Chuyên đề đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại CTTMTH tỉnh nam định

61 129 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:01

LỜI MỞ ĐẦUCùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp nước ta chuyển sang hoạch toán kinh tế độc lập có quyền tự chủ trong kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Do vậy cần phải có sự đổi mới trong nhận thức về quản lý kinh tế xã hội vì vậy tiêu thụ hàng hoá là vấn đề cốt yếu của các doanh nghiệp và nó được coi như là mạch máu của hoạt động lưu thông hàng hoá. Quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp thương mại, là động lực thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.Cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất, nhiều doanh nghiệp thương mại đã ra đời và đã khẳng định vị trí không thể thiếu được trong nền kinh tế thị trường với vai trò trung tâm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Sự ra đời của hàng loạt các doanh nghiệp thương mại đã làm cho tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng phức tạp quyết liệt hơn. Đòi hỏi các doanh nghiệp thương mại muốn tồn tại và phát triển cần linh hoạt và năng động trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh của mình cho phù hợp với những thay đổi củau cầu thị trường.Cũng như nhiều doanh nghiệp thương mại khác CTTMTH tỉnh Nam định đã hình thành và đang ngày càng phát triển và khẳng định vị trí của mình trên thương trường. Với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh hàng hoá công ty đã cố gắng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Chính nhờ vậy mà hiệu quả kinh doanh của công ty được nâng lên qua các năm. tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động tiêu thụ của công ty vẫn còn một số điểm tồn tại cần khắc phục.Từ nhận thức về tình hinh thực tế kinh doanh của công ty trong thời gian thực tập, trên cơ sở những kiến thức đã được đào tạo ở trường cùng với sự giúp đỡ của khoa QTDN TĐHTM, của cán bộ công nhân viên CTTMTH tỉnh nam định và nhất là sự giúp đỡ tận tình của cô giáo THS : Nguyễn Thanh Nhàn. Em mạnh dạn chọn đề tài “Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại CTTMTH tỉnh Nam Định ” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.Do trình độ còn hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cô và các bạn Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sĩ: Nguyễn Thanh Nhàn đã tận tình giúp dỡ động viên khích lệ em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài.Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị trong công ty TMTH tỉnh Nam Định đã tạo điều kiện giúp đỡ em và cung cấp cho em số liệu có liên quan.Kết cấu của chuyên đè gồm 3 chương:Chương I : Một sốvấn đề lý luận về tiêu thụ hàng hoá tại Doanh nghiệp thương mạiChương II: Thực trạng tiêu thụ hàng hoá tại công ty TMTH tỉnh Nam ĐịnhChương III: Một số đề xuất và kiến nghị đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại công ty TMTH tỉnh Nam Định. LỜI MỞ ĐẦU Cùng với chuyển đổi kinh tế sang hoạt động theo chế thị trường có điều tiết vĩ mô nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Các doanh nghiệp nước ta chuyển sang hoạch toán kinh tế độc lập có quyền tự chủ kinh doanh tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh Do cần phải có đổi nhận thức quản lý kinh tế xã hội tiêu thụ hàng hoá vấn đề cốt yếu doanh nghiệp coi mạch máu hoạt động lưu thông hàng hoá Quyết định đến tồn doanh nghiệp thương mại, động lực thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại Cùng với phát triển kinh tế Bên cạnh doanh nghiệp sản xuất, nhiều doanh nghiệp thương mại đời khẳng định vị trí thiếu kinh tế thị trường với vai trò trung tâm cầu nối sản xuất tiêu dùng Sự đời hàng loạt doanh nghiệp thương mại làm cho tình hình cạnh tranh thị trường ngày phức tạp liệt Đòi hỏi doanh nghiệp thương mại muốn tồn phát triển cần linh hoạt động việc tổ chức hoạt động kinh doanh cho phù hợp với thay đổi củau cầu thị trường Cũng nhiều doanh nghiệp thương mại khác CTTMTH tỉnh Nam định hình thành ngày phát triển khẳng định vị trí thương trường Với chức nhiệm vụ chủ yếu kinh doanh hàng hoá công ty cố gắng đáp ứng ngày tốt nhu cầu thị trường Chính nhờ mà hiệu kinh doanh công ty nâng lên qua năm nhiên bên cạnh kết đạt hoạt động tiêu thụ công ty số điểm tồn cần khắc phục Từ nhận thức tình hinh thực tế kinh doanh công ty thời gian thực tập, sở kiến thức đào tạo trường với giúp đỡ khoa QTDN- TĐHTM, cán công nhân viên CTTMTH tỉnh nam định giúp đỡ tận tình cô giáo THS : Nguyễn Thanh Nhàn Em mạnh dạn chọn đề tài “Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá CTTMTH tỉnh Nam Định ” làm chuyên đề tốt nghiệp Do trình độ hạn chế nên chuyên đề em không tránh khỏi thiếu sót Em mong góp ý thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sĩ: Nguyễn Thanh Nhàn tận tình giúp dỡ động viên khích lệ em suốt trình nghiên cứu đề tài Em xin chân thành cảm ơn cô anh chị công ty TMTH tỉnh Nam Định tạo điều kiện giúp đỡ em cung cấp cho em số liệu có liên quan Kết cấu chuyên đè gồm chương: Chương I : Một sốvấn đề lý luận tiêu thụ hàng hoá Doanh nghiệp thương mại Chương II: Thực trạng tiêu thụ hàng hoá công ty TMTH tỉnh Nam Định Chương III: Một số đề xuất kiến nghị đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá công ty TMTH tỉnh Nam Định Chương I: MỘT SỐVẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I>Tiêu thụ hàng hoá Doanh nghiệp Thương mại : 1>Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp thương mại : 1.1>Khái niệm doanh nghiệp thương mại: Doanh nghiệp thương mại đời phân công lao động xã hội chuyên môn hoá sản xuất: Một phận người sản xuất tách chuyên đưa hàng thị trường để bán, công việc cố định vào số người phát triển thành đơn vị, tổ chức kinh tế chuyên làm nhiệm vụ mua bán hàng hoá để thu lợi nhuận Những người gọi thương nhân Đầu tiên doanh nghiệp thương mại xem doanh nghiệp chủ yếu thực công việc mua bán hàng hoá (T-H-T) sau hoạt đông mua bán phát triển trở nên phức tạp, đa dạng xuất dịch vụ thương mại xúc tiến thương mại, doanh nghiệp thương mại hiểu doanh nghiệp chủ yếu thực hoạt động thương mại Hoạt động thương mại chủ yếu phân thành nhóm: mua bán hàng hoá, dịch vụ thương mại xúc tiến thương mại dịch vụ thương mại gắn liền với việc mua bán hàng hoá, xúc tiến thương mại hoạt động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy việc mua bán hàng hoá cung ứng dịch vụ thương mại Doang nghiệp thương mại thực nhiều hoạt động thương mại Hoạt động thương mại gồm số hành vi thương mại (theo luật thương mại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hành vi thương mại có 14 loại) Doanh nghiệp thương mại thực hoạt động khác sản xuất, cung ứng dịch vụ, đầu tư tài …nhưng tỷ trọng hoạt động thương mại chủ yếu Doanh nghiệp thương mại khác với hộ tư thương cá nhân hoạt động thương mại thị trường Doanh nghiệp thương mại tổ chức độc lập, có phân công lao động rõ ràng, quản lý thức: Doanh nghiệp thương mại thực hoạt động thương mại cách độc lập với thủ tục đơn giản, nhanh chóng 1.2>Đặc điểm doanh nghiệp thương mại : Đối tượng lao động doanh nghiệp thương mại sản phẩm hàng hoá hoàn chỉnh tương đối hoàn chỉnh Nhiệm vụ doanh nghiệp thương mại tạo giá trị sử dụng giá trị mà thực giá trị hàng hoá, đưa hàng hoá đến tay người tiêu dùng cuói Đây điểm khác biệt doanh nghiệp thương mại so với doanh nghiệp khác Hoạt động Doanh nghiệp Thương mại hướng tới khách hàng nên việc phân công chuyên môn hoá nội doanh nghiệp Doanh nghiệp Thươg mại bị hạn chế nhiều so với doanh nghiệp sản xuất Tính chất liên kết “tất yếu” Doanh nghiệp Thương mại để hình thành nên nghành kinh tế - kỹ thuật, xét góc độ kỹ thuật tương đối lỏng lẻo lại chặt trẽ nghiêm minh hoạt động thương mại Tất đặc điểm tạo lên nét đặc thù Doanh nghiệp Thương mại Nhưng xu hướng phát triển Doanh nghiệp Thương mại có quan hệ chặt chẽ xâm nhập vào doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp dịch vụ hình thức đầu tư vốn cho hình thức đầt tư vốn cho sản xuất đặt hàng với sản xuất kết hợp thực dịch vụ sau bán hàng Những nhằm cho người tiêu dùng thoả mãn tối đa nhu cầu giúp cho họ có ấn tượng tốt đẹp hướng tới phụ thuộc vào Doanh nghiệp Thương mại Qua Doanh nghiệp Thương mại ngày có lợi 2>Tiêu thụ hàng hoá Doanh nghiệp Thương mại 2.1>Khái niệm tiêu thụ hàng hoá: Trao đổi hàng hoá hay tiêu thụ hàng hoá xuất từ sớm với xuất xã hội loài người Từ đến nay, với phát triển lực lượng sản xuất xã hội trình độ phân công lao động xã hội trình độ, phạm vi quan hệ trao đổi phát triển không ngừng trải qua nhiều hình thức khác Do tuỳ thuộc vào giai đoạn, tuỳ thuộc vào cách nhận thức tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu mà tiêu thụ hàng hoá khái niệm khác Theo quan điểm cổ điển tiêu thụ hàng hoá hiểu trình hàng hoá di chuyển từ người bán sang người mua đồng thời trình chuyển quyền sở hữu Theo quan điểm đại tiêu thụ hàng hoá hiểu trình phát nhu cầu, trình tác động tổng hợp để làm cho nhu cầu phát tăng lên giới hạn điểm dừng buộc khách hàng phải thực hành vi mua hàng để thoả mãn nhu cầu Theo luật thương mại Việt Nam tiêu thụ hàng hoá thực chất việc thực giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho người mua người bán nhận tiền từ người mua theo thoả thuận người mua người bán Theo nghĩa đầy đủ tiêu thụ hàng hoá hiểu qua trình bao gồm nhiều hoạt động từ nghiên cứu thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng đặt hàng tổ chức sản xuất, lựa chọn xác lập kênh phân phối , sách hình thức bán hàng, tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại cuối thực công việc bán hàng, điểm bán nhằm mục đích đặt hiệu cao thực dịch vụ sau bán Trong Doanh nghiệp Thương mại tiêu thụ hàng hoá hiểu bán hàng Hoạt động bán hàng Doanh nghiệp trình thực chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho khách hàng thu tiền hay quyền thu tiền bán hàng Kết tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp thương mại khối lượng hàng hoá mà doanh nghiệp thực thời kỳ định Doanh thu bán hàng lượng tiền mà doanh nghiệp thu thực hàng hoá thị trường thời kỳ xác định công thức sau : n M= ∑ PixQi i=1 2>Vai trò tiêu thụ hàng hoá Doanh nghiệp Thương mại 2.1>Đối với Doanh nghiệp Thương mại: Chúng ta biết Doanh nghiệp nói chung Doanh nghiệp Thương mại nói riêng thể sống trải qua giai đoạn phát triển khác Bởi vậy, tuỳ thuộc vào giai đoạn phát triển Doanh nghiệp mà vai trò hoạt động tiêu thụ hàng hoá khác Ở giai đoạn đầu khởi nghiệp hoạt động tiêu thụ hàng hoá giống “chiếc đinh” để gắn Doanh nghiệp với thị trường hay nói cách khác tiêu thụ hàng hoá công cụ để doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường để thị trường thừa nhận Doanh nghiệp tự nhiên Đây mục tiêu trước tiên Doanh nghiệp giai đoạn khởi nghiệp Như giai đoạn bán hàng có ý nghĩa định tồn phát triển Doanh nghiệp tiền đề, bệ phóng đưa Doanh nghiệp đạt đến mục tiêu cuối lợi nhuận Ở giai đoạn 2: Giai đoạn Doanh nghiệp cắt giảm chi phí Tức giai đoạn mà bạn – nhà quản trị Doanh nghiệp nhận thấy rằng: Cuối thành công việc làm tiền bạn chưa làm lời hay hoạt động tiêu thụ hàng hoá đặt kết cao Nhưng hiệu lại chưa có Bởi bạn làm nhiều buộc phí nhiều cho việc làm tiền Lúc bạn trở lên chặt chẽ chi tiêu bạn để mắt việc cắt giảm chi phí để làm cho khoản thu nhập bạn có hiệu giai đoạn Doanh nghiệp thị trường thừa nhận phận bên cạnh việc phải tiếp tục nâng cao doanh số mở rộng thị phần (tức hoạt động tiêu thụ hàng hoá ) phải đẩy mạnh mở rộng Doanh nghiệp cần phải tính đến cắt giảm chi phí để đặt mục tiêu lợi nhuận Do khâu bán hàng lúc phải giảm tối đa chi phí tiêu thụ trừng mực cho phép Giai đoạn 3: Giai đoạn phát triển mà hoạt động Doan nghiệp vào ổn định giai đoạn Doanh nghiệp thu lợi nhuận tối đa, tạo vị Doanh nghiệp thị trường hoạt động tiêu thụ hàng hoá phải không ngừng nâng cao trình độ phục vụ khách hàng để trì phát triển Doanh nghiệp đảm bảo vị lợi nhuận tối đa cho Doanh nghiệp Từ việc xem sét khái quát vai trò tiêu thụ hàng hoá Doanh nghiệp thương mại sau: -Tiêu thụ hàng hoá đIũu kiện để Doanh nghiệp thực mục tiêu chiến lược mà Doanh nghiệp theo đuổi giai đoạn phát triển mục tiêu doanh thu, mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu chiếm lĩnh thị trường tạo vị uy tín Doanh nghiệp thị trường hay chiếm lĩnh mở rộng thị phần Doanh nghiệp -Tiêu thụ hàng hoá điều kiện kết hợp hài hoà ba mặt lợi ích là: Lợi ích Doanh nghiệp, lợi ích xã hội lợi ích người lao động -Tiêu thụ hàng hoá điều kiện để mở rộng quy mô kinh doanh nâng cao trình độ, sở vật chất kỹ thuật cho Doanh nghiệp 2.2>Đối với kinh tế quốc dân Chúng ta biết thương mại đời với chức chủ yếu tổ chức lưu thông hàng hoá, cầu nối sản xuất tiêu dùng, đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng cuối để thoả mãn nhu cầu ngày đa dạng phong phú họ đồng thời qua kích thích cho sản xuất phát triển sở khái quát vai trò-tầm quan trọng tiêu thụ hàng hoá Doanh nghiệp thương mại kinh tế Quốc dân sau: -Tiêu thụ hàng hoá điều kiện để ổn định cải thiện đời sống dân cư thông qua hoạt động tiêu thụ hàng hoá hàng hoá đến tay người tiêu dùng -Tiêu thụ hàng hoá hai chức trình lưu thông hàng hoá cầu nối trung gian bên sản xuất phân phối bên người tiêu dùng trình điều hoà nguồn vật chất việc mua bán hàng hóa thực -Tiêu thụ hàng hoá thúc đẩy sản xuất phát triển giai đoạn sản xuất hàng hoá giản đơn quan hệ hàng hoá tiền tệ chưa có hình thành rõ nét chưa có lưu thông hàng hoá mà có hình thức sơ khai trao đổi hàng hoá đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng với phát triển loài người phân công lao động hình thành phát triển theo hình thức tư liêụ sản xuất Quan hệ sản xuất nảy sinh lúc hình thức trao đổi hàng hoá phát triển lên hình thức cao lưu thông hàng hoá Gắn liền với quan hệ hàng hoá tiên tiến đời sản xuất hàng hoá phát triển Tiêu thụ hàng hoá điều kiện để chu chuyển tiền tệ xã hội, ổn định củng cố đồng tiền thúc đẩy vòng quay trình tái sản xuất Qua tái sản xuất sức lao động góp phần thực mục tiêu kinh tế xã hội nâng cao hiệu kinh tế xã hội hoạt động sản xuất kinh doanh II>Nội dung tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp 1>Nội dung tiêu thụ hàng hoá Bất kỳ Doanh nghiệp tham vào hoạt động sản xuất kinh doanh muốn tồn phát triển phải tiêu thụ hàng hoá dịch vụ dù lợi nhuận hay phi lợi nhuận Tiêu thụ hàng hoá hiểu trình chuyển giao hàng hoá đến tay người tiêu dùng, trình bao gồm nhiều hoạt động có liên quan mật thiết với có ảnh huởng tới việc thực mục tiêu Doanh nghiệp tiêu thụ hàng hoá để hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp diễn thường xuyên liên tục có hiệu công tác tiêu thụ hàng hoá phải đầu tư tốt 1.1>Nghiên cứu thị trường Để hoạt động tiêu thụ hàng hoá đạt hiệu cao trước tiên Doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thị trường vấn đề quan trọng hoạt động kinh doanh đồng thời việc phải tiến hành thường xuyên liên tục Doanh nghiệp Mọi hoạt động Doanh nghiệp nghiên cứu thông tin từ thị trường Doanh nghiệp phải trả lời câu hỏi : Thị trường gì? Số lượng cần bao nhiêu? Chất lượng chấp nhận được? Thời gian cần giá chấp nhận?…Những người có khả cung ứng lực họ thông tin cần thiết để đưa định thương mại Để đạt mục tiêu công tác nghiên cứu thị trường phải tiến hành số công việc sau: -Dự đoán khách hàng mua -Ước lượng số lượng khách hàng mua hàng Doanh nghiệp thời gian tới họ mua -Xác định mẫu mã, chủng loại, màu sắc hàng hoá để tiến hành nhập hàng cho phù hợp với xu phát triển thị trường -Xây dựng cấu hàng hoá -Định giá cho loại hàng hoá cho phù hợp với khả toán người tiêu dùng -Phân tích điểm mạnh điểm yếu đối thủ cạnh tranh Qua công tác nghiên cứu Doanh nghiệp đề sách chiến lược phù hợp để bắt thoả mãn nhu cầu, nâng cao tiêu thụ hàng hoá Thông qua nghiên cứu thị trường, Doanh nghiệp nắm bắt nhiều thông tin triển vọng nhu cầu thị trường hàng hoá từ đưa sách phù hợp 1.2>Lựa chọn mặt hàng kinh doanh Một câu hỏi mà Doanh nghiệp phải trả lời là: Kinh doanh gì? nên đưa thị trường sản phẩm nào, nên tập trung vào loại hàng hay đưa nhiều loại hàng Hàng hoá đối tượng kinh doanh Doanh nghiệp thương mại việc lựa chọn đắn mặt hàng kinh doanh có ý nghĩa to lớn thành công hay thất bại Doanh nghiệp người ta nói chọn địa điểm kinh doanh chọn hàng hoá kinh doanh nhà kinh doanh coi thành công nửa Mặt hàng kinh doanh lời giải đáp cho doanh nghiệp nhu cầu lượng hoá thông qua nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng thị trường Cần phải nhận thức ,mọi mục tiêu Doanh nghiệp đạt hàng hoá mà họ lựa chọn bán Hàng hoá trước hết phải thoả mãn nhu cầu thị trường, người tiêu dùng đáp ứng tính thoả dụng hợp với túi tiền tác động tích cực đến tâm lý người mua tiếp xúc với hàng hoá đóng vai trò quan trọng bán hàng Mặt hàng kinh doanh mang đạc trưng vật chất(được chế tạo vật liệu, sử dụng công nghệ định…) đặc trưng chức (tính năng, tác dụng) đặc trưng tâm lý tiêu dùng( xấu, tốt, đẹp, đắt, rẻ) phù hợp với túi tiền khả tính toán Mỗi sản phẩm có nhãn hiệu không dấu hiệu vật chất mà để phân biệt với sản phảm khác hay sản phẩm tương tự đối thủ cạnh tranh báo vệ uy tín sản phẩm Xác định nhãn hiệu tốt giống trao cho sản phẩm thuộc tính tâm lý gợi cảm, hướng dẫn người mua tác động trực tiếp có hiệu tới hành vi mua Công thức đơn giản sau gợi ý cho nhà kinh doanh lựa chọn mặt hàng kinh doanh qua định lựa chọn hàng mua người tiêu dùng Sự lựa chọn = Nhu cầu + Khả mua + Thái độ người mua sản phẩm Người mua hàng lựa chọn hàng mua với lý giá cả, tin cậy mặt hàng lựa chọn, ích lợi tiêu dùng Bên cạnh có lý khác mang tính chất cảm tính như: Cảm giác hài lòng, thoả mẵn, tự hào hay tính quần chúng, ganh đua hay sợ hãi…mỗi người thường thiên lý định tình mua sắm Biết nhằm thiên hướng giúp Doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng phù hợp với đối tượng khách hàng qua thúc đẩy tiêu thụ Những mặt hàng kinh doanh thường chia thành số loại: -Những mặt hàng tiêu dùng hàng ngày mặt hàng phải mua thường xuyên lựa chọn suy nghĩ cân nhắc nhiều người mua thường mua theo thói quen , theo mặt hàng có nhẵn hiệu quên thuộc -Những hàng đắt tiền hàng khị mua phải suy tính đắn đo nhiều thường mặt hàng có giá trị cao tiêu dùng dài ngày cho cá nhân hoạc tập thể gia đình Người mua thường phải ttham khảo ý kiến rộng rãi người thân gia đình hay bạn bè thường thu thập thông tin để so sánh phân tích -Những mặt hàng đặc biệt:Là mặt hàng người tiêu dùng lựa chọn sẵn, mặt hàng thay mặt hàng người mua muốn có kể phải công tìm kiếm hay giá cao Những mặt hàng thường chinh phục người mua hàng đặc tính riêng 1.3>Lựa chọn hình thức bán hàng Quá trình bán hàng bắt đầu việc xác định cụ thể nhu cầu hàng hoá cho đối tượng khách hàng theo đối tượng khách hàng theo thời gian địa điểm cân đối nhu cầu khả đáp ứng Doanh ngiệp hướng tới mục tiêu hiệu qủa tiêu thụ từ có kế hoạch bán hàng hợp lý Kết hàng hoá Doanh nghiệp Thương mại phụ thuộc vào hình thức, phương pháp thủ thuật bán hàng thiết lập sử dụng hợp lý kênh tiêu thụ có sách đắn, thực tốt kế hoạch tiêu thụ hàng hoá Doanh nghiệp Doanh nghiệp thường lựa chọn hai hình thức bán hàng bán lẻ bán buôn 1.3.1>Bán lẻ : Là bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng để thoả mãn nhu cầu cá nhân tập thể Do đặc điểm bán lẻ là: Khối lượng bán nhỏ, đơn chiếc, hàng hoá thường phong phú, đa dạng chủng loại mẫu mã Hàng hoá sau bán vào tiêu dùng tức xã hội thừa nhận kết thúc lưu thông hàng hoá, giá trị hàng hoá thực hoàn toàn, giá trị sử dụng bắt đầu Từ đặc điểm bán lẻ có ưu điểm: Không sợ khủng hoảng thừa sau bán hàng Doanh nghiệp bắt đầu chu kỳ kinh doanh Doanh nghiệp có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng nên nắn bắt nhanh thay đổi nhu cầu, thị hiếu từ có giải pháp kịp thời, hữu hiệu cho kinh doanh song nhược điểm bán lẻ thu hồi vốn chậm 1.3.2>Bán buôn Là để bán cho người trung gian để họ tiếp tục chuyển bán bán cho người sản xuất để tiếp tục sản xuất sản phẩm Do đặc điểm bán buôn là: Khối lượng hàng bán lớn, chủng loại hàng bán thường không phong phú đa dạng bán lẻ hình thức toán thường chuyển khoản trả chậm (thanh toán gối đầu) Hàng hoá sau bán lưu thông sản xuất chưa đến tay người tiêu dùng cuối Từ đặc đIểm đây, bán buôn có ưu điểm là: thời hạn thu hồi vốn nhanh, có điều kiện nhanh chóng đổi hoạt động kinh doanh, đẩy nhanh vòng quay vốn, nâng cao hiệu kinh doanh Nhược điểm bán buôn bị cách biệt với tiêu dùng nên chậm bắt diễn biến nhu cầu thị trường dẫn đến khả bị tồn đọng tiêu thụ chậm Bán buôn thường thực hai hình thức : Doanh nghiệp thương mại bán hàng cho người sản xuất để sản xuất hàng hóa Doanh nghiệp thương mại bán cho tổ chức thương mại khác để bán lẻ tiếp tục chuyển bán 1.4>Định giá tiêu thụ sách hỗ trợ bán hàng Một định kinh doanh quan trọng Doanh nghiệp xác định giá bán hàng hoá (định giá tiêu thụ) Nó trình phức tạp mà Doanh nghiệp phải xác định hai vấn đề là: Giá cần phải thiết lập mức nào? Đó vấn đề quan trọng Doanh nghiệp giá cao hay thấp ảnh Đối với mặt hàng khác, Công ty phải nghiên cứu để tiếp tục mở rộng thị trường không Tỉnh Nam Định mà tỉnh lân cận Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình để tăng mức bán Công ty +Đối với kinh doanh dịch vụ nghiên cứu để nhanh chóng xúc tiến triển khai sớm dự án đầu tư xây dựng khu tầng phố Trần Hưng Đạo, Khu du lịch Quất Lâm -Duy trì phát triển thị trường Thị trường chủ yếu Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định khu vực Tỉnh Nam Định Đối với loại thị trường này, Công ty cần trì với bạn hàng, khách hàng có đồng thời mở rộng quan hệ làm ăn khách hàng tiềm Muốn vậy, Công ty cần nghiên cứu rõ nhu cầu thị trường, biến động cung cầu, giá xẩy tương lai nhằm tìm kiếm phương sách phù hợp đảm bảo mối quan hệ theo chiều sâu thị trường truyển thống 1.2>Đối với Marketing Hiện Công ty chưa ý nhiều đến việc thực hoạt động Marketing, điều thể qua chi phí dành cho hoạt động Marketing Công ty thời gian tới để hỗ trợ cho hoạt động tiêu thụ hàng hoá Công ty cần trọng vào hoạt động Marketing Để thực tốt, Công ty cần vào số giải pháp cụ thể sau: Một : Công ty cần xây dựng kết hoạch Marketing ngân sách Marketing thích hợp để thực hoạt động Marketing cách đồng đầy đủ Hai : Công ty cần tiến hàng hoạt động nghiên cứu phân tích thị trường, nhu cầu tiếp khách hàng trọng điểm Công ty để phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược kinh doanh ,xác định ngành hàng mặt hàng kinh doanh Công ty Ba : Công ty cần thực hoạt động quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng đài phát thanh, đài truyển hình, báo chí, điện ảnh, giới thiệu Công ty hoạt động kinh doanh ngành hàng mặt hàng Công ty, điều làm cho khách hàng biết đến Công ty, đến sản phẩm mà Công ty kinh doanh gây dựng hình ảnh ,ấn tượng Công ty đến với khách hàng, Công ty nên sử dụng số hình thức quảng cáo quảng cáo qua bưu điện, qua điện thoại, qua nơi bán hàng Bốn : Công ty cần ý đến hoạt động chào hàng thông qua đại diện thương mại sở đại lý, đại diện thương mại người trực tiếp gặp gỡ trao đổi với khách hàng người tiêu dùng cuối thuyết phục họ sử dụng sản phẩm Công ty chọ họ ưu điểm vượt trội sản phẩm Giá dịch vụ Công ty so với loại hàng hoá loại thị trường, đối thủ cạnh tranh, từ đề xuất ý kiến với ban giám đốc để điều chỉnh sách cho phù hợp với tình hình nhu cầu thị trường Do vậy, Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định nên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn cho đại diện thương mại đại lý, người phụ trách cửa hàng cách tổ chức khoá học hàng hoá, cạnh tranh Công ty, kỹ học bán hàng có hiệu quả, nghệ thuật lôi kéo làm vừa lòng khách hàng Năm :Hoạt động xúc tiến bán hàng trực tiếp lực lượng bán hàng Đây hoạt động mà Công ty cần đẩy mạnh cửa hàng nơi trưng bày hàng hoá Công ty nên trọng, quan tâm đến việc trang trí, trưng bày hàng hoá để thu hút ý khách hàng, tạo ấn tượng tốt đẹp ban đầu Công ty Đồng thời, Công ty nên khuyến khích nhân viên bán hàng người quản lý cửa hàng trực tiếp thường xuyên tiếp xúc với khách hàng tìm hiểu mong muốn nhu cầu họ để đáp ứng tốt hay đề xuất ý kiến đóng góp lên ban giám đốc Để làm điều này, Công ty cần chương trình huấn luyện lực lượng bán hàng kiến thức, khả Marketing Sáu : Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định thường xuyên tham gia hội chợ triển lãm để giới thiệu Công ty, chủng loại hàng hoá Công ty với khách hàng, tìm kiếm kênh tiêu thụ mới, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, ký kết đơn đặt hàng với khách hàng Mặt khác, nên tổ chức đợt khuyến mại rtong quà tựng phẩm in tên, biểu tượng Công ty để tặng cho khách hàng bao giói cho khách hàng tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo hàng hoá, hội nghị cửa hàng nhằm thảo luận đáp ứng tốt nhu cầu thị trường người tiêu dùng Bên cạnh việc trọng hoạt động xúc tiến bán hàng quảng cáo dịch vụ trước ,trong sau bán hàng vấn đề mà Công ty cần phải có quan tâm mức tạo nên ấn tượng, lòng tin lớn Công ty khách hàng Thực tốt dịch vụ tức góp phần hoàn thiện quy trình tiêu thụ hàng hoá Công ty Chính triển khai dịch vụ trước sau bán hàng dịch vụ gửi xe miễn phí, bảo hàng sửa chữa thay đổi phụ tùng linh kiện cho mặt hàng điện tử, đồ gia dụng với dịch vụ hậu không bán hàng Công ty đẩy mạnh mà uy tín Công ty nâng cao hơn, hấp dẫn thu hút khách hàng 1.3>Về đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh Hiện nay, Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Nam Định kinh doanh nhiều mặt hàng mặt hàng chưa nhiều, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có triển vọng, Công ty phải có nhận thức đắn để đầu tư mức xứng đáng cho lĩnh vực Trong thời gian tới, Công ty nên kinh doanh thêm số hàng may mặc quần áo mùa hè, hàng văn phòng phẩm để tăng doanh thu mặt hàng khách có xu hướng giảm Đối với mặt hàng công nghệ phẩm chủ yếu kinh doanh chợ rồng năm qua có giảm sút để tăng sản lượng tiêu thụ mặt hàng thời gian tới, em xin đề xuất hai phương án sau: Thứ :Nếu tiếp tục kinh doanh cửa hàng này, Công ty phải đối cách bày bán, không nên quây kín lên tạo cảm giác thoải mái khách hàng bước vào, loại hàng hoá phải thay đổi so với nhu cầu người dân Thứ hai :Chuyển cửa hàng sang cửa hàng khác Công ty tuỳ theo địa điểm có số lượng dân cư đông hay thấp mà Công ty đưa hàng hoá nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày Đối với mặt hàng bia, rượu, thuốc cần có kế hoạch chuẩn bị số lượng cho phù hợp với nhu cầu khách hàng vào dịp cuối năm để khai thác triệt để sức mua người tiêu dùng, tăng sản lượng tiêu thụ qua tăng doanh thu cho Công ty Riêng với mặt hàng đồ điện chủ yếu kinh doanh trạm kinh doanh cần có điều chỉnh thích hợp chuyển bớt lượng hàng tịa trạm đến cửa hàng khác nhằm tăng điểm bán, từ thúc đẩy bán hàng nhanh Thêm vào đó, cần xem xét kinh doanh mặt hàng để hỗ trợ cho mặt hàng kinh doanh để vừa đảm bảo mặt hàng kinh doanh chủ yếu đảm bảo cho đơn vị thực tốt kế hoạch kinh doanh 1.4 >Nâng cao hiệu công tác cung ứng hàng hoá Như biết, để tiêu thụ hàng hoá tốt tiêu chuẩn Công ty việc tổ chức nguồn cung ứng tốt từ đảm bảo mục tiêu giảm chi phí trình mua hàng, chi phí dự trữ hàng, chi phí đặt hàng chi phí khách có liên quan Đối với số mặt hàng kinh doanh Công ty chưa phải thiết yếu người tiêu dùng nên sách định giá cao thủ thuật giành lợi cạnh tranh với mặt hàng phải định giá hợp lý có khách hàng mua Công ty giá cao khách hàng mua Công ty khác, định giá thường theo lô Giá bán =giá mua + khoản chi phí +tiền lãi Từ công thức trên, để tiền lãi giữ nguyên hay tăng lên với giá bán giảm buộc giá mua phải giảm chi phí tỏng trình mua phải giảm chi phí trình dự trữ hàng hóa đặc biệt chi phí giảm giá bán hàng phẩm chất bị hư hỏng trình chuyên chở, bảo đảm sản phẩm Trong kinh tế thị trường, tâm lý người mua thường thích hàng hoá có nhiều giá trị sử dụng , bền đẹp đặc biệt thích hàng hoá có giá rẻ, phù hợp với túi tiền , yếu tố để tăng sức hấp dẫn Các doanh nghiệp giảm chi phí vận chuyển, chi phí điện nước, điện thoại, chi phí khấu hao tài sản cố định chi phí thuê nhà cửa, văn phòng, chi phí kiểm tra giao nhận hàng hoá Tóm lại, để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá Công ty phải tìm cách giảm giá bán, đảm bảo tốt chất lượng hàng hoá có khả đứng vững thị trường 1.5>Sắp xếp mạng lưới kinh doanh Các cửa hàng Công ty Công ty Thương nghiệp Nam Hà cũ để lại, cửa hàng có nguy xuống cấp tuổi thọ sửa chữa, nâng cấp hàng năm, Công ty phải bỏ lượng vốn lớn Thay vào đó, th ời gian kinh doanh lại bị rút ngắn, vậy, đề nghị Công ty phải xem xét xếp lại mạng lưới kinh doanh mình, Công ty thực huy động vốn đầu tư để sửa chữa sở hạ tầng xếp lại sau: Đối với cửa hàng thương mại lớn thuộc phố nên nâng cấp đại sau phát triển thành cửa hàng tự chọn hay siêu thị nhỏ, theo cách làm vừa giảm lượng nhân viên bán hàng mặt khác loại hình người dân yêu thích chất lượng hàng hoá chất lượng phục vụ đảm bảo Đối với cửa hàng nhỏ lẻ bách hoá tổng hợp chợ Rồng ta sửa kinh doanh mang lại hiệu cao tiếp tục kinh doanh Nếu không đem lại hiệu Công ty nên làm dịch vụ cho thuê để đảm bảo hiệu kinh doanh tập trung vào phát triển điểm có hiệu cao cửa hàng Thương mại chợ Mỹ Tho, Trung tâm Thương mại Trần Hưng Đạo đem lại hiệu khả quan Công ty nên tăng cường nghiệp vụ bán hàng đại lý, ký gửi theo hình thức Công ty không cần đầu tư nhiều vào tài sản cố định mà vốn phân phối hàng hoá nhiều nơi, nhiều điểm bán khác nhau, tăng cường mức tiêu thụ hàng hoá 1.5.2>:Sắp xếp quầy hàng Nhìn chung tình hình kinh doanh đơn vị toàn Công ty tốt song cửa hàng thi đua quầy hàng để hoàn thành kế hoạch giao tốt Tuy ,nếu xếp quầy hàng hế quầy hàng việc đem lại hiệu cao hoạt động kinh doanh toàn công ty không tốt Sở dĩ nói điều không tố thực tế tình hình kinh doanh nhiều cửa hàng Công ty có tình trạng quầy hàng giống hệ cửa hàng Thương mại Lê Hồng Phong cửa hàng Thương mại Trần Hưng Đạo Đây hạn chế lớn Công ty lẽ , nhu cầu khách hàng loại hàng hoá bị hạn chế Họ thích mua quầy hàng cho nhu cầu trường hợp tồn cửa hàng lại nghĩa Mặt khác, khách hàng có nhu cầu mua sắm nhiều mặt hàng lúc quầy hàng đáp ứng vài mặt hàng cửa hàng bỏ lỡ hội cung cấp hàng hoá cho khách hàng Với cách ự bố trí quầy hàng Công ty tự gây khó khăn cho tự tạo cạnh tranh quầy hàng với nhauđồng thời bỏ lỡ hội kinh doanh khác Vậy cách tốt Công ty phải xem xét lại cách bố trí cho cửa hàng chung loại hàng hoá phong phú đa dạng hơn, mặt hàng không bị trùng lặp nhiều quầy hàng khác cách : quầy hàng chuyên kinh doanh một, số loại hàng hoá định cửa hàng tổng thể bách hoá cho lựa chọn cho lần mua sắm khách hàng giá làm thoả mãn nhu cầu khách hàng giá làm thoả mãn lúc nhu cầu nhiều hàng hoá khác khách hàng không gây nên tâm lý nhàm chán tới cửa hàng Công ty 1.6>đề suất giảm chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh có vai trò quan tọng việc thúc đẩy tiêu thụ ảnh hưởng đến kết kinh doanh Công ty muốn tăng lợi nhuận lên việc tăng doanh thu phải hạ thấp tỷ suất chi phí Với mục tiêu để năm 2004 doanh thu khoảng 28.000.000 (ngđ) tăng 8,3% lợi nhuận tăng lên tỷ lệ 17,8% điều chứng tỏ phải giảm tỷ suất chi phí khoản chi phí chi phí bán hàng năm 2002 49558 (ngđ) chi phí quản lý 467425(ngđ) sang năm 2003 chi phí bán hàng 565178 (ngđ) chi phí quản lý 530369 (ngđ) Qua tỷ suất chi phí bảng cho thấy vài năm Công ty chưa sử dụng hiệuquả chi phí để lãng phí nhiều khoản chi phí bán hàng chưa hợp lý , số cửa hàng thừa nhân nhân viên làm cho khoản chi phí trả lương tăng suất lao động giảm hiệu kinh doanh giảm theo Do vậy, Công ty phải cách giảm tỷ suất chi phí xuống tăng lợi nhuận biện pháp : Công ty soát xét lại toàn khoản chi phí kinh doanh để kiểm tra phận chi không hợp lý, hợp lệ khoản mục chi phí : chi phí trả lương nhân viên bán hàng, chi phí cho phận quản lý, bóc bảo quản lưu kho, điện nước, công cụ đồ dùng văn phòng Cụ thể khoản chi phí bán hàng Công ty bỏ chế độ đặt kế hoạch mà thực khoán đến nhân viên đem lại hiệu cao việc trả lương cứng cộng thêm phần trăm tiền thưởng có doanh số cao Số nhân viên không sử dụng hết vào việc bán hàng chuyển sang phận khác Đặc biệt trả lương phải theo lực trình độ năm cống hiến giảm chi phí không hợp lý Tiếp kể đến chi phí cho quản lý để thực việc quản lý Công ty có 144 nhân viên không cần thiết đến 34 nhân viên quản lý Vì vậy, phận không trực tiếp tạo kết kinh doanh tăng lên làm giảm nhanh chóng hiệu kinh doanh toàn Công ty Vì phận gọn gàng tốt Và thực tế cho thấy, khoản chi phí cao chi phí cho vận chuyển Đối với khoản chi phí Công ty giảm cách Công ty mua phương tiện vận chuyển thuê tài phương tiện vận chuyển ( Công ty đầu tư lượng vốn mua ban đầu lớn trả dần ) số nhân viên thừa phận khác sang làm nhiệm vụ chở hàng cho Công ty Với tư cách đảm bảo khoản chi phí vận chuyển 1.7>Đề suấ kiên thu hồi nợ đọng Tình hình công nợ toàn Công ty năm lớn, nặng nề khoản chi phí phát sinh bán hàng chịu, bán trả chậm ứng trước Tiền mua hàng không thu hồi người thu trực tiếp thu tiền chiếm đoạt Với doanh thu 25831414 (ngđ) mà dư nợ phải thu khoảng 3.000.000 ( ngđ) hạn khoảng 1.100000 ( ngđ) khó đòi 9.000.000 lớn Điều cho thấy số lượng dư nợ vấn đề Công ty làm giảm lượng vốn kinh doanh gây khó khăn cho việc huy động vốn Xuất phát từ nguyên nhân đề cập trên, em đề xuất giải pháp thu hồi vốn công nợ sau: Kiên thu hồi công nợ qua nhiều phương pháp công ty chuyên đòi nhờ pháp luật can tiệp để thu khoản nợ hạn khó đòi Đối với khoản nợ đến hạn khách hàng truyền thống bạn hàng muốn trì mối quan hệ lâu dài biện pháp nhắc nhở, thuyết phục cứng rắn để không bạn hàng mà thực kế hoạch thu nợ Công ty Tuỳ theo mối quan hệ tính chất nợ để đưa cách thức đòi khác đạt hiệu thu hồi nợ mà đảm bảo mối quan hệ với bạn hàng 1.8>các giải pháp mặt nhân Trước hết vấn đề tổ chức lao động Công ty với lực lượng lao động “thừa” vấn đề tổ chức lao động Công ty vấn đề khó khăn nan giải Trong tình hình sử dụng tốt Công ty cần bố trí lại lao động phòng ban , đơn vị cửa hàng trực thuộc Để hỗ trợ cho công tác phòng chức năng, nâng cao hiệu phòng ban Công ty cần bố trí người việc cho dù lực lượng lao động Công ty dư thừa cần thiết Công ty nên tuyển thêm người có khả nưang có tài công tác tổ chức quản lý điều hành làm việc phòng ban Hiện Công ty cần bổ sung thêm người cho phòng kế hoạch thị trường phòng có nười mà đảm nhiệm toàn việc kinh doanh Công nên gặp nhiều khó khăn Với chiến lược đẩy mạnh bán buôn Công ty nên điều tiết lại lao động giảm lao động cửa hàng tập trung cho ngành chủ yếu hoạt động bán buôn Tận dụng triệt để số lao động dư thừa cửa hàng thìCông ty chuyển họ sang làm Công ty chuyển họ sang làm công việc khác gói lại hàng hoá để bán , hoạt động quảng cáo chào hàng dịch vụ khác Bên cạnh Công ty cần có thay đổi công tác quản lý lao động, cụ thể Công ty nên có kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tác phong kinh doanh đại cán công nhân viên mà đặc biệt lực lượng bán lẻ để họ có tự tin hơn, tránh bị “ tụt hậu “ trước biến đổi nhanh chóng tình hình kinh doanh Đồng thời Công ty cần cố gắng nâng cao thu nhập cho người lao động biện pháp kích thích người lao động khuyến khích, cổ vũ tinh thần làm việc họ gắn thu nhập với doanh số bán ra, khen thưởng xứng đáng với cá nhân đơn vị có thành tích cao kinh doanh Như tạo môi trường làm việc thoải mái tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng, đóng góp cho công ty, gắn bó với công ty Thực điều kiện giúp cho công ty đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hoá trình kinh doanh 1.9> Các giải pháp vốn đề xuất nâng cao hiệu vốn kinh doanh Quá trình tiêu thụ hàng hoá đòi hỏi vốn lưu động chiếm tỉ trọng lớn cấu vốn phải có biện pháp quản lý huy động vốn tốt, đặc biệt vốn lưu động Về quản lý vốn, trước nhà nước quản lý vốn doanh nghiệp, quản lý vốn không sát thực nên dẫn đến tình trạng sử dụng vốn hiệu qủa Tính động, sáng tạo trình sử dụng vốn không phát huy Hiện việc trao trách nhiệm sử dụng vốn bảo toàn vốn cho doanh nghiệp cần thiết tác dụng tích cực, điều làm cho doanh nghiệp tự chủ kinh doanh lên có trách nhiệm với số vốn Thông qua việc giao nhận vốn để rà soát, xếp lại doanh nghiệp giao vốn đòn bẩy kinh tế thúc đẩy doanh nghiệp dùng vốn tiết kiệm ưu điểm đứng góc độ vĩ mô quản lý Trong thời gian qua lượng vốn công ty hạn chế đồng thời việc đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động tiêu thu hàng hóa chưa kịp thời đầy đủ, bỏ qua hội kinh doanh thực mang lại hiệu cao Chính vậy, để đáp ứng cách kịp thời đầy đủ yêu cầu vốn yêu cầu vốn hoạt động tiêu thụ hàng hoá thời gian tới công ty cần phải xây dựng kế hoạch vốn đồng thời phải chủ động để huy động thêm vốn không trông chờ vào nguồn vốn nhà nước cấp Sau số biện pháp huy động vốn mà em đưa đề nghị công ty cần xem xét để thực cho phù hợp - Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tạo nguồn tích luỹ cho công ty Đây biện pháp quan trọng gặp nhiều khó khăn phức tạp thực chất giải pháp đồng nhằm xếp lại hoạt động kinh doanh đổi trang thiết bị phát triển kinh doanh theo chiều rộng chiều sâu - Triệt để khhai thác nguồn vốn bị ứ đọng hay tạm thời nhàn rỗi tổ chức khác - Huy động vốn từ cán công nhân viên công ty - Vay vốn từ ngân hàng Thu hút vốn việc khó quản lý sử dụng nguồn vốn khó nhiều điều hành quản lý trình tiêu thụ hàng hoá bảo toàn phát triển nguồn vốn giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá.Tổ chức tốt trình tiêu thụ hàng hoá đảm bảo cho trình thông suốt đặn nhịp nhàng, giảm khâu trình tiêu thụ hàng hoá nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngừng làm việc lao động nguồn vốn Hiện tỉ suất lợi nhuận tiền vốn thấp tốc độ chu chuyển nguồn vốn chậm điều chứng tỏ hiệu sử dụng vốn công ty chưa cao thời gian tới để nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty phải tổ chức tốt việc sử dụng vốn cụ thể: - Cần thiết lập hệ thống biện pháp sử dụng, quản lý bảo toàn phát triển vốn theo quy trình phân cấp quản lý vốn lưu động cho phận cửa hàng công ty nhằm nâng cao trách nhiệm vất chất quản lý bảo toàn phát triển vốn lưu động - Giải tốt khâu xuất hàng, nhập hàng, lưu kho, lưu bãi để cố gắng giảm thời gian lưu chuyển vốn lưu động tăng số vòng quay - Xác định nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho thời kỳ kinh doanh chuyến hàng hợp đồng kinh doanh nhằm huy động hợp lý nguồn vốn bổ xung Nếu không tính đúng, tính đủ nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, công ty gặp nhiều khó khăn khả toán Do kinh doanh bị ngừng trệ dẫn đến lãng phí vốn làm chậm tốc độ chu chuyển vốn - Xử lý dứt điểm tài sản lưu động, tài sản cố định không sử dụng nữa, hư hỏng phẩm chất bên cạnh tài sản lưu động hay cố định mà công ty tạm thời không sử dụng, công ty cần tìm đối tác thuê - Công ty phải thường xuyên quan tâm đến bảo toàn vốn cố định, quản lý chặt chẽ tài sản cố định mặt vật không để mát hư hỏng trước thời hạn, trích khấu hao sát với thực tế Bảng 3: Doanh thu tiêu thụ lợi nhuận theo hình thức bán qua năm (2001-2003) đvt: Ng.VNĐ 2001 2002 2003 SS: 2001/2003 SS: 2003/2002 Chỉ tiêu ST TT (%) ST TT (%) ST TT (%) ST TL (%) ST Bán lẻ 6765410 35,5 6340312 29,7 5838542 22,7 -425098 -6,3 -501770 -7,9 Bná buôn 12088684 64,5 15616999 19992877 77,3 3528315 29,1 4375878 28,5 Tổng cộng 18854094 100 21957311 25831419 100 3103217 16,4 3874108 17,6 70,2 TL (%) Nguồn: Phòng Kế toán Tài Công ty Đơn vị Bảng : Doanh thu lợi nhuận tiêu thụ hàng hoá theo đơn vị trực thuộc 2001 2002 2003 SS: 2002/2001 SS: 2003/2002 ST TT (%) ST TT (%) ST TT (%) ST TL (%) TT (%) ST TL (%) TT (%) CHTM chợ mỹ tho 5843627 30,9 7036542 32,0 8165432 31,6 1192915 20,4 1,1 1128890 16,0 -0,4 Cửa hàng xăng dầu Trường chinh 3525482 18,6 4256931 19,3 5435698 21,0 731449 20,7 0,7 1178767 12,6 1,7 CHTM chợ Rồng 1466870 7,7 1940984 8,8 1760130 6,8 474114 32,3 1,1 -180854 -9,3 -2,0 BHTH ô tô 9998533 5,3 1361353 6,2 1834030 7,1 362087 36,2 0,9 472677 34,7 0,9 CH Lê hồng phong 1998533 10,6 2415304 11,0 2634804 10,2 416771 20,8 0,4 219500 9,0 0,8 Trạm kinh doanh 1282078 6,8 922207 852436 3,3 -359871 28,0 0,9 69771 -7,5 -0,9 Văn phòng công ty 527914 2,8 768505 3,5 1136582 4,5 240591 44,5 0,7 368077 47,8 1,0 BHTH Trần hưng đạo 3210324 17,0 3255485 14,8 4012307 15,5 45161 1,4 -2,2 756822 23,2 0,7 4,2 Nguồn: Phòng Kế toán Tài Công ty Bảng 5: Doanh thu tiêu thụ hàng hoá theo thời gian (ĐVT : Ng.VNĐ) 2001 2002 2003 SS: 2002/2001 SS: 2003/2002 ST TT (%) ST TT (%) ST TT (%) ST TL (%) ST TL (%) Quý I 4438369 23,5 4770945 21,7 5839590 21,3 332576 7,4 1068645 22,3 Quý II 3780162 20,0 4810724 21,6 5837208 20,8 103562 27,2 1026484 21,3 Quý III 4015922 21,2 4401556 20,0 4758032 19,5 385634 9,6 356476 8,0 Quý IV 6619641 35,1 7974086 36,3 9396628 36,3 135445 20,4 1422542 17,8 Tổng 18854094 100 21957311 100 25831419 100 1884217 9,9 3874147 17,6 Nguồn: Phòng Kế toán tài Công ty Chỉ tiêu 2001 2002 2003 18854094 21957311 320264 3>DT (1-2) (Ng Đ) 4>Giá vốn hàng bán(Ng Đ) 1>Tổng doanh thu (NgĐ) 2>Các khoản giảm trừ(NgĐ) So sánh 2002/2001 So sánh 2003/2002 ST TL (%) ST TL (%) 25831419 3103217 16,4 4674108 17,6 372195 472622 69931 23,1 100427 26,9 18551830 21585116 25358797 2233286 12,0 4573681 22,0 16545888 19356178 22890147 2810290 16,9 3533969 18,2 5>Lãi ghộp (3-4)(Ng Đ) 2005942 2228938 2468650 222996 11,1 239712 10,7 6>Chi phí bán hàng (Ng Đ) 401300 469558 565178 68258 17,0 95620 20,3 7>Tỉ suất CPBH/DTT (%) 8>Chi phí quản lý (Ng Đ) 9>Tỉ suất CPQL/DTT(Ng Đ) 10>LN trước thuế (Ng Đ) 2,1 412531 2,2 1192111 2,1 467425 2,1 1291955 2,2 530369 2,09 1373103 6,4 5,9 5,4 12>Thuế thu nhập DN(NgĐ) 381475 413425 439392 31950 8,3 25967 6,2 13>LN sau thuế (Ng Đ) 810636 878530 933711 67894 8,3 55181 6,2 11>Tỉ suất LNTT/DTT(%) 13,3 -0,1 8,3 54894 99844 62944 81148 -0,5 14>Tỉ suất LN sau thuế/DTT (%) 4,3 4,0 3,6 Bảng 1: Kết HĐKD Công ty TMTH tỉnh Nam định năm (2001-2003) ĐVT:Ng.VNĐ 0,1 13,4 -0,01 6,2 -0,5 -0,3 -0,4 Nguồn: Phòng Kế toán Tài Công ty Bảng 2: DT tiêu thụ hàng hoá theo ngành hàng mặt hàng Công ty qua năm (2001-2003) ĐVT:Ng.VNĐ 2001 Chỉ tiêu 2002 2003 SS (2002/2001) TT TL SS (2003/2002) TL ST TT (%) ST TT (%) ST 1>Hàng kim khí điện máy 6240000 33,1 6850061 31,1 8206762 32,7 610061 9,7 1356701 19,8 2>Sữa 3355682 17,8 4846906 22,0 6040350 23,3 1491044 44,4 1193444 24,6 (%) ST (%) ST (%) 3>Hàng thực phẩm công nghệ 933085 5,0 1318572 6,0 1264570 4,8 385487 41,3 -54002 -4,1 4>Hàng mỹ phẩm 3489384 18,5 3860557 17,5 4770741 18,4 371193 10,6 910164 23,5 5>Xăng dầu 2492406 13,2 2665672 12,1 3003575 11,6 173266 9,6 337903 12,6 6>Các sản phẩm khác 2343357 12,4 2415521 11,0 2545415 9,8 72164 3,7 129894 5,3 7>Tổng cộng 18854094 100 21957311 100 25831419 100 3103217 16,4 3874108 17,6 Nguồn: Phòng kế toán Tài Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại CTTMTH tỉnh nam định, Chuyên đề đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại CTTMTH tỉnh nam định, Chuyên đề đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại CTTMTH tỉnh nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay