Hướng dẫn báo cáo tổng kết NCKH

3 188 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:39

hướng dẫn viết báo cáo PHỤ LỤC BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNGSINH VIÊN____________________________1. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường (sinh viên) là cơ sở để Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài. Báo cáo tổng kết đề tài phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Các báo cáo phải đóng thành quyển. 2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài Báo cáo tổng kết đề tài: in khổ A4, số lượng 5 quyển Số trang của báo cáo tổng kết đề tài không quá 50 trang (không tính tài liệu tham khảo và phụ lục), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, paragraph 1,3 1,5 line.3. Cấu trúc của báo cáo tổng kết được trình bày theo trình tự sau đây:1.1.Báo cáo tổng kết đề tài được trình bày theo trình tự sau:1.Trang bìa (Mẫu 1 Phụ lục);2.Trang bìa phụ (Mẫu 2 Phụ lục);3.Danh sách những thành viên tham gia nghiên cứu đề tài và đơn vị phối hợp chính;4.Mục lục;5.Danh mục bảng biểu;6.Danh mục các chữ viết tắt;7.Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ở trong và ngoài nước; tính cấp thiết; mục tiêu; cách tiếp cận; phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu.8.Các Chương 1, 2, 3,..: Các kết quả nghiên cứu đạt được (Các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này, bao gồm tính chính xác và tin cậy của kết quả, ý nghĩa của các kết quả). 9.Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu; những định hướng nghiên cứu trong tương lai. 10.Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự abc);11.Phụ lục (nếu có);a.Phụ lục;b.Minh chứng bài báo;Ghi chú: Trước khi đóng quyển nên xem theo phụ lục này(Mẫu 1: Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp TrườngSinh viên)ĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMBÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNGNHÓM SINH VIÊNMã số: Chủ nhiệm đề tài: Chủ trìNhóm trưởng Đơn vị: Thời gian thực hiện:……tháng (1201..12201…)Thừa Thiên Huế, (Mẫu 2: Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp TrườngSinh viên)ĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMBÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NHÓM SINH VIÊNMã số: Chủ nhiệm đề tài: Giảng viên tham giaNhóm SV Giáo viên HD: Thời gian thực hiện:……tháng (1201..12201…) Thừa Thiên Huế, PHỤ LỤC BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG/SINH VIÊN Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Trường (sinh viên) sở để Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết nghiên cứu đề tài Báo cáo tổng kết đề tài phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết thực đề tài Các báo cáo phải đóng thành Hình thức báo cáo tổng kết đề tài - Báo cáo tổng kết đề tài: in khổ A4, số lượng - Số trang báo cáo tổng kết đề tài không 50 trang (không tính tài liệu tham khảo phụ lục), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, paragraph 1,3 - 1,5 line Cấu trúc báo cáo tổng kết trình bày theo trình tự sau đây: 1.1.Báo cáo tổng kết đề tài trình bày theo trình tự sau: Trang bìa (Mẫu Phụ lục); Trang bìa phụ (Mẫu Phụ lục); Danh sách thành viên tham gia nghiên cứu đề tài đơn vị phối hợp chính; Mục lục; Danh mục bảng biểu; Danh mục chữ viết tắt; Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài nước; tính cấp thiết; mục tiêu; cách tiếp cận; phương pháp nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu Các Chương 1, 2, 3, : Các kết nghiên cứu đạt (Các kết nghiên cứu đạt đánh giá kết này, bao gồm tính xác tin cậy kết quả, ý nghĩa kết quả) Kết luận kiến nghị: Kết luận nội dung nghiên cứu thực kiến nghị lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết nghiên cứu; định hướng nghiên cứu tương lai 10 Tài liệu tham khảo (tên tác giả xếp theo thứ tự abc); 11 Phụ lục (nếu có); a Phụ lục; b Minh chứng báo; Ghi chú: Trước đóng nên xem theo phụ lục (Mẫu 1: Trang bìa báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường/Sinh viên) ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG/NHÓM SINH VIÊN Mã số: Chủ nhiệm đề tài: Chủ trì/Nhóm trưởng Đơn vị: Thời gian thực hiện:……tháng (1/201 -12/201…) Thừa Thiên Huế, / (Mẫu 2: Trang bìa phụ báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường/Sinh viên) ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG/ NHÓM SINH VIÊN Mã số: Chủ nhiệm đề tài: Giảng viên tham gia/Nhóm SV Giáo viên HD: Thời gian thực hiện:……tháng (1/201 -12/201…) Thừa Thiên Huế, /
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn báo cáo tổng kết NCKH, Hướng dẫn báo cáo tổng kết NCKH, Hướng dẫn báo cáo tổng kết NCKH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay