa cha c khớ xõy dng nhiu tnh thnh ph trờn c nc v nc ngoi t c nhng kt qu nht nh Tuy cũn gp mt s khú khn nhng vi nhng thnh tu ó cú, cựng vi ch o ca ban lónh o Cụng ty v s n lc ca cỏn b nhõn viờn Cụng ty Cụng ty c phn C khớ xõy dng s ó vt qua nhng khú khn ú, thu c nhng thnh cụng v úng gúp to ln vo s phỏt trin ngnh xõy dng núi riờng v s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc núi chung 1.1.3.Lch s hỡnh thnh v phỏp trin ca cụng ty c phn C khớ xõy dng s Xut phỏt im l mt doanh nghip nh nc c thnh lp t nm 1968 v tip tc hot ng v phỏt trin cho n tn bõy gi Hin doanh nghip l mt Cụng ty c phn thuc Tng Cụng ty C khớ Vit Nam thuc B Xõy dng hot ng theo lut doanh nghip nh nc - Giai on t nm 1968 n nm 1996 Cụng ty trc thuc cỏc xớ nghip C khớ xõy dng H Ni v l Tng Cụng ty c khớ xõy dng; - Tờn gi lỳc bõý gi ca cụng ty l: Nh mỏy c khớ s 5; - Lnh vc kinh doanh ca cụng ty: Trung i tu, sa cha ụ tụ vi cụng sut 250 xe/ nm Sn xut cỏc ph tựng b sung cho ụ tụ b hng Giai on t nm 1996 n nm 1999 - Trong giai on ny kinh t t nc ang giai on quỏ thc hin s nghip cụng nghip húa v hin i húa t nc Nhm doanh nghip phự hp vi lnh vc kinh doanh B Xõy dng ó quyt nh s: 06/Q - BXD chuyn i tờn, ngnh ngh kinh doanh c th l: Tờn gi: Cụng ty C khớ s Trc thuc Liờn hip cỏc nh mỏy xõy dng thuc B Xõy dng - Lnh vc kinh doanh ca Cụng ty: Trựng i tu, sa cha ụ tụ Sn xut cỏc sn phm phc v cho ngnh Xõy dng Sn xut cỏc loi mỏy dựng ch bin nụng lõm thy hi sn Giai on t nm 1999 n - Nhm thc hin ch trng ca ng v Nh nc xõy dng mt nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha thc hin c iu ú thỡ chỳng ta phi xõy dng mt c ch cnh tranh lnh mnh gia cỏc doanh nghip Mt nhng cụng vic cn phi lm l chỳng ta phi thay i cỏch qun lý i vi cỏc doanh nghip nh nc trỏnh tỡnh trng lm n thua l m bỏo cỏo cú lói hay ỏp t th trng phi theo k hoch ca doanh nghip ỏp ng tỡnh hỡnh thc t nh vy Cụng ty c khớ xõy dng s - ó chuyn i sang hỡnh thỏi mi c th l: Tờn gi: Cụng ty c phn C khớ xõy dng s t ngy 01/04/1999 Lnh vc kinh doanh ca Cụng ty: Sn xut cỏc loi ph kin kim loi en, mu phc v cho cỏc ngnh sn xut xõy dng c khớ, cụng nụng nghip v tiờu dựng Nhn thu xõy lp cỏc cụng trỡnh, cỏc kt cu xõy dng, cỏc mỏy múc in lnh cho giao thụng thy li Lm i lý tiờu th sn phm v kinh doanh Xut nhp khu T xõy dng dõn dng, cụng nghip, giao thụng thy li o to nõng cao tay ngh cho cụng nhõn k thut v ngoi cụng ty Cụng ty ó liờn kt o to vi trng K thut c gii c khớ xõy dng Vit Xụ Sn xut v buụn bỏn trang thit b Y t Sn xut v buụn bỏn vt t thit b ph tựng ụ tụ, mỏy khai thỏc ỏ, mỏy xõy dng 1.1.4.Chc nng, quyn hn v nhim v ca Cụng ty c phn C khớ xõy dng s 1.1.4.1.Chc nng L n v hch toỏn c lp cú t cỏch phỏp nhõn, t chu trỏch nhim trc nh nc v phỏp lut i vi ton b hot ng ca mỡnh Cụng ty hot ng trờn mt s lnh vc nh: - Sn xut, lp t v bo hnh cỏc loi mỏy múc thit b cho cụng trỡnh xõy - dng giao thụng Sn xut kinh doanh: ph tựng, ph kin bng kim loi en, kim loi mu, cỏc loi vt liu xõy dng, cỏc loi sn phm c khớ v cỏc loi sn phm - khỏc phc v cho cụng nghip, nụng nghip v tiờu dựng Nhn thu xõy dng, lp t cỏc cụng trỡnh, mỏy múc thit b in, in lnh cho cỏc ngnh xõy dng, cụng nghip, giao thụng, thu li, v sinh ụ th 1.1.4.2 Nhim v - Cụng ty phi chp hnh cỏc iu l, cỏc quy nh, tiờu chun k thut, kim nh sn phm, cỏc loi chớnh sỏch v giỏ theo quy nh ca nh nc - v ca tng Cụng ty T chc hot ng dch v, mua bỏn vt t hng hoỏ theo giy ng ký kinh - doanh ca Cụng ty v theo phỏp lut Thc hin ngha v i vi ngi lao ng theo quy nh ca lut lao ng - v cỏc quy ch khỏc Thc hin cỏc quy nh ca Nh nc v bo v ti nguyờn Mụi trng, an - ninh Quc gia v cụng tỏc phũng chỏy cha chỏy Thc hin cỏc ngha v np thu v cỏc khon np ngõn sỏch Nh nc theo quy nh ca phỏp lut 1.1.4.3 Quyn hn - Ch ng quan h giao dch tỡm kim c hi, la chn cỏc hp ng giu tim nng, xõy dng cỏc mc tiờu ngn v di hn nh hng, u t - hoc hp tỏc u t vi nc ngoi Tham gia m phỏn xõy dng cỏc hp ng xõy dng v m phỏn xõy - dng ký kt cỏc tha thun khỏc liờn quan n vic thc hin hp ng Tham gia theo dừi vic qun lý, s dng vn, ti sn v h tr xõy dng trin khai cỏc hp xõy dng 1.2.Cỏc iu kin ca Cụng ty c phn C khớ xõy dng s 1.2.1.iu kin t nhiờn a V trớ a lớ Cụng ty c phn C khớ xõy dng sụ cú tr s chớnh t ti Phng Tõy M huyn T Liờm H Ni õy l ni trung rt nhiu Cụng ty ln nh Cụng ty c phn C khớ xõy dng s 6, Vinacomex , Viracera b c im khớ hu Vựng hot ng ca Cụng ty c phn C khớ xõy dng s thuc vựng khớ hu nhit i giú mựa, cn c vo ti liu khớ tng thy thỡ nm thỏng l thỏng cú nhit thp nht, trung bỡnh t 15 o thp nht 8o Thỏng núng nht l thỏng 5, nhit trung bỡnh 23-35 oC, cao nht 39oC, ma kộo di t thỏng n thỏng lng ma trung bỡnh hng nm 2724mm Mựa ụng thng cú rột hi, rột m thi gian ngn v kốm theo giú ụng Bc, m cao 1.2.2.iu kin kinh t - chớnh tr - xó hi a iu kin kinh t - H Ni cú c s h tng phỏt trin mnh l iu kin tt cho giao dch, buụn bỏn, kớ kt cỏc hp ng vi khỏch hng ca Cụng ty õy l iu kin cú ý ngha rt quan trng n quỏ trỡnh hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng - ty T chuyn sang kinh t th trng vi c im ch yu l c cu kinh t nhiu thnh phn hnh theo c ch th trng cú s qun lý ca nh nc theo nh hng XHCN, s phỏt trin kinh t ca cỏc vựng nc ta - cú s phỏt trin a dng Min Bc l vựng kinh t thu hỳt 2/3 s lao ng sn xut nụng nghip, nhng nm gn õy cỏc vnh xanh ó phỏt trin xung quanh cỏc thnh ph ln v c bit dõn c trung ch yu th ụ H Ni V cụng nghip sn phm tiờu dựng chim ẵ tng giỏ tr sn phm, ngnh c khớ, in t phỏt trin, trỡnh dõn trớ v thu nhp ca ngi dõn tng bc c ci thin v nõng cao o in nc : Ngun in nng phc v cho Cụng ty v sinh hot 24/24 gi m bo an ton v tt nht.Ngun nc c ly t cỏc ging khoan lũng t, ngun nc sinh hot ca thnh ph c cung cp t cỏc nh mỏy nc ca Cụng ty kinh doanh nc sch H Ni o Thụng tin liờn lc: Cụng ty s dng mng in thoi c nh v di ng ca Vit Nam, ngoi Cụng ty s dng h thng thụng tin v tinh liờn lc thụng qua mng thụng tin liờn lc ca B Bu Chớnh Vin Thụng Vit Nam Thụng tin liờn lc m bo sut 24/24h o Giao thụng ti : õy l ni rt thun li cho s phỏt trin ca Cụng ty Ti y cú cỏc ng quc l rt thun tin cho vic i li ca cỏc xe cú ti cú phõn ln, thờm vo ú, H Ni l trung tõm chớnh tr, húa, kinh t ca c nc ó to cho vic giao dch v ký kt cỏc hp ng Túm li, iu kin kinh t õy khỏ thun li cho quỏ trỡnh hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty cung cp cỏc sn phm ca mỡnh cho cỏc tnh thnh ph trờn c nc ỏp ng c quỏ trỡnh cụng nghip húa hin i húa t nc b iu kin chớnh tr Nh nc ng Cng sn lónh o, ch cú mt ng kt hp vi ng li ỳng n nờn ri ro kinh doanh chớnh tr thay i gn nh bng khụng Trong giai on hin Nh nc ta ch trng m rng quan h quc t c v khoa hc cụng ngh cng nh sn xut nờn quan h vi i tỏc nc ngoi cng d dng hn c bit hin Cụng ty ang hot ng theo lut doanh nghip cng giỳp cho Cụng ty thun li hn quỏ trỡnh kinh doanh c iu kin xó hi Cụng ty t ti Th ụ H Ni, ni cú mt dõn c ụng ỳc, vựng cú cỏc nghnh cụng nghip phỏt trin, trỡnh dõn trớ cao, cỏc trng i hc v Trung Tõm nghiờn cu trung nhiu õy l iu kin tt cho Cụng ty phỏt trin v i c ( % ) CXLII.CXLIII Ngu CXLIV -Tng hp hng ngy cỏc chng t húa n, cp nht vo s sỏch v theo dừi tớnh giỏ thnh sn phm ca tt c cỏc xớ nghip CXLV.-Lp bỏo cỏo t chc theo quy nh CLIII t CXLVI CXLVII CXLVIII 35 t 35% CXLIX CLI Ho Cú CL 10% CLII 10% CLIV Th CLV 216 CLVI c Vớ d minh cho h thng KPI theo thỏng CLVII Nhỡn vo bng KPI ca phũng Ti chớnh k toỏn ó xõy dng trờn , ly vớ d nhõn viờn k toỏn tng hp Nguyn Th Thm - Ni dung cụng vic: Tng hp hng ngy cỏc chng t húa n, cp nht vo s sỏch v theo dừi tớnh giỏ thnh sn phm ca tt c cỏc xớ nghip Lp bỏo cỏo t chc theo quy nh S lng cụng vic t: 35% Cht lng cụng vic t: 35% Thi gian hon thnh t: 10% K nng sỏng to t: 10% Tng im t c: 35% + 35% +10% + 10% = 90% Kt lun : Nhõn viờn Nguyn Th Thm t 90% Xp loi : Tt Mc lng hiu qu thc hin cụng vic ca nhõn viờn Nguyn Th Thm thỏng l: 216.000 (VN) CLVIII Chỳ ý: Mc lng hiu qu ny s c tớnh vo bng lng cui mi thỏng cho nhõn viờn, mc lng ny s khụng tớnh vo lng tớnh cỏc khon khu hao m c cng vo mc lng thc nhn ca nhõn viờn CLIX C th nh sau: CLX Mc lng cụng thỏng ca nhõn viờn Nguyn Th Thm l 4.960.000 (ng) Cỏc khon khu tr vo lng ca Nguyn Th Thm: BHXH: 8% x Bc lng Cụng ty quy nh CLXI 8% x 4.960.000 = 396.800 (ng) BHYT: 1,5% x Bc lng Cụng ty quy nh CLXII 1,5% x 4.960.000 = 74.400 (ng) BHTN: 1% x Bc lng Cụng ty quy nh CLXIII 1% x 4.960.000 = 49.600 (ng) Tng cỏc khon khu tr: 520.800 (ng) Lng thc nhn ca Nguyn Th Thm: CLXIV 4.960.000 - 520.800 + 260.000 = 4.699.200 (ng) CLXV 3.6.1.5.ỏnh giỏ gii phỏp hon thin cụng tỏc t chc lng hiu qu thc hin cụng vic thụng qua h thng KPI cho Cụng ty C phn C khớ xõy dng s - H thng KPI cú th cho thy thnh qu hin thi ca mt mc ớch hoc mt mt mc tiờu chin lc mt cỏch rt nhanh - Cỏc quyt nh cú th c thc hin nhanh hn cú nhng o lng nhn thy c v chớnh xỏc i kốm theo - Cú th giỳp khõu qun lớ nhn bit thnh qu ca cụng ty hoc phũng ban hoc ti mt b phn no ú - Mt i nhúm cú th lm vic chung vi theo nhng mc ớch o lng c - õy l hỡnh thc mang tớnh cht cụng khai nờn ngi c ỏnh giỏ cú th bit c kt qu ỏnh giỏ ca mỡnh, t ú cú th a xut thay i hay b sung ni dung cụng vic ca mỡnh - a cỏc ch tiờu cú th o lng c nờn vic ỏnh giỏ thc hin cụng vic s c th hn v d thc hin hn m ớt cú nhng kin ngh, bt ng, hoi nghi t chc cng nh to ng lc phn u cho nhõn viờn, c bit l nhõn viờn gii - Khi s dng tiờu theo h thng KPI thỡ phi thay i theo mc tiờu t chc - T chc lng hiu qu thụng qua h thng KPI theo thỏng v theo giai on thỏng ny cú th thay th cho t chc lng thng theo cp bc h s phc H thng KPI th hin v ỏnh giỏ cụng vic m nhõn viờn hon thnh ch khụng phi qua vic nhõn viờn ú ang chc v no Cụng ty - Qua t chc theo h thng KPI nhõn viờn s c nhn mc thng hiu qu theo tng thỏng thay vỡ n cui nm mi c nhn thng Bờn cnh ú, Cụng ty cng d dng hn vic tớnh chi phớ lng dnh cho ngi lao ng CLXVI 3.6.2.Hon thin Cụng tỏc t chc tin lng cho b phn sn xut ti Cụng ty C phn C khớ xõy dng s CLXVII 3.6.2.1 Xõy dng h thng cp bc cụng vic CLXVIII Tiờu chun cp bc cụng vic phn ỏnh trỡnh lnh ngh ca cụng nhõn, cú liờn quan cht ch ti mc phc ca cụng vic Núi cỏch khỏc phõn hng cp bc l cụng vic cú ý ngha to ln cụng tỏc tin lng v l c s b trớ lao ng ỳng cụng vic, ỳng trỡnh , quy nh mc lng theo trỡnh phc cụng vic, to iu kin cho vic tr lng theo cht lng lao ng CLXIX V cp bc cụng nhõn thỡ c thụng qua thi nõng bc, cú hi ng chm thi, a vo danh sỏch thi nõng bc u phi cú tiờu chun rừ rng Vn quan trng l phi xỏc nh cp bc cụng vic cho tng khõu mt cỏch ỳng n da vo ú tr lng cho cụng nhõn ỳng cht lng v iu kin lao ng h hon thnh mt cụng vic nht nh Hon thin vic xõy dng cp bc cụng vic cũn cú tỏc dng quan trng cụng tỏc xõy dng k hoch lao ng, c bit l k hoch tuyn chn, b trớ o to nõng cao tay ngh cho cụng nhõn Sau õy em xin trỡnh by cỏch xõy dng cp bc cụng vic bng CLXX phng phỏp cho im Cụng ty cú th tham kho Ni dung ca phng phỏp ny l da vo bng im mu, tin hnh cho im theo mu, tng hp s im t c ri so sỏnh xỏc nh bc tng ng Trỡnh t tin hnh nh sau: CLXXI Bc 1: Chia quỏ trỡnh lao ng thnh cỏc chc nng v cỏc mc phc ca cụng vic l s kt hp ca nhiu loi chc nng khỏc tu theo t liu lao ng v i tng lao ng c s dng, ũi hi kin thc v k nng lao ng khỏc Cỏc chc nng ú c so sỏnh vi xỏc nh mc phc ca cụng vic Thụng thng chc nng lao ng c chia nh sau: - Chc nng tớnh toỏn - Chc nng chun b v t chc cụng vic - Chc nng thc hin quỏ trỡnh lao ng - Chc nng phc v iu chnh thit b CLXXII Bc 2: Xỏc nh mc phc ca tng chc nng: Cú nhiu phng phỏp ỏnh giỏ mc phc ca tng chc nng Thụng thng ỏnh giỏ ngi ta dựng phng phỏp cho im im l n v tớnh quy c, s im th hin mc phc ca tng chc nng Mi chc nng c chia lm mc khỏc nhau: rt n gin, n gin, trung bỡnh v phc ng vi mi mc phc thc hin cho im t ti thiu n ti a CLXXIII Bc 3: Quy nh tng s im ca cỏc mc phc ca cỏc chc nng v cho im vi yu t tinh thn trỏch nhim theo im mu CLXXIV Bc 4: Chuyn t im sang bc Mi cụng vic cú mc phc v quan trng khỏc CLXXV Cn c vo tng s im ca tng cụng vic chuyn sang bc CLXXVI Di õy l bng im mu ỏp dng cho ngnh cú thang lng bc vi lng im l 250 CLXXVII Bng 3-22: Mu im ỏp dng xõy dng cp bc cụng vic CLXXXI S im CLXXIX CLXXVIII S Chc n ng CLXXX M c phc CXCI Rt CXC Tớ CLXXXIX nh to ỏn CCXVIII Chun b v t CCXVII ch c cụ ng vi c n gin CXCVIII n gin CCV Trung bỡnh CCXII Phc CCXIX R t n gin CCXXVI n gin CCXXXIII Trung bỡnh CCXL Phc CCXLV CCXLVI CCXLVII R t n gin CCLIV n Thc hi n qu CLXXXVI CLXXXV Ti t h i u T trng % CXCII % CXCIX 2% CCVI % CCXIII 4% CCXX 2% CCXXVII CXCIII CC CLXXXVII CLXXXV T trng % Ti CXCIV CXCV 0% CCVII CCXIV CCI % CCVIII 2% CCXV 5% 13 CCXXI CCXXII 2% CCXXIX 3% CCXXXIV CCXXXV CCXXXVI 4% 10 5% CCXLII CCXLIII 6% 15 9% CCXLVIII CCXLIX CCL 36 32% 79 % CCLVI 100 CCXXIII CCLV 40 CCIX CCXVI 3% CCXLI 10 CCXXVIII CCII CCXXX CCXXXV 13 CCXLIV 21 % CCLVII 45% CCLI 89 CCLVIII 113 ỏ trỡ nh la CCLXXIV Phc v v i u CCLXXIII ch n h thi t b gin CCLXI Tr ung bỡnh CCLXII CCLXVIII Phc CCLXXV R t n gin CCLXXXII CCCI u t trỏ ch nh i m CCLXIV 50% 125 55% CCLXIX CCLXX CCLXXI 63% 156 73% CCLXXVI 0% CCLXXXIII 2% CCLXXXIX CCXC Trung bỡnh % CCXCVI Ph CCXCVII c R t n gin CCCX n gin CCCXVII Tr ung bỡnh CCCXXIV Phc CCLXXVII CCLXXVIII n gin CCCIII CCCII Y CCLXIII 0% CCLXXXIV CCLXXXV 4% CCCIV 0% CCCXI 2% CCXCI CCXCII CCXCVIII 0% 2% CCCXVIII CCCXIX CCCXX 3% 4% CCCXXVII 15 9% CCCXXX Bng 3-23: Bng xõy dng bc lng Bc lng Tng s im CCCXXXIV CCCXXXV Thp nht Cao nht CCCXXXVI CCCXXXVII I 125 CCCXXXIX CCCXL CCCXLI II CCCXLII II I CCCXLV I V CCCXXXVIII 28 40 CCCXLIII CCCXLIV 143 CCCXLVI 160 158 CCCXLVII 178 CCLXXXV CCXCIII 14 2% CCCXXXII 6% CCCXXIX CCCXXXI CCLXXIX CCC CCCXIII 6% 181 CCXCIX CCCVI CCCXXVI CCLXXII CCCXII CCCXXV 138 3% 10 CCCV CCLXV CCCVII CCCXIV CCCXXI 10 CCCXXV 21 CCCXLVIII CCCXLIX V 180 CCCL 200 V CCCLII CCCLIII CCCLIV V 03 CCCLV 28 25 CCCLVI 50 CCCLI I II CCCLVII CCCLVIII 3.6.2.2.ỏnh giỏ thc hin cụng vic CCCLIX ỏnh giỏ thc hin cụng vic l mt s ỏnh giỏ cú h thng v chớnh thc tỡnh hỡnh thc hin cụng vic s so sỏnh vi cỏc tiờu chun ó c xõy dng t trc v tho lun s ỏnh giỏ i vi ngi lao ng CCCLX ỏnh giỏ cú h thng vỡ chỳng ta cú th s dng mt lot cỏc phng phỏp ỏnh giỏ thc hin cụng vic theo mt quỏ trỡnh Tớnh chớnh thc th hin qua vic ỏnh giỏ cụng khai v bng bn c th hoc ỏnh giỏ theo chu k cú s tho lun thụng tin vi ngi lao ng ỏnh giỏ thc hin cụng vic cú ý ngha rt quan trng vỡ cỏc thụng tin ỏnh giỏ cú th giỳp cho ban lónh o Cụng ty hon thin t chc tin thng cụng vic cho ngi lao ng Hn na da vo kt qu ỏnh giỏ Cụng ty s cú c s quyt nh tin lng, tin thng v cỏc thng tin Mt khỏc, ỏnh giỏ cụng vic ỳng n cng to mt bu khụng khớ tõm lý thoi mỏi th ngi lao ng Do ú, em xin a mt gii phỏp thun li cho vic ỏnh giỏ cụng vic ca cụng nhõn, t ú giỳp cho ban lónh o Cụng ty hon thin quỏ trỡnh tin thng, tin lng cho ngi lao ng Theo gii phỏp ny ch tiờu ỏnh giỏ thc hin cụng vic c chia thnh: - Ch tiờu s lng cụng vic - Ch tiờu cht lng cụng vic - Ch tiờu thi gian hon thnh - K nng sỏng to - Ch tiờu ý thc chp hnh k lut CCCLXI Tng im ti a ca ch tiờu ny l 100 im Em xin xut xõy dng t trng % v t l t ca cỏc ch tiờu nh sau: CCCLXII Bng 3-24: Bng ch tiờu ỏnh giỏ thc hin cụng vic CCCLXIV CCCLXV Khỏ Trung bỡnh CCCLXIII Cỏc ch tiờu CCCLXIX CCCLXX T T l t CCCLXVI Tt CCCLXVII Xut sc CCCLXXI CCCLXXII.CCCLXXIII CCCLXXIV.CCCLXXV CCCLX T T l T T l T T CCCLXXIX CCCLXXVII S lng cụng vic 70% CCCLXXVIII 35% % CCCLXXXI CCCLXXXIII CCCLX CCCLXXX CCCLXXXII CCCLXXXIV 35% 80% - 35% 90% - >=1 35% CCCLXXXVIII CCCLXXXVI Cht lng cụng vic 70% CCCLXXXVII - CCCXC CCCLXXXIX CCCXCI 35% 35% 35% % 80% - CCCXCII 90% - CCCXC CCCXCIII >=1 35% CCCXCVII CCCXCV Th i gian hon thnh CDIV K nng sỏng to CCCXCVI 10% % CDVI % CDV CCCXCIX CCCXCVIII CD 10% CDVII 10% % 10% 80% - CDVIII 80% - 10% CDIX 10% CDI 90% - CDX 90% - CDII CDIII >=1 10% CDXI CDXII >=1 10% CDXV CDXIII í thc chp hnh k lut 70% CDXIV 10% 70% % CDXVI 10% CDXVII 80% - CDXIX CDXVIII CDXX 10% 10% 90% - CDXXI CDXXII CDXXIII Sau ó xõy dng bng ch tiờu ỏnh giỏ thc hin cụng vic s tớnh t l hon thnh cụng vic da theo cụng thc sau: CDXXIV T l hon thnh cụng vic = T trng % x T l t (3.10) CDXXV Khi tớnh c t l hon thnh i im ca cụng nhõn da trờn cụng thc sau: >=1 im ca cụng nhõn = T l hon thnh cụng vic x 100 CDXXVI im (3.11) CDXXVII.Bng 3-25: Bng im quy nh CDXXIX T rung bỡnh CDXXVIII CDXXX K CDXXXII X CDXXXI T hỏ t ut sc CDXXXV CDXXXVI CDXXXVII 90 - 99 >=100 CDXXXIII im quy nh CDXXXIV 70 - 79 CDXXXIX 80 - 89 CDXXXVIII Bng 3-26: Mu bng chm im thi ua CDXL H tờn:Nguyn Minh CDXLI c CDXLII Phõn xng: C khớ Tờn cụng vic: CDXLIII Ngy: 31/12/2014 CDXLV im s - mc CDL CDXLIV Cỏc yu t CDLI S lng cụng vic Cht lng cụng vic CDLXI Thi gian hon thnh CDLXVI K nng sỏng to CDLVI CDLXXI í thc chp hnh k lut CDXLVII T trng % CDLII 35% CDXLVIII CDXLIX im t T l t CDLIII 90% CDLVII 35 CDLVIII % CDLXII 10 % CDLXVII 10 % CDLXXII 10 % 80% CDLXIII 70% CDLXVIII ỏ n h g i ỏ 1,5 CDLIX CDLIV CDLXIV CDLV K CDLXIX 75% ,5 CDLXXIII CDLXXIV 80% CDLXXVII CDLXXVI Tng 82 CDLXXIX CDLXXX Cụng ty cụng b rng rói quy ch im to mụi trng cụng khai, minh bch quỏ trỡnh chm im, vic chm im s t h ỏ trng thc hin Ngoi to s cụng bng ngoi ỏnh giỏ ca t trng cũn cú th thc hin cụng tỏc so sỏnh cp Phng phỏp so sỏnh cp l phng phỏp so sỏnh tng ngi vi tt c nhng ngi khỏc t cựng t mt ch tiờu no ú nhng b gii hn v s lng chn ngi xng ỏng Vic so sỏnh cp s trỏnh c li thiờn v bỡnh bu Cỏch tin hnh nh sau: mi ngi c so sỏnh vi tng CDLXXXI ngi theo tng cp, tng ch tiờu Sau ú ghi s liu ca tng ngi ỏnh giỏ tt hn vo ụ, im s ln xut hin s c ngi xut sc nht Chng hn t cú cụng nhõn cựng t im, hiu qu CDLXXXII l 82 im, s ngi theo ch tiờu xột im l vic so sỏnh c tin hnh nh sau: CDLXXXIII Bng 3-27: Bng so sỏnh lao ng CDLXXXIV CDLXXXV Nguyễ n CDLXXXVI Nguyễ CDLXXXIX n K Hoàng CDLXXXVIII CDXC h K CDLXXXVII.Đỗ ắ M Lê V h S c i A ă ắ n n n c h h T u M G y Đ Đ i i ế ứ n t c t h p CDXCI N CDXCII CDXCIII CDXCIV CDXCV CDXCVI CDXCVII guy + + ễn Kh ắc Tuy ết CDXCVIII CDXCIX D DI + DII + DIII + DIV Nguyễn + Mi nh Đứ c Lê An h Đạt DXII Đỗ Vă n Mi nh DXIX Ho àng Kh ắc Giá p DXXVI DV DVI - DVII - DVIII DIX + DX - DXI DXIII - DXIV - DXV - DXVI DXVII DXVIII DXX + DXXI - DXXII DXXIII + + DXXIV DXXV DXXVII Ký hiu: +: Ngi theo hng hn ngi theo ct -: Ngi theo hng kộm ngi theo ct DXXVIII DXXIX Nh vy ngi c thng l: Nguyn Minh c, Hong Khc Giỏp DXXX - Khi thc hin ỏnh giỏ, ngi ỏnh giỏ phi trỏnh mt s li sau: Li thiờn v: ú l ý kin cỏ nhõn ca ngi ỏnh giỏ chi phi s ỏnh giỏ - Li thnh kin: ngi ỏnh giỏ khụng thớch mt ngi no ú - Li nh hng ca s kin gn nht: ý kin ca ngi ỏnh giỏ b nh DXXXI ng hng ca hnh vi tt hoc xu mi xy nht ca ngi lao DXXXII Kt lun chng DXXXIII Gii phỏp hon thin cụng tỏc t chc tin lng hiu qu thc hin cụng vic thụng qua h thng KPI cho b phn giỏn tip thuc phũng ca Cụng ty c phn C khớ xõy dng s em xut trờn l gii phỏp xut da thc trng t chc tin lng ca Cụng ty Gii phỏp hon thin cụng tỏc t chc lng hiu qu thc hin cụng vic thụng qua h thng KPI l phng phỏp cha ph bin nhng nú ang c cỏc Cụng ty a vo h thng t chc tin lng Vic ỏnh giỏ cụng vic thc hin ca nhõn viờn hoc ca tng phũng ban s em li cỏi nhỡn tng th cho ngi qun lớ kim soỏt tt cụng vic m nhõn viờn mỡnh ang lm v hiu qu cụng vic m nhõn viờn hay phũng ban ú ang lm mc no T nhng nhỡn nhn y v chớnh xỏc nht a nhng nh giỏ v cú nhng khen pht c th Bờn cnh ú, cụng tỏc ny cũn khuyn khớch ngi lao ng nõng cao tay ngh cng nh hiu qu cụng vic DXXXIV Bờn cnh ú, em cng xut hon thin cụng tỏc t chc tin lng cho b phn trc tip sn xut ca Cụng ty c th: Xõy dng h thng cp bc cụng vic v ỏnh giỏ thc hin cụng vic Hai cụng tỏc ny cng trung ch yu vo vic ỏnh giỏ cụng vic thc hin t ú iu chnh cp bc lng hay cú da vo kt qu ỏnh giỏ Cụng ty s cú c s quyt nh tin lng, tin thng v cỏc thng tin DXXXV Tuy cũn rt nhiu rt thiu sút nhng em rt mong úng gúp c phn no vo vic t chc tin lng ca cụng ty dn hon thin, cụng ty tip tc phỏt huy th mnh ca mỡnh.trờn th trng cnh tranh hin DXXXVI DXXXVII DXXXVIII DXXXIX DXL KT LUN CHUNG Trong quỏ trỡnh phỏt trin kinh t, xó hi ca mi quc gia c bit DXLI l nn kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn ca Vit Nam, tin lng lao ng luụn tn ti song song v cú mi quan h tng h, qua li Lao ng s quyt nh tin lng cũn mc lng s tỏc ng n mc sng ca ngi lao ng Nm c tm quan trng ca cụng tỏc t tin lng ca Cụng ty DXLII c phn C khớ xõy dng s ang tng bc c gng hon thin cụng tỏc ny Qua thi gian thc ti Cụng ty nm c tỡnh hỡnh thc t, em mnh dn sut ý kin v cụng tỏc t chc tin lng qua ti: Hon thin cụng tỏc t chc tin lng ti Cụng ty C phn C khớ xõy dng s Thụng qua ti ny, em mong rng s úng gúp phn no ú vo hot ng kinh doanh ca Cụng ty thi gian ti õy l mt ti khỏ phc tp, vỡ thi gian nghiờn cu cú DXLIII hn, hn na trỡnh bn thõn em cũn nhiu hn ch, mi doanh nghip cú nhng phng phỏp qun tr riờng nờn bi vit khụng trỏnh thiu sút Tuy nhiờn c s hng dn tn tỡnh ca thy giỏo Nguyn Vn Bi, v cỏc thy cụ giỏo khoa Kinh t - Qun tr kinh doanh trng i hc M - a Cht cựng vi s giỳp ca cỏc cụ, chỳ cỏn b Cụng ty c phn C khớ xõy dng s ó to iu kin cho em hon thnh tt lun tt nghip Em rt mong nhn c s úng gúp ý kin ca thy cụ v cỏc bn DXLIV Em xin chõn thnh cm n! DXLV H Ni, ngy 22 thỏng 06 nm 2015 DXLVI Sinh viờn: Hong Th Kim Anh DXLVII DXLVIII DXLIX Ti liu tham kho DL 1, TS Phan Th Thỏi v Ths.Nguyn Thanh Thy: Giỏo trỡnh Qun tr nhõn lc ca, trng i hc M - a Cht DLI 2, PGS.TS Nguyn c Thnh: Giỏo trỡnh phõn tớch hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip ca, trng i hc M - a Cht DLII 3, TS Bựi c Triu: Giỏo trỡnh thng kờ kinh t, trng Kinh t quc dõn DLIII 4, Giỏo trỡnh Kinh t cụng nghip ca trng i hc M - a cht DLIV 5, Cụng ty c phn C khớ xõy dng s 5: Ti liu v bỏo cỏo ti chớnh 2013 - 2014, quy ch tin lng nm 2015, bng thng kờ ti sn v cụng ngh, bng chm cụng v bng tr lng DLV DLVI DLVII DLVIII DLIX DLX DLXI DLXII DLXIII DLXIV DLXV DLXVI DLXVII DLXVIII DLXIX DLXX DLXXI DLXXII [...]... 24.976.2 15. 36 7 25. 609.207.420 4.7 95. 694.614 123% 632.992. 053 103% 25. 990.632.1 25 23.119.964.734 -2.870.667.391 89% ng 22.309.982.0 65 20 .56 4.929.191 -1.7 45. 052 .874 92% ng 3.680. 650 .060 2 .55 5.026 .54 3 -1.1 25. 623 .51 8 69% 3 Tng qu lng ng 4.439.448.000 5. 327.337.600 4.160.014.928 -297.433.072 94% -1.167.322.672 78% 4 Tin lng bỡnh quõn ng/thỏng - ngi 4 .56 7.333 4 .57 6. 751 4.622.239 54 .9 05 101% 45. 488 101% 5 Tng... 54 .9 05 101% 45. 488 101% 5 Tng li nhun trc thu ng 206.277.318 247 .53 2.782 279.992 .52 4 73.7 15. 206 136% 32. 459 .742 113% 6 Chi phớ thu TNDN ng 51 .56 9.329 61.883.1 95 61 .59 8. 355 10.029.026 119% -284.840 100% 7 Li nhun sau thu ng 154 .707.989 1 85. 649 .58 7 218.394.169 63.686.180 141% 32.744 .58 2 118% 8 T sut li nhun sau thu / vn ch s hu % 2, 15 2, 15 2,97 0,82 138 0,82 138 Trong nn kinh t th trng, doanh nghip hot... chc qun lớ ca Cụng ty c phn C khớ xõy dng s 5 1.4.1 C cu t chc B mỏy hot ng ca Cụng ty gm cú hi ng qun tr, ban kim soỏt, ban giỏm c, cỏc phũng ban v cỏc xớ nghip Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng giám đốc Phòng Tổng hợp hành chính Phòng Tài chính kế toỏn Xí nghiệp úc Xí nghiệp Cơ khí Xí nghiệp Xây dựng Phòng ầu t Xởng Dịch vụ Hỡnh 1-1: C cu t chc ca Cụng ty Ghi chỳ: Quan h iu... TY C PHN C KH XY DNG S 5 NM 2014 2.1.ỏnh giỏ hot ng kinh doanh ca Cụng ty C phn C khớ xõy dng s 5 Cụng ty c phn C khớ xõy dng s 5 l Cụng ty c phn nờn ngun vn ch yu ca Cụng ty do cỏc c ụng gúp hỡnh thc c phn Ti thi im thnh lp, vn iu l ca Cụng ty c xỏc nh l 4 t ng Cựng vi s phỏt trin ca ngnh kinh t v quỏ trỡnh cụng nghip húa hin a húa t nc t ra cho ngnh sn xut vt liu Xõy dng v C khớ mt c hi ln Cụng ty. .. mụn cao b Nh cung cp ca Cụng ty Cụng ty cú rt nhiu i tỏc cung cp c v nguyờn vt liu, hng húa v dch v cho Cụng ty c trong nc v c ngoi nc vỡ vy ngun cung cp u vo ca Cụng ty rt phong phỳ v a dng, cỏc Cụng ty ny rt cú uy tớn trờn th trng Mt s nh cung cp ln ca Cụng ty cú th núi n nh: Cụng ty Gang thộp Thỏi Nguyờn; Cụng ty phụi thộp Trung Thanh thuc tnh Qung ụng Trung Quc; Cụng ty c khớ Hựng Thng thuc th... 2000 24 KVA Hn Quc 4/2006 HB500 Hn Quc Vit Nam 6/2006 10/2007 Cụng sut 1000KVA 1 tn 50 0kg 250 kg 1200 kg/m 2000 kg/m 1 tn 1*240*2 85 11KW 14 KW 67 KW Wr 50 /1,6 Xớ nghip xõy dng Xng dch v Mỏy khoan cn s 4 Cu trc 5 tn Mỏy ct st GW 40 - TQ Mỏy un st GQ - TQ ng in h th Nht Bn Vit Nam Trung Quc Trung Quc 15/ 8/2008 1/10/2008 8/2008 8/2008 1.6.1.u im vic s dng cụng ngh ca Cụng ty Nhng nm 90 ca th k XX, s bựng... lao ng phự hp vi yờu cu ng thi CBCNV trong Cụng ty rt nng ng v nhit tỡnh v cú trỡnh chuyờn mụn, giỳp cho Cụng ty hot ng rt hiu qu, nng sut cao 1.2.3.iu kin ca Cụng ty a Yu t v lc lng bờn trong ca Cụng ty Tp th cỏn b cụng nhõn viờn hin nay ca Cụng ty a phn u l cỏn b cụng nhõn viờn ca cụng ty trc khi chuyn Cụng ty c phn nờn h hiu c truyn thng ca Cụng ty Vỡ vy õy l mt tp th rt on kt c trong cụng vic... hc Cao ng v trung cp ngh Lao ng ph thụng Bng 1-1: C cu lao ng theo trỡnh v theo tui Trỡnh Nam N Tng s H 10 6 16 C, TCN 50 4 54 tui PT 4 1 5 50 8 2 10 Trong s cỏc b phn chc nng ca Cụng ty, c cu lao ng ca cụng - ty c chia lm 2 phn theo: tui tui t 30 -50 chim phn ln chim n 64% u im ca tui ny l ó cú kinh nghip ngh nghip, i vi b phn hnh chớnh s cú kinh nghim chuyờn sõu trong... ca Cụng ty cng vỡ th m gim sỳt theo cỏc nm, lao ng khụng cú vic, ngh vic i tỡm kim c hi mi hoc do cụng ty ct gim lao ng Hin nay, trong nm 20 15 Cụng ty ang thc hin, mi bin phỏp s dng hp lý lao ng trong Cụng ty Cụng ty ang khụng ngng ci thin iu kin lm vic hin i, cung cp y cỏc trang thit, phng tin lm vic hin i, cung cp y cỏc trang thit b bo h lao ng cho k s, nhõn viờn lm vic ti Cụng ty Cụng Ty khụng... chng 1 Cụng ty c phn C khớ xõy dng s 5 l Cụng ty cú thi gian hot ng t rt lõu bờn cnh ú ngun vn ca Cụng ty cng tng i ln vo thi gian thnh lp nờn vic hot ng ca Cụng ty rt thun li trong nhng nm bt u hot ng Giai on 2012- 2014 l giai on khú khn i vi tỡnh hỡnh kinh t ca nc ta khi cú rt nhiu Cụng ty phi lõm vo tỡnh trng phỏ sn, khi ngun vn ngn hn trờn th trng rt ớt nờn khụng cú nhng d ỏn ln Cỏc Cụng ty cnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5 , Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5 , Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5 , DXXXII. Kết luận chương 3

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay