Bài giảng bài sự đồng biến ,nghịch biến của hàm số hay nhất

17 78 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:11

Bài giảng điện tử tốn đại số 12 Bài số Sự đồng biến nghịch biến hàm số § SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Nhắc lại định nghĩa hàm số đồng biến, nghịch biến Cho hàm số y=f(x) xác định khoảng (a;b) - Nếu ∀ x1, x2 ∈ (a; b) x1< x2 mà f(x1)f(x2) hàm số y = f(x) gọi nghịch biến (giảm) khoảng (a; b) Hàm số y = f(x) đồng biến hay nghịch biến khoảng (a; b) gọi chung đơn điệu khoảng § SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Nhắc lại định nghĩa hàm số đồng biến, nghịch biến Nếu ta đặt: ∆ x= x2 – x1 ∆ y= f(x2) – f(x1) x1< x2 f(x1) < f(x2) nên ⇒ ∆ x > ∆ y > vậy: ∆y > ⇔ f(x) đồng biến khoảng (a; b) ∆x Nếu x1 < x2 f(x1) > f(x2) nên ⇒ ∆ x > ∆ y < vậy: ∆y [...]... SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 3 Điểm tới hạn: Quy tắc tìm các khoảng biến thiên của hàm số: 1 Tìm các điểm tới hạn: a Tìm đạo hàm của f(x) b Cho f’(x) = 0 giải phương trình c Tìm các điểm tới hạn 2 Xác định dấu của đạo hàm trong các khoảng xác định bỡi điểm tới hạn 3 Suy ra chiều biến thiên của hàm số trong mỗi khoảng § 1 SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 3 Điểm tới hạn: Bảng biến thiên của. .. SỐ 3 Điểm tới hạn: Bảng biến thiên của hàm số: f ( x) = x ( x − 5) 3 2 5( x − 2) f '( x) = 3 3 x ⇒ Bảng biến thiên : x -∞ 0 y’ + y 0 Có đạo hàm là: Có 2 điểm tới hạn là: x = 0 và x = 2 2 – +∞ + −3 3 4 § 1 SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ - Cần nắm vững quy tắc để tìm sự đồng biến và nghịch biến của một hàm số - Cách vẽ bảng biến thiên của một hàm số - Làm các bài tập: 1, 2, 3, 4 tràng 52, 53 sách... 1 SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 3 Điểm tới hạn: Xét hàm số: f ( x) = x ( x − 5) Tập XĐ: D = R Đạo hàm: f '( x ) = 3 3 2 2( x − 5) 5( x − 2) x + 3 = 3 3 x 3 x 2 f’(x) khơng xác định tại x = 0 và triệt tiêu tại x = 2 ⇒ hàm số có hai điểm tới hạn là: x = 0 và x = 2 § 1 SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 3 Điểm tới hạn: Đối với các hàm số f(x) thường gặp, f’(x) liên tục trên khoảng xác định của. ..§ 1 SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 3 Điểm tới hạn: Định nghĩa: cho hàm số y = f(x) xác định trên (a; b) và x0 ∈ (a; b) Điểm x0 được gọi là một điểm tới hạn của hàm số nếu tại đó f’(x) khơng xác định hoặc bằng 0 3 y = 3x + + 5 Ví dụ 1: Xét hàm số: x Có tập xác định là: D = R\{x = 0} 2 3 x −1 Có đạo hàm là: y' = 3− x 2 =3 x 2 y’ triệt tiêu khi x = ±
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài sự đồng biến ,nghịch biến của hàm số hay nhất, Bài giảng bài sự đồng biến ,nghịch biến của hàm số hay nhất, Bài giảng bài sự đồng biến ,nghịch biến của hàm số hay nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay