Tiết 57 tin học 6 (thêm hình ảnh để minh họa)

22 149 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:38

Cõu 1: Nêu cỏc bc thay th phn bn? Cỏc bc thay th phn bn : Bc 1: Chn lnh Edit -> Replace Xut hin hp thoi Find and Replace Hóy thay th t Bin thnh Súngtrong Bc 2: bn bien_dep.doc? + Find what: Gừ ni dung cn thay th + Replace with: Gừ ni dung thay th Bc 3: + Find next: tỡm + Replace: thay th Vn bn Vn bn trc quan, sinh ng hn Vn bn 2 Vn bn Vn bn Chốn hỡnh nh vo bn - Hình ảnh minh hoạ thường Hình ảnh minh hoạ thư dùngờng văndùng bản.ở đâu? - Lm cho ni dung bn trc dụng củavviệc chènhn quan,Tác sinh ng d hiu thêm hình ảnh để minh hoạ gì? - Trong nhiều trường hợp nội dung văn khó hiểu thiếu hình ảnh minh hoạ Chốn hỡnh nh vo bn - Hình ảnh minh hoạ thường Hình ảnh minh hoạ thư dùngờng văndùng bản.ở đâu? - Lm cho ni dung bn trc dụng củavviệc chènhn quan,Tác sinh ng d hiu thêm hình ảnh để minh hoạ gì? - Trong nhiều trường hợp nội dung văn khó hiểu thiếu hình ảnh minh hoạ Chốn hỡnh nh vo bn - Hình ảnh minh hoạ thường dùng văn - Lm cho ni dung bn trc quan, sinh ng v d hiu hn - Trong nhiều trường hợp nội dung văn khó hiểu thiếu hình ảnh minh hoạ Chốn hỡnh nh vo bn - Hình ảnh minh hoạ thường dùng văn - Lm cho ni dung bn trc quan, sinh ng v d hiu hn - Trong nhiều trường hợp nội dung văn khó hiểu thiếu hình ảnh minh hoạ - Cỏc bc chốn hỡnh nh: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Chốn hỡnh nh vo bn - Hỡnh nh thng c v hay to t trc bng phn mm v c lu di dng cỏc hỡnh nh (tp ha) - Cỏc bc chốn hỡnh nh: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture From File Xut hin hp thoi Insert Picture 10 Chốn hỡnh nh vo bn - Hỡnh nh thng c v hay to t trc bng phn mm v c lu di dng cỏc hỡnh nh (tp ha) - Cỏc bc chốn hỡnh nh: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture From File Xut hin hp thoi Insert Picture Bc 3: Chn hỡnh nh cn thit v nhỏy Insert Bc 3: Chn hỡnh nh cn chèn v nhỏy Insert 11 Chốn hỡnh nh vo bn - Hỡnh nh thng c v hay to t trc bng phn mm v c lu di dng cỏc hỡnh nh (tp ha) - Cỏc bc chốn hỡnh nh: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture From File Xut hin hp thoi Insert Picture Bc 3: Chn hỡnh nh cn thit v nhỏy Insert Bc 3: Chn hỡnh nh cn chèn v nhỏy Insert 12 Chốn hỡnh nh vo bn - Cỏc bc chốn hỡnh nh: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture From File Xut hin hp thoi Insert Picture Bc 3: Chn hỡnh nh cn thit v nhỏy Insert - Cỏc bc chốn hỡnh nh t Clip Art: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn 13 Chốn hỡnh nh vo bn - Cỏc bc chốn hỡnh nh: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture From File Xut hin hp thoi Insert Picture Bc 3: Chn hỡnh nh cn thit v nhỏy Insert - Cỏc bc chốn hỡnh nh t Clip Art: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture Clip Art Xut hin hp thoi Clip Art 14 Chốn hỡnh nh vo bn - Cỏc bc chốn hỡnh nh: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture From File Xut hin hp thoi Insert Picture Bc 3: Chn hỡnh nh cn thit v nhỏy Insert - Cỏc bc chốn hỡnh nh t Clip Art: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture Clip Art Xut hin hp thoi Clip Art Bc 3: Nhỏy chn Go Chn ho cn thit Nhỏy chn 15 Chốn hỡnh nh vo bn - Cỏc bc chốn hỡnh nh: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture From File Xut hin hp thoi Insert Picture Bc 3: Chn hỡnh nh cn thit v nhỏy Insert - Cỏc bc chốn hỡnh nh t Clip Art: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture Clip Art Xut hin hp thoi Clip Art Bc 3: Nhỏy chn Go Chn ho cn thit Nhỏy chn 16 Chốn hỡnh nh vo bn - Hỡnh nh thng c v hay to t trc bng phn mm v c lu di dng cỏc hỡnh nh (tp ha) - Cỏc bc chốn hỡnh nh: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture From File Xut hin hp thoi Insert Picture Bc 3: Chn ho cn thit v nhỏy Insert 17 Chốn hỡnh nh vo bn - Cỏc bc chốn hỡnh nh: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture From File Xut hin hp thoi Insert Picture Bc 3: Chn hỡnh nh cn thit v nhỏy Insert - Cỏc bc chốn hỡnh nh t Clip Art: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture Clip Art Xut hin hp thoi Clip Art Bc 3: Nhỏy chn Go Chn ho cn thit 18 Chốn hỡnh nh vo bn - Cỏc bc chốn hỡnh nh: Bc 1: a tr son tho vo v trớ cn chốn Bc 2: Vo bng chn Insert Picture From File Xut hin hp thoi Insert Picture Bc 3: Chn ho cn thit v nhỏy Insert - Hỡnh nh cng l mt i tng ca bn, nờn ta cú th xúa, chộp, di chuyn hỡnh nh c chốn ti cỏc v trớ khỏc bn 19 20 Tr li cõu hi v sỏch giỏo khoa Hc cỏc ni dung va hc Thc hin trờn mỏy tớnh cỏc thao tỏc va c hc (nu cú mỏy tớnh) c trc phn Thay i b trớ hỡnh nh trờn trang bn Tr li cỏc cõu hi sau: + Cú th thay i v trớ nh trờn bn c khụng? + Nhng kiu b trớ hỡnh nh nh th no trờn bn? So sỏnh? + Nờu cỏc bc thay i b trớ hỡnh nh trờn trang bn? 21 22 [...]...1 Chèn hình ảnh vào văn bản - Hình ảnh thường được vẽ hay tạo ra từ trước bằng phần mềm đồ họa và được lưu dưới dạng các tệp hình ảnh (tệp đồ họa) - Các bước chèn hình ảnh: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2: Vào bảng chọn Insert  Picture  From File Xuất hiện hộp thoại Insert Picture Bước 3: Chọn hình ảnh cần thiết và nháy Insert Bước 3: Chọn hình ảnh cần chÌn và nháy... Insert 11 1 Chèn hình ảnh vào văn bản - Hình ảnh thường được vẽ hay tạo ra từ trước bằng phần mềm đồ họa và được lưu dưới dạng các tệp hình ảnh (tệp đồ họa) - Các bước chèn hình ảnh: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2: Vào bảng chọn Insert  Picture  From File Xuất hiện hộp thoại Insert Picture Bước 3: Chọn hình ảnh cần thiết và nháy Insert Bước 3: Chọn hình ảnh cần chÌn và nháy... thiết Nháy chọn 16 1 Chèn hình ảnh vào văn bản - Hình ảnh thường được vẽ hay tạo ra từ trước bằng phần mềm đồ họa và được lưu dưới dạng các tệp hình ảnh (tệp đồ họa) - Các bước chèn hình ảnh: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2: Vào bảng chọn Insert  Picture  From File Xuất hiện hộp thoại Insert Picture Bước 3: Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert 17 1 Chèn hình ảnh vào văn bản... 12 1 Chèn hình ảnh vào văn bản - Các bước chèn hình ảnh: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2: Vào bảng chọn Insert  Picture  From File Xuất hiện hộp thoại Insert Picture Bước 3: Chọn hình ảnh cần thiết và nháy Insert - Các bước chèn hình ảnh từ Clip Art: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn 13 1 Chèn hình ảnh vào văn... hỏi 1 và 2 trong sách giáo khoa Học các nội dung vừa học  Thực hiện trên máy tính các thao tác vừa được học (nếu có máy tính)  Đọc trước phần 2 Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản Trả lời các câu hỏi sau: + Có thể thay đổi vị trí ảnh trên văn bản được không? + Những kiểu bố trí hình ảnh như thế nào trên văn bản? So sánh? + Nêu các bước thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản? 21 22 ... Các bước chèn hình ảnh: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2: Vào bảng chọn Insert  Picture  From File Xuất hiện hộp thoại Insert Picture Bước 3: Chọn hình ảnh cần thiết và nháy Insert - Các bước chèn hình ảnh từ Clip Art: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2: Vào bảng chọn Insert  Picture  Clip Art… Xuất hiện hộp thoại Clip Art 14 1 Chèn hình ảnh vào văn bản... Go Chọn tệp đồ hoạ cần thiết 18 1 Chèn hình ảnh vào văn bản - Các bước chèn hình ảnh: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2: Vào bảng chọn Insert  Picture  From File Xuất hiện hộp thoại Insert Picture Bước 3: Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert - Hình ảnh cũng là một đối tượng của văn bản, nên ta có thể xóa, sao chép, di chuyển hình ảnh được chèn tới các vị trí khác trong... Clip Art Bước 3: Nháy chọn Go Chọn tệp đồ hoạ cần thiết Nháy chọn 15 1 Chèn hình ảnh vào văn bản - Các bước chèn hình ảnh: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2: Vào bảng chọn Insert  Picture  From File Xuất hiện hộp thoại Insert Picture Bước 3: Chọn hình ảnh cần thiết và nháy Insert - Các bước chèn hình ảnh từ Clip Art: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2:... Picture  Clip Art… Xuất hiện hộp thoại Clip Art 14 1 Chèn hình ảnh vào văn bản - Các bước chèn hình ảnh: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2: Vào bảng chọn Insert  Picture  From File Xuất hiện hộp thoại Insert Picture Bước 3: Chọn hình ảnh cần thiết và nháy Insert - Các bước chèn hình ảnh từ Clip Art: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2: Vào bảng chọn Insert... Bước 3: Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert 17 1 Chèn hình ảnh vào văn bản - Các bước chèn hình ảnh: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2: Vào bảng chọn Insert  Picture  From File Xuất hiện hộp thoại Insert Picture Bước 3: Chọn hình ảnh cần thiết và nháy Insert - Các bước chèn hình ảnh từ Clip Art: Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn Bước 2: Vào bảng chọn Insert
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 57 tin học 6 (thêm hình ảnh để minh họa) , Tiết 57 tin học 6 (thêm hình ảnh để minh họa) , Tiết 57 tin học 6 (thêm hình ảnh để minh họa)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay