Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP tiên phong chi nhánh đà nẵng

26 171 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THÙY DUNG HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.04 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2016 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Phản biện 1: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 2: PGS.TS LÊ ĐỨC TOÀN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 10 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện ĐH Kinh tế Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động cho vay hoạt động đem lại lợi nhuận chủ yếu cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong giúp Ngân hàng tăng trưởng qua giai đoạn chu kì kinh tế Do đó, hoạt động tín dụng có tính chất định đến toàn hoạt động TPBank – CN Đà Nẵng Nhưng rủi ro tiềm tàng đồng hành với hoạt động kinh doanh Ngân hàng câu hỏi làm để hạn chế rủi ro mà tăng trưởng lợi nhuận thách thức ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng TPBank – CN Đà Nẵng nói riêng Để hạn chế tối đa tránh rủi ro tín dụng Ngân hàng cần phải thực công tác thẩm định tín dụng đắn phù hợp Công tác thẩm định tín dụng giúp ngân hàng hạn chế rủi ro phát sinh trình cấp tín dụng Trong chất lượng công tác thẩm định phụ thuộc nhiều vào công tác phân tích báo cáo tài DN Nhận thấy tầm quan trọng công tác phân tích BCTC DN ngân hàng, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài doanh nghiệp thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu là: - Hệ thống hóa sở lý luận phân tích BCTC DN thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phân tích BCTC DN thẩm định tín dụng TPBank – CN Đà Nẵng Từ đó, xác định kết quả, hạn chế, nguyên nhân phân tích BCTC DN nội dung cần khắc phục để hoàn thiện công tác TPBank – CN Đà Nẵng - Đề giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích BCTC DN TPBank – CN Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác phân tích BCTC DN thẩm định tín dụng gồm nội dung, phương pháp quy trình phân tích b Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Công tác phân tích BCTC DN thẩm định tín dụng TPBank – CN Đà Nẵng - Về thời gian: Đề tài nghiên cứu từ năm 2013 – 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thu thập thông tin, xử lý số liệu; phương pháp so sánh; phương pháp vấn; phương pháp thống kê; phương pháp phân tích, tổng hợp Ý nghĩa luận văn - Về mặt lý luận: luận văn góp phần làm rõ vấn đề lý luận phân tích BCTC DN thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại - Về mặt thực tiễn: luận văn đánh giá thực trạng công tác phân tích BCTC DN thẩm định tín dụng TPBank – CN Đà Nẵng Nêu giải pháp góp phần hoàn thiện công tác CN, đồng thời tham khảo cho ngân hàng thương mại khác Cấu trúc luận văn Đề tài trình bày thành ba chương sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích báo cáo tài doanh nghiệp thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng phân tích báo cáo tài doanh nghiệp thẩm định tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng - Chương 3: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài doanh nghiệp thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu Hiện có nhiều tài liệu, đề tài nghiên cứu liên quan tới phân tích BCTC DN công tác thẩm định cho vay ngân hàng thương mại như: - PGS TS Lưu Thị Hương (2013), Giáo trình Phân tích tài doanhn nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Các tác giả trình bày nội dung phương pháp phân tích tài DN, phát vấn đề cần phải giải liên quan đến nội dung hoạt động tài DN - PGS TS Nguyễn Ngọc Quang (2013), Phân tích báo cáo tài chính, NXB Tài Tác giả trình bày 03 phần gồm Những lý luận phân tích Báo cáo tài chính; Nội dung phân tích Báo cáo tài chính; Đặc điểm phân tích Báo cáo tài đơn vị đặc thù - Nguyễn Minh Kiều (2012), Phân tích báo cáo tài công ty, Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright Tác giả giới thiệu hướng dẫn sử dụng kỹ thuật phân tích báo cáo tài công ty để giúp giám đốc tài đánh giá thực trạng tình hình tài công ty nhằm hoạch định đưa định tài - Hoàng Văn Long (2013), Cách thức phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, Tạp chí Tài chính, số 134 Hai công cụ thường dùng cách rộng rãi phân tích BCTC là: phân tích theo tiêu tài báo cáo theo quy mô chung - Nguyễn Thị Hiền Trang (2012), luận văn thạc sỹ kinh tế năm 2012, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Đề tài tập trung chủ yếu vào nghiên cứu hoàn thiện công tác phân tích tài DN khía cạnh lựa chọn, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá phù hợp, phương pháp đánh giá toàn diện, hiệu - Hoàng Đình Trung (2010), luận văn thạc sĩ kinh tế, Học Viện Ngân Hàng Đề tài tập trung chủ yếu vào nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tiêu đánh giá lực tài tài DN Nhà nước khía cạnh lựa chọn, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá phương pháp đánh giá toàn diện nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngân hàng Công thương Việt Nam - Luận văn thạc sỹ tác giả Đ Văn Phúc nghiên cứu năm 2010 ưu điểm công tác Phân tích tài khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương dựa hệ thống thông tin đầy đủ xác - Nguyễn Văn An (2010), luận văn thạc sỹ kinh tế, trường Đại học Cần Thơ Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận công tác phân tích BCTC DN hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Kế thừa số kết nghiên cứu trước lý luận ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại, BCTC phân tích BCTC DN… tác giả định hình khung phân tích cho đề tài sau: Trước tiên, phân tích làm rõ vấn đề lý luận ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại, nội dung phân tích BCTC DN, nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích BCTC DN; sau phân tích làm rõ thực trạng phân tích BCTC DN TPBank – CN Đà Nẵng minh họa phân tích BCTC cho DN cụ thể Từ đây, rút số đánh giá công tác phân tích BCTC DN CN Đà Nẵng Cuối cùng, xuất phát từ kết luận phân tích trước đó, kết hợp với yêu cầu hoàn thiện phân tích BCTC DN CN, tác giả đưa số giải pháp để khắc phục tồn phân tích BCTC DN cho TPBank – CN Đà Nẵng Tác giả phát triển số điểm riêng nghiên cứu Cụ thể, với đề tài “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài DN thẩm định tín dụng TPBank – CN Đà Nẵng”, tác giả phân tích khái quát nội dung công tác phân tích BCTC TPBank – CN Đà Nẵng sâu vào phân tích DN Điều giúp tác giả lãm rõ ưu điểm hạn chế công tác phân tích BCTC hoạt động thẩm định tín dụng CN Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm ngân hàng thương mại “Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận góp phần thực mục tiêu kinh tế Nhà nước” b Chức ngân hàng thương mại  Chức trung gian tài  Chức trung gian toán  Chức tạo tiền 1.1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng quan hệ nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng thời hạn định với khoản chi phí định b Phân loại cho vay ngân hàng thương mại: Phân loại cho vay thực theo tiêu thức sau:  Phân theo mục đích sử dụng vốn, gồm loại: - Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp - Cho vay tiêu dùng cá nhân - Cho vay mua bán bất động sản - Cho vay sản xuất nông nghiệp - Cho vay kinh doanh xuất nhập  Phân loại theo thời hạn tín dụng, gồm loại: - Cho vay ngắn hạn: loại cho vay có thời hạn năm - Cho vay trung dài hạn: loại cho vay có thời hạn năm  Phân loại theo mức độ tín nhiệm khách hàng, gồm loại: - Cho vay bảo đảm - Cho vay có bảo đảm  Phân loại theo phương thức cho vay, gồm loại: - Cho vay lần - Cho vay theo hạn mức tín dụng  Phân loại theo phương thức hoàn trả nợ vay, gồm loại: - Cho vay trả nợ lần đáo hạn - Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ, cho vay trả góp - Cho vay trả nợ nhiều lần kỳ hạn cụ thể mà tùy theo khả khách hàng để trả nợ lúc 1.1.3 Thẩm định tín dụng ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm thẩm định tín dụng Thẩm định tín dụng ngân hàng việc xem xét, đánh giá hồ sơ khách hàng bao gồm hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế, tính hiệu phương án xin vay sở đảm bảo nguyên tắc cho vay, nguyên tắc giá trị thời gian tiền với chi phí vốn đầu tư để đưa kết luận hiệu mức độ rủi ro phương án phục vụ cho định cho vay ngân hàng b Ý nghĩa việc thẩm định tín dụng Việc thiết lập không ngững nâng cáo chất lượng thẩm định tín dụng có ý nghĩa quan trọng với hoạt động tín dụng ngân hàng, cụ thể: - Thẩm định tín dụng góp phần nâng cao chất lượng giảm thiểu rủi ro tín dụng - Thẩm định tín dụng tạo điều kiện cho DN tiếp cận với vốn vay, đồng thời làm tăng lợi nhuận cho Ngân hàng - Thẩm định tín dụng giúp cho Ngân hàng đánh giá xác cần thiết hợp lý phương án kinh doanh dự án đầu tư DN phương diện 1.2 KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm, ý nghĩa vai trò phân tích BCTC DN thẩm định tín dụng a Khái niệm ý nghĩa phân tích BCTC DN: Phân tích BCTC DN thẩm định tín dụng tập hợp phương pháp công cụ cho phép thu thập xử lý thông tin kế toán thông tin khác nhằm đánh giá tình hình tài DN vay vốn, đánh giá rủi ro, mức độ chất lượng hiệu hoạt động DN đó, khả tiềm lực DN, giúp ngân hàng đưa định tín dụng DN Phân tích BCTC DN có ý nghĩa: Thứ nhất, phân tích BCTC DN giúp ngân hàng đánh giá vị khách hàng lĩnh vực họ kinh doanh Thứ hai, phân tích BCTC DN giúp Ngân hàng xếp loại khách hàng, cho điểm tài vào việc xếp loại để áp dụng sách cho vay khách hàng Thứ ba, phân tích BCTC DN giúp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng b.Vai trò phân tích BCTC DN Thứ nhất, phân tích BCTC DN giúp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Chất lượng khoản cho vay phụ thuộc nhiều vào kết phân tích BCTC DN vay Thứ hai, phân tích BCTC DN giúp ngân hàng đánh giá vị 10 - Môi trường pháp lý b Nhóm nhân tố chủ quan - Chính sách cho vay Ngân hàng - Trình độ CBTD - Công nghệ, trang thiết bị ngân hàng - Phương pháp phân tích: 1.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH BCTC DN 1.3.1 Đánh giá khái quát tình hình tài DN  Cơ cấu biến động tài sản Qua xem xét cấu tài sản, đánh giá việc sử dụng vốn huy động có phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, có phục vụ tích cực cho mục đích kinh doanh DN hay không  Cơ cấu biến động nguồn vốn Sự biến động (tăng hay giảm) tổng số nguồn vốn theo thời gian (giữa cuối kỳ so với đầu năm, năm so với năm khác, ) tiêu sử dụng để đánh giá khái quát khả tạo lập, tìm kiếm, tổ chức huy động vốn DN  Đánh giá tình hình công nợ Công nợ phải thu: Là khoản tiền mà khách hàng bên liên quan nợ DN vào thời điểm lập báo cáo, bao gồm: khoản phải thu khách hàng, trả trước người bán, thuế VAT khấu trừ, phải thu nội bộ, tạm ứng, chi phí trả trước, tài sản thiếu chờ xử lý Công nợ phải trả: Là khoản nợ phát sinh suốt trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà DN phải trả, phải toán cho chủ nợ thời hạn định coi nguồn vốn DN  Đánh giá doanh thu, chi phí kết hoạt động kinh doanh Thông qua tiêu BCKQKD phân tích, đánh giá tình hình thực kế hoạch, tăng giảm giá vốn hàng bán, chi 11 phí bán hàng, chi phí quản lý DN, chi phí tài chính, thu nhập khác kết kinh doanh sau kỳ hoạt động, đánh giá kết hoạt động DN 1.3.2 Phân tích nhóm tiêu tài DN a Nhóm tiêu khả toán: bao gồm tiêu khả toán nhanh khả toán hành b Nhóm tiêu hiệu hoạt động: bao gồm tiêu vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, vòng quay khoản phải trả c Nhóm tiêu cấu nguồn vốn:bao gồm tiêu hệ số nợ hệ số tự tài trợ d Nhóm tiêu khả sinh lời: bao gồm số: Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu, Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE), Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản (ROA) KẾT LUẬN CHƢƠNG 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TIÊN PHONG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TIÊN PHONG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Sự hình thành hoạt động Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong – CN Đà Nẵng TPBank – CN Đà Nẵng thành lập theo Quyết định số 910/2009/QĐ-TPB.BĐH ngày 09/09/2009 Ban điều hành Ngân hàng TMCP Tiên Phong 2.1.2 Cơ cấu tổ chức TPBank – CN Đà Nẵng - Sơ đồ máy tổ chức Giám đốc Phòng Khách Phòng Khách Phòng vận Phòng Kế hàng DN hàng cá nhân hành toán 2.1.3 Tình hình hoạt động TPBank – CN Đà Nẵng a Tình hình huy động vốn Tình hình huy động vốn Chi nhánh năm 2014 – 2015 b Tình hình cho vay Hoạt động cho vay TPBank – CN Đà năm 2014 – 2015 c Tình hình hoạt động kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TIÊN PHONG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 13 2.2.1 Quy trình thẩm định tín dụng TPBank – CN Đà Nẵng Trình tự thực quy trình cho vay TPBank – CN Đà Nẵng: Tiếp thị khách hàng, phân tích lập báo cáo đề xuất tín dụng Phê duyệt cấp tín dụng Đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng/hợp đồng chấp tài sản Kiểm tra sau cho vay 2.2.2 Thông tin sử dụng phân tích BCTC DN thẩm định tín dụng TPBank – CN Đà Nẵng Tại TPBank – CN Đà Nẵng nói riêng ngân hàng thương mại nói chung, nguồn thông tin sử dụng phân tích BCTC DN bao gồm: a Thông tin khách hàng vay vốn cung cấp Dữ liệu phục vụ cho phân tích tài khách hàng bao gồm BCTC DN như: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT kê chi tiết tài khoản kế toán khác Thông thường, Ngân hàng thường có yêu cầu DN thực kiểm toán BCTC BCTC bên thứ ba có chức thực kiểm toán đáng tin cậy so với BCTC không kiểm toán b Thông tin từ nguồn liệu khác - Thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng CIC: - Thông tin từ kho liệu Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Thông tin từ bạn hàng, đối tác khách hàng - Thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng: tin tức, thông tin kinh tế, sách kinh tế, pháp luật để việc phân tích BCTC khách hàng đầy đủ khách quan 14 2.2.3 Nội dung phƣơng pháp phân tích BCTC thẩm định tín dụng TPBank – CN Đà Nẵng Trên sở thông tin khách hàng cung cấp, trình thu thập thông tin từ nguồn khác nhau, CBTD tiến hành lập tờ trình thẩm định đề xuất cấp giới hạn cấp tín dụng Những nội dung chủ yếu tờ trình thực phân tích chủ yếu sau, bao gồm: - Nhóm tiêu khoản (thanh toán): khả toán hành, khả toán nhanh, khả toán tức thời; - Nhóm tiêu hoạt động: vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, hiệu suất sử dụng tài sản cố định; - Nhóm tiêu cân nợ cấu tài sản, nguồn vốn: tổng nợ phải trả/tổng tài sản, nợ dài hạn/vốn chủ sở hữu; - Nhóm tiêu thu nhập: lợi nhuận gộp/doanh thu thuần, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE), lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA) 2.3 MINH HỌA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Giới thiệu Công ty đƣợc minh họa phân tích Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Quang Đại Việt (Công ty Quang Đại Việt) Địa chỉ: 106 Đ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng nhà loại; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; … Vốn điều lệ: 6.500.000.000 VND 15 2.3.2 Phân tích BCTC để thẩm định tín dụng khoản vay công ty a Phân tích khả toán Bảng 2.4 Bảng phân tích khả toán Công ty Quang Đại Việt năm 2014 - 2015 STT Tên tiêu Tiền khoản tương đương tiền (đồng) Tài sản ngắn hạn (đồng) Tổng tài sản (đồng) Nợ ngắn hạn (đồng) Nợ phải trả (đồng) Khả toán tổng quát = (3)/(5) Khả toán nợ ngắn hạn = (2)/(4) Khả toán nhanh = (1)/(4) Năm 2014 2015 1.554.000.900 2.942.737.770 17.354.565.084 21.855.055.546 15.184.191.362 15.184.191.362 28.211.283.088 33.465.674.712 26.806.878.452 26.806.878.452 1,44 1,25 1,14 1,05 0,10 0,11 (Nguồn: Từ Báo cáo tài năm 2014 - 2015 Công ty) b Phân tích cấu trúc tài Bảng 2.5 Bảng phân tích cấu trúc tài Công ty Quang Đại Việt năm 2014 - 2015 STT Tên tiêu Nợ phải trả (đồng) Vốn chủ sở hữu (đồng) Tổng nguồn vốn (đồng) Tài sản ngắn hạn (đồng) Tài sản dài hạn (đồng) Tổng tài sản (đồng) Hệ số nợ (%) =(1)/(3) x 100 Hệ số vốn chủ sở hữu (%) = (2/3) x 100 Tỷ suất đầu tư vào TSDH (%) = (5/6) x 100 Tỷ suất đầu tư vào TSNH (%) = (4/6) x 100 10 Năm 2014 2015 15.184.191.362 26.806.878.452 6.670.864.184 6.658.796.260 21.855.055.546 33.465.674.712 17.354.565.084 28.211.283.088 4.500.490.462 5.254.391.624 21.855.055.546 33.465.674.712 69,5 80,1 30,5 19,9 20,59 15,70 79,41 84,30 (Nguồn: Từ Báo cáo tài năm 2014 - 2015 Công ty) 16 c Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Bảng 2.6 Bảng phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Quang Đại Việt năm 2014 - 2015 Năm TT Tên tiêu 2014 2015 Hàng tồn kho bình quân 7.928.516.409 16.656.700.986 (đồng) Các khoản phải thu ngắn 3.753.785.314 3.838.883.427 hạn bình quân (đồng) Tài sản ngắn hạn bình 13.721.941.650 22.782.924.086 quân (đồng) Tổng tài sản (đồng) 21.855.055.546 33.465.674.712 Vốn chủ sở hữu (đồng) 6.670.864.184 6.658.796.260 Tổng nguồn vốn bình 17.845.178.368 27.660.365.129 quân (đồng) Doanh thu (đồng) 9.566.099.160 17.868.160.707 Doanh thu (đồng) 9.566.099.160 17.868.160.707 Giá vốn hàng bán (đồng) 8.307.534.489 15.784.063.882 Tổng lợi nhuận trước thuế 10 959.324.153 1.451.816.953 (đồng) Vòng quay hàng tồn kho 11 1,05 0,95 (vòng/năm) = (9)/(1) Kỳ thu tiền bình quân 12 141 77 (ngày) = (2)/(8) x 360 Vòng quay vốn lưu động 13 0,70 0,78 (vòng/năm) = (8)/(3) Tỷ suất lợi nhuận 14 doanh thu (%) = (10)/(7) x 10,03 8,13 100 (Nguồn: Từ Báo cáo tài năm 2014 - 2015 Công ty) d Phân tích tốc độ tăng trưởng 17 Bảng 2.7 Bảng phân tích tốc độ tăng trưởng Công ty Quang Đại Việt năm 2014 - 2015 TT Tên tiêu Doanh thu (đồng) Tổng lợi nhuận trước thuế (đồng) Tốc độ tăng trưởng doanh thu (lần) Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (lần) Năm 2014 2015 9.566.099.160 17.868.160.707 959.324.153 1.451.816.953 0,87 0,51 (Nguồn: Từ Báo cáo tài năm 2014 - 2015 Công ty) Thẩm định phƣơng án vay vốn: Bảng 2.8 Hiệu phương án kinh doanh Hạng mục cửa nhựa u.PVC STT I II III NỘI DUNG Doanh thu dự kiến Hợp đồng cửa nhựa, lam nhôm Tổng chi phí dự kiến Chi phí đầu vào mua cửa nhựa u.PVC Chi phí quản lý Chi phí vay ngân hàng lãi suất 12%/năm Lợi nhuận Thuế thu nhập DN Lợi nhuận sau thuế THÀNH TIỀN (VND) 2.350.000.000 2.350.000.000 2.101.600.000 1.150.000.000 20.000.000 901.600.000 248.400.000 54.648.000 193.752.000 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.4.1 Những kết đạt đƣợc Công tác phân tích BCTTC trọng nội dung phân tích phương pháp phân tích Từ cấp lãnh đạo điều hành, phòng ban đến CBTD ý thức tầm quan trọng phân tích BCTC khâu thẩm định, đề xuất cấp tín dụng khách hàng DN 2.4.2 Những hạn chế phân tích BCTC Hạn chế số liệu phân tích Nguồn thông tin số liệu sử dụng phân tích BCTC 18 DN chưa thực cách tỷ mỉ, đó, tính xác số liệu chưa cao Nguồn thông tin thu thập nguồn khách hàng cung cấp hạn chế CBTD chủ yếu thực phân tích dựa BCTC khách hàng cung cấp Hạn chế nội dung phƣơng pháp phân tích - Về phương pháp phân tích Cần có kết hợp hai hay nhiều phương pháp phân tích để xác định ảnh hưởng nhân tố tác động đến tiêu tài cần xem xét Tuy nhiên, công tác phân tích BCTC TPBank – CN Đà Nẵng chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh CN thực phân tích cấu, tỷ trọng số tiêu tài phân tích đơn giản - Về nội dung phân tích Thứ nhất, đánh giá khái quát tình hình tài chính: Các Ngân hàng thường có tâm lý quan tâm đến khả sinh lợi khả toán DN thể BCTC nên khoản mục thường phân tích sơ sài Thứ hai, phân tích cấu tr c tài chính: Các tiêu phản ánh cấu tài sản cấu nguồn vốn liệt kê tính toán mà chưa sâu phân tích nguyên nhân ảnh hưởng tiêu đến hoạt động DN Thứ ba, phân tích tình hình toán khả toán: xem xét khả toán dừng việc phân tích khả toán nợ ngắn hạn mà bỏ qua tiêu quan trọng khả toán nợ dài hạn Thứ tư, phân tích hiệu hoạt động kinh doanh: kết phân tích thiếu tính toàn diện, nhận biết biến động tình hình tài khách hàng vay vốn mà nguyên nhân biến động theo chất kinh tế KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Căn hoàn thiện phân tích BCTC DN Thứ nhất, việc đánh giá lực tài DN thông qua phân tích BCTC sát thực tế giúp cho TPBank – CN Đà Nẵng đưa định đắn hoạt động cấp tín dụng, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng Thứ hai, TPBank – CN Đà Nẵng cần trọng đến hoạt động cấp tín dụng nói chung hoạt động phân tích BCTC nói riêng phục vụ cho thẩm định tín dụng Thứ ba, TPBank – CN Đà Nẵng đề mục tiêu, định hướng hoạt động tín dụng CN thời gian tới Đây sở quan trọng để qua hoàn thiện công tác phân tích BCTC DN CN thời gian tới 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện phân tích BCTC DN - Hoạt động phân tích BCTC phải đảm bảo phản ánh xác, đầy đủ thông tin kinh tế tài cần thiết thông qua tiêu phân tích - Các phương pháp phân tích phải phù hợp với mục đích phân tích, không phức tạp, dễ dàng ứng dụng, phải có kết hợp phương pháp truyền thống với đại, sử dụng phương pháp đảm bảo dễ tính toán, khả thi có hiệu 20 - Tổ chức mạng lưới thông tin phục vụ công tác phân tích tài nói riêng hoạt động kinh tế nói chung phải đảm bảo chặt chẽ đồng bộ, đảm bảo độ tin cậy thông tin cung cấp 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn thông tin phân tích BCTC DN Một là: CBTD phải kiểm tra BCTC khách hàng cung cấp Hai là: Ngân hàng yêu cầu DN trước gửi BCTC để xin vay vốn, thực thuê công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán BCTC Ba là: CBTD trực tiếp đến sở hoạt động DN để tìm hiểu thực chất hoạt động kinh doanh DN Bốn là: Nâng cao chất lượng nguồn thông tin DN thông qua việc sử dụng kết hợp nguồn thông tin đa dạng khác 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng thu thập, tổng hợp, phân tích xử lý thông tin phục vụ phân tích BCTC DN Để đảm bảo xây dựng hệ thống thông tin có hiệu quả, trước hết TPBank – CN Đà Nẵng cần ban hành quy chế thu thập thông tin định kỳ cho phòng ban CN nên phát triển hệ thống thu thập thông tin từ bên thông qua việc kết nối mạng lưới máy tính NHNN, ngân hàng thương mại khác, trung tâm thông tin nước quốc tế Xây dựng dự án tiến hành thu thập lưu trữ thông tin cụ thể tình hình khu vực, địa bàn hoạt động toàn hệ thống TPBank CBTD thu thập thông tin, nghiên cứu kênh phân phối sẵn có DN kênh đưa thị trường 21 CBTD khai thác thông tin từ quan khác, quan thuế Đây quan nhà nước trực dõi tình hình tài DN, số liệu mà họ cung cấp cho CN có độ tin cậy cao Ngoài ra, CN đa dạng hoá nguồn thông tin từ bạn hàng DN để nắm tình hình quan hệ toán, khả đảm bảo việc cung cấp đầu vào tiêu thụ đầu dự án, thuê công ty kiểm toán xác định tính xác trung thực BCTC 3.2.3 Hoàn thiện nội dung phƣơng pháp phân tích BCTC DN a Xây dựng tiêu đánh giá khái quát tình hình tài DN  Chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình huy động vốn DN Khi đánh giá khái quát tình hình huy động vốn DN, TPBank – CN Đà Nẵng cần tiến hành so sánh biến động tổng số nguồn vốn so sánh biến động cấu nguồn vốn theo thời gian số tuyệt đối số tương đối Xác định ảnh hưởng vốn chủ sở hữu nợ phải trả đến biến động tổng nguồn vốn Sự tăng hay giảm vốn chủ sở hữu nợ phải trả dẫn đến tăng hay giảm tương ứng tổng số nguồn vốn với lượng Chỉ tiêu đánh giá khái quát mức độ độc lập tài DN TPBank – CN Đà Nẵng cần sử dụng tiêu sau để đánh giá khái quát mức độ độc lập mặt tài DN qua Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn Hệ số tự tài trợ tài sản cố định b Hoàn thiện phân tích cấu trúc tài DN  Hoàn thiện phân tích cấu tài sản TPBank – CN Đà Nẵng cần tiến hành so sánh biến động số tương đối tuyệt đối loại tài sản tổng số tài sản năm  Hoàn thiện phân tích cấu nguồn vốn Để thấy mức độ hợp lý phân bổ nguồn vốn, TPBank – CN Đà Nẵng tiến hành so sánh biến động số tương đối tuyệt đối loại nguồn vốn tổng số nguồn vốn năm 22  Hoàn thiện phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn Để phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn, TPBank – CN Đà Nẵng phân tích thêm hệ số hệ số nợ so với tài sản, hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu  Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo tính ổn định nguồn tài trợ Vốn hoạt động (vốn kinh doanh thuần) hay vốn lưu chuyển = Tài sản ngắn hạn – Nguồn vốn tạm thời (Vay nợ ngắn hạn) = Nguồn vốn thường xuyên (vốn chủ sở hữu Vay dài hạn) – Tài sản dài hạn c Hoàn thiện phân tích tình hình công nợ khả toán DN  Hoàn thiện phân tích tình hình công nợ Để phân tích tình hình toán, TPBank – CN Đà Nẵng cần tính so sánh kỳ phân tích với kỳ gốc tiêu phản ánh khoản phải thu, phải trả DN  Hoàn thiện phân tích khả toán TPBank – CN Đà Nẵng đánh giá khả toán lãi tiền vay DN, tiêu cao khả sinh lợi vốn vay tốt, điều chứng tỏ tiền vay sử dụng có hiệu 3.2.4 Một số giải pháp khác a Xây dựng công tác quản lý khách hàng theo ngành nghề kinh doanh loại hình DN b Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia phân tích BCTC phục vụ thẩm định tín dụng c Nâng cao trình độ công nghệ phục vụ phân tích BCTC DN 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Ngân hàng TMCP Tiên Phong 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 KẾT LUẬN CHUNG Một yếu tố góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng việc nâng cao chất lượng phân tích tài DN hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Trước m i nhu cầu tín dụng, CBTD phải tiến hành phân tích tài khách hàng để xác định thực trạng tài chính, khả hoạt động khách hàng, dự báo tình hình tài tương lai DN, để định việc có hay không cấp tín dụng cho khách hàng Từ kết phân tích đề tài: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài doanh nghiệp thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng” , đề tài sâu giải vấn đề sau: 1) Khái quát vấn đề ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại phân tích BCTC DN thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại; 2) Nhận định khách quan hoạt động phân tích BCTC DN thẩm định tín dụng TPBank – CN Đà Nẵng, từ rút kết đạt thời gian qua như: trình phân tích đánh giá tính cân đối tài sản – nguồn vốn, xu hướng biến động tổng tài sản – nguồn vốn, chất lượng khoản mục tài sản, nguồn vốn , số tài chủ yếu… Bên cạnh đó, tồn số hạn chế như: số liệu phân tích hạn chế, phương pháp phân tích giản đơn,… 3) Kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích báo cáo tài DN thẩm định tín dụng TPBank – CN Đà Nẵng gồm: (i) Nâng cao chất lượng nguồn thông tin phân tích BCTC DN, (ii) Nâng cao chất lượng thu thập, tổng hợp, phân tích xử lý thông tin phục vụ phân tích BCTC DN, (iii) Hoàn thiện nội 24 dung phương pháp phân tích BCTC DN, (iv) Một số giải pháp khác Trên toàn nội dung nghiên cứu thuộc phạm vi đề tài luận văn Tác giả hy vọng kết nghiên cứu góp phần vào việc nâng cao chất lượng tín dụng TPBank – CN Đà Nẵng Tuy nhiên, hạn chế thời gian hiểu biết, luận văn không tránh thiếu sót Rất mong góp ý bảo thầy, cô giáo, bạn học viên để luận văn tác giả hoàn thiện [...]... CHƢƠNG 3 HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Căn cứ hoàn thiện phân tích BCTC DN Thứ nhất, việc đánh giá năng lực tài chính của... cấp tín dụng cho khách hàng Từ kết quả phân tích đề tài: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng , đề tài đã đi sâu và giải quyết được những vấn đề sau: 1) Khái quát được những vấn đề về ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại và phân tích BCTC DN trong thẩm định tín dụng của ngân hàng. .. TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.4.1 Những kết quả đạt đƣợc Công tác phân tích BCTTC đã được chú trọng cả về nội dung phân tích và phương pháp phân tích Từ cấp lãnh đạo điều hành, phòng ban đến CBTD đều ý thức tầm quan trọng của phân tích BCTC trong khâu thẩm định, đề xuất cấp tín dụng đối với khách hàng. .. TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TIÊN PHONG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 13 2.2.1 Quy trình thẩm định tín dụng tại TPBank – CN Đà Nẵng Trình tự thực hiện trong quy trình cho vay tại TPBank – CN Đà Nẵng: Tiếp thị khách hàng, phân tích và lập báo cáo đề xuất tín dụng Phê duyệt cấp tín dụng Đàm phán và ký kết các hợp đồng tín dụng/ hợp đồng thế chấp tài sản Kiểm tra trong và sau khi cho... ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TIÊN PHONG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TIÊN PHONG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Sự hình thành và hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong – CN Đà Nẵng TPBank – CN Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 910/2009/QĐ-TPB.BĐH ngày 09/09/2009 của Ban điều hành Ngân hàng TMCP Tiên Phong 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của TPBank – CN Đà. .. liệu phân tích còn hạn chế, phương pháp phân tích giản đơn,… 3) Kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính DN trong thẩm định tín dụng tại TPBank – CN Đà Nẵng gồm: (i) Nâng cao chất lượng nguồn thông tin trong phân tích BCTC DN, (ii) Nâng cao chất lượng thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin phục vụ phân tích BCTC DN, (iii) Hoàn thiện nội 24 dung phương pháp phân tích. .. tin sử dụng trong phân tích BCTC DN trong thẩm định tín dụng tại TPBank – CN Đà Nẵng Tại TPBank – CN Đà Nẵng nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung, các nguồn thông tin được sử dụng trong phân tích BCTC DN bao gồm: a Thông tin do khách hàng vay vốn cung cấp Dữ liệu phục vụ cho phân tích tài chính khách hàng bao gồm các BCTC của DN như: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT cùng các sao kê chi tiết các tài khoản... CHUNG Một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng là việc nâng cao chất lượng phân tích tài chính DN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Trước m i nhu cầu tín dụng, CBTD phải tiến hành phân tích tài chính khách hàng để có thể xác định thực trạng tài chính, khả năng hoạt động của khách hàng, cũng như dự báo tình hình tài chính trong tương lai của DN, để quyết định việc... độc lập tài chính của DN TPBank – CN Đà Nẵng cần sử dụng các chỉ tiêu sau để đánh giá khái quát mức độ độc lập về mặt tài chính của DN qua Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn và Hệ số tự tài trợ tài sản cố định b Hoàn thiện phân tích cấu trúc tài chính của DN  Hoàn thiện phân tích cơ cấu tài sản TPBank – CN Đà Nẵng cần tiến hành so sánh sự biến động về số tương đối và tuyệt đối của từng loại tài sản... phân tích BCTC càng sát thực tế sẽ giúp cho TPBank – CN Đà Nẵng đưa ra được những quyết định đúng đắn trong hoạt động cấp tín dụng, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng Thứ hai, TPBank – CN Đà Nẵng cần chú trọng đến hoạt động cấp tín dụng nói chung và hoạt động phân tích BCTC nói riêng phục vụ cho thẩm định tín dụng Thứ ba, TPBank – CN Đà Nẵng đã đề ra những mục tiêu, định hướng đối với hoạt động tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP tiên phong chi nhánh đà nẵng, Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP tiên phong chi nhánh đà nẵng, Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP tiên phong chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay