Hình học 8 (tiết 35 diện tích hình thoi)

26 80 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:43

Ngườiưthựcưhiện : Nguyễn Tiến Thịnh Trờng THCS Dữu Lâu Kiểm tra cũ Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC, BD biết AC BD H (Hình vẽ) B A C H D Kiểm tra cũ Giải: BH.AC (công thức tính diện tích tam giác) SADC = DH.AC(công thức tính diện tích tam giác) SABCD = SABC + SADC (t/c diện tích đa giác) B SABC = 1 BH.AC + DH.AC 2 = AC.( BH + DH ) = AC.BD SABCD = A C H D SABCD=ưưưưưưưưAC.BD BB A A HH DD CC Thứ ngày 12 tháng 01 năm 2011 Tiếtư35 Diện tích hình thoi Tiết 35 Diện tích hình thoi 1.Cáchưtínhưdiệnưtíchưcủaưmộtưtứư giácưcóưhaiưđườngưchéoưvuôngưgóc B H SABCD=ưưưưưưưưAC.BD A C H d1 D 2.Côngưthứcưtínhưdiệnưtíchưhìnhưthoi: ?2 d Sư=ưưưưưưưưd 2 d2 d1 d2 ?2 Viết công thức tính diện tích hình thoi theo hai đờng chéo Tiết 35 Diện tích hình thoi 1.Cáchưtínhưdiệnưtíchưcủaưmộtưtứưgiácưcóưhaiư đườngưchéoưvuôngưgóc B SABCD=ưưưưưưưưAC.BD A H D 2.Côngưthứcưtínhưdiệnưtíchưhìnhưthoi: ?2 d Sư=ưưưưưưưưd 2 ?3 d1 ?3.Hãyưtínhưdiệnưtíchưhìnhưthoiư C bằngưcáchưkhác h d2 S = a.h S=a a d 2 S= d a Hình vuông Tiết 35 Diện tích hình thoi 1.Cáchưtínhưdiệnưtíchưcủaưmộtưtứưgiácưcóưhaiư đườngưchéoưvuôngưgóc B SABCD=ưưưưưưưưAC.BD A H D 2.Côngưthứcưtínhưdiệnưtíchưhìnhưthoi: ?2 d Sư=ưưưưưưưưd 2 ?3 3.ưVíưdụ d1 ?3.Hãyưtínhưdiệnưtíchưhìnhưthoiư C bằngưcáchưkhác h d2 S = a.h S=a 2 S= d a a d Hình vuông 3.ưVíưdụ Tiết 35 Diện tích hình thoi TrongưmộtưkhuưvườnưhìnhưthangưcânưABCDư(ưđáyưnhỏưABư=ư30m,ư đáyưlớnưCDư=ư50m,ưdiệnưtíchưbằngư800m2),ưngườiưtaưlàmưmộtưbồnư hoaưhìnhưtứưgiácưMENGưvớiưM,ưE,ưN,ưGưlàưtrungưđiểmưcácưcạnhư củaưhìnhưthangưcânư(hìnhưvẽ) a)ưTứưgiácưMENGưlàưhìnhưgì? b)ưTínhưdiệnưtíchưcủaưbồnưhoa A E N M D B G C Tiết 35 Diện tích hình thoi 3.ưVíưdụ A Giải: a) TaưcóưME//ưBDưvàưMEư=ưưưưưưưBDư E B N M (t/c đờng trung bình tam giác) GN//ưBDưvàưGNư=ưưưưưưưBDư (t/c đờng trung bình tam giác) D G Suyưra:ưưME//GNưvàưMEư=ưGNư=ưưưưưưưưBD VậyưMENGưlàưhìnhưbìnhưhành TươngưtựưtaưcóưEN//MGưvàưENư=ưMGư=ưưưưưưưAC MặtưkhácưtaưcóưBDư=ưACư( hai đờng chéo hình thang cân) SuyưraưMEư=ưGNư=ưENư=ưMG,ưtừưđóưMENGưlàưhìnhưthoi C CủNG Cố 1.Cáchưtínhưdiệnưtíchưcủaưmộtưtứư giácưcóưhaiưđườngưchéoưvuôngưgóc SABCD=ưưưưưưưưAC.BD A B C H D 2.Côngưthứcưtínhưdiệnưtíchưhìnhưthoi: d Sư=ưưưưưưưưd 2 d2 d1 CủNG Cố Bài 33 SGK tr.128 Dễưthấyưrằng:ư SMNPQ = SMPBA = MP.IN = MP.NQ Bài tập 33 SGK Tr 128 Vẽ hình chữ nhật có cạnh đờng chéo hình thoi cho trớc có diện tích diện tích hình thoi A M N I Q B P CủNG Cố Bàiưtậpư35.ưSGKưTrư129 HD: Taưcó:ưTamưgiácưABDưlàưtamư giácưđềuư(tam giác cân có 1góc 600) nênưBDư=ư6cm IưlàưtrungưđiểmưBDưnênưIBư=ư3ư(cm) ápưdụngưđịnhưlýưPiưtaưgoưvàoưtamgiácư vuôngưABIưtaưcó:ưưAI2=ư62-32ư=ư27 Do đó: AI = 27 = 3 (cm) 1 S = BD AC = 6.6 = 18 (cm2) 2 Bàiưtậpư35.ưSGKưTrư129 Tính diện tích hình thoi có cạnh dài 6cm góc có số đo 600 B 6cm A 600 I D C Câuư1: Hìnhưthoiưcóưcạnhưbằngư4cm,ưchiềuưcaoưbằngư3cmưthìưcóư diệnưtíchưlà: A 7cm2 ; B 8cm2 ; C 12cm2 ; D 6cm2 Câuư2: Mộtưhìnhưthoiư(khôngưcóưgócưnàoưvuông)ưvàưmộtưhìnhưvuông ưcóưcùngưchuưviưthì: A Hình thoi hình vuông có diện tích nhau; B Diện tích hình thoi lớn diện tích hình vuông; C Diện tích hình vuông lớn diện tích hình thoi Cõu3: Hỡnh thoi ABCD cú cnh AB = 4cm; gúc A=60o thỡ din tớch l: A.16 cm2 B cm2 C cm2 D cm2 VN ? ? ? ? Bài 32(128/SGK): a) Hãy vẽ tứ giác có độ dài hai đờng chéo 3,6cm, 6cm hai đờng chéo vuông góc với Có thể vẽ đợc tứ giác nh vậy? Hãy tính diện tích tứ giác vừa vẽ Vẽưđượcưvôưsố 29 39 49 59 10 28 27 26 25 24 23 22 21 20 16 19 18 17 15 14 13 12 38 37 36 35 34 33 32 31 30 48 47 46 45 44 43 42 41 40 58 57 56 55 54 53 52 51 50 60 11 9012345678 Cácưtứưđóưcóưdiệnư tíchưbằngưnhauưvàư bằng:ư10,ư8ưcm2 Cóưphải:ưNếuưhìnhưthoiưcóưcạnhưa,ưđườngưcaoưhưhaiưđườngư chéoưlàưd1ưvàưd2ưthì: ưưưưưưưưưưưưưa.hư=ưưưưưưưd1.d2 10 9234567801 A ChoưhìnhưthoiưABCDưbiếtưAC=ư10ưcm;ưBD=16ưcm.ư HaiưđườngưchéoưACưvàưBDưcắtưnhauưtạiưI.ư ưDiệnưtíchưtamưgiácưAIDưbằng: D I C a) 20cm2 b) 40cm2 c) 60 cm2 d) 10cm2 Bạn trả lời Sai B ồ!ưBạnưgặpưđènưđỏưrồi.Trongưthờiưgianưchờư đợiưđènưxanhưbậtưlên, Hãyưchoưbiếtưdiệnưtíchưhìnhưthoiưcóưđộưdàiưhaiưđườngưchéoư làư8cmưvàư5,5cm -ưHọcưthuộcưcôngưthứcưtínhưdiệnưtíchưhìnhưthoi,ư cáchưtínhưdiệnưtíchưtứưgiácưcóưhaiưđườngưchéoưvuôngư góc -ưLàmưbàiưtậpư36ư(Tr129ư/SGK) -ĐọcưtrướcưbàiưDiệnưtíchưđaưgiác Bàiư34 ? Vẽ hình chữ nhật ABCD với trung điểm cạnh M, N, P, Q Vì tứ giác MNPQ hình thoi? So sánh diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Từ suy cách tính diện tích hình thoi Tiết 35 Diện tích hình thoi Bài 34 SGK tr.128 ? Vẽ hình chữ nhật ABCD với trung điểm cạnh M, N, P, Q Vì tứ giác MNPQ hình thoi? So sánh diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Từ suy cách tính diện tích hình thoi N A M D B P I Q C Bài tập ưưưHìnhưthoiưcóưđộưdàiưhaiưđườngưchéoưlàư7cmưvàư5ưcmư thìưcóưdiệnưtíchưlàưbaoưnhiêu? 17,5ưcm2 Bài tập ưưưHìnhưthoiưcóưcạnhưbằngư4cm,ưchiềuưcaoưbằngư3cmư thìưcóưdiệnưtíchưlà? 12ưcm2 Bài tập Hìnhưvuôngưcóưđộưdàiưđườngưchéoưlàư 10ưcmưthìưdiệnưtíchưlà? 50ưcm2 [...]... ? Vẽ hình chữ nhật ABCD với các trung điểm của các cạnh là M, N, P, Q Vì sao tứ giác MNPQ là hình thoi? So sánh diện tích hình thoi và diện tích hình chữ nhật Từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi Tiết 35 Diện tích hình thoi Bài 34 SGK tr.1 28 ? Vẽ hình chữ nhật ABCD với các trung điểm của các cạnh là M, N, P, Q Vì sao tứ giác MNPQ là hình thoi? So sánh diện tích hình thoi và diện tích hình chữ... 18 3 (cm2) 2 2 Bàiưtập 35. ưSGKưTrư129 Tính diện tích hình thoi có cạnh dài 6cm và một trong các góc của nó có số đo là 600 B 6cm A 600 I D C Câuư1: Hình thoiưcóưcạnhưbằngư4cm,ưchiềuưcaoưbằngư3cmưthìưcóư diện tích là: A 7cm2 ; B 8cm2 ; C 12cm2 ; D 6cm2 Câuư2: Một hình thoiư(khôngưcóưgócưnàoưvuông)ưvàưmột hình vuông ưcóưcùngưchuưviưthì: A Hình thoi và hình vuông có diện tích bằng nhau; B Diện tích hình. .. Diện tích tamưgiácưAIDưbằng: D I C a) 20cm2 b) 40cm2 c) 60 cm2 d) 10cm2 Bạn đã trả lời đúng Sai rồi B ồ!ưBạnưgặpưđènưđỏưrồi.Trongưthờiưgianưchờư đợiưđènưxanhưbậtưlên, Hãyưchoưbiết diện tích hình thoiưcóưđộưdàiưhaiưđườngưchéoư làư8cmưvàư5,5cm - Học thuộcưcôngưthứcưtính diện tích hình thoi,ư cáchưtính diện tích tứưgiácưcóưhaiưđườngưchéoưvuôngư góc -ưLàmưbàiưtậpư36ư(Tr129ư/SGK) -Đọcưtrướcưbài Diện tích đaưgiác... vẽ Vẽưđượcưvôưsố 29 39 49 59 10 28 27 26 25 24 23 22 21 20 16 19 18 17 15 14 13 12 38 37 36 35 34 33 32 31 30 48 47 46 45 44 43 42 41 40 58 57 56 55 54 53 52 51 50 60 11 90123456 78 Cácưtứưđóưcó diện tích bằngưnhauưvàư bằng:ư10, 8 cm2 Cóưphải:ưNếu hình thoiưcóưcạnhưa,ưđườngưcaoưhưhaiưđườngư chéoưlàưd1ưvàưd2ưthì: 1 ưưưưưưưưưưưưưa.hư=ưưưưưưưd1.d2 2 10 923456 780 1 A Cho hình thoiưABCDưbiếtưAC=ư10ưcm;ưBD=16ưcm.ư... MNưlàưđườngưtrungưbìnhưcủa hình thang,ưnên: MN= ABư+ưCD 2 = 30ư+ư50 2 =ư40(m) EGưlàưđườngưcaoưcủa hình thang,ưnên: D MN.EGư= 80 0 EGư= 80 0 40 =ư20(m) Diện tích bồnưhoa hình thoiưlà: 1 2 MN.EG= 1 2 N M 40.20ư= 400(m2) G C CủNG Cố 1.Cáchưtính diện tích củaưmộtưtứư giácưcóưhaiưđườngưchéoưvuôngưgóc 1 SABCD=ưưưưưưưưAC.BD 2 A B C H D 2.Côngưthứcưtính diện tích hình thoi: 1 d Sư=ưưưưưưưưd 1 2 2 d2 d1 CủNG Cố Bài 33 SGK tr.1 28 Dễưthấyưrằng:ư... tích hình thoi lớn hơn diện tích hình vuông; C Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình thoi Cõu3: Hỡnh thoi ABCD cú cnh AB = 4cm; gúc A=60o thỡ din tớch l: A.16 3 cm2 B 8 3 cm2 C 4 3 cm2 D 2 3 cm2 VN ? ? ? ? Bài 32(1 28/ SGK): a) Hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đờng chéo là 3,6cm, 6cm và hai đờng chéo đó vuông góc với nhau Có thể vẽ đợc bao nhiêu tứ giác nh vậy? Hãy tính diện tích mỗi tứ giác vừa... thoi và diện tích hình chữ nhật Từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi N A M D B P I Q C Bài tập 1 ưư Hình thoiưcóưđộưdàiưhaiưđườngưchéoưlàư7cmưvàư5ưcmư thìưcó diện tích làưbaoưnhiêu? 17,5ưcm2 Bài tập 2 ưư Hình thoiưcóưcạnhưbằngư4cm,ưchiềuưcaoưbằngư3cmư thìưcó diện tích là? 12ưcm2 Bài tập 3 Hình vuôngưcóưđộưdàiưđườngưchéoưlàư 10ưcmưthì diện tích là? 50ưcm2 ... 2.Côngưthứcưtính diện tích hình thoi: 1 d Sư=ưưưưưưưưd 1 2 2 d2 d1 CủNG Cố Bài 33 SGK tr.1 28 Dễưthấyưrằng:ư SMNPQ = SMPBA = MP.IN = 1 MP.NQ 2 Bài tập 33 SGK Tr 1 28 Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng đờng chéo của hình thoi cho trớc và có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó A M N I Q B P CủNG Cố Bàiưtập 35. ưSGKưTrư129 HD: Taưcó:ưTamưgiácưABDưlàưtamư giácưđềuư(tam giác cân có 1góc bằng 600) nênưBDư=ư6cm IưlàưtrungưđiểmưBDưnênưIBư=ư3ư(cm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình học 8 (tiết 35 diện tích hình thoi) , Hình học 8 (tiết 35 diện tích hình thoi) , Hình học 8 (tiết 35 diện tích hình thoi)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay