Bài giảng bài điện từ trường vật lý 123

9 55 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:29

I MỐI QUAN HỆ GiỮA ĐiỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG 1.Từ trường biến thiên điện trường xoáy a.Phân tích thí nghiệm cảm ứng điện từ Fa-ra-đay C1:Phát biểu định luật cảm ứng điện từ ? Khi từ thông qua vòng dây dẫn kín biến thiên vòng dây xuất suất điện động cảm ứng I MỐI QUAN HỆ GiỮA ĐiỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG 1.Từ trường biến thiên điện trường xoáy a.Phân tích thí nghiệm Fa-ra-đay Thí nghiệm Nhận xét: Khi từ thông qua vòng dây dẫn kín biến thiên vòng dây xuất dòng điện cảm ứng Vậy:điện trường có đường sức đường cong kín gọi điện trường xoáy I MỐI QUAN HỆ GiỮA ĐiỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG 1.Từ trường biến thiên điện trường xoáy a.Phân tích thí nghiệm Fa-ra-đay C2: Các đặc điểm đường sức điện trường tĩnh a.Các đường sức đường có hướng b.Là đường cong không kín: từ điện tích + kết thúc điện tích – c.Qua điểm vẽ đường sức (Các đường sức không cắt nhau) d.Nơi có điện trường mạnh đường sức mau, nơi có điện trường yếu đường sức thưa Điện trường xoáy có đặc điểm a,c,d Điểm b (đường cong kín, điểm đầu cuối) I MỐI QUAN HỆ GiỮA ĐiỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG 1.Từ trường biến thiên điện trường xoáy a.Phân tích thí nghiệm Fa-ra-đay C3: Các vòng dây kín có vai trò việc tạo điện trường xoáy? Không có vai trò việc tạo điện trường xoáy Kết luận: Nếu nơi có từ trường biến thiên theo thời gian xuất điện trường xoáy I MỐI QUAN HỆ GiỮA ĐiỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG 1.Từ ur trường biến thiên điện trường xoáy E 2.Điện trường biến thiên từ trường a.Từ trường mạch dao động: Xét mạch dao động lý tưởng Biểu thức cường độ dòng điện tức thời dq dE i= = Cd dt dt i + C - q E L Với q = CU = CEd d: khoảng cách hai tụ Biển thức cho thấy i liên quan đến tốc độ biến thiên cường độ điện trường E tụ I MỐI QUAN HỆ GiỮA ĐiỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG 1.Từ trường biến thiên điện trường xoáy 2.Điện trường biến thiên từ trường - +  Kết luận: Nếu nơi có điện trường biến thiên theo thời gian xuất từ trường Đường sức từ trường đường khép kín I MỐI QUAN HỆ GiỮA ĐiỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG II ĐiỆN TỪ TRƯỜNG VÀ THUYẾT ĐiỆN TỪ MAXWELL  Điện từ trường Là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với điện trường biến thiênđiện từtừ trường biến(Mắc thiên.– xoen)  Thuyết MaxWell Khẳng định mối liên hệ khăng khít điện tích, điện trường từ trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài điện từ trường vật lý 123 , Bài giảng bài điện từ trường vật lý 123 , Bài giảng bài điện từ trường vật lý 123

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay