TÀI LIỆU KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

22 665 3
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:31

CẤU 1: Hãy trình bày sơ đồ khối, chức khối Kiến trúc máy tính Von Neumann? Sơ đồ khối: CENTRAL PROCCESSING MAIN MEMORY (M) ARITHMETICLOGIC UNIT(CA) I/O EQUIPMENT (I,O) PROGRAM CONTROL UNIT(CC) Chức khối - Main memory(bộ nhớ chính): lưu trữ liệu lệnh - Arithmetic logic unit( ALU): tính toán liệu nhị phân - Control unit (CU): dịch lệnh nhớ thực thi chúng - I/O : thiết bị vào hoạt động điều khiển khối CU CÂU 2: Hãy cho biết có cách để phân loại máy tinh, nêu kiểu máy tính theo cách đó? - Có cách phân loại máy tính: + phân loại theo khả +phân loại theo nguyên lí + phân loại theo kiến trúc Phân loại theo khả -máy tính lớn( mainframe computer) - máy tính con( mini computer) - máy vi tính( microcomputer): trạm làm việc( workstation), máy tính cá nhân PC(personal computer) Phân loại theo nguyên lí: - Máy tính khí - Máy tính tương tự - Máy tính số Phân loại theo kiến trúc: - SISD( Single Instruction Stream-Single Data Stream) - SIMD(Single Instruction Stream-Multiple Data Stream) - MIMD( Multiple Instruction Stream-Multiple Data Stream) - MISD(Multiple Instruction Stream-Single Data Stream) CÂU 3: Trình bày nguyên tắc chuyển đổi số hệ thập phân sang hệ nhị phân, bát phân ngược lại? Cho ví dụ minh họa? Thập phân sang nhị phân: - Phần nguyên: chia liên tiếp phần nguyên cho giữ lại số dư, số nhị phân chuyển đổi dãy số dư liên tiếp tính từ lần chia cuối lần chia - Phần lẻ: nhân liên tiếp phần lẻ cho 2, giữ lại phần nguyên đc tạo thành Phần lẻ số nhị phân dãy liên tiếp phần nguyên sinh sau phép nhân tính từ lần nhân đến lần nhân cuối Ví dụ: Thập phân sang bát phân: chia số cần đổi cho Lấy kết chia tiếp cho kết Số biểu diễn số số dư viết từ lần chia cuối đến lần chia đầu Vd: Hệ nhị phân sang thập phân: lập tổng theo trọng số bit nhị phân, vd: Hệ bát phân sang thập phân: CÂU 4: Trình bày cấu trúc nhớ Cache nguyên tắc đọc Cache? Cấu trúc nhớ cache: - Bộ nhớ cache bao gồm C khe K từ nhớ số khe, hàng, coi số khối nhớ nhớ chinh(C line +block i-> line (I mod C) Giả sử cache có 2^(n2) ngăn nhớ , địa cpu phát n bit n1 xác định số byte khối 2^(n1)->byte n-n1 bit lại :xác định khối nằm nhớ n2 bit tiêp theo xác định đường cache , lại trường tag block dc ghi vào cache cần chỗ để ghi tag (biêt dc đường nằm cache ) so sánh : thong dịch địa so sánh nối vào Nhược điểm phương pháp có vị trí cố định cache cho khối cho xảy chương trình muốn tham vấn lại từ nhớ từ khối khác dc ánh xạ vào đường ,,khi khối tiếp tục dc trao đổi cache , tỉ lệ thành công giảm xuống -ánh xạ liên kết hoàn toàn : (kiểu cache thứ dc gọi cache lien kết ,nó bao gồm số dòng (slot,line) , dòng giống ghi có trường liệu.) phương pháp khắc phục nhược điểm cách cho phép khối nhớ dc nạp vào đường cache ,trong trường hợp n bit chia làm trường : tag & word cpu phát địa so sánh vs tất tag dc ghi cache , có tag cache trùng vs tag địa chit hit in cache - ánh xạ lien kết tập hợp : chia cache thành tập hợp , tập hợp có m đường ánh xạ : +block 0-> set +…… +block i-> set (i mod S) Địa : Tag set n1 Ví dụ : cho nhớ 4GB, kich thước cache 16kb,kich thước khối 32 byte XĐ địa cpu phát theo phương pháp ánh xạ : Bộ nhớ có dung lượng 4gb=2^(32)B -> số bit địa cpu phat n=32 khối (block) có kich thước 32B=2^5B -> n1=5 TH1: ánh xạ trực tiếp : => số đường cache n2=16kb/ (32byte)=2^14/(2^5) =2^9 -> n2=9 bit =>tag=32-9-5=18 bit TH2: lien kết hoàn toàn : tag=32-5=27 bit TH3: lien kêt tập hợp : số đường cache : n2=16kb/(32byte *2line)=2^14/(2^5*2)=2^8 => n2=8 bit-> tag=32-8-5=19 bit Câu 13: khái niệm nhớ máy tính ? loại nhớ ? đặc trưng nhớ maý tính , cách giảm thiểu số chân chip nhớ ? -k/n & phân loại: nhớ bán dẫn hay nhớ máy tính nhớ cung cấp nơi để lưu trữ máy tính Có loại nhớ RAM(random access memory) & ROM(read only memory): - RAM nhớ bán dẫn truy cập ngẫu nhiên + Đặc điểm : ghi or đọc dl,khi máy tính tắt thong tin RAM bị (bộ nhớ khả biến ) Dung để lưu trữ thong tin tạm thời +RAM dc chia thành RAM tĩnh (SRAM) & RAM động (DRAM) -ROM nhớ bán dẫn dung để đọc lẽ chương trình liệu dc cất ROM từ lúc đầu ,nên thong tin dc lưu trữ nhớ ROM không bị tắt nguồn điện nuôi cho mạch (bộ nhớ k khả biến ) Thường dùng để lưu trữ thông tin cố định hệ thống : vi chương trình ,các chg trình cont hư viện cho hàm thg xuyên dc sử dụng , chương trình hệ thống + ROM dc chia thành : ROM không lập trình dc (mask ROM) & ROM lập trình dc (PROM –EPROM-EEPROM) Câu 16 :mục đích nhớ ảo ánh xạ nhớ ảo: Người ta sử dụng chế nhớ ảo nhằm giải vấn đề kích thước nhớ vợ lý không đủ chứa hệ điều hành với chương trình người sử dụng, đồng thời vấn đề vùng nhớ phải bảo vệ cách chắn để khỏi bị chương trình người sử dụng làm hỏng nhớ ảo dựa kết hợp nhớ với tốc độ cao nhớ trong(Ram) nhớ có tốc độ chậm nhớ phụ (ổ đĩa cứng), hoạt động quản lý MMU,sao cho quan điểm người lập trình người sử dụng tập hợp nhớ quan niệm nhớ với dung lượng lớn (gần dung lượng ổ đĩa cứng) lại làm việc tốc độ cao(gần tốc độ nhớ trong) „Các kỹthuật thực bộnhớ ảo: • Kỹ thuật phân trang: Chia không gianđịa chỉbộnhớ thành trangnhớcó kích thước nằm liền kề Thông dụng: kích thước trang = 4KBytes • Kỹ thuật phânđoạn: Chia không gian nhớthành đoạn nhớ có kích thước thayđổi, cácđoạn nhớ gối lên Trong tường hợp định ví trí trang dựa vào bảng trang,địa nhớ vật lý xác định cách đặt kề số thứ trang vật lý với địa trang hình sau : _ trường hợp định vị đoạn, dựa vào thông tin bảng đoạn, việc kiểm tra tính hợp lệ địa tiến hành Địa vật lý xác định cách cộng địa đoạn độ dời đoạn hình sau : Câu20: *Thuật toán thay (phương pháp thay dòng tập Cache): B1: CPU yêu cầu lệnh liệu lưu trữ địa “a” B2: Khi nội dung từ địa “a” bên BN Cache, CPU phải mang trực tiếp từ BN RAM B3: Bộ phận điều khiển Cache tải hàng (thông thường 64 byte) địa “a” bên BN Cache Điều nhiều liệu CPU yêu cầu, chương trình tiếp tục chạy (có nghĩa yêu cầu địa a + 1), lệnh liệu CPU yêu cầu tải BN Cache B4: Mạch điện gọi PreFetch tải nhiều ví trí liệu sau dòng sau, có nghĩa bắt đầu nội dung tải từ địa a + 64 vào BN Cache Nếu chương trình thường chạy CPU không cần lấy liệu trực tiếp từ BN RAM về, nhũng lệnh liệu CPU yêu cầu thường nằm BN Cache trc CPU hỏi tới chúng Nếu chương trình thường chạy CPU không cần lấy liệu trực tiếp từ nhớ RAM (ngoại trừ việc tải lệnh đầu tiên), lệnh liệu CPU yêu cầu thường nằm nhớ Cache trước CPU hỏi tới chúng Tuy nhiên chương trình lại không chạy vậy, chúng thường nhảy từ vị trí nhớ tới vị trí nhớ khác Thách thức lớn Bộ phận điều khiển Cache cố gắng đoán CPU nhảy tới địa nào, để tải nội dung địa vào bên nhớ Cache trước CPU yêu cầu để tránh trường hợp CPU phải tới nhớ RAM hệ thống, điều làm chậm hiệu suất làm việc toàn hệ thống Nhiệm vụ gọi Dự đoán rẽ nhánh CPU có đặc điểm Những CPU đại có tỉ lệ “hit” 80%, có nghĩa 80% thời gian CPU không cần truy cập trực tiếp tới nhớ RAM hệ thống thay vào truy cập tới nhớ Cache *Chính sách ghi cache: Chính sách viết cache định cách xử lý ghi vào vị trí nhớ giữ nhớ cache.Có loại sách là: - Viết qua (Write-Through): Khi hệ thống viết cho vị trí nhớ tổ chức nhớ cache, ghi thông tin cho dòng nhớ cache nhớ vị trí thích hợp thân lúc Đây loại nhớ đệm cung cấp hiệu suất ghi lại, đơn giản để thực có lợi thống nội bộ, nhớ cache không khỏi đồng nhớ cách nhớ cache ghi lại - Viết lại (Write-back): Khi hệ thống viết cho vị trí nhớ tổ chức nhớ cache, ghi thông tin cho dòng nhớ cache thích hợp Khi dòng nhớ cache cuối cần thiết số địa nhớ khác, liệu thay đổi “ Viết lại “ với nhớ hệ thống Đây loại nhớ cache cung cấp hiệu suất tốt so với ghi thông qua nhớ cache, tiết kiệm (tốn thời gian) ghi chu kỳ nhớ Câu 25: Tùy theo công nghệ chế tạo, người ta phân biệt thành loại: SRAM (Static RAM): RAM tĩnh DRAM (Dynamic RAM): RAM động RAM tĩnh RAM tĩnh chế tạo theo công nghệ ECL (dùng CMOS BiCMOS) Mỗi bit nhớ gồm có cổng logic với transistor MOS SRAM nhớ nhanh, việc đọc không làm hủy nội dung ô nhớ thời gian thâm nhập chu kỳ nhớ - Các bit lưu trữ Flip-Flop →thông tin ổn định - Cấu trúc phức tạp - Dung lượng chip nhỏ - Tốc độ nhanh - Đắt tiền - Dùng làm nhớ cache RAM động RAM động dùng kỹ thuật MOS Mỗi bit nhớ gồm transistor tụ điện Việc ghi nhớ liệu dựa vào việc trì điện tích nạp vào tụ điện việc đọc bit nhớ làm nội dung bit bị hủy Do sau lần đọc ô nhớ, phận điều khiển nhớ phải viết lại nội dung ô nhớ Chu kỳ nhớ theo mà gấp đôi thời gian thâm nhập ô nhớ Việc lưu giữ thông tin bit nhớ tạm thời tụ điện phóng hết điện tích nạp phải làm tươi nhớ sau khoảng thời gian 2μs Việc làm tươi thực với tất ô nhớ nhớ Công việc thực tự động vi mạch nhớ Bộ nhớ DRAM chậm rẻ tiền SRAM - Các bit lưu trữ tụ điện → cần phải có mạch làm tươi Cấu trúc đơn giản Dung lượng lớn Tốc độ chậm Rẻ tiền Dùng làm nhớ *sự lựa chọn vào thời điểm gần giới hạn loại RAM DDR DDR-II RDRAM không phổ biến Đa số loại DDR bán cửa hàng linh kiện máy tính có khả hoạt động trơn tru hệ thống Các Ram máy tính hay ghi DDR3 có ý nghĩa: :v Câu 21: * Bộ nhớ (main memory); o Bộ nhớ RAM (Random access memory), hay Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên: Tốc độ truy cập nhanh, lưu trữ liệu tạm thời, liệu bị bị cắt nguồn điện; o Bộ nhớ ROM (Read Only Memory), hay Bộ nhớ đọc: Lưu trữ chương trình mà nguồn điện cung cấp không bị (xóa) Ngày có công nghệ FlashROM tức nhớ ROM đọc mà ghi lại được, nhờ có công nghệ BIOS cải tiến thành FlashBIOS Khái niệm RAM RAM chữ viết tắt Random Access Memory, nhớ đọc/ghi RAM chia làm phần Storage Program: - Storage: Là phần lưu trữ tất chương trình phần mềm cài vào máy Bạn hình dung Storage ổ cứng máy tính với chức gần tương tự - Program: Là phần nhớ dành để tải lưu tạm chương trình Các chương trình bị xoá bạn soft reset Windows khởi động, program lại tiếp tục đảm nhận chức Khi thực thi lệnh, Hệ điều hành tự động điều chỉnh Storage Program cho hợp lý Tuy nhiên, thích, bạn tự điều chỉnh cách vào Start/Settings/System/Memory kéo trượt sang phần bạn chọn Như nói, chương trình Program lưu trữ tạm bị bạn hard reset Soft Reset chức khởi động lại máy, tương đương với restart máy tính Thông thường, sau cài đặt xong phần mềm, font hệ thống hay máy bị treo cần phải soft reset lại để "làm tươi" Hard Reset: Để dễ hình dung, bạn liên tưởng đến việc cài đặt lại Hệ điều hành Windows máy tính Lúc ấy, ổ cài đặt (ổ C chẳng hạn) bị xoá sạch, (định dạng) format tiến hành cài đặt hệ điều hành hard reset gần tương tự, nghĩa thực lệnh hard reset, hệ điều hành, chương trình máy bạn bị xoá để cài lại Sau hard reset, chương trình bạn cài bị lại hệ điều hành Windows Mobile Nguồn: TRAIDATMUI.com Khái niệm ROM Là viết tắt cụm Read Only Memory Nó có đặc tính thông tin lưu trữ ROM xoá không sửa được, thông tin lưu trữ mãi Nhưng ngược lại ROM có bất lợi cài đặt thông tin vào ROM không tính đa dụng (xem bị gắn "chết" vào nơi đó) Ví dụ điển hình "chip" motherboard BIOS ROM để vận hành máy vi tính vừa khởi động.Tuy nhiên, có nhiều loại ROM ghi lại được, điển ROM máy PocketPC ROM thường dùng để lưu hệ điều hành số phần mềm kèm (chẳng hạn phần mềm quản lý thông tin cá nhân PIM, Word, Excel, Microsoft Reader ) Khi ta bật máy lần đầu (hay sau hard reset) phần cần thiết hệ điều hành tải vào RAM (phần Program) với tác vụ khởi động hệ thống Như vậy, ta luôn sử dụng hệ điều hành với phần mềm kèm máy Các liệu ghi ROM không bị (kể hết pin hay hard reset), ta xóa chúng Vì với hầu hết PocketPC sử dụng FlashROM, ta tiến hành nâng cấp hệ điều hành cho PocketPC mà không cần phải gửi đến nhà sản xuất Ví dụ: nâng cấp lên WM2003 cho máy O2, hp3955 Cũng RAM, ROM chia làm nhiều phần (gọi partition) Ví dụ phần ROM O2 II bao gồm: - ROM chứa hệ điều hành - Extended ROM chứa phần mềm bổ sung (chụp ảnh, quay phim, quản lý GPRS ) Các phần mềm cài đặt ta bật máy lần đầu hay sau hard reset Phần ROM thường ẩn người dùng, nhiên chỉnh sửa registry hay dùng phần mềm tiện ích để xem/ghi lên phần ROM - Storage: phần ROM đọc/ghi với chương trình ứng dụng Như hình dung ROM PocketPC chia làm phần chính: - Phần thứ lưu hệ điều hành phần mềm kèm: Thông thường ta sử dụng chương trình nâng cấp để ghi lại hệ điều hành (hay phiên hệ điều hành với ngôn ngữ khác chẳng hạn) - Phần thứ hai phần ROM: chương trình ứng dụng đọc/ghi trên RAM (hay ổ cứng PC vậy) Phần thường dùng để lưu số liệu quan trọng (chẳng hạn liệu backup contact, apointment ) Ví dụ máy HP phần II File Storage Có ý hầu hết máy PocketPC có tính backup Contacts, Apointments lên phần ROM (phần II) để giúp lưu trữ thông tin quan trọng Với máy đời HP, phần tính PIM Mirroring iPAQ Backup (thực chất phiên Sprite Backup Plus); với máy khác phần thường gọi Permanent Save (chọn Start/Settings/System) Khi sử dụng tính này, lần bạn soft reset, Contacts đồng lưu lại ROM, việc làm cho trình khởi động diễn chậm hơn, bù lại, bạn yên tâm liệu bảo đảm an toàn *Ngày mua máy tính nta thường quan tâm đến RAM thông số: Dung lượng Dung lượng RAM tính MB GB, thông thường RAM thiết kế với dung lượng 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 MB, GB, GB Dung lượng RAM lớn tốt cho hệ thống, nhiên tất hệ thống phần cứng hệ điều hành hỗ trợ loại RAM có dung lượng lớn, số hệ thống phần cứng máy tính cá nhân hỗ trợ đến tối đa GB số hệ điều hành (như phiên 32 bit Windows XP) hỗ trợ đến GB BUS SDR SDRAM phân loại theo bus speed sau: PC-66: 66 MHz bus PC-100: 100 MHz bus PC-133: 133 MHz bus DDR SDRAM phân loại theo bus speed bandwidth sau: DDR-200: DDR-266: DDR-333: DDR-400: Còn Còn Còn Còn được được gọi gọi gọi gọi là là PC-1600 PC-2100 PC-2700 PC-3200 100 133 166 200 MHz MHz MHz MHz bus bus bus bus với với với với 1600 2100 2667 3200 MB/s MB/s MB/s MB/s bandwidth bandwidth bandwidth bandwidth DDR2 SDRAM phân loại theo bus speed bandwidth sau: DDR2-400: bandwidth DDR2-533: bandwidth DDR2-667: bandwidth DDR2-800: bandwidth Còn gọi PC2-3200 100 MHz clock, 200 MHz bus với 3200 MB/s Còn gọi PC2-4200 133 MHz clock, 266 MHz bus với 4267 MB/s Còn gọi PC2-5300 166 MHz clock, 333 MHz bus với 5333 MB/s Còn gọi PC2-6400 200 MHz clock, 400 MHz bus với 6400 MB/s 27 Các chế độ địa vi xử lý: +Định địa tức thì: •Không tham chiếu đến nhớ •Truy nhập toán hạng nhanh •Dải giá trị toán hạng bị hạn chế +Định địa ghi •Số lượng ghi → Trường địa chỉ cần bit •Không tham chiếu nhớ •Truy nhập toán hạng nhanh •Tăng số lượng ghi → hiệu +Định địa trực tiếp •CPU tham chiếu nhớ lần để truy nhập liệu +Định địa gián tiếp qua ghi •Có thể gián tiếp nhiều lần •CPU phải thực tham chiếu nhớ nhiều lần để tìm toán hạng → chậm •Vùng nhớ tham chiếu lớn +Định địa dịch chuyển • 30 Theo chức có loại bus + Bus điều khiển: vận chuyển tín hiệu điều khiển + Bus địa chỉ: vận chuyển địa để xác định ngăn nhớ hay cổng vào-ra + Bus liệu: • Vận chuyển lệnh từ nhớ đến CPU • Vận chuyển liệu CPU, mô đun nhớ, mô đun vào-ra với 31 Cấu trúc lệnh gồm phần: +Mã thao tác: mã hóa cho thao tác mà xử lý phải thực +Địa toán hạng nơi chứa toán hạng mà thao tác tác động • Toán hạng nguồn: liệu vào thao tác • Toán hạng đích: liệu thao tác Số lượng địa toán hạng lệnh +Ba địa toán hạng: • toán hạng nguồn, toán hạng đích •c=a+b +Hai địa toán hạng: • Một toán hạng vừa toán hạng nguồn vừa toán hạng đích; toán hạng lại toán hạng nguồn •a=a+b +Một địa toán hạng: • Một toán hạng lệnh +0 địa toán hạng: • Các toán hạng ngầm định • Sử dụng Stack • Ví dụ: push a push b add pop c có nghĩa : c = a+b 29 Các bước thực lệnh: +Nhận lệnh lệnh: • CPU đưa địa lệnh cần nhận từ đếm chương trình PC bus địa •CPU phát tín hiệu điều khiển đọc nhớ •Lệnh từ nhớ đặt lên bus liệu CPU copy vào ghi lệnh IR •CPU tăng nội dung PC để trỏ sang lệnh kế +Giải mã lệnh: •Lệnh từ ghi lệnh IR đưa đến đơn vị điều khiển •Đơn vị điều khiển tiến hành giải mã lệnh để xác định thao tác phải thực •Giải mã lệnh xảy bên CPU +Nhận giữ liệu: •CPU đưa địa toán hạng bus địa •CPU phát tín hiệu điều khiển đọc •Toán hạng đọc vào CPU •Tương tự nhận lệnh +Thực lệnh: •Có nhiều dạng tuỳ thuộc vào lệnh •Có thể là: -Đọc/Ghi nhớ -Vào/Ra -Chuyển giữ liệu ghi -Thao tác số học/logic -Chuyển điều khiển (rẽ nhánh) +Ghi toán hạng: •CPU đưa địa bus địa •CPU đưa liệu cần ghi bus liệu •CPU phát tín hiệu điều khiển ghi •Dữ liệu bus liệu copy đến vị trí xác định +Ngắt: •Nội dung đếm chương trình PC (địa trở sau ngắt) đưa bus liệu •CPU đưa địa (thường lấy từ trỏ ngăn xếp SP) bus địa •CPU phát tín hiệu điều khiển ghi nhớ •Địa trở bus liệu ghi vị trí xác định (ở ngăn xếp) •Địa lệnh chương trình điều khiển ngắt nạp vào PC 32 +Giải pháp đường ống lệnh (Instruction pipeling) : Chia chu trình lệnh thành công đoạn cho phép thực gối lên (như dây chuyền lắp ráp) +Biểu đồ thời gian đường ống lệnh: 28.+Các kiểu hệ thống vi xử lý song song •Siêu đường ống (Superpipeline & Hyperpipeline) •Siêu vô hướng (Superscalar) •VLIW (Very Long Instruction Word) [...]... của máy tính ? các loại bộ nhớ chính ? đặc trưng của bộ nhớ trong của maý tính , cách giảm thiểu số chân của chip nhớ ? -k/n & phân loại: bộ nhớ bán dẫn hay bộ nhớ trong của máy tính là bộ nhớ cung cấp nơi để lưu trữ chính trong máy tính Có 2 loại bộ nhớ chính là RAM(random access memory) & ROM(read only memory): - RAM là bộ nhớ bán dẫn truy cập ngẫu nhiên + Đặc điểm : có thể ghi or đọc dl,khi máy tính. .. này thường được dùng để lưu các số liệu quan trọng (chẳng hạn như dữ liệu backup contact, apointment ) Ví dụ trên các máy HP thì phần II chính là File Storage Có một chú ý là trên hầu hết các máy PocketPC đều có tính năng backup Contacts, Apointments lên một phần ROM (phần II) để giúp lưu trữ những thông tin quan trọng này Với các máy đời mới của HP, phần này chính là tính năng PIM Mirroring trong iPAQ... sẽ bị mất khi bạn hard reset Soft Reset là chức năng khởi động lại máy, tương đương với restart trong máy tính Thông thường, sau khi cài đặt xong phần mềm, các font hệ thống hay máy bị treo thì cần phải được soft reset lại để "làm tươi" Hard Reset: Để dễ hình dung, bạn cứ liên tưởng đến việc cài đặt lại Hệ điều hành Windows trên máy tính Lúc ấy, ổ cài đặt (ổ C chẳng hạn) sẽ bị xoá sạch, được (định dạng)... bộ nhớ -Vào/Ra -Chuyển giữ liệu giữa các thanh ghi -Thao tác số học/logic -Chuyển điều khiển (rẽ nhánh) +Ghi toán hạng: •CPU đưa địa chỉ ra bus địa chỉ •CPU đưa dữ liệu cần ghi ra bus dữ liệu •CPU phát tín hiệu điều khiển ghi •Dữ liệu trên bus dữ liệu được copy đến vị trí xác định +Ngắt: •Nội dung của bộ đếm chương trình PC (địa chỉ trở về sau khi ngắt) được đưa ra bus dữ liệu •CPU đưa địa chỉ (thường... bản của Sprite Backup Plus); với các máy khác phần này thường được gọi là Permanent Save (chọn Start/Settings/System) Khi sử dụng tính năng này, mỗi lần bạn soft reset, Contacts sẽ được đồng bộ và lưu lại trên ROM, việc này làm cho quá trình khởi động diễn ra chậm hơn, bù lại, bạn có thể yên tâm là những dữ liệu này của mình được bảo đảm an toàn *Ngày nay khi mua máy tính nta thường quan tâm đến RAM và... → cần phải có mạch làm tươi Cấu trúc đơn giản Dung lượng lớn Tốc độ chậm hơn Rẻ tiền hơn Dùng làm bộ nhớ chính *sự lựa chọn vào thời điểm hiện tại gần như chỉ giới hạn trong loại RAM DDR bởi DDR-II và RDRAM hầu như không phổ biến Đa số những loại DDR đang được bán ở các cửa hàng linh kiện máy tính đều có khả năng hoạt động trơn tru trên mọi hệ thống Các Ram của máy tính hay ghi DDR3 có ý nghĩa: :v... lại ROM có bất lợi là một khi đã cài đặt thông tin vào rồi thì ROM sẽ không còn tính đa dụng (xem như bị gắn "chết" vào một nơi nào đó) Ví dụ điển hình là các con "chip" trên motherboard hay là BIOS ROM để vận hành khi máy vi tính vừa khởi động.Tuy nhiên, có nhiều loại ROM có thể ghi lại được, điển hình như ROM của các máy PocketPC hiện nay ROM thường được dùng để lưu hệ điều hành và một số phần mềm... liệu: • Vận chuyển lệnh từ bộ nhớ đến CPU • Vận chuyển dữ liệu giữa CPU, mô đun nhớ, mô đun vào-ra với nhau 31 Cấu trúc của lệnh gồm 2 phần: +Mã thao tác: mã hóa cho thao tác mà bộ xử lý phải thực hiện +Địa chỉ các toán hạng chỉ ra nơi chứa các toán hạng mà thao tác sẽ tác động • Toán hạng nguồn: dữ liệu vào của thao tác • Toán hạng đích: dữ liệu ra của thao tác Số lượng địa chỉ toán hạng trong lệnh... hơn dữ liệu CPU đã yêu cầu, do đó nếu chương trình tiếp tục chạy tuần tự (có nghĩa là yêu cầu địa chỉ a + 1), lệnh trên dữ liệu tiếp theo CPU sẽ yêu cầu đã được tải trong BN Cache B4: Mạch điện gọi là PreFetch tải nhiều ví trí dữ liệu hơn sau dòng sau, có nghĩa là bắt đầu những nội dung tải từ địa chỉ a + 64 vào BN Cache Nếu chương trình thường chạy tuần tự thì CPU không bao giờ cần lấy dữ liệu trực... tắt của Random Access Memory, bộ nhớ có thể đọc/ghi RAM được chia làm 2 phần là Storage và Program: - Storage: Là phần lưu trữ tất cả các chương trình phần mềm được cài vào máy Bạn có thể hình dung Storage như là ổ cứng của máy tính với các chức năng gần như tương tự - Program: Là một phần bộ nhớ dành để tải và lưu tạm các chương trình Các chương trình này sẽ bị xoá nếu bạn soft reset và khi Windows
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU KIẾN TRÚC MÁY TÍNH, TÀI LIỆU KIẾN TRÚC MÁY TÍNH, TÀI LIỆU KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay