Slide Quản trị rủi ro

69 466 1
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:11

Slide Quản trị rủi ro .Slide Quản trị rủi ro .Slide Quản trị rủi ro . Slide Quản trị rủi ro CHƯƠNG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO .RỦI RO TRONG KINH DOANHKHÁI NIỆM VÀ QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RONGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI ROMỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆPCHƯƠNG II: NHẬN DẠNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RONHẬN DẠNG RỦI ROPHÂN TÍCH RỦI RO QUẢN TRỊ RỦI RO Bé m«n: Nguyªn lý Qu¶n trÞ CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I RỦI RO TRONG KINH DOANH II KHÁI NIỆM VÀ QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO III NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO IV MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I R ủi ro kinh doanh Khái ni ệm r ủi ro r ủi ro kinh doanh 1.1 Khái ni ệm r ủi ro  Khái niệm Rủi ro kiện bất lợi, bất ngờ xảy gây tổn thất cho người CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I R ủi ro kinh doanh Nguy rủi ro tình tạo nên lúc nào, gây nên tổn thất (hay lợi ích) mà cá nhân hay tổ chức tiên đoán Tổn thất Tần suất rủi ro Biên độ rủi ro thiệt hại, mát tài sản, hội hưởng, tinh thần, thể chất rủi ro gây số lần xuất rủi ro khoảng thời gian hay tổng số lần quan sát kiện thể tính chất nguy hiểm, mức độ thiệt hại tác động tới chủ thể CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I R ủi ro kinh doanh Khái ni ệm r ủi ro r ủi ro kinh doanh 1.1 Khái ni ệm r ủi ro  M ột s ố quan ểm hi ện đ ại v ề r ủi ro: - Sự may rủi thường người cho khách quan nằm dự kiến khó nắm bắt, vậy, họ bị động trước tác động yếu tố - Rủi ro hội gắn liền với thực tiễn đời sống ước vọng người - Rủi ro hội, may mắn không may mắn quan niệm mặt đối lập lại thống thực thể - Không có hội rủi ro cho tất tình - Rủi ro có tính đối xứng hay không đối xứng, điều tùy thuộc vào quan điểm người rủi ro hậu CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I R ủi ro kinh doanh Khái ni ệm r ủi ro r ủi ro kinh doanh 1.2 Khái ni ệm r ủi ro kinh doanh  Khái ni ệm: Rủi ro kinh doanh kiện bất lợi, bất ngờ, gây khó khăn trở ngại cho chủ thể trình thực mục tiêu, tàn phá thành có, bắt buộc chủ thể phí nhiều nhân lực, vật lực, thời gian trình phát triển CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I R ủi ro kinh doanh Nguyên nhân c r ủi ro kinh doanh 2.1 Nh ững nguyên nhân khách quan  Những yếu tố bất lợi môi trường kinh tế: Suy thoái kinh t ế, lạm phát, thay đổi tỷ giá hối đoái…  Sự không ổn định trị, thay đổi thể chế, sách, luật pháp theo hướng bất lợi  Nhân tố từ môi trường văn hóa – xã hội: trở ngại từ định chế xã hội, truyền thống, phong mỹ tục, tập quán, thói quen tiêu dùng, mua sắm, văn hóa ứng xử…  Điều kiện tự nhiên bất lợi  Tình hình biến động giá cả, khách hàng, nhà cung cấp CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I R ủi ro kinh doanh Nguyên nhân c r ủi ro kinh doanh 2.2 Nh ững nguyên nhân ch ủ quan - Sai lầm lựa chọn, triển khai thực chiến lược, kế hoạch, sách, chế - Sai lầm định thực định - Thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm - Sơ xuất, bất cẩn, thiếu trách nhiệm - Thiếu sức khỏe, đạo đức, phẩm chất - Thiếu thông tin hay thông tin sai lệch - Tham nhũng, cửa quyền, quan liêu, sách nhiễu - … CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I R ủi ro kinh doanh Phân lo ại r ủi ro  R ủi ro s ự c ố r ủi ro c h ội - Rủi ro cố: rủi ro gắn liền với cố dự kiến, rủi ro khách quan khó tránh khỏi (nó gắn liền với yếu tố bên ngoài) - Rủi ro hội: rủi ro gắn liền với trình định chủ thể Nếu xét theo trình định rủi ro hội bao gồm: + Rủi ro liên quan đến giai đoạn trước định: Liên quan đến việc thu thập xử lý thông tin, lựa chọn cách thức định + Rủi ro trình định: Rủi ro phát sinh ta chọn định mà không chọn định khác + Rủi ro liên quan đến giai đoạn sau định: Rủi ro tương hợp kết thu dự kiến ban đầu CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I R ủi ro kinh doanh Phân lo ại r ủi ro  R ủi ro thu ần túy r ủi ro suy đoán - Rủi ro túy tồn có nguy tổn thất hội kiếm lời, hay nói cách khác rủi ro khả có lợi cho chủ thể - Rủi ro suy đoán tồn có hội kiếm lời nguy tổn thất, hay nói cách khác rủi ro vừa có khả có lợi, vừa có khả tổn thất CHƯƠ NG IV: QUẢN TRỊ RỦI RO NHÂN LỰC Đánh giá rủi ro nguồn nhân lực: * Đánh giá t ổn th ất c ng ười lao đ ộng - Tần số (xác xuất) tổn thất: + Tỷ lệ tử vong + Tỷ lệ thất nghiệp + Nghỉ hưu + Tỷ lệ ốm đau - Mức độ tổn thất + Tổn thất thu nhập tiềm + Chi phí tăng thêm CHƯƠ NG IV: QUẢN TRỊ RỦI RO NHÂN LỰC II Quá trình QTRRNL Đánh giá t ổn th ất RRNL  Đánh giá t ổn th ất đ ối v ới ng ười lao đ ộng: - Tổn thất thu nhập, ảnh hưởng tới chất lượng sống người lao động gia đình họ - Các chi phí gia tăng, chi phí chăm sóc y tế - Những tổn thất không đo lường tổn thất mặt tinh thần CHƯƠ NG IV: QUẢN TRỊ RỦI RO NHÂN LỰC Đánh giá t ổn th ất đ ối v ới DN + Tổn thất người chủ chốt + Tổn thất hoạt động bị đình trệ + Tổn thất chảy máu chất xám + Các loại chi phí tuyển dụng, đào t ạo + Tổn thất lực lượng LĐ giảm sút LLLĐ + Tổn thất khoản tín dụng, giảm kh ả toán n ợ + Uy tín DN mối quan hệ DN với công chúng b ị suy gi ảm c ũng nh ững tổn thất khó lường + Các khoản chi phí khác CHƯƠ NG IV: QUẢN TRỊ RỦI RO NHÂN LỰC II Quá trình QTRRNL Ki ểm soát RRNL - Né tránh: Loại bỏ yếu tố gây ảnh hưởng không tốt đến LLLĐ - Ngăn ng ừa: Các giải pháp liên quan đến quản trị nhân lực, ngăn ngừa tổn thất trọng đến khâu tuyển dụng nhân lực, bố trí, sử dụng nhân lực, đào tạo, phát triển nhân lực, đãi ngộ nhân lực CHƯƠ NG IV: QUẢN TRỊ RỦI RO NHÂN LỰC Ki ểm soát r ủi ro ngu ồn nhân l ực DNTM - Xây dựng tổ chức triển khai có hiệu kế hoạch phát triển nguồn nhân lực - Có sách tuyển dụng đắn để chọn “người đủ lực” - Chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ - Phân công rõ ràng, hợp lý - Đánh giá thành tích khách quan, xác, khen thưởng kịp thời, công - Thực nghiêm túc quy định an toàn lao động - Hệ thống đãi ngộ có sức hấp dẫn cao CHƯƠ NG IV: QUẢN TRỊ RỦI RO NHÂN LỰC II Quá trình QTRRNL Tài tr ợ RRNL Thực tốt chương trình bảo hiểm cho người lao động: BH y tế, BH xã hội Các biện pháp tài trợ: Tự tài trợ: Lập sử dụng quỹ phúc lợi Chuyển giao: - Đóng mua bảo hiểm cho nhân viên: BHXH, BHYT, bảo hiểm nhân thọ - Thỏa thuận đền bù thiệt hại phá vỡ hợp đồng CHƯƠ NG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN I KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN II QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN CHƯƠ NG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN I  - - Khái ni ệm t ầm quan tr ọng c QTRRTS Khái ni ệm QTRRTS hoạt động QTRR liên quan đến tài sản DN Tài sản DN gồm: Bất động sản gồm công trình kiến trúc, kho, cửa hàng… Động sản bao gồm máy móc, thiết bị, hàng hóa, nguyên vật liệu… * Nguyên nhân c r ủi ro: - Hoả hoạn (nhà cửa, máy móc, hàng hoá) - Ăn cắp (hàng hoá) - Tai nạn (phương tiện vận chuyển) - Hư hỏng yếu tố tự nhiên hay người (hàng hoá, nhà cửa, phương tiện ) - Sự lạc hậu tài sản CHƯƠ NG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN T ầm quan tr ọng c QTRRTS Nâng cao hiệu sử dụng TS TS sử dụng hợp lý, hiệu Là sở để DN có kế hoạch sửa chữa, thay đổi TS, đảm bảo cho TS sử dụng cách liên tục trình hoạt động DN Là sở tính toán khấu hao giá thành, xác định chi phí CHƯƠ NG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN II N ội dung QTRRTS Nh ận d ạng RRTS Có nguy RRTS cần ý: - Nguy RRTS trực tiếp: xuất mối nguy hiểm hay nguyên nhân tác động lên đối tượng vật chất, tạo nên thay đổi giá trị đối tượng Chẳng hạn tổn thất bao gồm chi phí sửa chữa ô tô bị hỏng va chạm - Nguy RRTS gián tiếp: xuất hệ kết trực tiếp nguy hiểm lên đối tượng Thí dụ trận bão làm hư hỏng nặng đường dây tải điện, gây điện, loại thực phẩm cất giữ tủ lạnh bị hư hỏng tủ lạnh điện không hoạt động CHƯƠ NG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN II N ội dung QTRRTS Phân tích RRTS  Phương pháp định giá theo giá thị trường (thị giá): Thị giá TS giá tr ị c TS mà người mong muốn bán đồng ý bán người muốn mua trả tiền để mua TS giao dịch vào ngày TS định giá  Phương pháp định giá theo chi phí thay mới: Chi phí thay m ới chi phí mua TS mới, không giống TS bị hư hỏng, có tính chất đặc trưng tương tự  Phương pháp định giá theo chi phí thay có giảm bớt hao mòn h ữu hình lỗi thời: Trong định giá tổn thất nhiều loại TS, nhà quản trị RR thường bắt đầu chi phí thay trừ khoản hao mòn hữu hình, lỗi thời, hai Lý TS có giá trị lớn kinh doanh so với TS cũ CHƯƠ NG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN II N ội dung QTRRTS Đánh giá t ổn th ất v ề TS - Tổn thất thu nhập cho thuê TS - Tổn thất gián đoạn hoạt động kinh doanh TS bị hư hỏng - Tổn thất không hưởng lãi ròng có tr ường hợp hoạt động bị gián đoạn (chi phí hội) - Các chi phí phải tiếp tục trả liên quan đến TS gián đoạn hoạt động chi phí tiền lương, thuê phân xưởng… CHƯƠ NG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN II N ội dung QTRRTS Ki ểm soát RRTS Thực biện pháp quản trị tài sản đảm bảo nhập tài sản đảm bảo chất lượng, giữ gìn tài sản trình sử dụng CHƯƠ NG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN II N ội dung QTRRTS Tài tr ợ RRTS  Lập quỹ để bù đắp TS bị hao mòn, hư hỏng  Mua bảo hiểm cho TS có giá trị [...]... Nguyên t ắc 1: quản trị rủi ro phải hướng vào mục tiêu 2 Nguyên t ắc 2: quản trị rủi ro gắn liền với trách nhiệm của nhà quản trị 3 Nguyên t ắc 3: quản trị rủi ro gắn liền với các hoạt động của tổ chức CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO IV M ối quan h ệ gi ữa qu ản tr ị r ủi ro, qu ản tr ị chi ến l ược và qu ản tr ị các ho ạt đ ộng tác nghi ệp c ủa doanh nghi ệp Quản trị chiến lược, quản trị hoạt động... KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I R ủi ro trong kinh doanh 3 Phân lo ại r ủi ro  R ủi ro trong các giai đo ạn phát tri ển c ủa doanh nghi ệp - Rủi ro trong giai đoạn khởi sự: Rủi ro không được thị trường chấp nhận - Rủi ro giai đoạn trưởng thành: Rủi ro tốc độ tăng trưởng của kết quả “doanh thu max” không tương hợp với tốc độ phát triển của “chi phí min” - Rủi ro giai đoạn suy vong: Rủi ro phá sản CHƯƠ... LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I R ủi ro trong kinh doanh 3 Phân lo ại r ủi ro  R ủi ro do tác đ ộng c ủa các y ếu t ố môi tr ường kinh doanh - Yếu tố luật pháp - Yếu tố kinh tế - Yếu tố văn hóa – xã hội - Yếu tố tự nhiên - … CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I R ủi ro trong kinh doanh 3 Phân lo ại r ủi ro  R ủi ro theo chi ều d ọc và r ủi ro theo chi ều ngang - Rủi ro theo chiều dọc: là rủi ro theo...CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO I R ủi ro trong kinh doanh 3 Phân lo ại r ủi ro  R ủi ro có th ể phân tán và r ủi ro không th ể phân tán - Rủi ro có thể phân tán: là rủi ro có thể giảm bớt tổn thất thông qua những thỏa hiệp đóng góp (như tài sản, tiền bạc…) và chia sẻ rủi ro - Rủi ro không thể phân tán: là rủi ro mà những thỏa hiệp đóng góp về tiền bạc hay tài sản... đắn CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO II Khái ni ệm và quá trình qu ản tr ị r ủi ro 3 Quá trình qu ản tr ị r ủi ro  Nhận dạng rủi ro: xác định danh sách các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động của DN để sắp xếp, phân nhóm rủi ro  Phân tích và đo lường rủi ro: phân tích các rủi ro, đánh giá mức độ thiệt hại do rủi ro xảy ra cũng như xác suất xảy ra rủi ro nhằm tìm cách đối phó hay tìm các giải... điểm Quản trị rủi ro trùng với quan điểm “Bảo hiểm tài sản”  T ừ 1960 đ ến 1990 Bên cạnh mua bảo hiểm, các nhà quản trị đã quan tâm đến tự bảo hiểm và tiếp cận ngăn ngừa tổn thất  T ừ 1990 đ ến nay Quản trị rủi ro tiếp cận ở các góc độ: Mua bảo hiểm, kiểm soát tổn thất, tài trợ rủi ro, đảm bảo lợi ích cho người lao động CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO III Các nguyên t ắc qu ản tr ị r ủi ro. .. mạng của doanh nghiệp mà quản trị chiến lược đã đề ra CHƯƠNG II: NHẬN DẠNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜ NG RỦI RO I II NHẬN DẠNG RỦI RO PHÂN TÍCH RỦI RO CHƯƠNG II: NHẬN DẠNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜ NG RỦI RO Nh ận d ạng r ủi ro 1 Khái ni ệm và c ơ s ở nh ận d ạng r ủi ro 1.1 Khái ni ệm  Nhận dạng rủi ro là quá trình xác định một cách liên tục và có hệ thống các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh... -> đưa sản phẩm ra thị trường - Rủi ro theo chiều ngang: là rủi ro xảy ra ở các bộ phận chuyên môn như nhân sự, tài chính, marketing, nghiên cứu phát triển… CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO II Khái ni ệm và quá trình qu ản tr ị r ủi ro 1 Khái ni ệm qu ản tr ị r ủi ro  Quản trị rủi ro là quá trình bao gồm các hoạt động nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó tìm các biện pháp... DẠNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜ NG RỦI RO II Phân tích r ủi ro 1 Khái ni ệm phân tích r ủi ro Phân tích rủi ro là quá trình nghiên cứu những hiểm họa, xác định các mối nguy hiểm và nguy cơ rủi ro CHƯƠNG II: NHẬN DẠNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜ NG RỦI RO II Phân tích r ủi ro 2 N ội dung phân tích r ủi ro 2.1 Phân tích hi ểm h ọa  Nhà quản trị tiến hành phân tích những điều kiện tạo ra r ủi ro hoặc những điều kiện làm... của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực trong kinh doanh CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO II Khái ni ệm và quá trình qu ản tr ị r ủi ro 2 Vai trò c ủa qu ản tr ị r ủi ro - Giúp tổ chức hoạt động ổn định - Giúp tổ chức thực hiện mục tiêu sứ mạng, thực hiện chiến lược kinh doanh - Giúp các nhà quản trị đưa ra quyết định đúng đắn CHƯƠ NG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Quản trị rủi ro, Slide Quản trị rủi ro, Slide Quản trị rủi ro, CHƯƠNG I: KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO, CHƯƠNG II: NHẬN DẠNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO, CHƯƠNG III: KIỂM SOÁT VÀ TÀI TRỢ RỦI RO, CHƯƠNG IV: QUẢN TRỊ RỦI RO NHÂN LỰC, CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay