Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (8)

29 87 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:37

BI 24 õy l hin tng gỡ ? P N NG: A GIAO THOA B KHC X C PHN X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00 õy l hin tng gỡ ? P N NG: A GIAO THOA B KHC X C PHN X 05 07 00 03 04 09 06 10 08 02 01 Chiu mt tia sỏng n sc qua lng kớnh thỡ tia lú cú c im gỡ?Gỳc D gi l g? Tia lú b lch v phớa ỏy lng kớnh D: gúc lch, D cng ln thỡ tia lú cng lch v ỏy nhiu A I D J S R B C Ti cú cu vng ? Cu vng I Thớ nghim v s tỏn sc ỏnh sỏng ca Newton ( 1672) Hin tng tỏn sc ỏnh sỏng II Thớ nghim vi ỏnh sỏng n sc ca Newton nh sỏng n sc III Gii thớch hin tng tỏn sc ỏnh sỏng IV ng dng hin tng tỏn sc ỏnh sỏng I Thớ nghim v s tỏn sc ỏnh sỏng ca Niu-Tn ( 1672) Thớ nghim Mn M F P * Trc t lng kớnh F Mn M MT g n ỏ s nh Lng kớnh Mn nh M II Thớ nghim vi ỏnh sỏng n sc ca Niu-tn Thớ nghim ca NiuTn v ỏnh sỏng n sc Mn M1 Mn M2 Lng Kớnh P2 F Lng Kớnh P1 Lng Kớnh P2 F Lng Kớnh P1 Mn M1 Mn M2 Theo em qua lng kớnh P2 chựm tia lú cú b tỏn sc hay khụng ? Mn M2 Lng Kớnh P2 F Lng Kớnh P1 Mn M1 Mn M Cõu 3/125 sgk F Vt sỏng trng Mn E II Thớ nghim vi ỏnh sỏng n sc ca Niu-tn Kt lun - nh sỏng n sc l ỏnh sỏng khụng b tỏn sc truyn qua lng kớnh - nh sỏng n sc l ỏnh sỏng cú mt bc súng xỏc nh III Gii thớch hin tng tỏn sc ỏnh sỏng - nh sỏng trng l hn hp ca nhiu ỏnh sỏng n sc cú mu bin thiờn liờn tc t n tớm Anh saựng ẹoỷ Thy tinh crao 1,5145 Nc 1,3311 1,5230 1,3371 - Chit sut ca thy tinh i vi cỏc ỏnh sỏng n 1,3330 Vaứngnhau l khỏc1,5170 sc khỏc Lam cỏc tia sỏng n sc b lch nhng gúc khỏc 1,5381sc riờng r 1,3428 nhauTớm to nờn nhng mu IV ng dng hin tng tỏn sc ỏnh sỏng Hin tng cu vng HOT NG NHểM: GII THCH HIN TNG CU VNG Hin tng cu vng Mt tri Ht ma Mỏy quang ph lng kớnh CNG C Cõu 1: Chn cõu tr li SAI A.Nguyờn nhõn tỏn sc l chit sut ca mụi trng sut i vi cỏc ỏnh sỏng n sc khỏc l khỏc B.Trong hin tng tỏn sc ỏnh sỏng ca ỏnh sỏng trng, tia cú gúc lch nh nht C.nh sỏng n sc khụng b tỏn sc i qua lng kớnh D.Trong hin tng tỏn sc ỏnh sỏng ca ỏnh sỏng trng, tia tớm cú gúc lch nh nht CNG C Cõu 2: Chn cõu ỳng Thớ nghim vi ỏnh sỏng n sc ca Newton nhm chng minh A.S tn ti ca ỏnh sỏng n sc B.Lng kớnh khụng lm thay i mu sc ca ỏnh sỏng qua nú C.nh sỏng Mt Tri khụng phi l ỏnh sỏng n sc D.nh sỏng cú bt k mu gỡ, qua lng kớnh cng b lch v phớa ỏy DN Dề HNG DN BI TP V NH -Hc bi -Lm bi 4,5 trang 125/sgk - Bi 5/125 sgk lu ý tớnh hiu gúc lch ca tia tớm v tia , dng cụng thc tớnh gúc lch gúc chit quang nh D = A(n 1) - Bi 6/125 ch yờu cu vi hc sinh khỏ gii ( Vn dng cụng thc nh lut khỳc x ỏnh sỏng, cụng thc lng giỏc: Sin = tan + tan [...]... ỏnh sỏng n sc D.nh sỏng cú bt k mu gỡ, khi qua lng kớnh cng b lch v phớa ỏy DN Dề HNG DN BI TP V NH -Hc bi -Lm bi tp 4,5 trang 125 /sgk - Bi tp 5 /125 sgk lu ý tớnh hiu gúc lch ca tia tớm v tia , vn dng cụng thc tớnh gúc lch khi gúc chit quang nh D = A(n 1) - Bi tp 6 /125 ch yờu cu vi hc sinh khỏ gii ( Vn dng cụng thc nh lut khỳc x ỏnh sỏng, 2 cụng thc lng giỏc: Sin 2 = tan 1 + tan 2 ... ỏnh sỏng n sc Mn M1 Mn M2 Lng Kớnh P2 F Lng Kớnh P1 Lng Kớnh P2 F Lng Kớnh P1 Mn M1 Mn M2 Theo em khi qua lng kớnh P2 chựm tia lú cú b tỏn sc hay khụng ? Mn M2 Lng Kớnh P2 F Lng Kớnh P1 Mn M1 Mn M Cõu 3 /125 sgk F Vt sỏng trng Mn E II Thớ nghim vi ỏnh sỏng n sc ca Niu-tn 2 Kt lun - nh sỏng n sc l ỏnh sỏng khụng b tỏn sc khi truyn qua lng kớnh - nh sỏng n sc l ỏnh sỏng cú mt bc súng xỏc nh III Gii thớch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (8) , Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (8) , Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (8)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay