Bài giảng bài mạch dao động vật lý 126

38 79 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:29

Vi cụng thc cn nh C Hiu in th gia bn t u= q in trng gia hai bn t in q C E=u/d 1 q Wd = qu = Cu = 2 2C Nng lng ca t in Biu thc N cng dũng in tc thi i= dq = q '(t ) dt Cm ng t bờn cun cm Nng lng ca cun cm B = 10-7ni i L Wt = Li Bi 20 Bi2020 Bi NI NI NI DUNG NIDUNG I I MCH MCH DAO DAO NG NG hh dao dao ng ng l l gỡ? gỡ? ỏch ỏch hot hot ng ng II II DAO DAO NG NG IN IN T T T DO TRONG MD T DO TRONG MD 1.lut 1.lut bin bin thiờn thiờn tớch tớch v v c c din din trong MD MD hh ngha ngha dao dao ng ng n n t t t t do u k k v v tn tn s s dao dao riờng riờng ca ca MD MD III III NNG NNG LNG LNG IN T IN T CNG C C CNG I MCH DAO NG: Mch dao ng l gỡ? Mt cun cm L mc ni tip vi mt t in C thnh mt mch in kớn gi l mch dao ng Nu in tr ca mch coi nh bng khụng, thỡ2.mch mch dao ng lý tng Hot l ng: Dựng ngun mt K chiu np in q i cho t in, ri sau q>0 ú cho nú phúng in ++ C L qua li nhiu ln - mch dao ng Kt qu: Bi 20 NI NIDUNG DUNG I MCH DAO NG h dao ng l gỡ? ỏch hot ng I MCH DAO NG: Cỏch hot ng:(tt) Kt qu: To mt DXC mch dao ng To mt in ỏp XC gia hai bn t in II DAO NG IN T T DO TRONG MD 1.lut bin thiờn tớch v c din MD h ngha dao ng n t t k v tn s dao riờng ca MD III NNG LNG IN T CNG C a K b R P C L Bi 20 NI NIDUNG DUNG I MCH DAO NG h dao ng l gỡ? ỏch hot ng II DAO NG IN T T DO TRONG MD 1.lut bin thiờn tớch v c din MD h ngha dao ng n t t u k v tn s dao riờng ca MD III NNG LNG IN T CNG C II DAO NG IN T T DO TRONG MD: nh lut bin thiờn in tớch v cng dũng in MD lý tng: Quy c: q > 0, nu bn t ang xột (bờn trờn) tớch in dng + q+ i > 0, nu dũng in chy C L qua cun cm theo chiu n bn t + i>0 ang xột Ta cú: q = q0 cos(t + ) ; = LC i = q '(t ) = q0 sin(t + ) i = I cos(t+ + / 2) ; I = q0 Bi20 20 Bi NI NIDUNG DUNG I MCH DAO NG h dao ng l gỡ? ỏch hot ng II DAO NG IN T T DO TRONG MD 1.lut bin thiờn tớch v c din MD II DAO NG IN T T DO TRONG MD: nh lut bin thiờn in tớch v cng dũng in MD lý tng:(tt) nh lut: in tớch q ca mt bn t v cng dũng in i MD bin thiờn iu hũa theo thi gian cựng tn s v i sm pha /2 so vi q nh ngha dao ng in t t do: S bin thiờn iu hũa theo thi gian ca in tớch q trờn mt bn t v cng dũngurin i E t ) (hoc cng ur in trng v cm ng B c gi l dao ng in t t MD ur B h ngha dao ng n t t k v tn s dao riờng ca MD III NNG LNG IN T CNG C ur E Bi 20 NI NIDUNG DUNG I MCH DAO NG h dao ng l gỡ? ỏch hot ng II DAO NG IN T T DO TRONG MD 1.lut bin thiờn tớch v c din MD h ngha dao ng n t t k v tn s dao riờng ca MD III NNG LNG IN T CNG C II DAO NG IN T T DO TRONG MD: Chu k v tn s dao ng riờng ca MD Chu k v tn s ca DT t MD gi l chu k v tn s riờng ca MD Cụng thc Tụm-xn: 1 T = LC ; f = = T LC Vớ d:Tớnh chu k v tn s dao ng riờng ca mt MD, bit t in mch cú in dung l 120 pF v cun cm cú t cm l 3mH Gii: Ta cú: C = 120 pF = 120.10-12 F L = mH = 3.10-3 H Chu k riờng: T = LC = 3, 77.106 s = 3,77 s Tn s riờng: f = = 0, 265.106 Hz = 0, 265 MHz T Bi 20 NI NIDUNG DUNG I MCH DAO NG h dao ng l gỡ? ỏch hot ng II DAO NG IN T T DO TRONG MD 1.lut bin thiờn tớch v c din MD h ngha dao ng n t t k v tn s dao riờng ca MD III NNG LNG IN T CNG C III NNG LNG IN T CA MD: Nng lng in trng trung t in: q0 1q Wd = = cos ( t + ) C 2C Nng lng t trng trung cun cm: 2 q0 Wt = Li = sin ( t + ) 2C Tng nng lng in trng v t trng ca mch gi l nng lng in t: q0 W = Wd + Wt = = CU = const C Nu khụng cú s tiờu hao nng lng thỡ NLT mch dao ng s c bo ton Bi 20 NI NIDUNG DUNG I MCH DAO NG h dao ng l gỡ? ỏch hot ng II DAO NG IN T T DO TRONG MD Cõu 1: Mch dao ng l gỡ? Dao ng in t t l gỡ? Nng lng in t l gỡ? Cõu 2: S bin thiờn ca dũng in i mt MD lch pha nh th no so vi s bin thiờn ca in tớch q ca mt bn t in? 1.lut bin thiờn tớch v c din MD A i ngc pha vi q h ngha dao ng n t t B i cựng pha vi q k v tn s dao riờng ca MD III NNG LNG IN T CNG C C i sm pha /2 so vi q D i tr pha /2 so vi q Bi 20 NI NIDUNG DUNG I MCH DAO NG h dao ng l gỡ? ỏch hot ng II DAO NG IN T T DO TRONG MD 1.lut bin thiờn tớch v c din MD h ngha dao ng n t t k v tn s dao riờng ca MD III NNG LNG IN T CNG C Cừu 3: Mch dao ng in t iu ho LC cú chu k A ph thuc vo L, khụng ph thuc vo C B ph thuc vo C, khụng ph thuc vo L C ph thuc vo c L v C D khụng ph thuc vo L v C Cu 2:Mỏch dao ủoụng LC taớng ủieụn dung len lan thỡ chu kỡ seừ: A.Taớng lan B.Taớng lan C.Gim lan D.Gim lan Bi 20 NI NIDUNG DUNG I MCH DAO NG h dao ng l gỡ? ỏch hot ng II DAO NG IN T T DO TRONG MD 1.lut bin thiờn tớch v c din MD h ngha dao ng n t t k v tn s dao riờng ca MD III NNG LNG IN T CNG C Cừu 5: Mch dao ng LC gm cun cm cú t cm L = 2mH v t in cú in dung C = 2pF (ly = 10) Tn s dao ng ca mch l f = 2,5Hz B f = 2,5MHz C f = 1Hz D f = 1MHz Cõu 6: Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm: A nguồn điện chiều tụ điện mắc thành mạch kín B nguồn điện chiều cuộn cảm mắc thành mạch kín C nguồn điện chiều điện trở mắc thành mạch kín D tụ điện cuộn cảm mắc thành mạch kín [...]... Bài 20 NỘI NỘIDUNG DUNG I MẠCH DAO ĐỘNG h dao động là gì? ách hoạt động I MẠCH DAO ĐỘNG: 2 Cách hoạt động: (tt) Kết quả: Tạo ra một DĐXC trong mạch dao động Tạo ra một điện áp XC giữa hai bản tụ điện II DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO TRONG MDĐ 1.Đluật biến thiên đtích và cđ dđiện trong MDĐ h nghĩa dao động ện từ tự do kỳ và tần số dao riêng của MDĐ III NĂNG LƯƠNG ĐIỆN TỪ CỦNG CỐ a K b R P C L Bài 20... 2C 2 Tổng năng lượng điện trường và từ trường của mạch gọi là năng lượng điện từ: 1 q0 2 1 W = Wd + Wt = = CU 0 2 = const 2 C 2 Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì NLĐT trong mạch dao động sẽ được bảo toàn Bài 20 NỘI NỘIDUNG DUNG I MẠCH DAO ĐỘNG h dao động là gì? ách hoạt động II DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO TRONG MDĐ Câu 1: Mạch dao động là gì? Dao động điện từ tự do là gì? Năng lượng điện từ là gì?... nghĩa dao động điện từ tự do: Sự biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích q trên một bản tụ và cường độ dòngurđiện i E từ ) (hoặc cường ur độ điện trường và cảm ứng B được gọi là dao động điện từ tự do trong MDĐ ur B h nghĩa dao động ện từ tự do kỳ và tần số dao riêng của MDĐ III NĂNG LƯƠNG ĐIỆN TỪ CỦNG CỐ ur E Bài 20 NỘI NỘIDUNG DUNG I MẠCH DAO ĐỘNG h dao động là gì? ách hoạt động II DAO ĐỘNG... ngược pha với q h nghĩa dao động ện từ tự do B i cùng pha với q kỳ và tần số dao riêng của MDĐ III NĂNG LƯƠNG ĐIỆN TỪ CỦNG CỐ C i sớm pha π /2 so với q D i trễ pha π /2 so với q Bài 20 NỘI NỘIDUNG DUNG I MẠCH DAO ĐỘNG h dao động là gì? ách hoạt động II DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO TRONG MDĐ 1.Đluật biến thiên đtích và cđ dđiện trong MDĐ h nghĩa dao động ện từ tự do kỳ và tần số dao riêng của MDĐ III NĂNG... K b R P C L Bài 20 NỘI NỘIDUNG DUNG I MẠCH DAO ĐỘNG h dao động là gì? ách hoạt động II DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO TRONG MDĐ 1.Đluật biến thiên đtích và cđ dđiện trong MDĐ h nghĩa dao động ện từ tự do u kỳ và tần số dao riêng của MDĐ III NĂNG LƯƠNG ĐIỆN TỪ CỦNG CỐ II DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO TRONG MDĐ: 1 Định luật biến thiên điện tích và cường độ dòng điện trong MDĐ lý tưởng: Quy ước: q > 0, nếu bản tụ... = q '(t ) = −ω q0 sin(ωt + ϕ ) i = I 0 cos(ωt+ϕ + π / 2) ; I 0 = ωq0 Bài2 0 20 Bài NỘI NỘIDUNG DUNG I MẠCH DAO ĐỘNG h dao động là gì? ách hoạt động II DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO TRONG MDĐ 1.Đluật biến thiên đtích và cđ dđiện trong MDĐ II DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO TRONG MDĐ: 1 Định luật biến thiên điện tích và cường độ dòng điện trong MDĐ lý tưởng:(tt) Định luật: Điện tích q của một bản tụ và cường độ dòng... H Chu kỳ riêng: T = 2π LC = 3, 77.10−6 s = 3,77 µ s Tần số riêng: 1 f = = 0, 265.106 Hz = 0, 265 MHz T Bài 20 NỘI NỘIDUNG DUNG I MẠCH DAO ĐỘNG h dao động là gì? ách hoạt động II DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO TRONG MDĐ 1.Đluật biến thiên đtích và cđ dđiện trong MDĐ h nghĩa dao động ện từ tự do kỳ và tần số dao riêng của MDĐ III NĂNG LƯƠNG ĐIỆN TỪ CỦNG CỐ III NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ CỦA MDĐ: Năng lượng điện trường... trong MDĐ h nghĩa dao động ện từ tự do kỳ và tần số dao riêng của MDĐ III NĂNG LƯƠNG ĐIỆN TỪ CỦNG CỐ II DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO TRONG MDĐ: 3 Chu kỳ và tần số dao động riêng của MDĐ Chu kỳ và tần số của DĐĐT tự do trong MDĐ gọi là chu kỳ và tần số riêng của MDĐ Công thức Tôm-xơn: 1 1 T = 2π LC ; f = = T 2π LC  Ví dụ:Tính chu kỳ và tần số dao động riêng của một MDĐ, biết tụ điện trong mạch có điện dung... trong MDĐ h nghĩa dao động ện từ tự do kỳ và tần số dao riêng của MDĐ III NĂNG LƯƠNG ĐIỆN TỪ CỦNG CỐ Cõu 3: Mạch dao động điƯn từ điỊu hoà LC có chu kỳ A phơ thuộc vào L, không phơ thuộc vào C B phơ thuộc vào C, không phơ thuộc vào L C phơ thuộc vào cả L và C D không phơ thuộc vào L và C Cđu 2:Mách dao ñoông LC khi taíng ñieôn dung leđn 4 laăn thì chu kì seõ: A.Taíng 4 laăn B.Taíng 2 laăn C.Giạm 2 laăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài mạch dao động vật lý 126 , Bài giảng bài mạch dao động vật lý 126 , Bài giảng bài mạch dao động vật lý 126

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay