Chuyên đề một số giải pháp nâng cao hiệu quả TTHH ở công ty thương mại gia lâm hà nội

44 159 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:08

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Tính cấp thiết của đề tài.Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối phát triển kinh tế do đại hội VIII(19962000) của Đảng đề ra là phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiêu thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Đối với nước ta trước đây, trong thời kỳ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trungthì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước giao cho, do vậy mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp trong thời kỳ này đều nhằm hoàn thành kế hoạch mà Nhà nước giao cho, hầu hết các doanh nghiệp không quan tâm đến vấn đề tiêu thụ, việc tiêu thụ các mặt hàng đã được Nhà nước bao tiêu, chịu trách nhiệm. Đây là một vấn đề chưa thực sự khuyến khích các doanh nghiệp phát triển trong khi nền kinh tế của nước ta còn kém phát triển. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự hạch toán, tự chịu trách nhiểm trứơc pháp luật về việc sản xuất kinh doanh của mình. Cho nên vấn đề TTHH được các doanh nghiệp đặt nên hàng đầu, bởi TTHH nó có ý nghuyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nó kích thích quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chính vì vậy vấn đề TTHH và hiệu quả của việc TTHH ngày càng khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả TTHH càng cao thì doanh nghiệp càng có đIều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Do vậy đối với xã hội việc nâng cao hiệu quả TTHH nhằm đẩy nhanh quá trình lưu thông hàng hoá, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tiết kiệm chi phí lao động xã hội. Đối với Nhà nước thì nâng cao hiệu quả TTHH giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước bằng các khoản thuế, phí, lệ phí… Đối với bản thân doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả TTHH là điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Nhận thức được vai trò to lớn của TTHH và tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả TTHH đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty TMGL nói riêng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả TTHH ở Công ty Thương Mại Gia Lâm Hà Nội” làm đề tài thực tập tốt nghiệp của mình. PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, thực đường lối phát triển kinh tế đại hội VIII(1996-2000) Đảng đề phát triển kinh tế hàng hoá nhiêu thành phần, vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Đối với nước ta trước đây, thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trungthì hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải thực theo tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho, mục tiêu chủ yếu doanh nghiệp thời kỳ nhằm hoàn thành kế hoạch mà Nhà nước giao cho, hầu hết doanh nghiệp không quan tâm đến vấn đề tiêu thụ, việc tiêu thụ mặt hàng Nhà nước bao tiêu, chịu trách nhiệm Đây vấn đề chưa thực khuyến khích doanh nghiệp phát triển kinh tế nước ta phát triển Từ chuyển sang kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải tự hạch toán, tự chịu trách nhiểm trứơc pháp luật việc sản xuất kinh doanh Cho nên vấn đề TTHH doanh nghiệp đặt nên hàng đầu, TTHH có ý nghuyết định đến tồn phát triển doanh nghiệp, kích thích trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Chính vấn đề TTHH hiệu việc TTHH ngày khẳng định tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hiệu TTHH cao doanh nghiệp có đIều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh chiều rộng lẫn chiều sâu Do xã hội việc nâng cao hiệu TTHH nhằm đẩy nhanh trình lưu thông hàng hoá, giải công ăn việc làm cho người lao động, tiết kiệm chi phí lao động xã hội Đối với Nhà nước nâng cao hiệu TTHH giúp doanh nghiệp thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước khoản thuế, phí, lệ phí… Đối với thân doanh nghiệp, nâng cao hiệu TTHH điều kiện để doanh nghiệp tồn phát triển Nhận thức vai trò to lớn TTHH tầm quan trọng việc nâng cao hiệu TTHH doanh nghiệp nói chung Công ty TMGL nói riêng, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu TTHH Công ty Thương Mại Gia Lâm Hà Nội” làm đề tài thực tập tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu, đánh giá, phân tích thực trạng TTHH Công ty năm gần Từ mạnh dạn đề xuất biện pháp cần áp dụng để đẩy mạnh nâng cao hiệu TTHH Công ty nghiên cứu lý luận thực tiễn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận TTHH - Tìm hiêu tình hình Công ty - Tìm hiểu thực trạng TTHH Công ty năm gần + Thị trường tiêu thụ mặt hàng chủ yếu Công ty + Cơ cấu sản phẩm hàng hoá Công ty + Hệ thống kênh tiêu thụ Công ty +Tình hình biến động giá mặt hàng tiêu thụ Công ty + Các sách yểm trợ hoạt động TTHH Công ty - Đánh giá kết hiệu trình TTHH Công ty - Tìm hiểu nguyênnhân ảnh hưởng đến trình TTHH Công ty - Một số giải pháp nâng cao hiệu TTHH Công ty 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu tình hình thực tế công tác TTHH Công ty - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Chúng tiến hành nghiên cứu Công ty TMGL HN + Thời gian: Từ ngày 14/02/2004 đến ngày11/05 / 2004 + Nội dung: Nghiên cứu tình hình tiêu thụ số mặt hàng chủ yếu Công ty đưa số giải pháp nâng cao hiệu tiêu thụ mặt hàng Công ty PHẦNII: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận TTHH Trong doanh nghiệp hoật động kinh doanh, mua bán nối tiếp với nhiều công đoạn Trước kinh tế bao cấp, hoạt động doanh nghiệp chủ yếu hoạt động sản xuất, hoạt động mua bán mang tính hình thức Còn kinh tế thị trường doanh nghiệp chủ thể độc lập hoạt động doanh nghiệp phải gắn liền ba khâu: mua – sản xuất – tiêu thụ TTHH giai đoạn cuối trình sản xuất kinh doanh, yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp TTHH ví cầu nối sản xuất tiêu dùng Sản phẩm hàng hoá kinh tế thị trường không sản xuất bán theo kế hoạch, theo giá ổn định trước mà doanh nghiệp cần phải quan tâm đến khách hàng đến thị trường tiêu thụ Lúc nhà sản xuất kinh doanh cần xác định ba vấn đé lớn là: bán gì? bán cho ai? bán nào? tiêu thụ hàng hoá hiểu theo nghĩa rộng nghĩa hẹp sau: Theo nghĩa rộng: TTHH trình kinh tế bao gồm nhiều khâu, có mối quan hệ chặt chẽ với nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, đặt hàng tổ chức sản xuất, thực nghiệp vụ tiêu thụ, xúc tiến bán hàng… nhằm mục đích đạt hiệu kinh doanh cao Theo nghĩa hẹp: TTHH việc chuyển dịch quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ thực cho khách hàng đồng thời thu tiền bán hàng quyền thu tiền TTHH trình thực giá trị, giá trị sử dụng hàng hoá, thông qua tiêu thụ mà hàng hoá chuyển từ hình thái vật sang hình thái giá trị vòng chu chuyển vốn doanh nghiệp hoàn thành TTHH đơn giản cấu thành từ người bán, người mua hàng hoá, tiền tệ, khả toán, sẵn sàng mua bán… nhằm tối đa hoá lợi ích bên 2.1.2 Vai trò TTHH trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp TTHH khâu quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tiền Hàng Sản xuất … (Hàng)’ (Tiền)’ … Tiêu thụ Sơ đồ1: Quá trình sản xuất TTHH Từ sơ đồ1 ta thấy, kết tiêu thụ có vai trò định đến vận động nhịp nhàng giai đoạn trước, trình sản xuất kinh doanh Để sản xuất phải tiêu thụ, nên việc tiêu thụ ngừng rõ ràng có hoạt động tiêu thụ tiếp Bởi tiêu thụ trình bán gì, mặt hàng mà thị trường cần Cho nên đảm bảo công tác tiêu thụ doanh nghiệp đạt mục tiêu cuối chuyển vốn vật chất thành vốn tiền tệ, thu lợi nhuận cao nhất, từ có sở tích luỹ tái sản xuất mở rộng TTHH nhằm thực trình đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Nói cách khác TTHH đóng vai trò quan trọng việc lưu thông hàng hoá, trung gian mua bán người sản xuất người tiêu dùng TTHH giúp cho người sản xuất hiểu cụ thể khách hàng khối lượng, chất lượng, chủng loại, mẫu mã hàng nhoá mà cần sản xuất ra, từ thoả mãn nhu cầu họ tiêu thụ nhiều hàng hoá TTHH giúp cho người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm hàng hoá mà họ cần chấp nhận tính hữu ích loại sản phẩm hàng hoá Khi người tiêu dùng chấp nhận doanh nghiệp thu hồi vốn xác định lợi nhuận Đối với toàn kinh tế quốc dân, TTHH có vai trò làm cân đối cung cầu để tạo nên ổn định xã hội Qua dự đoán nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, sản phẩm toàn xã hội nói chung khu vực nói riêng Căn vào dự đoán mà doanh nghiệp xây dựng cho kế hoạch sản xuất TTHH có hiệu kinh doanh cao 2.1.3 Các nguyên tắc TTHH Phải đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng số lượng, chủng loại, chất lượng, gá cả… hàng hoá Việc làm làm cho khách hàng tin tưởng ưa thích hàng hoá công ty Thị trường công ty vững ngày mở rộng Phải đảm bảo tính liên tục trình tiêu thụ, tránh trường hợp lúc tràn ngập thị trường, lúc thị trường hàng hoá lưu thông có không đủ đẻ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Phải tiết kiệm chi phí trình tiêu thụ từ giảm giá vốn bán hàng làm cho lợi nhuận Công ty tăng lên Phải đảm bảo mức giá hợp lý thị trường, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng Nâng cao trách nhiệm bên tham gia vào trình TTHH 2.1.4.Những lý luận thị trường 2.1.4.1 Khái niệm thị trường TTHH Thị trường nơi mua bán hàng hoá, nơi để tiến hành hoạt động mua bán người bán người mua Theo nhà Marketing cho rằng: Thị trường bao gồm tất khách hàng tiềm ẩn có nhu cầu hay mong muốn người gây ý, kích thích, mua sắm tiêu dùng họ Theo nhà kinh tế cho rằng: thị trường biểu trình mà thể định người tiêu dùng hàng hoá dịch vụ, định doanh nghiệp số lượng, chất lượng, mẫu mã, chủng loại hàng hoá 2.1.4.2 Nghiên cứu thị trường TTHH Các nhà kinh doanh thành công thị trường hiểu biết đầy đủ thị trường Vì nghiên cứu thị trường TTHH phải coi có tính chất tiền tệ, có tầm quan trọng để xác định hướng sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tìm đáp án để trả lời câu hỏi: bán gì?bán cho ai?bán nào? Để TTHH có hiệu cao thị trường doanh nghiệp cần phải quan tâm đến vấn đề sau: Nghiên cứu khách hàng: khách hàng nhu cầu họ định tới thị phần doanh nghiệp thị trường cụ thể Nhu cầu người tiêu dùng đa dạng khách doanh nghiệp cần phải tiếp cận để tìm hiểu tâm lý khách hàng để đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hoá dịch vụ cho nhu cầu người tiêu dùng Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm nắm bắt điểm mạnh điểm yếu đối thúo với để từ xây dựng đối sách hợp lý đưa phương án TTHH có hiệu đảm bảo doanh nghiệp tồn đừng vững thị trường Nghiên cứu tình hình giá cả: giá quan hệ lợi ích kinh tế, tiêu chuẩn để doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng kinh doanh định sản xuất Vì giá ảnh hưởng đến thu nhập, lợi nhuận doanh nghiệp Trong doanh nghiệp việc định giá có vai trò quan trọng việc định giá phải tuân thủ nguyên tắc sau: -Giá bán doanh nghiệp phải bù đắp chi phí tạo hàng hoá -Giá bán phải khách hàng chấp nhận đưa thị trường -Giá bán phải có lợi theo mục tiêu người bán Niên cứu sách giá TTHH: Doanh nghiệp lựa chọn sách sau: -Chính sách giá cao: doanh nghiệp áp dụng sách kiểm soát thị trường độc quyềnvà muốn thu lợi nhuận cao trước đối thủ cạnh tranh Chính sách áp dụng tạm thời số điều kiện định -Chính sách giá thấp: sách doanh nghiệp áp dụng muốn mở rộng thị trường, thâm nhập thị trường hay kết thúc chu kỳ kinh doanh Chính sách làm cho người tiêu dùng nghi ngờ chất lượng sản phẩm hàng hoá khó nâng giá tương lai -Chính sách giá có chiết khấu bù trừ: để khuyến khích người tiêu dùng tăng mua hàng hoá doanh nghiệp với hình thức: chiết giá với khách hàng toán tiền mặt, với khách hàng mua hàng với số lượng nhiều… -Chính sách định giá sở vị trí địa lý: tuỳ thuộc vào điều kiện, vị trí, khu vực, thị trường khác mà doanh nghiệp đưa mức gá hợp lý 2.2 Hiệu TTHH 2.2.1 Các khái niệm hiệu nói chung -Hiệu kinh tế: (HQKT) HQKT vấn đề quan trọng toàn xã hội yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp Do có nhiều quan điểm khác HQKT + Quan điểm thứ nhất: người ta coi HQKT kết đạt hoạt động kinh tế, doanh thu TTHH.Trong dự thảo phương pháp tính hệ thống tiêu HQKT viện nghiên cứu khoa học thuộc Uỷ ban kế hoạch Nhà nước Liên Xô cũ cho HQKT tốc độ tăng thu nhập quộc dân tổng sản phẩm xã hội Do HQKT đồng với tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh nhịp độ tăng tiêu Ngày quan niệm không phù hợp, kết sản xuất kinh doanh tăng lên nhờ chi phí mở rộng nguồn sản xuất Bên cạnh tiêu ta phải cớ vào tiêu khác để so sánh ta thu với mức chi phí bỏ kết luận đượcsản xuất kinh doanh có hiệu Do có kết sản xuất kinh doanh mà có hai mức chi phí cho hiệu khác +Quan điểm thứ hai cho rằng: HQKT sản xuất xã hội mức độ hữu ích sản phẩm sản xuất tức giá trị giá trị Theo họ mức độ thoả mãn nhu cầu xã hội phụ thuộc vào tác đụng vật chất cụ thể giá trị trừu tượng Họ tiếp cận tính hữu ích sản phẩm hàm số đại lượng đo tốc độ tiêu dùngcủa dạng cải Yếu tố thời gian xem xét tới, so với cải làm cải lâu năm lại giảm tính hữu ích Nhược điểm cách tiếp cận xác định tínhhữu ích tổng thể gộp +Quan điểm ba: “HQKT mối quan tâm kinh tế học, hiệu không lãng phí” Theo quan điểm hiệu thể so sánh mức thực tế với mức tối đa sản lượng Phương pháp đơn giản xác định tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên tỷ lệ thất nghiệp thực tế, thực tiễn tính toán thống kê nước ta chưa tính xác tỷ lệ thất nghiệp năm năm tiếp theo, thực tế nược ta chưa cho phép áp dụng quan đIểm độc đáo Một quan điểm HQKT phù hợp với là: nói đến hiệu nói đến tương quan so sánh với kết đạt theo mục tiêu xác định với mực chi phí bỏ để đạt kết Bởi vậykhi đánh giá HQKT doanh nghiệp phải trải qua hai bước: -Phải so sánh kết đạt với mục tiêu xác định -So sánh kết đạt với mức chi phí bỏ để đạt mục tiêu Từ quan niệm ta rút quan điểm chung nhất, tổng quát nhất: HQKT phạm trù phản ánh trình độ, lực quản lý, đảm bảo thực có kết cao nhữcg nhiệm vụ kinh tế xã hội đặt với chi phí nhỏ -Hiệu xã hội:(HQXH) HQKT HQXH hai mặt vấn đề, nói đến HQKT phải nói đến HQXH HQXH đại lượng phản ánh mức độ ảnh hưởng kết đạt đến xã hội môi trường HQXH thường biểu 10 hoạch(1.073,500 triệu đồng) 3,46% tương đương với 37,180 triệu đồng Nguyên nhân việc vượt mức kế hoạch đặt tổng doanh thu Công ty qua hai năm vượt mức kế dự kiến Năm 2002 lợi nhuận trước thuế Công ty 956,450 triệu đồng không đạt so với mức kế hoạch đạt 80,41%, điều tổng doanh thu thực không đạt mục tiêu đề chi phí thực lại cao mức chi phí dự kiến 4.2 Thực trạng tiêu thụ số mặt hàng công ty 4.2.1 Thị trường tiêu thu hàng hoá Công ty 4.2.1.1 Đặc điểm thị trường tiêu thụ Công ty Cổ Phần - Đầu tư- Thương mại- Long Biên công ty thương mại hoạt động buôn bán kinh doanh chủ yếu thị trường tiêu thụ Công ty rộng khắp địa bàn Quận, huyện vùng lân cận 4.2.1.2 Thị trường đầu vào Công ty Để tìm hiểu tình hình tiêu thụ hàng hoá Công ty trước hết xem xét đến tình hình thu mua- sản xuất số mặt hàng Công ty qua biểu Qua biểu cho thấy: lương thực (quy gạo) qua ba năm tăng lên, năm 2002 75 tăng 7,14% so với năm 2001(70 tấn) tương đương với tấn, năm 2003 84 tăng 12% so với năm 2002 tương đương với Bình quân ba năm tăng 9,57% Thịt lợn, ba năm có xu hướng giảm xuống giá thị trường đắt đỏ nên lượng nhập vào Công ty giảm dần, năm 2002 35 giảm 12,5% so với năm 2001(40 tấn) tương đương với tấn, năm 2003 lượng nhập vào 30 giảm 13,39% so với năm 2002 tương đương với Các mặt hàng đường, sữa, bánh kẹo ba năm tăng, điều giá mặt hàng ba năm có xu hướng giảm lượng tiêu dùng 30 tăng lên năm 2002 lượng đường nhập vào 45 tăng 12,5% so với năm 2001 tương đương với tấn, năm 2003 48 tăng 6,67% so với năm 2002 tương đương với tấn, bình quân ba năm tăng 9,59% Sữa năm 2002 tăng 19,05% so với năm 2001 tương đương với 8000 hộp, năm 2003 tăng 8% so với năm 2002 tương đương với 4000 hộp, bình quân ba năm tăng 13,53% Bánh kẹo năm 2002 tăng 14,29% so với năm 2001 tương đương với 5tấn, năm 2003 tăng 12,5% so với năm 2002 tương đương với tấn, bình quân ba nam tăng 13,4% Ngoài có mắt hàng tăng qua ba năm giấy vở, dầu hoả, xi măng, than Trong mặt hàng rượu, thuốc lá, xà phòng ba năm giảm Rượu năm 2002 giảm 9,19% so với năm 2001 năm 2003 giảm 10% so với năm 2002 Xà phòng năm 2002 giảm 6,67% so với năm 2001, năm 2003 giảm 7,14% so với năm 2002 nguyên nhân giá thị trường tăng cao Thuốc năm 2002 giảm 7,69% so với năm 2001, năm 2003 giảm 6,25% so với năm 2002 điều người tiêu dùng nhận thấy tác hại thuốc có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, nhu cầu tiêu dùng thuốc ngày giảm Trong mặt hàng than chiếm tỷ trọng lớn nhất, mặt hàng đem lại doanh thu lớn cho Công ty 4.2.1.3 Tình hình tiêu thụ mặt hàng Công ty Do đặc điểm Công ty Công ty thương mại hoạt động Công ty chủ yếu hoạt động bán buôn, bán lẻ mặt hàng Công ty có nhiệm vụ cung cấp hàng hoá đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng huyện 31 Thị trường tiêu thụ hàng hoá Công ty thể biểu Qua biểu5 cho thấy doanh thu đơn vị trực thuộc Công ty qua ba năm tăng Cụ thể: Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Trâu Quỳ: Năm 2001 3.506,540 triệu đồng chiếm 12,04% tổng doanh thu Công ty, năm 2002 3.985,997 triệu đồng chiếm 12,38% tổng doanh thu tăng 13,67% so với năm 2001 tương đương với 479,457 triệu đồng Năm 2003 doanh thu 4.280,765 triệu đồng chiếm 12,12% tổng doanh thu tăng 7,39% so với năm 2002 tương đương với 294,763 triệu đồng Bình quân năm tăng 10,12% Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Hương Sen năm 2001 3.350,240 triệu đồng chiếm 11,51% tổng doanh thu, năm 2002 3.667,868 triệu đồng chiếm 11,39% tổng doanh thu tăng 9,48% so với năm 2001 tương đương với 317,628 triệu đồng, năm 2003 doanh thu 3.804,556 triệu đồng chiếm 10,78% tổng doanh thu tăng 3,73% so với năm 2002 tương đương với 316,688 triệu đồng Bình quân năm tăng 6,61% Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Sài Đồng: năm 2001 doanh thu 2.979,358 triệu đồng chiếm 10,23% tổng doanh thu, năm 2002 3.481,750 triệu đồng chiếm 10,82% tổng doanh thu tăng 16,86% so với năm 2001 tương đương với 502,392 triệu đồng, năm 2003 3.776,469 triệu đồng chiếm 10,69% tổng doanh thu tăng 8,46% so với năm 2002 tương đương với 294,719 triệu đồng Bình quân năm 12,66% Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thanh Am: năm 2001 doanh thu la 2.880,970 triệu đồng chiếm 9,89% tổng doanh thu, năm 2002 doanh thu 3.120,550 triệu đồng chiếm 9,69% tổng doanh thu tăng 32 8,32% so với năm 2001 tương đương với 240,580 triệu đồng Năm 2003 doanh thu 3.445,630 triệu đồng chiếm 9,76% tổng doanh thu tăng 10,42 % so với năm 2002 tương đương với 325,080 triệu đồng Bình quân năm tăng9,37% Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Yên Viên: năm 2001 doanh thu 3.109,150 triệu đồng chiếm 10,68% tổng doanh thu, năm 2002 doanh thu 3.430,298 triệu đồng chiếm 10,67% tổng doanh thu tăng 10,33% so với năm 2001 tương đương với 321,148 triệu đồng Năm 2003 doanh thu 3.845,372 triệu đồng chiếm 10,89% tổng doanh thu tăng 12,10% so với năm 2002 tương đương với 415,074 triệu đồng Bình quân năm tăng11,22% Cửa hàng kinh doanh tổng hợp 70 Gia Lâm: năm 2001 3.395,565 triệu đồng chiếm 11,66% tổng doanh thu Công ty, năm 2002 3.673,780 triệu đồng chiếm 11,41% tổng doanh thu tăng 8,19% so với năm 2001 tương đương với 278,215 triệu đồng Năm 2003 doanh thu 3.850,257 triệu đồng chiếm 10,91% tổng doanh thu tăng 4,80% so với năm 2002 tương đương với 177,477 triệu đồng Bình quân năm tăng 6,5% Cửa hàng kinh doanh tổng hợp 71 Gia Lâm năm 2001 3.230,736 triệu đồng chiếm 11,10% tổng doanh thu, năm 2002 3.465,335 triệu đồng chiếm 10,77% tổng doanh thu tăng 7,26% so với năm 2001 tương đương với 234,599 triệu đồng, năm 2003 doanh thu 3.915,561 triệu đồng chiếm 11,09% tổng doanh thu tăng 12,99% so với năm 2002 tương đương với 450,226 triệu đồng Bình quân năm tăng 0,13% Cửa hàng kinh doanh tổng hợp 323 Nguỹen Văn Cừ: năm 2001 doanh thu 3.387,946 triệu đồng chiếm 11,64% tổng doanh thu, năm 33 2002 3.777,910 triệu đồng chiếm 11,74% tổng doanh thu tăng 11,51% so với năm 2001 tương đương với 389,964 triệu đồng , năm 2003 4.291,748 triệu đồng chiếm 12,16% tổng doanh thu tăng 13,60% so với năm 2002 tương đương với 513,838 triệu đồng Bình quân năm 12,56% Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chợ Gia Lâm: năm 2001 doanh 3.276,875 triệu đồng chiếm 11,25% tổng doanh thu, năm 2002 doanh thu 3.583,482 triệu đồng chiếm 11,13% tổng doanh thu tăng 9,36% so với năm 2001 tương đương với 306,607 triệu đồng Năm 2003 doanh thu 4.095,982 triệu đồng chiếm 11,60% tổng doanh thu tăng 14,30 % so với năm 2002 tương đương với 512,500 triệu đồng Bình quân năm tăng 11,83% 4.1.2: Kênh tiêu thụ mặt hàng Công ty Trong trình sản xuất kinh doanh, mạng lưới kênh tiêu thụ giống đường dây nối liền doanh nghiệp cá nhân độc lập phụ thuộc lẫn tham gia vào trình đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng Việc tiêu thụ mặt hàng Công ty thực nhiều phương thức khác Do đặc điểm thị trường, đặc điểm mặt hàng kinh doanh Công ty, để đảm bảo khối lượng hàng hoá tiêu thụ đặn không ngừng tăng lên, Công ty đẫ tiến hành xây dựng loại kênh tiêu thụ sau: C0 C1 Công ty C2 Người bán34 buôn Người bán lẻ Người tiêu dùng Đại lý C3 Sơ đồ3: Các kênh tiêu thụ Công ty + Kênh tiêu thụ trực tiếp ( C0 ): Sản phẩm Công ty bán trực tiếp tới người tiêu dùng cuối không qua trung gian Ưu điểm đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hoá, phải đảm bảo tiếp cận chặt chẽ người sản xuất người tiêu dùng Nhược điểm loại kênh tiêu thụ chi phí Maketing cao, hạn chế lượng hàng tiêu thụ phù hợp với sản xuất nhỏ + Kênh tiêu thụ gián tiếp: sản phẩm Công ty bán cho người tiêu dùng cuối phải qua trung gian Kênh tiêu thụ gián tiếp gồm có: -Kênh cấp 1(C 1) kênh có khâu trung gian tham gia Nhờ kênh mà Công ty giải phóng khỏi nhiệm vụ lưu thông hàng hoá, tập trung vào sản xuất kinh doanh Song hàng hoá lưu thông kênh với số lượng không cao, mức chuyên môn hoá chưa cao, mức dự trữ không hợp lý nên phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ -Kênh cấp 2(C 2): kênh có hai thành phần tham gia, kênh có quy mô sản xuất hàng hoá lớn, tập trung, thị trường phong phú, quay vòng vốn nhanh Bởi hiệu kinh tế tiêu thụ mang lại cao, khả thoả mãn thị trường lớn -Kênh tiêu thụ cấp 3(C3): khâu gồm ba khâu trung gian Sản phẩm hàng hoá Công ty phân phối qua đại lý, đại lý lại cung cấp cho người bán buôn, người bán buôn lại cung cấp cho người bán lẻ để bán cho người tiêu dùng cuối cùng.Thông qua hình thức tiêu thụ Công ty đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng hoá ngày 35 cao nhân dân huyện sản phẩm hàng hoá Công ty đáp ứng khắp nơi thị trường Nhờ kênh tiêu thụ mà Công ty lập kế hoạch tiêu thụ xác hơn,thiết lập mối quan hệ với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng để từ hoàn thiện sản phẩm mình, đảm bảo hiệu cao trình lưu thông hàng hoá 4.1.3 Cơ cấu sản phẩm hàng hoá Công ty Do đặc điểm, tính chất hàng hoá Công ty nên nghiên cứu cấu sản phẩm hàng hoá Công ty qua năm Cơ cấu sản phẩm hàng hoá Công ty thể qua biểu 6: Lương thực(quy gạo) qua ba năm tăng năm 2001 65 chiếm 92,86% lượng nhập vào, năm 2002 72 chiếm 96% lượng nhập vào tăng 10,77% so với năm 2001 tương đương với tấn, năm 2003 80 chiếm 95,24% lượng nhập vào tăng 11,11% so với năm 2002 tương đương với bình quân ba năm tăng 10,94% Thịt lợn qua ba năm giảm dần, năm 2002 là30 chiếm 85,71% tổng lượng nhập vào giảm 14,29% so với năm 2001 tương đương với tấn, năm 2003 25 giảm 16,67% so với năm 2002 tương đương với bình quân ba năm giảm 5,48% Trong thịt lợn giảm mặt hàng đường, sữa, bánh kẹo qua ba năm tăng, cụ thể năm 2002 số lượng đường tiêu thụ 35 tăng 16,67% so với năm 2001 tương đương với tấn, năm 2003 40 tăng 14,29% so với năm 2002 tương đương với tấn, bình quân ba năm lượng đường tiêu thụ tăng 15,48% Sữa, năm 2002 lượng tiêu thụ 45 tăng 18,42% so với năm 2001, năm 2003 50 tăng 11,11% tương đương với tấn, bình quân ba năm tăng 14,77% Bánh kẹo, năm 2002 32 tăng 14,28% so với năm 2001 tương đương với tấn, năm 2003 36 35 tăng 9,38% so với năm 2002 tương đương với tấn, bình quân ba năm tăng 11,83 Điều giá thị trường có xu hướng giảm, mức sống người tiêu dùng ngày nâng cao mức tiêu dùng tăng Mặt hàng rượu qua ba năm giảm, năm 2002 lượng tiêu thụ 45.000 chai giảm 4,25% so với năm 2001 tương đương với 2.000 chai, năm 2003 40.000 chai giảm 11,11% so với năm 2002 tương dương với 5.000 chai, bình quân ba năm giảm 7,68% Nguyên nhân giá tăng chịu ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh thị trường Thuốc qua ba năm giảm, năm 2002 43.000 bao giảm 4,44% so với năm 2001 tương đương với 2.000 bao, năm 2003 40.000 bao giảm 6,98% so với năm 2002 tương đương 3.000 bao, bình quân ba năm giảm 5,71% Nguyên nhân Công ty giảm lượng nhập vào để đầu tư vào kinh doanh mặt hàng khác, người dân phần ý thức tác hại thuốc có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ nhu cầu hút thuốc có xu hướng giảm Xà phòng, năm 2002 55 giảm 11,29% so với năm 2001 tương đương với tấn, năm 2003 50 giảm 9,19% so với năm 2002.bình quân ba năm giảm 10,19% Điều cạnh tranh loại xà phòng khác thị trường Ngoài mặt hàng kể mặt hàng như: dầu hoả, xi măng, than cấu tiêu thụ tăng lên qua năm Dầu hoả năm 2002 tăng 9,09% so với năm 2001 tương đương với 5.000 lít, năm 2003 tăng 5% so với năm 2002 tương đương với 3.000 lít Xi măng năm 2002 tăng 11,67% so với năm 2001 , năm 2003 tăng 16,42% so với năm 2002 Than năm 2002 tăng 2,94% so với năm 2001, năm 2003 tăng 8,57% so với năm 2002 37 4.1.4 Tình hình biến động giá mặt hàng tiêu thụ Công ty Giá có vai trò quan trọng sản xuất kinh doanh , ảnh hưrất lớn tới lợi nhuận doanh nghiệp Đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tiêu thụ mặt hàng Công ty Giá yếu tố định mủn phẩm hàng hoá Công ty người tiêu dùng, thể cạnh tranh lợi mích kinh tế doanh nghiệp thị trường Giá loại sản phẩm hàng hoá Công ty thể qua biểu Qua biểu7 cho ta thấy tình hình biến động giá mặt hàng Công ty qua ba năm sau: Năm 2002 giá gạo 3.500 đồng/ kg tăng ?????? so với năm 2001 tương đương với 300 đồng/kg, năm 2003 giá 3.800 đồng/kg tăng ???? so với năm 2002 tương đương với300 đồng/kg Thịt lợn năm 2002 giá 13.750 đồng/kg tăng ????? so với năm 2001 tương đương với 250 đồng/kg, năm 2003 giá 14.500 đồng/kg tăng ???? so với năm 2002 tương đương với 750 đồng/kg Giá mặt hàng như: đường, sữa, bánh kẹo, thuốc lá, xà phòng biến động thất thường ba năm Đường năm 2002 giá 5.500 đồng/kg giảm ?????? so với năm 2001 tương đương với 500 đồng/kg, năm 2003 giá 6.500 đồng/kg tăng ??? so với năm 2002 tương đương với 1.000 đồng/kg Sữa năm 2002 giá 6.500 đồng/kg giảm??? so với năm 2001 tương đương với 300 đồng/hộp, năm 2003 giá 7000 đồng/hộp tăng ???? so với năm 2002 tương đương với 500 đồng/hộp Bánh kẹo năm 2002 giá 12.000 đồng/kg giảm ????? so với năm 2001 tương ứng với 500 đồng/kg, năm 2003 giá 12.800 tăng???? so với năm 2002 tương đương với 800 đồng/kg 38 Thuốc năm 2002 giảm ??? so với năm 2001 tương đương vơi 100 đồng/bao, năm 2003 lại tăng lên ??? so với năm 2002 tương ứng với 50 đồng/bao Xà phòng năm 2002 giá 12.000 đồng/kg tăng ??? so với năm 2001 tương ứng với 800 đồng/kg, năm 2003 giá 11.800 đồng/kg giảm ??? so với năm 2002 tương ứng với 200 đồng/kg Ngoài mặt hàng có giá biến động thất thường mặt hàng có giá tăng lên qua ba năm như: rượu, dầu hoả, xi măng, than, cụ thể: năm 2002 giá rượu 9.450 đồng/chai tăng ????? so với năm 2001 tương ứng với 150 đồng/chai, năm 2003 giá 9500 đồng tăng ????? so với năm 2002 tương ứng với 50 đồng/chai Dầu hoả năm 2002 giá tăng ???? so với năm 2001 tương ứng với 500 đồng/lít, năm 2003 tăng ???? so với năm 2002 tương ứng với 500 đồng/lít Xi măng năm 2002 tăng ???? với năm 2001 tương ứng với 200 đồng/kg, năm 2003 tăng ???? so với năm 2002 tương ứng với 200 đồng/kg Than năm 2002 tăng ???? tương ứng với 250 đồng/kg so với năm 2001, năm 2003 tăng 350 đồng/kg tương đương với ???? so với năm 2002 4.3 Đánh giá hiệu công tác Công ty 4.3.1 Hiệu TTHH qua tiêu tổng doanh thu đồng tổng chi phí tổng lợi nhuận đồng tổng chi phí Đây tiêu phản ánh tổng quát hiệu tiêu thụ hàng hoá Công ty thể biểu8 Qua biểu8 cho thấy: +Chỉ tiêu tổng doanh thu đồng tổng chi phí: Chỉ tiêu cho biết đồng tổng chi phí bỏ Công ty thu đồng tổng doanh thu Chỉ tiêu cao hiệu TTHH cao Cụ thể: 39 Năm 2001, Công ty thu 1,03 đồng tổng doanh thu bỏ đồng tổng chi phí Năm 2002, Công ty thu 1,0306 đồng tổng doanh thu bỏ đồng tổng chi phí, so với năm 2001thì bỏ đồng tổng chi phí năm 2002 thu nhiều lợi nhuận tương ứng với 0,0006 đồng tổng doanh thu Năm 2003, Công ty thu 1,0173 đồng tổng doanh thu bỏ đồng tổng chi phí giảm 0.0127 đồng tổng doanh thu so với năm 2002 Như ta thấy tổng doanh thu Công ty thu đồng tổng chi phí bỏ ba năm không ổn định điều có nghĩa hiệu TTHH Công ty chưa tốt +Chỉ tiêu suất sinh lợi giá trị tổng chi phí: Chỉ tiêu cho ta biết số lợi nhuận mà Công ty thu từ đồng tổng chi phí mà Công ty bỏ Mức sinh lợi cao tức hiệu TTHH cao năm 2001, với 1000 đồng tổng chi phí, Công ty thu 20,4 đồng lợi nhuận Năm 2002, với 1000 đồng tổng chi phí, Công ty thu 20,8 đồng lợi nhuận, so với năm 2001 Công ty thu nhiều 0,4 đồng lợi nhuận Năm 2003, với 1000 đồng tổng chi phí, Công ty thu 21,8 đồng lợi nhuận, so với năm 2001 Công ty thu nhiều 1,8 đồng lợi nhuận Điều cho thấy ba năm lợi nhuận mà Công ty thu 1000 đồng tổng chi phí có tăng tỷ lệ tăng lên nhỏ so với đồng chi phí bỏ ra, hiệu TTHH Công ty chưa cao 40 4.3.2 Hiệu TTHH qua tiêu tỷ suất lợi nhuận Công ty Tại thời điểm khác doanh nghiệp có nhiều quan điểm đánh giá khác nhau, mục tiêu có mục tiêu chung mức tăng lợi nhuận hàng năm để đảm bảo tính ổn định pphát triển doanh nghiệp tiêu phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thịnh vượng hay suy thoái, tiêu cho biết đồng tổng doanh thu, Công ty thu đồng lợi nhuận Cụ thể thể biểu9: Năm 2001 lợi nhuận sau thuế Công ty 578,238 triệu đồng, năm 2002 650,380 triệu đồng tăng 12,48% so với năm 2001 tương đương với 72,142 triệu đồng Năm 2003 755,262 triệu đồng tăng 16,12% so với năm 2002 tương đương với 104,876 triệu đồng Để làm rõ vấn đề hiệu TTHH Công ty cần xem xét tiêu quan trọng tiêu tỷ xuất lơị nhuận hay số lợi nhuận mà Công ty đạt 100 đồng tổng doanh thu Năm 2001 100 đồng tổng doanh thu, Công ty thu 1,98 đồng lợi nhuận Năm 2002 100 đồng tổng doanh thu Công ty thu dược 2,02 đồng lợi nhuận tăng 0,04 đồng lợi nhuận so với năm 2001 Năm 2003 100 đồng tổng doanh thu, Công ty thu 2,14 đồng lợi nhuận tăng 0,12 đồng lợi nhuận so với năm 2002 Qua số liệu thể biểu cho thấy tỷ suất lợi nhuận Công ty ba năm có xu hướng tăng lên tốc độ tăng lợi nhuận cao tốc độ tăng tổng doanh thu, song với tỷ lệ tăng lên chưa cao so với mức doanh thu mà Công ty thu 41 4.3.3 Hiệu TTHH qua tiêu sức sinh lợi Công ty Chỉ tiêu phản ánh đồng vốn lưu động Công ty thu đồng lợi nhuận Qua biểu 10 cho thấy vốn lưu động bình quân ba năm tăng lên đáng kể, năm 2002 vốn lưu động công ty 7.802,720 triệu đồng chiếm 71,09% tổng số vốn bình quân tăng 2,32% so với năm 2001 tương đương với 177,290 triệu đồng Năm 2003 8.020,220 triệu đồng chiếm 71,51% tổng số vốn bình quân tăng 2,79% so với năm 2002 tương đương với 215,500 triệu đồng Vốn lưu động Công ty tăng Công ty huy động vốn để mua, dự trữ hàng hoá để đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng, mặt khác Công ty huy động tài sản lưu động phục vụ cho trình TTHH Từ việc tăng lên vốn lưu động tổng số vốn qua ba năm sức sinh lợi Công ty qua ba năm tăng lên, cụ thể: Năm 2001, với 1000 đồng vốn lưu động đưa vào kinh doanh Công ty thu 76 đồng lợi nhuận Năm 2002, với 1000 đồng vốn lưu động Công ty thu 83 đồng lợi nhuận, tăng đồng lợi nhuận so với năm 2001 Năm 2003, với 1000 đồng vốn lưu động đưa vào kinh doanh Công ty thu 94 đồng lợi nhuận, tăng 11 đồng lợi nhuận so với năm 2002 Sự tăng lên cho thấy hiệu TTHH Công ty ba năm có xu hướng tăng, song để tồn đứng vững thị trường thời gian dài đòi hỏi Công ty không ngừng phải nỗ lực năm 42 4.3 Các sách yểm trợ hoạt động TTHH Công ty 4.4 Những nguyên nhân ảnh hưởng đến trìnhTTHH Công ty 4.4.1 Những nguyên nhân chủ quan 4.4.1.1 Chính sách sản phẩm Công ty + Sự ảnh hưởng chất lượng sản phẩm đến trình tiêu thụ Chất lượng sản phẩm vấn đề định khả tồn phát triển Công ty Sản phẩm hàng hoá Công ty khách hàng chấp nhận mua chất lượng khách hàng tin tưởng Muốn sản phẩm tiêu thụ cách dễ dàng trước tiên phải tính đến tính sử dụng chất lượng chúng Ta thấy dù khả bán hàng có tốt đến đâu mà chất lượng sản phẩm không đảm bảo, giá không hợp lý bán hàng Do chất lượng sản phẩm hàng hoá ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm tiêu thụ mà ảnh hưởng đến uy tín Công ty với khách hàng Để có sản phẩm có chất lượng cao đòi hỏi Công ty không quan tam đến trình sản xuất, dây truyền sản xuất, người hay thành phần nguyên liệu mà muốn có sản phẩm tốt chất lượng cao Công ty phải quan tâm từ khâu mua nguyên vật liệu đầu vào có nguyên liệu tốt sản xuất thành phẩm tốt Về chất lượng sản phẩm hàng hoá Công ty: sản phẩm hàng hoá Công ty đa dạng phong phú để đảm bảo chất lượng tất mặt hàng tốt điều vấn đề cần Công ty quan tâm nữa, làm điều sản phẩm Công ty người tiêu dùng tỉnh tỉnh tin dùng Hiệu tiêu thụ hàng hoá nâng cao 43 + Sự ảnh hưởng chủng loại đến hiệu TTHH Công ty: Đa dạng hoá chủng loại mặt hàng sản phẩm tránh cho Công ty rủi ro sản xuất kinh doanh, giúp cho Công ty tăng khả mở rộng thị trường nhờ vào việc thu hút thêm khách hàng mục tiêu Hiện Công ty có 100 mặt hàng tiêu thụ thị trường hà nội Trong mặt hàng Công ty sản xuất chiếm 15% lại mặt hàng khác Công ty làm đại lý tiêu thụ, nhờ có đa dạng chủng loại sản phẩm hàng hoá mà Công ty đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng Ngày yêu cầu khách hàng loại sản phẩm không đơn giản tốt , mà họ yêu cầu phải đẹp, tiện dụng Vì đòi hỏi Công ty không ngừng phải thay đổi mẫu mã chủng loại phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, điều giúp cho Công ty nâng cao hiệu TTHH + Sự ảnh hưởng giá đến trình TTHH Công ty: 44 [...]... nghiệp Nhà nước số 3310/QĐUB của UBND thành phố Hà Nội Công ty Thương Mại Gia Lâm ra đời trên cơ sở trước đó của nó là Công ty bán lẻ tổng hợp công nghệ phẩm Gia Lâm Đến ngày 27/09/2000 Công ty đã đổi tên thành Công ty Thương Mại Gia Lâm Đến ngày 26/09/2003 theo quyết định số 5710/QĐUB của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thì Công ty Thương Mại Gia Lâm đã đổi tên thành Công ty. .. kém phát triển, hiệu quả hay kém hiệu quả để tìm ra giải pháp tối ưu trong từng trường hợp 27 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Kết quả kinh doanh của Công ty Trong những năm gần đây Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Long Biên đã khẳng định được vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường, giữ vai trò là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động có hiệu quả Để có được hiệu quả đó là do Công ty đã xác định... hiện không đạt mục tiêu đề ra trong khi đó chi phí thực hiện lại cao hơn mức chi phí dự kiến 4.2 Thực trạng tiêu thụ một số mặt hàng của công ty 4.2.1 Thị trường tiêu thu hàng hoá của Công ty 4.2.1.1 Đặc điểm về thị trường tiêu thụ Công ty Cổ Phần - Đầu tư- Thương mại- Long Biên là một công ty thương mại hoạt động buôn bán kinh doanh là chủ yếu vì vậy thị trường tiêu thụ của Công ty rộng khắp trên địa... có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, vì thế nhu cầu tiêu dùng thuốc lá ngày càng giảm Trong các mặt hàng thì than là chiếm tỷ trọng lớn nhất, và là mặt hàng đem lại doanh thu lớn cho Công ty 4.2.1.3 Tình hình tiêu thụ các mặt hàng của Công ty Do đặc điểm Công ty là Công ty thương mại vì vậy hoạt động của Công ty chủ yếu là các hoạt động bán buôn, bán lẻ các mặt hàng Công ty có nhiệm vụ cung cấp hàng hoá... thức: (1) H=K- F (2) H=K/ F H Hiệu qủa tiêu thụ K Kết quả TTHH F Chi phí bỏ ra trong quá trình TTHH 11 ở công thức (1) ta chưa thấy hết được hiệu quả TTHH do còn phụ thuộc vào những yếu tố chi phí trong TTHH Theo công thức (2) thì nhược điểm trên được khắc phục, vì chỉ tiêu này càng cao thì hiệu quả TTHH càng cao và ngược lại 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình TTHH ở DNTM 2.3.1 Nhóm nhân tố khách... Quỳ + Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Sài Đồng + Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Hương Sen + Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Thanh Am + Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Yên Viên +Cửa hàng kinh doanh tổng hợp 70 Gia Lâm + Cửa hàng kinh doanh tổng hợp 71 Gia Lâm +Cửa hàng kinh doanh tổng hợp 323 Nguyễn Văn Cừ + Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chợ Gia Lâm Công ty còn có 3 xưởng sản xuất bia hơi và rượu vang: + Xưởng sản... toàn Công ty Từ những định hướng đó Công ty đầu tư đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu thị trường nhằm nâng cao chất lượng, số lượng, chủng loại mặt hàng, dần dần hiện đại hoá các thiết bị sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường Để từng bước ổn định và mở rộng quá trình tiêu thụ hàng hoá của Công ty Kết quả hoạt động TTHH được thể hiện qua biểu 3 Khi đánh giá kết quả. .. quả nhất đặc biệt là hiệu quả của việc TTHH Vì vậy ngay từ khi sản xuất hàng hoá doanh nghiệp phải tính xem tình hình TTHH như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất Do đó hiệu quả TTHH là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân lực được thể hiện thông qua mối quan hệ giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra trong quá trình TTHH của doanh nghiệp Hiệu quả TTHH được thể hiện dưới hai... mặt hàng kinh doanh để đảm bảo sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao Trong Công ty mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Giúp việc cho giám đốc là hai phó giám đốc, ngoài ra Công ty còn có một số phòng ban chức năng như: phòng tổ chức hành chính, phòng kế toán tài vụ, phòng kế hoạch nghiệp vụ Công ty còn có 9 cửa hàng kinh doanh tổng hợp: + Cửa hàng... doanh thu của toàn Công ty, và 5% là dịch vụ 14 Phát huy vai trò của thương nghiệp quốc doanh trên thị trường, Công ty không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Bộ mặt của các cửa hàng được cải tạovà đổi mới đẻ hoà nhập với thị trường theo hướng hiện đại hoá thương mại 2.4.2 Đặc điểm các sản phẩm hàng hoá của công ty Sản phẩm hàng hoá của Công ty rất đa dạng và
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề một số giải pháp nâng cao hiệu quả TTHH ở công ty thương mại gia lâm hà nội, Chuyên đề một số giải pháp nâng cao hiệu quả TTHH ở công ty thương mại gia lâm hà nội, Chuyên đề một số giải pháp nâng cao hiệu quả TTHH ở công ty thương mại gia lâm hà nội, PHẦNII: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU, PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay