Chuyên đề đánh giá về công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 nam bộ

76 168 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:04

MỞ ĐẦU Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển hoá mạnh mẽ sang cơ chế thị tr¬ường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước.Trong cơ chế thị trường, để thực hiện chiến lược phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp đã và đang khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của của chế cũ. Từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp b¬ước sang cơ chế quản trị kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường. Sau hơn mư¬ời năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đã có những thành tựu lớn tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Do vậy các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị tr¬ờng thì phải nắm vững được thị hiếu của người tiêu dùng, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu đó.Tuy nhiên không phải ngẫu nhiên mà có được sự phát triển như¬ vậy, nó đòi hỏi phải có sự¬ tư¬ duy, lề lối và phong cách làm việc trong nền kinh tế thị trường. Đối với mỗi doanh nghiệp vai trò của người lao động là rất quan trọng, đây là điều kiện để có thể tồn tại và phát triển. Một người lãnh đạo tài năng, quyết đoán có thể dẫn tới doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn đồng thời có thể doanh nghiệp phát triển, toàn diện. Chính vì vậy mà việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị là vô cùng quan trọng. Trong thời gian thực tập tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ em nhận thấy công ty này là công ty nhà nước vốn cũng chuyển mình từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, để theo kịp với nhịp độ phát triển của thời đại công ty cũng đã có rất nhiều sự thay đổi về phương thức kinh doanh của mình, thay đổi về phương thức bán hàng, phương thức tiêu thụ ... tuy nhiên hoạt động mua hàng vẫn chưa đựơc quan tâm thực sự. Đây là vấn đề mà không chỉ của công ty này mà gần như¬ nó tồn tại trong hầu hết các doanh nghiệp quốc doanh. Hoạt động mua hàng rất ít được quan tâm đến như¬ hoạt động bán hàng. Các doanh nghiệp quan tâm đến việc mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp hơn là quan tâm đến tiết kiệm chi phí mua hàng. Việc mua hàng chưa được đánh giá t¬ương xứng với vị trí của nó. Trong khi mua hàng lại là khâu tiên, cơ bản của hoạt động kinh doanh, là điều kiện để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Mua hàng nhằm tạo tiền đề vật chất cho hoạt động bán hàng, hoạt đông bán hàng có được tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động mua hàng. Hơn nữa mua hàng tốt tạo điều kiện tăng lợi nhuận. Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài “Nâng cao chất l¬ượng công tác quản trị mua hàng” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Đây là một dịp tốt để em có thể hiểu rõ ơn về hoạt động quản trị mua hàng trong doanh nghiệp không chỉ trên lý thuyết mà còn thông qua thực tế. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận đề tài gồm ba ch¬ung lớn: Ch¬ung 1: cơ sở lý luận chung về quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thng mại.Ch¬ung 2: Khảo sát và đánh giá về công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ.Ch¬ung3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ. M U Trong nhng nm qua nn kinh t nc ta ó v ang chuyn hoỏ mnh m sang c ch th trng, theo nh hng xó hi ch ngha cú s qun lý ca nh nc Trong c ch th trng, thc hin chin lc phỏt trin ca nn kinh t, cỏc doanh nghip ó v ang khc phc nhng khú khn, vng mc cũn tn ti ca ca ch c T c ch qun lý trung quan liờu bao cp bc sang c ch qun tr kinh doanh phự hp vi c ch th trng Sau hn mi nm i mi nn kinh t, nc ta ó cú nhng thnh tu ln to nờn mt bc ngot lch s s phỏt trin kinh t ca t nc Do vy cỏc doanh nghip mun ng vng trờn th trng thỡ phi nm vng c th hiu ca ngi tiờu dựng, gim chi phớ, h giỏ thnh, nõng cao cht lng sn phm ỏp ng nhu cu, th hiu ú Tuy nhiờn khụng phi ngu nhiờn m cú c s phỏt trin nh vy, nú ũi hi phi cú s t duy, l li v phong cỏch lm vic nn kinh t th trng i vi mi doanh nghip vai trũ ca ngi lao ng l rt quan trng, õy l iu kin cú th tn ti v phỏt trin Mt ngi lónh o ti nng, quyt oỏn cú th dn ti doanh nghip vt qua mi khú khn ng thi cú th doanh nghip phỏt trin, ton din Chớnh vỡ vy m vic nõng cao hiu qu cụng tỏc qun tr l vụ cựng quan trng Trong thi gian thc ti cụng ty bỏch hoỏ s Nam B em nhn thy cụng ty ny l cụng ty nh nc cng chuyn mỡnh t c ch trung quan liờu bao cp sang nn kinh t th trng, theo kp vi nhp phỏt trin ca thi i cụng ty cng ó cú rt nhiu s thay i v phng thc kinh doanh ca mỡnh, thay i v phng thc bỏn hng, phng thc tiờu th nhiờn hot ng mua hng cha c quan tõm thc s õy l m khụng ch ca cụng ty ny m gn nh nú tn ti hu ht cỏc doanh nghip quc doanh Hot ng mua hng rt ớt c quan tõm n nh hot ng bỏn hng Cỏc doanh Lun tt nghip nghip quan tõm n vic mang li li nhun cho doanh nghip hn l quan tõm n tit kim chi phớ mua hng Vic mua hng cha c ỏnh giỏ tng xng vi v trớ ca nú Trong mua hng li l khõu tiờn, c bn ca hot ng kinh doanh, l iu kin hot ng kinh doanh ca doanh nghip tn ti v phỏt trin Mua hng nhm to tin vt cht cho hot ng bỏn hng, hot ụng bỏn hng cú c tt hay khụng ph thuc rt nhiu vo hot ng mua hng Hn na mua hng tt to iu kin tng li nhun Chớnh vỡ vy m em ó chn ti Nõng cao cht lng cụng tỏc qun tr mua hng lm ti cho lun tt nghip ca mỡnh õy l mt dp tt em cú th hiu rừ n v hot ng qun tr mua hng doanh nghip khụng ch trờn lý thuyt m cũn thụng qua thc t Ngoi phn m u v phn kt lun ti gm ba chung ln: Chung 1: c s lý lun chung v qun tr mua hng doanh nghip thng mi Chung 2: Kho sỏt v ỏnh giỏ v cụng tỏc qun tr mua hng ti cụng ty bỏch hoỏ s Nam B Chung3 : Mt s gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc qun tr mua hng ti cụng ty bỏch hoỏ s Nam B Khoa qun tr doanh nghip Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip CHNG 1: C S Lí LUN CHUNG CA QUN TR MUA HNG TRONG DOANH NGHIP THNG MI 1.1 HOT NG MUA HNG TRONG DOANH NGHIP THNG MI 1.1.1 Tm quan trng ca hot ng mua hng doanh nghip thng mi Mua hng l hot ng u tiờn nhm to yu t u vo ( i vi doanh nghip thng mi yu t u vo l ngun hng ) mt cỏch y , kp thi, ng b, ỳng quy cỏch chng loi, cht lng, phự hp vi nhu cu ca khỏch hng v k hoch bỏn ca doanh nghip Di gúc ca nh qun tr thỡ mua hng hon ton trỏi ngc vi bỏn hng Nu bỏn hng cú ngha l to mt nhu cu v sn phm hng hoỏ v dch v mt cỏch cú h thng v tỡm cỏch lm tng ý thc v nhu cu ú thỡ mua hng l ph nhn hoc ỡnh hoón nhu cu ú cho ti tỡm c iu kin mua hng tt Thc cht, mua hng biu hin mi quan h gia ngi vi ngi Mua hng l cỏc hot ng nghip v ca cỏc doanh nghip sau xem xột, tỡm hiu v ch hng v cựng vi ch hng bn bc, tho thun iu kin mua bỏn, thc hin cỏc th tc mua bỏn, toỏn v cỏc nghip v giao nhn, chuyn nhm to nờn lc lng hng hoỏ ti doanh nghip vi s lng, cht lng, cu cu ỏp ng cỏc nhu cu ca d tr, bỏn hng phc v cho khỏch hng vi chi phớ thp nht V trớ ca hot ng mua hng doanh nghip thng mi Mua hng l nghip v m u cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip, õy l khõu m u cho lu chuyn hng hoỏ, mua ỳng chng loi, mu mó, s lng, v cht lng thỡ dn n mua v bỏn tt hn Trong c ch th trng thỡ bỏn hng l khõu quan trng nhng mua hng l tin to lng hng ban u Khoa qun tr doanh nghip Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip trin khai ton b h thng kinh doanh ca doanh nghip Vy nờn mua hng l nghip v m u quy trỡnh kinh doanh ca doanh nghip, mua l tin bỏn v t c li nhun Trờn thc t khõu bỏn hng khú hn mua hng nhng hng vi hay b mc sai lm nht li l hnh vi mua hng v nghip v mua hng cú v trớ rt quan trng i vi cỏc doanh nghip v cỏc nh kinh doanh Mua hng cú vai trũ quan trng hot ng kinh doanh ca doanh nghip ch: - Mua hng nhm to tin vt cht cho hot ng bỏn hng Cỏc doanh nghip mun bỏn hng th trng thỡ phi cú tin vt cht tc l phi cú yu t u vo Cỏc yu t u vo chớnh l hng hoỏ, nguyờn nhiờn vt liu ca doanh nghip Mua hng s giỳp cho doanh nghip cú hng hoỏ tay t ú bỏn th trng Vi chc nng mua i bỏn li doanh nghip luụn mong mun phn u mua c hng hoỏ vi chi phớ thp nht, cú th tho tt nht nhu cu ca khỏch hng, ỏp ng mt cỏch tt nht nhu cu ca khỏch hng thu hỳt khỏch hng v phớa mỡnh Mc ớch kinh doanh ca doanh nghip l tỡm kim li nhun ti a ú phi tớnh n mua hng vi s lng v giỏ c hp lý trỏnh tỡnh trng hng tha hay thiu u khụng tt cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip Mua hng gúp phn nõng cao kh nng cnh tranh cho doanh nghip trờn th trng iu ny th hin chi phớ mua hng ca doanh nghip (bao gm c giỏ mua hng ca doanh nghip v nhng chi phớ phỏt sinh quỏ trỡnh mua hng cu doanh nghip nh chi phớ t hng, chi phớ chuyn ) s lm cho giỏ u vo trờn mt n v cao v t ú lm cho giỏ bỏn cao Trờn th trng hin vic cnh tranh gia cỏc doanh nghip thc cht l cnh tranh v giỏ Cựng mt loi sn phm doanh nghip no cú giỏ thp hn dự ch rt ớt song cng ó thu hỳt c khỏch hng v phớa mỡnh M mun cú giỏ bỏn thp hn thỡ doanh nghip phi mua c hng tt hn vi chi phớ thp hn Doanh nghip mun bỏn c hng tt thỡ phi bt u t vic mua tt Vic mua hng tt ca doanh nghip s giỳp cho doanh nghip chim lnh c th trng Khoa qun tr doanh nghip Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip - Mua hng m bo cú lng hng bỏn cho khỏch hng theo ỳng yờu cu ca h i vi doanh nghip thng mi mua hng nu mua phi hng kộm cht lng, kộm phm cht, mu mó, chng loi, kớch c khụng phự hp, li mt thỡ khỏch hng s khụng chp nhn nhng sn phm ú M khỏch hng ó khụng chp nhn nhng sn phm ú thỡ hot ng kinh doanh khụng t hiu qu Mc ớch ca doanh nghip l phi lm khỏch hng cm thy hi lũng v sn phm ca mỡnh thu hỳt khỏch hng Khỏch hng l ngỡ cui cựng b tin tỳi mua sn phm ca doanh nghip, l ngỡ quyt nh s tn ti ca doanh nghip hay khụng Cho nờn cú khỏch hng thỡ doanh nghip mi cú c doanh thu v thu c li nhun Mua hng phự hp vi yờu cu ca khỏch hng, phự hp vi yờu cu kinh doanh giỳp cho hot ng kinh doanh thng mi tin hnh thun li, kp thi, y nhanh c tc lu chuyn hng hoỏ, to iu kin gi ch tớn v nõng cao hiu qu kinh doanh Mua hng l mt nhng khõu quan trng nhm thỳc y quỏ trỡnh sn xut, lu thụng hng hoỏ, to li nhun kinh doanh, nõng cao i sng cỏn b cụng nhõn viờn, to iu kin tip thu khoa hc k thut ca th gii 1.1.2 Cỏc phng phỏp v quy tc mua hng doanh nghip thng mi 1.1.2.1 Cỏc phng phỏp mua hng doanh nghip thng mi a) Cn c vo quy mụ mua hng Mua hng theo nhu cu: L hỡnh thc mua hng ca doanh nghip thng mi ú doanh nghip cn mua hng vi s lng bao nhiờu thỡ s tin hnh mua by nhiờu tc l mi ln mua hng ch mua va nhu cu bỏn ca doanh nghip mt thi gian nht nh cú uc quyt nh lng hng s mua tng ln, doanh nghip phi cn c vo din bin th trng, tc tiờu th sn phm v xem xột lng hng thc t ca doanh nghip Lng bỏn hng d kin + tn u k + tn cui kỡ Lng hng thớch hp = Khoa qun tr doanh nghip Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip mt ln mua s vũng chu chuyn hng hoỏ d kin Phng phỏp ny cú u im sau : + C s xỏc nh nhu cu mua hng n gin Nhu cu mua hng c xỏc nh xut phỏt t k hoch bỏn ca doanh nghip hay ca cỏc b phn, lng hng hoỏ d tr thc t u kỡ v k hoch d tr cho kỡ bỏn tip theo + Lng tin b cho tng ln mua hng l khụng ln lm nờn giỳp cho doanh nghip thu hi nhanh v mua bao nhiờu bỏn ht by nhiờu nờn lng hng hoỏ d tr ớt Do vy s trỏnh c tỡnh trng ng vn, tit kim c chi phớ bo qun, gi gỡn hng hoỏ v cỏc chi phớ khỏc iu ú lm tng nhanh tc chu chuyn ca + Quỏ trỡnh mua hng din nhanh chúng, thun li nờn giỳp cho doanh nghip trỏnh c nhng ri ro bin ng v giỏ hay nhu cu v hng hoỏ thay i, gim thiu nhng thit hi thiờn tai ( ho hon, l lt ) hay chin tranh gõy Bờn cnh ú mua hng theo nhu cu cũn cú nhc im cn lu ý : + Vỡ lng hng mua v ớt ch bỏn mc bỡnh thng nờn nu vic nhp hng b tr hay hng bỏn chy hn mc bỡnh thng thỡ doanh nghip cú nguy c thiu hng + Chi phớ mua hng thng cao, doanh nghip khụng c hng cỏc u ói m ngi bỏn hng dnh cho Doanh nghip b mt c hi kinh doanh trờn th trng trờn th trng cú cn st v hng hoỏ m doanh nghip ang kinh doanh, lỳc ú mc tiờu li nhun ca doanh nghip s khụng t c, doanh nghip s khụng th thu c li nhun siờu ngch Mua hng theo lụ ln: Mua hng theo lụ ln l lng hng mua mt ln nhiu hn nhu cu bỏn ca doanh nghip mt thi gian nht nh Trờn c s d oỏn nhu cu mt khon thi gian nht nh no ú Da vo mt s lun c ta cú th xỏc nh c s lng hng ti u cn nhp bi vy ta bit rng tng chi phớ cho vic nhõp hng s nh nht chi phớ lu tr hng hoỏ bng vi chi phớ mua hng Khoa qun tr doanh nghip Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip Nu ta gi : C-Tng chi phớ C1 - Chi phớ mt ln mua hng C2 - Chi phớ bo qun n v hng hoỏ mt n v thi gian C - S lng n v hng hoỏ cn thit mt n v thi gian Q - S lng hng hoỏ thu mua mt ln Gi thit Q khụng i v s lng hng hoỏ d tr kho bng Q/2 thỡ ta cú: Q= 2*C1 * D C2 C= C * (Q/2) + C1 *Q/D) Cụng thc ny cho ta thy lng hng nhp ti u vi tng chi phớ thu mua, bo qun l thp nht T ú cú th thy mua theo lụ cú nhng u im sau : + Chi phớ mua hng cú th gim c v doanh nghip cú th nhn c nhng u ói ca cỏc nh cung cp + Ch ng chn c cỏc nh cung cp uy tớn nờn ớt gp ri ro nhp hng + Cú th chp c thi c nu cú nhng cn st th trng, ú cú th thu c li nhun siờu ngch Song nú cng khụng trỏnh c nhng nhc im phỏt sinh nht nh ú l : + Phi s dng mt lng hng hoỏ ln iu ny gõy nhng khú khn ti chớnh cho doanh nghip, lm gim hiu qu s dng ca doanh nghip + Chi phớ bo qun, bo him hng hoỏ ln + Ri ro ( thiờn tai, mt cp, lc mt, h giỏ ) cao b) Cn c vo hỡnh thc mua Tp trung thu mua : Nhng doanh nghip cú quy mụ ln thng cú nhng b phn chuyờn trỏch thu mua theo nhúm hng, mt hng Phng phỏp thu mua ny cú u im l tit Khoa qun tr doanh nghip Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip kim c chi phớ nhng nú cú nhc im l mua bỏn tỏch ri nhau, nhiu mua hng v khụng bỏn c vỡ khụng phự hp vi nhu cu ca ngi tiờu dựng Phõn tỏn thu mua : Trong iu kin doanh nghip khoỏn cho tng quy hng, h phi t lo v ngun hng kinh doanh u im ca phng phỏp ny l nm chc c nhu cu, th trng mua v bỏn gn lin Nhc im l s lng mua bỏn ớt, giỏ c cao, chi phớ kớ kt tng Liờn kt thu mua phõn tỏn tiờu th : õy l hỡnh thc m cỏc doanh nghip nh thng ỏp dng iu kin ớt, mt s ca hng liờn kt vi cựng thu mua hng hoỏ, sau ú phõn phi li cho cỏc ca hng tiờu th u im ca hỡnh thc mua hng ny l mua nhiu nờn mua c giỏ thp, tit kim c chi phớ chuyn trờn mt n v hng hoỏ, chi phớ i li ca cỏn b thu mua v mt s chi phớ khỏc liờn quan Nhng cng cú nhc im l mua nhiu nờn phi chi phớ bo qun, hao ht tng, tc chu chuyn chm c) Cn c vo thi hn tớn dng Mua n õu toỏn n ú ( mua toỏn ) theo phng thc ny thỡ nhn c hng hoỏ bờn bỏn giao thỡ doanh nghip phi lm th tc cho bờn bỏn Mua giao hng trc : sau bờn bỏn giao hng cho doanh nghip, doanh nghip ó nhn c hng hoỏ sau mt thi gian doanh nghip mi phi toỏn lụ hng ú Mua t tin trc nhn hng sau : sau kớ hp ng mua bỏn hng hoỏ vi nh cung cp doanh nghip phi tr mt khon tin ( cú th l mt phn lụ hng hay ton b giỏ tr ca lụ hng ) n thi hn giao hng bờn bỏn s tin hnh giao hng cho bờn mua d) Cn c theo ngun hng: Khoa qun tr doanh nghip Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip Mua nc:õy l hỡnh thc mua m mi hot ng mua ca doanh nghip c tin hnh phm vi mt quc gia Ngun hng ú c sn xut nc Mua t nc ngoi(nhp khu):õy l hỡnh thc doanh nghip mua hng t nc ngoi v phc v cho vic kinh doanh nc Trong ú cú hai hỡnh thc nhp khu: + Nhp khu u thỏc l hỡnh thc nhp khu ú cụng ty úng vai trũ lm trung gian tin hnh cỏc nghip v nhp khu hng hoỏ v mỏy múc thit b t nc ngoi vo Vit Nam theo yờu cu ca cỏc doanh nghip nc Trong hot ng dch v ny cụng ty khụng cn phi s dng ca mỡnh v c hng mt khon gi l phớ u thỏc + Nhp khu trc tip l hỡnh thc nhp khu ú cụng ty thc hin t khõu u n khõu cui tc l t vic tỡm hiu th trng mua n bỏn c hng v thu tin v bng ca chớnh mỡnh Vi hỡnh thc ny cụng ty s xem xột ngun hng v tớnh toỏn mi chi phớ phỏt sinh quỏ trỡnh nhp khu ng thi cụng ty cng phi tớnh toỏn giỏ thnh thc t hng hoỏ c chuyn ti tay ngi mua t ú bit c kt qu ca vic nhp hng Cựng vi cỏch thc phõn loi nh trờn cũn cú nhiu cỏch phõn loi khỏc nh: phõn loi theo phng thc mua theo hp ng, phng thc mua trc tip hay giỏn tip, phng thc mua theo hp ng hay mua theo n hng, mua buụn hay mua l Mi phng phỏp trờn u cú nhng u v nhc im riờng nờn cỏc doanh nghip tu vo thc trng ca mỡnh tng thi im, tng giai on nht nh quyt nh xem mỡnh nờn theo phng thc no l thun tin nht v tt nht 1.1.2.2) Cỏc quy tc m bo mua hng cú hiu qu + Quy tc mua hng ca nhiu nh cung cp : doanh nghip nờn la chn cho mỡnh mt s lng nh cung cp nht nh iu ú s giỳp cho doanh nghip phõn tỏn c ri ro bi hot ng mua hng cú th gp nhiu ri ro t phớa nh cung Khoa qun tr doanh nghip Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip cp Nu nh doanh nghip ch mua hng ca mt nh cung cp nht hoc mt s ớt thỡ ri ro xy doanh nghip phi gỏnh chu tt c v rt khú khc phc Nhng ri ro xy mua hng l rt a dng : nú cú th xy tht bi kinh doanh hay ri ro khỏc m bn thõn cỏc nh cung cp gp phi nh thiu nguyờn vt liu, cụng nhõn ỡnh cụng, chin tranh ,do nhng trc trc quỏ trỡnh chuyn hay s bt tớn ca cỏc nh cung cp Vi ý ngh phõn tỏn ri ro, nhiu ngi gi nguyờn tc th nht l nguyờn tc khụng b tin vo mt tỳi Ngoi nguyờn tc ny cũn to s cnh tranh gia cỏc nh cung cp Nu hng hoỏ u vo ca doanh nghip ch c mua t mt hay mt s rt ớt nh cung cp thỡ nhng nh cung cp ny cú th ộp giỏ v ỏp t cỏc iu kin mua bỏn hng cho doanh nghip Khi doanh nghip t ý nh mua hng ca nhiu ngi thỡ bn thõn cỏc nh cung cp s a nhng iu kin hp dn v giỏ c, giao nhn, toỏn thu hỳt ngi mua v phớa mỡnh Tuy nhiờn thc hin nguyờn tc ny cỏc doanh nghip cn lu ý l s cỏc nh cung cp ca mỡnh nờn chn mt nh cung cp chớnh xõy dng mi quan h lm n lõu di, bn vng da trờn c s tin tng v giỳp ln Nh cung cp chớnh l nh cung cp m doanh nghip mua hng ca h nhiu hn v thng xuyờn Vỡ vy doanh nghip cú th d dng nhn c nhiu u ói t phớa nh cung cp ny hn so vi nhng khỏch hng khỏc, thm cũn c h giỳp doanh nghip gp khú khn ( c hng tớn dng mi thiu vn, c u tiờn mua hng hng hoỏ khan him , ) v doanh nghip thng tr thnh khỏch hng truyn thng ca cỏc nh cung cp Ngc li doanh nghip cng cn phi giỳp nh cung cp h gp khú khn + Quy tc luụn gi th ch ng trc cỏc nh cung cp : nu ngi bỏn hng cn phi to mt nhu cu v sn phm hay dch v mt cỏch cú h thng v tỡm cỏch phỏt trin nhu cu ú cỏc khỏch hng ca mỡnh, thỡ ngi mua hng li phi lm iu ngc li, tc l phi tỡm cỏch ph nhn hay ỡnh hoón nhu cu ú mt cỏch cú ý thc cho n tỡm c nhng iu kin mua hng tt hn i mua hng l gii mt s bi toỏn vi vụ s rng buc khỏc Cú nhng rng Khoa qun tr doanh nghip 10 Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip õy l cụng ty chuyn t nn bao cp sang nn kinh t th trng, cỏc mi quan h lm n gn nh sn cú, cụng ty rt ớt quan tõm n la chn nh cung cp mi, cụng tỏc thng lng v t hng cha tht s c quan tõm n thng xuyờn mua ca cỏc nh cung cp trc õy.Trong hot ng mua hng cụng ty cha tht s gi c vai trũ ca mỡnh l khỏch hng i vi nh cung cp nờn khụng tn dng c u th t hng i vi cỏc mt hng cú giỏ tr nh nh m phm, x phũng, sỏch v, bỳt thỡ cỏc nhõn viờn bỏn hng cú nhim v t hng hng ht hoc cũn ớt Khi ht h gi in cho nh cung cp v nh cung cp t mang hng n iu ny cú u im l cỏc nhõn viờn mua hng l ngi theo sỏt hot ng bỏn hng, nm rừ c mt hng no tiờu th nhanh, mt hng no kh nng tiờu th chm t ú t hng ỳng s lng, m bo luụn cú hng bỏn Tuy nhiờn cú hn ch l nhõn viờn ch lm phm vi trỏch nhim ca mỡnh, h ch bit ht hng thỡ gi m khụng quan tõm n giỏ c, cht lng, mu mó ca sn phm Cũn i vi mt hng cú giỏ tr ln hay mt hng nhp khu thỡ cú i ng cỏn b chuyờn ph trỏch m nhim khõu la chn v t mua hng Phn ln h l nhõn viờn chuyn t b phn khỏc sang ngi cú kinh nghim thc t thỡ li hn ch v ngoi ng v nguỡ cú trỡnh ngoi ng thỡ li thiu kinh nghim thc t nờn kh nng nhn bit, phn ng vi tỡnh bt ng cũn chm lm cho quỏ trỡnh thung lng v t hng cha t hiu qu kinh t cao i vi cụng tỏc theo dừi v kim tra vic giao nhn hng húa õy l cụng tỏc c cụng ty tng i chỳ trng v lm khỏ tt Cụng ty thng xuyờn theo dừi, kim tra v kim soỏt vic giao nhn hng húa v s lng, cht lng, thi gian giao hng v cỏc iu khon hp ng mua hngca cụng ty vi nh cung cp i vi mi mt hng cú nhu cu mua hng cụng ty t hng v theo dừi v kim tra vic giao nhn hng húa Nu gn n ngy giao nhn m cha thy gỡ cụng ty s thỳc gic cỏc nh cung cp Khi nhn hng cụng ty bao gi cng cú mt b phn chuyờn trỏch kim tra li hng húa m bo v s lng, cht lng Ngoi cụng ty cng ó chỳ trng n vic kim tra cỏc Khoa qun tr doanh nghip 62 Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip chng t, húa n liờn quan n quỏ trỡnh mua hng Do lm tt cụng tỏc ny nờn ó gúp phn lm cho hng húa giao nhn v s lng, ỳng v cht lng, thi gian giao nhn nh hp ng mua bỏn ó ghi, gúp phn lm tng hiu qu ca cụng ty Cụng ty cn phi tip tc hn na khụng ngng nõng cao cht lng cụng tỏc ny vỡ õy l mt cụng tỏc quỏ trỡnh qun tr mua hng i vi cụng tỏc ỏnh giỏ kt qu thc hin Cụng tỏc kim tra, kim soỏt c din tt c cỏc khõu ca quỏ trỡnh mua hng Nu khụng cú s xỏc nhn ca phũng kim tra cht lng thỡ hng húa s khụng c nhp vo kho v phũng ti v s khụng c phộp toỏn mt hng ú Nhng ngi cú trỏch nhim luụn ụn c, theo dừi, kim tra cụng tỏc mua hng Hng thỏng, hng qỳy, hng nm cụng ty u cú cỏc cuc hp ỏnh giỏ kt qu mua hng Vic ỏnh giỏ ny da trờn nguyờn tc vic mua hng ca cụng ty cú m bo y kp thi vi cht lng cao v chi phớ thp nht khụng Sau mi ln mua hng cụng ty thng ỏnh giỏ kt qu mua hng Nu hng mua v m bo ỳng v tt c cỏc mc tiờu m cụng ty ó nh v s lng, cht lng, mu mó, chng loi tc l nh cung cp ó ỏp ng y nhu cu v mc tiờu m cụng ty thỡ cụng ty tip tc t hngca nh cung cp ú Cũn nu hng húa mua v cú sai sút nu nh l khỏch quan thỡ cụng ty s cựng vi nh cung cp tỡm cỏc gii phỏp khc phc, hn ch ri ro v thit hi n mc thp nht, nhng nu nh ú l li ca nh cung cp thỡ cụng ty s tỡm v la chn nh cung cp khỏc Trờn thc t cụng tỏc mua hng c thc hin y , kp thi theo yờu cu ca bỏn hng, ớt gõy tỡnh trng thiu ht hng húa bỏn Chi phớ mua hng i vi nhng hng húa nc ó phn ln m bo mc thp nht nhng nhng hng húa nhp cụng ty phi mua vi giỏ cao Trong nm qua cụng ty ó thc hin mua hng ni a nhiu 2.4 ỏnh giỏ cụng tỏc qun tr nhõn s khõu mua hng B phn mua hng thuc phũng qun lớ kinh doanh Gm trng phũng kinh doanh v sỏu nhõn viờn mua hng Mi nhõn viờn mua hng c giao nhim v kớ kt hp ng, giao dch vi nh cung cp ca mt hoc mt s loi hng hoỏ nht Khoa qun tr doanh nghip 63 Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip nh v quy nh trỏch nhim rừ rng vic m bo cung nghng húa cho bỏn hng, thc hin hp ng ó kớ kt Nu ch quan, thiu trỏch nhin gõy thit hi v kinh t cho cụng ty thỡ nhng nhõn viờn ny s phi bi thng thit hi tu theo mc cụng ty quy nh Mt khỏc nhng nhõn viờn ny cng c hng thỏng lung th mi ba nu nm nhõn viờn hon thnh nhim v ỳng thi hn, mua c hng theo ỳng tiờu chun, chi phớ mua hng nh nht, trc tip mang li li ớch kinh t cho cụng ty Trng phũng kinh doanh luụn ụn c, theo dừi, kim tra cụng tỏc mua hng v d tr Trng phũng l ngi cú trỏch nhim d tho hp ng kinh t ( i vi nhng mt hng cú giỏ tr ln ), bỏo cỏo giỏm c quỏ trỡnh thc hin mua hng,ng thi chu trỏch nhm trc giỏm c v quỏ trỡnh thc hin hp ng Mi nhõn viờn thng xuyờn kim tra nguyờn liu tn kho nm rừ tỡnh hỡnh nhu cu cn mua loi hng hoỏ m mỡnh m nhim Vi ch thng pht vt cht i vi nhõn viờn mua hng, cụng ty ó khuyn khớch c nhõn viờn mua hng hon thnh tt cụng vic m mỡnh c giao Kt qu l nhng nm va qua cụng ty luụn cú hng bỏn Tuy nhiờn õy l kinh doanh kiu siờu th nờn i vi mt hng cú giỏ tr nh thỡ vic t hng li chớnh nhõn viờn ng quy bỏn m nhim, m nhõn viờn bỏn hng thỡ hng lung v ch u ói ca nhõn viờn bỏn hng khụng liờn quan n phũng kinh doanh nờn h ch lm ỳng phn s ca mỡnh Hng ht thỡ h ch ng gi t m khụng h i nghiờn cu nhu cu th trng, nghiờn cu mt hng, nghiờn cu s thay i nhu cu th trng, thay i v giỏ c, la chn nh cung cp mi nờn nhiu cụng ty phi mua hng vi giỏ t hon so vi giỏ hng c, hng sp b li mt õy l phũng kinh doanh nờn quan tõm 2.5 Nhn xột chung i vi cụng tỏc qun tr mua hng ti cụng ty Trong quỏ trỡnh mua hng cụng ty ó xỏc nh c mc tiờu ca cụng tỏc qun tr mua hng l mc tiờu an ton, mc tiờu cht lng v mc tiờu chi phớ Cụng tỏc qun tr mua hng ca cụng ty thi gian qua cú u im sau: - Ngy cng cú nhiu i tỏc mun cú quan h lm n vi cụng ty, cung cp hng húa cho cụng ty th hin thi gian qua cú rt nhiu cỏc nh cung cp t Khoa qun tr doanh nghip 64 Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip tỡm n thung lng v t hng vi cụng ty Vỡ th cụng ty ngy cng cú nhiu c hi la chn nh cung ng ti u - Chin lc ni a húa u vo, cụng ty ó tỡm kim nh cung cp nc cú th cung cp cỏc mt hng m cụng ty cú nhu cu vi cht lng m bo, giỏ c hp lớ giỳp cho cụng ty cú kh nng cnh tranh vi cỏc mt hng ngoi v giỳp cho cụng ty cú th gim c chi phớ mua hng, chuyn v bo qun hng húa - Kh nng quay vũng cụng ty thc hin nhu cu v ỳng thi im, tc l ch no cn mi mua Mt khỏc cụng ty ó gim n mc thp nht chi phớ bo qun mua nhiu hng Bờn cnh nhng u im thỡ cụng tỏc qun tr mua hng cũn nhng hn ch sau: - Vỡ lp k hoch cung ng ca cụng ty nhiu cha chớnh xỏc, cú loi thỡ thiu, cú loi thỡ tha V nhiu ln cụng ty phi dựng vo hng mua vo cho kỡ sau - Trng phũng kinh doanh m nhim chc v kim soỏt mua hng phi qun lớ ton b cỏc liờn quan n vic xõy dng k hoch tng hp v kinh doanh ngn v di hn, lp v trin khai thc hin k hoch mua hng, t chc nghip v mua hng, qun lớ phung tin ti Do phi m trỏch quỏ nhiu nhim v nh vy nờn khụng th theo sỏt n tng nhõn viờn ca phũng núi chung v nhõn viờn mua hng núi riờng - S lng cỏn b nghip v ch cht cú trỡnh nghip v cao cũn thiu cho nờn cha phỏt huy c hiu qu cao nht cho hot ng kinh doanh ti cỏc un v ny - Trong cụng tỏc tỡm v la chn nh cung cp, cụng ty ó la chn nh cung cp ln cú uy tớn, cú vng vng v ti chớnh, ỏp ng c yờu cu v tiờu chun, k thut ca hng húa Nhng cụng ty cha thng xuyờn la chn nh cung cp qua cỏc cuc trin lóm, qua hi ch, qua cỏc phung tin thụng tin i Khoa qun tr doanh nghip 65 Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip chỳng, iu ny dn n cụng ty cú th b nh cung cp ộp giỏ trờn th trng cú s bin ng v giỏ c hng húa - Do i ng cỏn b chuyờn mụn ớt cú kinh nghim, trỡnh chuyờn mụn, kh nng phn ng vi cỏc tỡnh bt ng xy cũn kộm lm cho quỏ trỡnh thung lng v t hng t hiu qu khụng cao - C cu mt hng thay i chm so vi nhu cu ca th trng V chớnh sỏch mt hng kinh doanh cũn cha a dng, phong phỳ, mt hng ch lc ca cụng ty cũn cha mnh - V chớnh sỏch giỏ c cng cú nhiu tin b song cha cú chớnh sỏch giỏ lõu di vo mc tiờu ó nh m ch yu nhm vo gii quyt tt vic bỏn Vỡ vy m ụi cũn lm gim li nhun kinh doanh ca cụng ty - Vic phõn tớch, ỏnh giỏ cỏc d liu phc v cho mua hng v hot ng kinh doanh ca cụng ty cha c chỳ ý sỏt sao, k hoch mua hng c a ụi khụng sỏt vi thc t - Th tc hnh chớnh rm r, cỏc quyt nh a cha nhanh Khi cú s thay i hay thụng bỏo ca cỏc bờn bỏn v thay i n hng hoc mun xin ý kin ch o phi trỡnh n qua tng bc - Cụng ty cũn b ng nhng mt hng nhp khu nhng mt hng ny thng phi nhp lụ ln, ú nhu cu s dng li cha cao, lụ hng nhp li phi s dng thi gian di S d cụng tỏc qun tr mua hng cũn tn ti nhng nhc im trờn l cỏc nguyờn nhõn ch quan v khỏch quan em li Nguyờn nhõn ch quan: - Do s hot ng thiu n khp gia b phn mua hng v b phn tiờu thca phũng kinh doanh Nhiu b phn tiờu th d oỏn mc tiờu th ch ỏng chng nờn k hoch mua hng ca cụng ty cũn thiu chớnh xỏc - Do nhõn viờn mua hng c chu trỏch nhim v nhiu loi hng húa mua vo cho nờn h khụng th theo tng lụ hng kim tra, giỏm sỏt nh cung ng giao hng Khoa qun tr doanh nghip 66 Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip - Do vic t hng thng xuyờn din trờn in thoi nờn nhiu khụng rừ rng gõy tỡnh trng hiu nhm dn n vic mua bỏn chuyn ộn cho cụng ty lng v mt hng khụng ỳng vi yờu cu tiờu th thc t Nguyờn nhõn khỏch quan: - Do th trng luụn luụn bin ng nờn vic d bỏo nhu cu l rt khú, ch mang tớnh tng i Trờn th trng u vo giỏ c hng húa cng lờn xung tht thng Vic xỏc nh nhu cu hng húa li ph thuc vo tiờu th sn phm m sn phm tiờu th li ch yu l hng tiờu dựng thay i rt tht thng - Do cỏc nh cung cp hng húa cho cụng ty nm ri rỏc, khụng trung nờn vic t chc thu mua cng b phõn tỏn Nhiu nh cung cp quỏ xa cụng ty nờn quỏ trỡnh chuyn hng húa v cụng ty thng gp nhiu ri ro, mõt nhiu thi gian - Th tc hi quan nc ta cũn rm r Hng húa ca cụng ty nhp t nc ngoi v n cng cú cũn phi nm cng t na thỏng ti mt thỏng ch lm th tc kim hng v np thu nhp khu Khoa qun tr doanh nghip 67 Nguyn Th Hng K36A4 Lun tt nghip Khoa qun tr doanh nghip 68 Nguyn Th Hng K36A4 Luận văn tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Thị Hơng Lớp K36A4 Biu2: Kt qu mua hng ca cụng ty theo cỏch mt hng ch yu n v : 1000 Cỏc ch tiờu LTTP ung hp, ụng lnh Bỏnh ko, ng sa LTTP Loi khỏc gia dng Hng may mc Qun ỏo Va li, tỳi xỏch Giy dộp Loi khỏc ng h in t Kớnh 7.M phm, cht ty VH-VPP Loi khỏc Tng 2001 ST TT (%) 12699918 43.27 1502740 5.12 4470566 12.23 2735457 9.32 3155168 10.75 836487 2.85 5626471 19.17 3742176 12.75 1209236 4.12 619293 2.11 1388274 4.73 525373 1.79 795396 2.71 381555 1.3 534177 1.82 3105272 10.58 2002 ST TT (%) 15935386 47.11 2482822 7.34 5682753 16.80 3626157 10.72 2990210 8.34 1153463 3.41 6680617 19.75 2953022 8.73 849030 2.51 923447 2.73 690048 2.04 490475 1.45 670135 1.99 703578 2.08 727527 2.15 3636285 10.75 2003 ST TT (%) 19712534 48.23 3227886 8.12 7282621 18.32 3120555 7.85 4869656 12.25 671814 1.69 7207092 18.13 3271614 8.23 965981 2.43 977907 2.46 842749 2.12 484978 1.22 799021 2.01 1192569 3.00 846729 2.13 4456232 11.21 2002/2001 ST TT TL (%) (%) 3235468 3.84 25.48 980082 2.22 65.22 1212187 4.57 27.11 890700 1.40 32.56 -164958 -2.41 -5.23 316976 0.56 37.89 1054146 0.58 18.74 -789154 -4.02 -21.09 -360206 -1.61 -29.79 304154 0.62 49.11 -698226 -2.69 -50.29 -34898 -0.34 -6.64 -125261 -0.72 -15.75 322023 0.78 84.40 193350 0.33 36.20 531013 0.17 17.10 2003/2002 ST TT TL (%) (%) 3777148 1.12 23.70 745064 0.78 30.01 1599868 1.52 28.15 -505602 -2.87 -13.94 1879446 3.91 62.85 -481649 -1.72 -41.76 526475 -1.62 7.88 318592 -0.5 10.79 116951 -0.08 13.77 54460 -0.27 5.90 152701 0.08 22.13 -5497 -0.23 -1.12 128886 0.02 19.23 488991 0.92 69.50 119202 -0.02 16.38 819947 0.46 22.55 1232717 4.21 1593200 4.71 1641770 4.13 360483 0.50 29.24 48570 -0.58 3.05 1229781 4.19 923447 2.73 1464742 2.93 -306334 -1.46 -24.91 541295 0.20 58.62 29350400 100 33825910 100 39752300 100 4475510 15.25 5926390 17.52 Biu : Kt qu mua hng theo ngun hng n v : 1000 Ch tiờu 1.Mua nc Hóng Unilever Hóng P&G cụng ty LTTP Vissan Cụng ty CP hp H Long Cụng ty bỏnh ko Kinh ụ Cụng ty kim khớ Thng Long Cụng ty TNHH Hng Thnh Cụng ty TNHH Ladoda Cụng ty dt kim ụng Xuõn Cụng ty khỏc Mua nhp khu Thy S Thỏi Lan Oxtralia Italia Nc khỏc Tng 2001 ST TT (%) 26160011 89.13 3028961 10.32 2579900 8.79 1972347 6.72 2207150 7.52 1558506 5.31 915732 3.12 1000848 3.41 619293 2.11 830616 2.83 11446656 39 3190388 10.87 631033 2.15 889317 3.03 636904 2.17 660384 2.25 372750 1.27 29350400 100 2002 ST TT (%) 30023878 88.76 3730998 11.03 2990210 8.84 2415170 7.14 2783872 8.23 1427453 4.22 734022 2.17 1153463 3.4 923447 2.73 740787 2.19 13161662 38.91 3802032 11.24 791526 2.34 1011395 2.99 754318 2.23 727257 2.15 517536 1.53 33825910 100 2003 2002/2001 2003/2002 ST TT ST TT TL ST TT TL (%) (%) (%) (%) (%) 35387497 89.02 3863867 -0.37 14.77 5363619 0.26 17.86 5235378 13.17 702037 0.71 23.18 1504380 2.14 40.32 3422673 8.61 410310 0.05 15.9 432463 -0.23 14.46 3271614 8.23 442823 0.42 22.45 856444 1.09 35.46 3661187 9.21 576722 0.71 26.13 877315 0.98 31.51 1681522 4.23 -131053 -1.09 -8.41 254069 0.01 17.80 826848 2.08 -181710 -0.95 -19.8 92826 -0.09 12.65 1307850 3.29 152615 -0.01 15.25 154387 -0.11 13.38 977907 2.46 304154 0.62 49.11 54460 -0.27 5.90 743368 1.87 -89829 -0.64 -10.8 2581 -0.32 0.35 14259150 35.87 1715006 -0.09 14.98 1097488 -3.04 8.34 4364802 10.98 611644 0.37 19.17 562770 -0.26 14.80 826848 2.08 160493 0.19 25.43 35322 -0.26 4.46 1260148 3.17 122078 -0.04 13.73 248753 0.18 24.60 870575 2.19 117414 0.06 18.44 116257 -0.04 15.41 826848 2.08 66873 -0.10 10.13 99591 -0.07 13.69 580384 1.46 144786 0.26 38.84 62848 -0.07 12.14 39752300 100 4475510 15.25 5926390 17.52 Biu 4: Kt qu mua hng theo phng thc mua n v :1000 Ch tiờu 2001 2002 2003 2002/2001 ST TT ST TT ST TT ST TT TL (%) (%) (%) (%) (%) 6970720 23.75 7167710 21.19 7851079 19.75 196990 -2.56 2.83 2003/2002 ST TT TL (%) (%) 683369 -1.44 9.53 1.Mua vo trc tip Mua qua trung 22379680 76.25 26658200 78.81 31901221 80.25 4278520 2.56 19.12 5243021 1.44 19.67 gian Tng giỏ tr 29350400 100 33825910 100 39752300 100 4475510 15.25 5926390 17.52 hng mua vo Biu 6: Kt qu mua hng theo cỏc n v kinh doanh n v: 1000 Cỏc ch tiờu 2001 ST TT(%) 17269775 58.84 2864599 9.76 1176951 4.01 534177 1.82 572332 1.95 695604 2.37 1165211 3.97 2002 2003 ST TT(%) ST TT(%) 19964052 59.02 24388036 61.35 3433329 10.15 4464183 11.23 1376714 4.07 2027367 5.10 727257 2.15 846724 2.13 625779 1.85 1073312 2.70 1018160 3.01 993807 2.50 1210967 3.58 846724 2.13 Siờu th Quy hng m phm Quy hng in t Quy kớnh mt Quy va li, tỳi xỏch Quy bng, a nhc Quy hng c khớ, xe p Quy qut mỏy 757240 2.98 882856 Quy th cụng m ngh 572332 1.95 578423 Quy thi trang 3689345 12.75 4008370 Tng cng 29350400 100 33825910 2.61 1109089 2.79 1.71 445226 1.12 11.85 3557831 8.95 100 39752300 100 2002/2001 2003/2002 ST TT(%) TL(%) ST TT(%) 2694277 0.18 15.60 4423984 2.33 568730 0.39 19.85 1030854 1.08 199763 0.06 16.97 650653 1.03 193080 0.33 36.15 119467 -0.02 53447 -0.1 9.34 447533 0.85 322556 0.64 46.37 -24353 -0.51 45756 -0.39 3.93 -364243 -1.45 TL(%) 22.16 30.02 47.26 16.43 71.52 -2.39 -30.08 125616 -0.37 6091 -0.24 319025 -0.9 4475510 25.63 -23.03 -11.24 17.52 16.59 1.06 8.65 15.25 226233 -133197 -450539 5926390 0.18 -0.59 -2.9 Biu 5: Kt qu mua hng theo thi gian n v : 1000 2001 ST Qỳy I Qỳy II Qỳy III Qỳy IV C nm 8250399 7093991 6765267 7240743 29350400 TT(%) 2002 ST TT(%) 28.11 9488167 24.17 7928793 23.05 8135131 24.67 8273819 100 33825910 28.05 23.44 24.05 25.46 100 2003 ST TT(%) 11953516 9421295 8638715 9738774 39752300 30.07 23.70 21.73 24.50 100 2002/2001 ST TT(%) 1237768 834802 1369864 1033076 4475510 -0.06 -0.73 1.00 0.79 TL(%) 15.00 11.77 20.25 14.27 15.25 2003/2002 ST TT(%) TL(%) 2465349 1492502 503584 1464955 5926390 2.02 0.26 -2.32 -0.96 25.98 18.82 6.19 17.71 17.52 Biu 1: Tỡnh hỡnh kinh doanh ca cụng ty nm 2001,2002,2003 n v : 1000 ch tiờu 1.Tng doanh thu 2.Cỏc khon im tr 3.Doanh thu thun 4.Giỏ hng bỏn 5.Li nhun gp 6.T l LN gp/ DTT 7.Chi phớ kinh doanh 8.T sut CPKD/DTT 9.LN t hkd 10.T sut LN t hkd/DTT 11.Thu TN 12.LN sau thu 13.T sut LNST/ DTT 14.Np ngõn sỏch Nh nc 2001 31425160 295675 31129485 27825910 3303575 10,61 3026281 9.72 277294 0.89 88734 188560 0.6 635370 2002 33728125 354560 33373565 29350400 4023165 12.05 3751123 11.24 273042 0.82 76172 195870 0.58 502700 2003 45086730 450685 44636045 39752300 4883745 10.94 4504592 10.09 379153 0.85 106163 272990 0.61 670240 2002/2001 ST TL(%) 2302965 7.33 58885 19.91 2244080 7.21 1524490 5.48 719590 21.78 1.44 724842 23.55 1.52 -5252 -1.89 -0.07 7310 -132,670 3.88 -0.02 -20,88 2003/2002 ST TL(%) 11358605 33.68 96125 27.11 11262480 33.74 10401900 35.44 860580 21.39 -1.11 753649 20.09 -1,15 107111 39.37 0.03 77120 167540 39.37 0.03 33,33 Biu7 : Phõn tớch tỡnh hỡnh mua hng v tn kho hng hoỏ ca cụng ty n v: 1000 Ch tiờu 2001 2002 Tr giỏ hng mua vo 29350400 33825910 Tr gi hng bỏn 28278600 32742709 Tr giỏ hng tn kho 1071800 1083201 2003 39752300 38617512 1134758 2002/2001 2003/2002 ST TT(%) ST TT(%) 4475510 15.25 5926390 17.52 4464109 15.78 5874833 7.94 11401 1.06 51557 4.76 [...]... SỐ 5 NAM BỘ 2.1 Vài nét sơ lược về công ty bách hoá số 5 Nam Bộ 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty bách hóa số 5 Nam Bộ là một công ty kinh doanh tổng hợp, nguyên là cửa hàng Bách Hóa Cửa Nam cũ Công ty được thành lập tháng 5 năm 1 954 trong nền cơ chế kế hoạch hóa tập trung, hoạt động kinh doanh theo phưung thức hạch toán báo số Nhiều năm liền cửa hàng bách hóa Cửa Nam là lá... nhà quản trị Nhà quản trị phải biết nâng cao chất lượng mua hàng bằng cách thông qua đào tạo và đãi ngộ nhân sự Cần phải đầu tư cơ sở vật chất, kho tàng, bến bãi một cách có khoa học sao cho phù hợp với ngành hàng mà doanh nghiệp đang kinh doanh Khoa quản trị doanh nghiệp 30 Nguyễn Thị Hương K36A4 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MUA HÀNG TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ SỐ 5 NAM. .. chất lượng công tác quản trị mua hàng có tác dụng đối với lĩnh vực sản xuất hay nhập khẩu Nó đảm bảo thị trường cho doanh nghiệp có hàng hoá để cung ứng tạo điều kiện để ổn định nguồn hàng cung ứng với các đơn vị kinh doanh 1.3.2) Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị mua hàng Để hoạt động mua hàng đạt hiệu quả cao thì các nhà quản trị không chỉ hiểu rõ về quá trình quản trị mua hàng mà còn... của quản trị mua hàng Quản trị mua hàng có ý nghĩa quan trọng đối với một doanh nghiệp thể hiện ở chỗ phải tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát hoạt động mua hàng sao cho mua đợc hàng thường xuyên, đều đặn và kịp thời, cung cấp hàng hoá phù hợp với nhu cầu về số lượng, cơ cấu, chủng loại với chất lượng tốt, giá cả hợp lí Quản trị mua hàng đợưc phản ánh thông qua việc phân tích các bước của quá trình mua hàng. .. hàng phục vụ cho nhu cầu kinh doanh, các nhà quản trị mua hàng cần thực hiện tốt công tác quản trị mua hàng Quản trị mua hàng là quá trình phân tích, lựa chọn và đi đến quyết định mua, mua cái gì ?, mua bao nhiêu ?, mua của ai ?, giá cả và các điều kiện thanh toán như thế nào ? Một người tiêu dùng khi mua hàng cũng có quyết định như vậy song quá trình mua hàng của doanh nghiệp bao gồm các khâu được... để công tác quản trị mua hàng có hiệu quả thì mục tiêu cơ bản của hoạt động mua hàng là đảm bảo an toàn cho bán ra, đảm bảo chất lượng mua hàng, và mua hàng với chi phí thấp nhất - Đảm bảo an toàn cho bán ra thể hiện trước hết là hàng mua phải đủ về số lượng và cơ cấu tránh tình trạng thừa hay thiếu dẫn đến ứ đọng hàng hoá hay gián đoạn kinh doanh làm ảnh hưởng đến lưu thông hàng hoá Mặt khác hàng mua. .. ) Phương hướng cơ bản nhằm nâng cao công tác quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại Mua hàng là khâu quan trọng không kém gì khâu tiêu thụ hàng hoá vì nếu đầu vào không tốt thì khó có thể nói đến có hiệu quả ở đầu ra Vì vậy doanh nghiệp có thể đưa ra phương hướng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng Thực chất nâng cao công tác quản trị mua hàng là việc doanh nghiệp phải đưa ra... vấn đề khác Để quá trình mua hàng được tốt các nhà quản trị mua hàng cần thực hiện tốt quá trình mua hàng Sơ đồ quá trình mua hàng trong doanh nghiệp Xác định nhu cầu Tìm và lựa chọn nhà cung cấp Thoả mãn Thương lượng và đặt hàng Theo dõi và thực hiện giao hàng không thoả mãn Đánh giá kết quả mua hàng Khoa quản trị doanh nghiệp 14 Nguyễn Thị Hương K36A4 Luận văn tốt nghiệp a ) Xác định nhu cầu mua hàng: ... chất lượng nguồn hàng + Quản lí tốt nguồn hàng tạo nên sự am hiểu và vận dụng một cách có khoa học các hình thức, phương thức mua hàng sao cho phù hợp với từng loại hàng, với nguồn lực của doanh nghiệp + Tăng cường công tác quản lí kho hàng, bảo quản tốt hàng hoá tránh tình trạng hàng hoá bị thất thoát, giảm tỷ lệ hao hụt hàng hoá Xây dựng những kho chuyên dùng cho từng loại hàng hoá + Nâng cao năng... đến công tác quản trị mua Ngoài ra còn có các nhân tố khác như tình hình sản xuất kinh doanh, trình độ tiến bộ khoa học kĩ thuật…đều có ảnh hởng đến công tác mua hàng b) Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quản trị mua hàng - Nhà cung cấp: Đây là yếu tố khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả mua hàng của doanh nghiệp vì nếu lựa chọn không đúng nhà cung cấp sẽ không đảm bảo khả năng mua hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề đánh giá về công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 nam bộ, Chuyên đề đánh giá về công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 nam bộ, Chuyên đề đánh giá về công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 nam bộ, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA QUẢN TRỊ MUA HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP TH­ƯƠNG MẠI, c) Căn cứ vào thời hạn tín dụng, a ) Xác định nhu cầu mua hàng:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay