tính chất hóa học của bazo và muối

35 135 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:46

Em nêu tên chương nội dung kiến thức chương đó? Chương 1: Các loại hợp chất vô - Nội dung kiến thức chính: Nghiên cứu tính chất hóa học loại hợp chất vô cơ: Oxit, Axit, Bazo, muối Tiết 19: Bài 14: Lưu ý: - Trong thực hành hôm có liên quan đến hóa chất: NaOH, H 2SO … hóa chất ăn mòn da tay, thủng giấy vải… nên làm thí nghiệm phải cẩn thận không để hóa chất dây vào người, bàn, quần áo, vào bạn xung quanh - Sử dụng lượng hóa chất: vừa đủ, tiết kiệm, tránh lãng phí Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: Tính chất hóa học Bazơ gồm có tính chất: Em nêu tên Dung dịch Bazơ làm đổi tính chất hóa màu chất thị học chung Tác dụng với Axit Bazơ? Dung dịch Bazơ tác dụng với Oxit Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy Dung dịch Bazơ tác dụng với dung dịch muối Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: * Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Em nêu tên mục đích thí nghiệm 1? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: * Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Gồm: ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút, dd NaOH, dd FeCl3 Em cho biết tên dụng cụ hóa chất cần dùng cho thí nghiệm? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: * Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Cách tiến hành: Nhỏ vài giọt dd NaOH vào ống nghiệm có chứa 1ml dd FeCl3 , lắc nhẹ Em nêu Em nêu cách tiến hành giải thích thí nghiệm? tượng xảy ra? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: * Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Cách tiến hành: Hiện tượng giải thích: - Có chất kết tủa màu nâu đỏ xuất - PTHH: 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3↓ + 3NaCl (nâu đỏ) Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: II Tính chất hóa học muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Cách tiến hành: Hiện tượng giải thích: Kết luận: - Dd Muối + kim loại -> Muối + kim loại Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: II Tính chất hóa học muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Em nêu tên mục đích thí nghiệm 4? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: II Tính chất hóa học muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Gồm: ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút, dd BaCl2 , dd Na 2SO Em cho biết tên dụng cụ hóa chất cần dùng cho thí nghiệm? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: II Tính chất hóa học muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Cách tiến hành: - Nhỏ vài giọt dd BaCl vào ống nghiệm có chứa 1ml dd Na 2SO Em nêu cách tiến hành thí nghiệm? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: II Tính chất hóa học muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Cách tiến hành: Hiện tượng giải thích: - Có chất kết tủa trắng tạo thành - PTHH: BaCl2 + Na 2SO4 → BaSO4↓ (trắng)+ 2NaCl Em nêu giải thích tượng xảy Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: II Tính chất hóa học muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Cách tiến hành: Hiện tượng giải thích: Kết luận: Dd muối + dd muối -> muối Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: II Tính chất hóa học muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối * Thí nghiệm 5: Bari Clorua tác dụng với axit Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Em nêu tên mục đích thí nghiệm 5? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: II Tính chất hóa học muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối * Thí nghiệm 5: Bari Clorua tác dụng với axit Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Gồm: ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút, dd BaCl , dd H 2SO loãng Em cho biết tên dụng cụ hóa chất cần dùng cho thí nghiệm? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: II Tính chất hóa học muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối * Thí nghiệm 5: Bari Clorua tác dụng với axit Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Cách tiến hành: - Nhỏ vài giọt dd BaCl vào ống nghiệm có chứa 1ml dd H 2SO Em nêu cách tiến hành thí nghiệm? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: II Tính chất hóa học muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối * Thí nghiệm 5: Bari Clorua tác dụng với axit Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Cách tiến hành: Hiện tượng giải thích: - Có chất kết tủa trắng tạo thành - PTHH: BaCl2 + H2SO4 → BaSO (trắng)+ 2HCl 4↓ Em nêu giải thích tượng xảy Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học Bazơ: II Tính chất hóa học muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối * Thí nghiệm 5: Bari Clorua tác dụng với axit Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Cách tiến hành: Hiện tượng giải thích: Kết luận: - PTHH: dd muối + dd axit -> muối + axit Vậy viết PTHH minh họa cho tính chất dd bazơ tác dụng với muối, dd muối tác dung với axit, dd muối tác dụng với dd muối ta phải lưu ý điều gì? Lưu ý: điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra: sản phẩm phản ứng phải có chất kết tủa chất bay hai chất kết tủa Yêu cầu: nhóm vệ sinh ống nghiệm Đảm bảo sẽ, an toàn Chúc thầy cô giáo mạnh khỏe Chúc em học sinh chăm ngoan, học giỏi! [...]... HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của Bazơ: II Tính chất hóa học của muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối 1 Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: 2 Cách tiến hành: 3 Hiện tượng và giải thích: 4 Kết luận: Dd muối + dd muối -> 2 muối mới Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học. .. VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của Bazơ: II Tính chất hóa học của muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại 1 Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: 2 Cách tiến hành: 3 Hiện tượng và giải thích: 4 Kết luận: - Dd Muối + kim loại -> Muối mới + kim loại mới Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của Bazơ: II Tính chất hóa học của muối: * Thí nghiệm 3:... THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của Bazơ: * Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối 1 Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: 2 Cách tiến hành: 3 Hiện tượng và giải thích: 4 Kết luận: - Dd Bazơ + dd Muối -> Muối mới + Bazơ mới Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của Bazơ: * Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối * Thí... TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của Bazơ: II Tính chất hóa học của muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại 1 Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: 2 Cách tiến hành: Cho đính sắt vào ống nghiệm có chứa 1ml dd CuSO 4 , để 4 – 5 phút thì lấy đinh sắt ra Em hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa. .. chất hóa học của Bazơ: II Tính chất hóa học của muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối * Thí nghiệm 5: Bari Clorua tác dụng với axit 1 Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Em hãy nêu tên và mục đích của thí nghiệm 5? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của Bazơ: II Tính chất hóa học của muối: * Thí... HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của Bazơ: * Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối * Thí nghiệm 2: Đồng(II) hiđroxit tác dụng với Axit 1 Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: 2 Cách tiến hành: Nhỏ vài giọt dd HClvào ống nghiệm có chứa Cu(OH) 2, lắc nhẹ Em hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của. .. 2SO 4 Em hãy cho biết tên của các dụng cụ và hóa chất cần dùng cho thí nghiệm? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của Bazơ: II Tính chất hóa học của muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối 1 Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: 2 Cách tiến hành: - Nhỏ vài giọt dd BaCl 2 vào ống nghiệm có chứa 1ml... chất: Em hãy nêu tên và mục đích của thí nghiệm 3? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của Bazơ: II Tính chất hóa học của muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại 1 Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Gồm: ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút, dd CuSO 4 , và 1 chiếc đinh sắt Em hãy cho biết tên của các dụng cụ và hóa chất cần dùng cho... với muối 1 Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Em hãy nêu tên và mục đích của thí nghiệm 4? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của Bazơ: II Tính chất hóa học của muối: * Thí nghiệm 3: Đồng(II) Sunphat tác dụng với kim loại * Thí nghiệm 4: Bari Clorua tác dụng với muối 1 Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Gồm: ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút, dd BaCl2 , và. .. Bari Clorua tác dụng với muối * Thí nghiệm 5: Bari Clorua tác dụng với axit 1 Chuẩn bị dụng cụ - hóa chất: Gồm: ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút, dd BaCl 2 , và dd H 2SO 4 loãng Em hãy cho biết tên của các dụng cụ và hóa chất cần dùng cho thí nghiệm? Tiết 19 – Bài 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I Tính chất hóa học của Bazơ: II Tính chất hóa học của muối: * Thí nghiệm 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: tính chất hóa học của bazo và muối , tính chất hóa học của bazo và muối , tính chất hóa học của bazo và muối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay