CHUYÊN đề số học (1)

11 160 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:49

Các loại số 1:SỐ NGUYÊN TỐ 2:SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ 3:SỐ PHẢN NGUYÊN TỐ 4:SỐ CHÍNH PHƯƠNG 6:PALINDROM 7:SỐ AMSTRONG *CHƯƠNG TRÌNH ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ SỐ HỌC 1:SỐ NGUYÊN TỐ - DN: số nguyên tố có ước - CHƯƠNG TRÌNH: function ngto(x:longint):boolean; var kq:boolean; i:integer; begin kq:=true; if x9 begin x:=x div 10; if ngto(x)=true then kq:=false else kq:=true; if kq=false then break; end else kq:=false; phanngto:=kq; end; function demchuso(so:int64):int64; var dem:integer; begin dem:=0; while so0 begin dem:=dem+1; so:=so div 10; end; demchuso:=dem; end; function luythua(a,k:longint):longint; var kq:int64; i:integer; begin kq:=1; for i:=1 to k kq:=kq*a; luythua:=kq; end; function amstrong(n:int64):boolean; var num,s:int64; k:integer; kq:boolean; begin num:=n; kq:=false; k:=demchuso(n); s:=0; while n0 begin s:=s+luythua(n mod 10,k); n:=n div 10; end; if s=num then kq:=true; amstrong:=kq; end; BEGIN clrscr; write('Nhap n= '); readln(n); writeln('1:KT so nguyen to'); writeln('2:KT so sieu nguyen to'); writeln('3:KT so chinh phuong'); writeln('4:KT so hoan thien'); writeln('5:KT so phan nguyen to '); writeln('6:KT so amstrong'); writeln('7:KT so palindrom'); write('Nhap kieu so can kiem tra: '); readln(a); case a of 1:write(ngto(n)); 2:write(sieungto(n)); 3:write(chinhphuong(n)); 4:write(hoanthien(n)); 5:write(phanngto(n)); 6:write(amstrong(n)); 7:write(palindrom(n)); end; readln; END
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề số học (1), CHUYÊN đề số học (1), CHUYÊN đề số học (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay