Tổng hợp hơn 1000 câu điện XC 12

125 223 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:39

TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN CHƯƠNG: ĐIỆN XOAY CHIỀU (1000+) Câu 1: Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu sau đúng? A Trong công nghiệp, dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện B Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn chu kì không C Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn khoảng thời gian không D Công suất toả nhiệt tức thời có giá trị cực đại lần công suất tỏa nhiệt trung bình Câu 2: Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng có dùng giá trị hiệu dụng: A Hiệu điện B Chu kì C Tần số D Công suất Câu 3: Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng không dùng giá trị hiệu dụng: A Hiệu điện B Cường độ dòng điện C Tần số D Cường độ dòng điện Câu 4: Phát biểu sau đúng? A Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng hóa học dòng điện B Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng nhiệt dòng điện C Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng từ dòng điện D Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng phát quang dòng điện Câu 5: Chọn câu trả lời sai Dòng điện xoay chiều: A gây tác dụng nhiệt điện trở B gây từ trường biến thiên C dùng để mạ điện, đúc điện D bắt buộc phải có cường độ tức thời biến đổi theo thời Câu 6: Trong tác dụng dòng điện xoay chiều, tác dụng không phụ thuộc vào chiều dòng điện tác dụng: A Nhiệt B Hoá C Từ D Cả A B Câu 7: Trường hợp dùng đồng thời hai lọai dòng điện xoay chiều dòng điện không đổi: A mạ diện, đúc điện B Nạp điện cho acquy C Tinh chế kim lọai điện phân D Bếp điện, đèn dây tóc Câu 8: Cường độ hiệu dụng I dòng điện xoay chiều A Là cường độ dòng điện không đổi cho qua điện trở R thời gian t tỏa nhiệt lượng Q = RI2t B Là giá trị trung bình cường độ tức thời dòng điện xoay chiều C Có giá trị lớn tác dụng nhiệt dòng điện xoay chiều lớn D Cả A,B,C Câu 9: Đối với dòng điện xoay chiều, khả cản trở dòng điện tụ điện C A Càng lớn, tần số f lớn B Càng nhỏ, chu kỳ T lớn C Càng nhỏ, cường độ lớn D Càng nhỏ, điện dung tụ C lớn Câu 10: Khi mắc tụ điện vào mạng điện xoay chiều, tần số dòng điện xoay chiều: A Càng nhỏ, dòng điện dễ qua B Càng lớn, dòng điện khó qua C Càng lớn, dòng điện dễ qua D Bằng 0, dòng điện dễ qua Câu 11: Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện: A Dòng điện có tần số nhỏ bị cản trở nhiều B Dòng điện có tần số lớn bị cản trở C Hoàn toàn D Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số lớn bị cản trở nhiều Câu 12: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa tụ điện tăng lên lần dung kháng tụ điện A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 13: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn cảm tăng lên lần cảm kháng cuộn cảm A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 14: Cách phát biểu sau không đúng? A Trong đoạn mạch chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha π/2 so với hiệu điện B Trong đoạn mạch chứa tụ điện, dòng điện biến thiên nhanh pha π/2 so với hiệu điện C Trong đoạn mạch chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với hiệu điện D Trong đoạn mạch chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên sớm pha π/2 so với hiệu điện Câu 15: Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện có điện trở hiệu điện tức thời hai đầu điện trở A Chậm pha dòng điện B Nhanh pha dòng điện C Cùng pha với dòng điện D Lệch pha dòng điện π/2 BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 16: Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện mạch sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch góc π/2 A Người ta phải mắc thêm vào mạch tụ điện nối tiếp với điện trở B Người ta phải mắc thêm vào mạch cuộn cảm nối tiếp với điện trở C Người ta phải thay điện trở nói tụ điện D Người ta phải thay điện trở nói cuộn cảm Câu 17: Hệ thức sau thứ nguyên với tần số góc A B C D Câu 18: Hđt hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 220 cos 100πt (V) Hđt hiệu dụng đoạn mạch là: 2 A 110 V B 110 V C 220 V D 220 Câu 19: Phát biểu sau sai nói hiệu điện hiệu dụng? A ghi thiết bị sử dụng điện B đo vôn kế xoay chiều V C có giá trị giá trị cực đại chia D Được đo vôn kế khung quay Câu 20: Nguồn xoay chiều có hđt u = 100 cos100πt (V) Để thiết bị hoạt động tốt giá trị định mức thiết bị là: A 100V B 100 V C 200 V D 200 V Câu 21: Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = cos(100πt + π/2) (A) Chọn câu phát biểu sai: A Cường độ hiệu dụng I = 2A B f = 50Hz C Tại thời điểm t = 0,15s cường độ dòng điện cực đại D φ = π/2 Câu 22: Cường độ dòng điện mạch không phân nhánh có dạng i=2 cos100πt(A) Nếu dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện mạch ampe kế giá trị bao nhiêu? A I=4A B I=2,83A C I=2A D I=1,41A Câu 23: Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u = 100 cos100πt Đèn sáng ≥ 100V Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng - tối chu kỳ? A 1/1 B 2/3 C 1/3 D 3/2 Câu 24: Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u = 100 cos100πt Đèn sáng ≥ 100V tính thời gian đèn sáng chu kỳ? A t = 1/100s B 1/50s C t = 1/150s D 1/75s Câu 25: Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u = 100 cos100πt Đèn sáng ≥ 100V Tính thời gian đèn sáng phút? A 30s B 35s C 40s D 45s Câu 26: Một bóng đèn điện sáng có ≥ 100 V gắn vào mạch điện có giá trị hiệu dụng 200 V, tìm tỉ lệ thời gian tối sáng bóng đèn chu kỳ? A 2:1 B 1:1 C 1:2 D 4:3 Câu 27: Một dòng điện xoay chiều có phương trình i = 2cos( 2πft) A Biết s dòng điện đổi chiều 119 lần, xác định tần số dòng điện? A 60Hz B 50Hz C 59,5Hz D 119Hz Câu 28: Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f = 50(Hz), U = 220(V) Biết đèn sáng hiệu điện hai cực đèn đạt giá trị u ≥ 155(V) Trong chu kỳ thời gian đèn sáng là: A (s) B (s) C (s) D (s) π  u = U cos  100π t − ÷ 3  2π Câu 29: Đặt điện áp (V) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu tụ điện 150 V cường độ dòng điện mạch 4A Giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng mạch BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN A 4A B A C 2,5 A D A Câu 30: Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều vôn kế đo A Không đo B Giá trị tức thời C Giá trị cực đại D Giá trị hiệu dụng Câu 31: Một bóng đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f = 50 Hz Biết đèn sáng điện áp hai cực đèn đạt giá trị u ≥ 110 V Trong s thời gian đèn sáng 4/3s Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu bóng đèn A 220V B 220 A C 220 A D 200 A Câu 32: Biểu thức dòng điện mạch có dạng i = 4cos( 8πt + π/6)A, vào thời điểm t dòng điện 0,7A Hỏi sau 3s dòng điện có giá trị bao nhiêu? A - 0,7A B 0,7A C 0,5A D 0,75A Câu 33: Cho dòng điện có biểu thức i = 2cos( 100πt - π/3) A Những thời điểm cường độ tức thời có giá trị cực tiểu? A t = - 5/600 + k/100 s( k = 1,2 ) B 5/600 + k/100 s ( k = 0,1,2…) C 1/120 + k/100 s( k = 0,1,2…) D - 1/120 + k/100 s( k = 1,2…) Câu 34: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = cos( 100πt + π/6) A Vào thời điểm t cường độ có giá trị 0,5A hỏi sau 0,03s cường độ tức thời bao nhiêu? A 0,5A B 0,4A C - 0,5A D 1A i = cos(100πt)(A) Câu 35: Dòng điện xoay chiều có cường độ 1(s) A 200 lần B 400 lần chạy qua đoạn mạch điện Số lần dòng điện có độ lớn 1(A) C 100 lần D 50 lần i=4cos ( 20πt ) (A) Câu 36: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch điện xoay chiều , t đo giây Tại thời điểm t1 t = ( t1 +0,025 ) s dòng điện giảm có cường độ i2 = -2A Hỏi đến thời điểm A A; B A; C A; cường độ dòng điện ? D -2 A; i = 2cos(100π t )( A) t Câu 37: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức , tính giây (s) Vào thời −2 2(A) điểm đó, dòng điện có cường độ tức thời sau để dòng điện có cường độ tức thời 6(A) ? A B C D Câu 38: Với UR, UL, UC, uR, uL, uC điện áp hiệu dụng tức thời điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C, I i cường độ dòng điện hiệu dụng tức thời qua phần tử Biểu thức sau không là: A B C D Câu 39: Trong biểu thức sau, biểu thức đúng? A R = u /i B Z = u/i C Z = u/i D Đáp án khác Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? A B C D Câu 41: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có cuộn dây cảm Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? A B C ( ) + ( ) = D Câu 42: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? A B C ( ) + ( ) = D BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 43: Hai dòng diện xoay chiều có tần số f1 = 50Hz, f2 = 100Hz Trong khỏang thời gian số lần đổi chiều A Dòng f1 gấp lần dòng f2 B Dòng f1 gấp lần dòng f2 C Dòng f2 gấp lần dòng f1 D Dòng f2 gấp lần dòng f1 Câu 44: Một tụ điện có C = 10/2π F mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u = 120 cos100πt V Số Ampe kế mạch bao nhiêu? A 4A B 5A C 6A D 7A Câu 45: Một mạch điện có R, có u = 200cos 100πt V; R = 20 Ω Tính công suất mạch là? A 1000W B 500W C 1500W D 1200W Câu 46: Trong mạch điện xoay chiều có điện trở R, hiệu điện u cường độ dòng điện i lệch pha bao nhiêu? A pha B π/2 rad C - π/2 rad D π rad Câu 47: Một tụ điện có C = 10 µF mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số 50Hz, tính dung kháng tụ? A 31,8 Ω B 3,18 Ω C 0,318 Ω D 318,3 Ω Câu 48: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 1/πH, mắc vào dòng điện xoay chiều, phút dòng điện đổi chiều 6000 lần, tính cảm kháng mạch A 100 Ω B 200 Ω C 150 Ω D 50 Ω Câu 49: Một tụ điện có C = 10/2π F mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u = 141,2cos( 100πt - π/4) v Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị là? A A B 6A C 5A D 4A Câu 50: Mạch điện có phần tử nhât( R,L C) có biểu thức u là: u = 40 cos100πt V, i = cos(100πt + π/2) A Đó phần tử gì? A C B L D R D Cả ba đáp án Câu 51: Mạch điện có phần tử( R,L C) mắc vào mạng điện có hiệu điện u = 220 cos( 100πt)V, có biểu thức i cos100πtA phần tử gì? Có giá trị bao nhiêu? A R = 100 Ω B R = 110 Ω C L = 1/ πH D đáp án Câu 52: Mạch điện có C, biết C = 10 /2πF, tần số dao động mạch 50 Hz Nếu gắn đoạn mạch vào mạng điện có hiệu điện u = 20cos( 100πt - π/6) V Tính công suất mạch? A 100 W B 50 W C 40 W D W Câu 53: Một ấm nước có điện trở may so 100 Ω, lắp vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tính nhiệt lượng ấm nước tỏa vòng giờ? A 17424J B 17424000J C 1742400J D 174240J Câu 54: Một dòng điện xoay chiều có i = 50cos( 100πt - π/2) A Tìm thời điểm kể từ thời điểm ban đầu để dòng điện mạch có giá trị 25 A? A 1/200s B 1/400s C 1/300s D 1/600s Câu 55: Dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos( 100πt + π/6) A hiệu điện mạch có biểu thức u = 200 cos( 100πt + 2π/3) V Mạch điện chứa phần tử gì? A R = 100 Ω B L = 1/πH C C = 10/πF D đáp án khác Câu 56: Dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos( 100πt + 2π/3) A hiệu điện mạch có biểu thức u = 200 cos( 100πt + π/6) V Mạch điện chứa phần tử gì? Tìm giá trị nó? A R = 100 Ω B L = 1/πH C C = 10/πF D đáp án khác Câu 57: Mạch điện có hiệu điện hiệu dụng U = 200 V, tìm giá trị cường độ dòng điện mắc nối tiếp R = 20 Ω R = 30 Ω? A 4,4A B 4,44A C 4A D 0,4A Câu 58: Mạch điện có hiệu điện U = 200 V, tìm giá trị cường độ dòng điện mắc song song R = 20 Ω R = 30 Ω? A 1,667A B 16,67A C 166,7A D 0,1667A Câu 59: Mạch điện có R = 20 Ω mắc vào nguồn điện có điện hiệu dụngU = 200 V Tìm công suất mạch? A 2MW B 2W C 200W D 2KW Câu 60: Một mạch điện có phần tử( R L C) chưa biết rõ gì? Nhưng qua khảo sát thấy dòng điện mạch có biểu thức i = cos( 100πt + π/6) A, hiệu điện có biểu thức u = 50 cos( 100πt + 2π/3) V Vậy phần tử gì? A R = 25 Ω B C = 10/2,5 F C L = 0,25/πH D Đáp án khác Câu 61: Một mạch điện có phần tử( R L C) chưa biết rõ gì? Nhưng qua khảo sát thấy dòng điện mạch có biểu thức i = cos( 100πt + π/6) A, hiệu điện có biểu thức u = 50 cos( 100πt + π/6) V Vậy phần tử gì? BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN A R = 25 Ω B C = 10/2,5 F C L = 0,25/πH D Đáp án khác Câu 62: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R=10Ω, nhiệt lượng tỏa 30min 900kJ Cường độ dòng điện cực đại mạch là: A I0=0,22A B I0=0,32A C I0=7,07A D I0=10,0A Câu 63: Điện trở bình nấu nước R = 400Ω Đặt vào hai đầu bình hđt xoay chiều, dòng điện qua bình i = 2 cos100πt(A) Sau phút nước sôi Bỏ qua mát lượng Nhiệt lượng cung cấp làm sôi nước là: A 6400J B 576 kJ C 384 kJ D 768 kJ Câu 64: Hai đầu cuộn cảm L = 2/π(H) có hđt xoay chiều u = 100 cos(100πt - π/2)(V) Pha ban đầu cường độ dòng điện là: A φi = π/2 B φi = C φi = - π/2 D φi = -π Câu 65: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L hđt xoay chiều U = 220V, f = 60Hz Dòng điện qua cuộn cảm có cường độ 2,4A Để cho dòng điện qua cuộn cảm có cường độ 7,2A tần số dòng điện phải bằng: A 180Hz B 120Hz C 60Hz D 20Hz Câu 66: Một cuộn dây L cảm nối vào mạng điện xoay chiều 127V, 50Hz Dòng điện cực đại qua 10A Khi đó: A L = 0,04H B L = 0,057H C L = 0,08H D L = 0,114H Câu 67: Mach có R, biểu thức i qua mạch có dạng i= 2cos 100πt A, R = 20 Ω, viết biểu thức u? A u = 40 cos( 100πt + π/2) V B u = 40 cos( 100πt + π/2) V C u = 40 cos( 100πt ) V D u = 40 cos( 100πt + π) V Câu 68: Mạch điện có cuộn cảm thuần, L = 1/π H, biểu thức dòng điện mạch có dạng i = 2cos( 100πt) A Tính cảm kháng mạch Zvà viết biểu thức hiệu điện hai đầu mạch điện? A Z = 100 Ω; u = 200cos( 100πt - π/2) V B Z = 100 Ω; u = 200cos( 100πt + π/2) V C Z = 100 Ω; u = 200cos( 100πt ) V D Z = 200 Ω; u = 200cos( 100πt + π/2) V Câu 69: Mạch điện gồm cuộn dây cảm, độ tự cảm L = 1/4πH gắn vào mạng điện xoay chiều người ta thấy dòng điện mạch có biểu thức i = cos( 100πt - π/6) A Hỏi gắn vào mạng điện đoạn mạch có tụ điện có điện dung 10/2πF dòng điện mạch có biểu thức là? A i = 25cos( 100πt + π/2) A B i = 2,5cos( 100πt + π/6) A C i = 2,5 cos( 100πt + 5π/6) AD i = 0,25 cos( 100πt + 5π/6) A Câu 70: Mạch điện có cuộn dây cảm độ tự cảm 0,4/πH gắn vào mạng điện xoay chiều có phương trình u=100cos(100πt - π/2) V Viết phương trình dòng điện qua mạch đó? Và mạng điện ta thay cuộn dây điện trở R = 20 Ω công suất tỏa nhiệt mạch bao nhiêu? A i = 2,4cos( 100πt - π) A; P = 250W B i = 2,5cos( 100πt - π) A; P = 250W C i = 2cos( 100πt + π) A; P = 250W D i = 2,5cos( 100πt - π) A; P = 62,5W Câu 71: Mắc cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/π H mạch có dòng điện i = cos( 100πt + π/3) A Còn thay vào điện trở 50 Ω dòng điện mạch có biểu thức gì? A i = 10 cos( 100πt + 5π/6) A B i = 10 cos( 100πt + π/6) A C i = 10 cos( 100πt - 5π/6) A D i = 10 cos( 100πt + 5π/6) A Câu 72: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 1/π (H) hđt: u = 200cos(100π t + π/3) (V) Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: A i = 2cos (100 πt + π/3) (A) B i = 2cos (100 πt + π/6) (A) C i = 2cos (100 πt - π/6) (A) D i = cos (100 πt - π/3 ) (A) Câu 73: Cho dòng điện i = sin100πt (A) qua ống dây cảm có L = 1/20π(H) hđt hai đầu ống dây có dạng: A u = 20 cos(100πt + π)(V) B u = 20 cos100πt (V) C u = 20 cos(100πt + π/2)(V) D u = 20 cos(100πt – π/2)(V) Câu 75: Mạch điện xoay chiều chứa tụ điện C= F, hiệu điện xoay chiều ổn định đặt vào hai đầu mạch u = U cos( ωt + ) V Tại thời điểm t ta có u = 60 V i = A, thời điểm t ta có u = - 60 V i = - 0,5A Hãy hoàn thiện biểu thức điện áp u BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN A u = U cos( 100πt + ) V B u = U cos( 120πt + ) V C u = U cos( 50πt + ) V D u = U cos( 60πt + ) V Câu 76: Một hộp kín X chứa phần tử R tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào đầu hộp X điện áp xoay chiều có phương trình u = U cos(2πft) V, với f = 50 Hz thấy điện áp dòng điện mạch thời điểm t có giá trị i = 1A; u = 100 V, thời điểm t i = A, u = 100V Biết tần số điện áp 100Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A Hộp X chứa A Điện trở R = 100 Ω B Cuộn cảm có L = H C Tụ điện có điện dung C = F D Chứa cuộn cảm có L = H Câu 77: Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức cường độ i = I cos( ωt + π), Tính từ lúc t = , điện lượng chuyển qua mạch là: A B C D i = I0 cosωt ( -π/2 ) Câu 78: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ , với I0 > Tính từ lúc t = 0(s), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn đoạn mạch thời gian nửa chu kì dòng điện là: A B C D i= 2cos(120πt - Câu 79: Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức π )A Điện lượng chuyển qua mạch T khoảng thời gian A 3,25.10-3 c kể từ thời điểm t = B 4,03.10-3 c C 2,53.10-3 c D 3,05.10-3 C i = I0 cosωt ( -π/2 ) Câu 80: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ , với I0 > Tính từ lúc t = 0(s), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn đoạn mạch thời gian nửa chu kì dòng điện là: A B C D Câu 81: (ĐH – 2007) Trong đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch A sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện B sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện C trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện D trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện Câu 82: (ĐH – 2007) Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I 0sin100πt Trong khoảng thời gian từ đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5I0 vào thời điểm A 1/300s 2/300 s B 1/400 s 2/400 s C 1/500 s 3/500 S D 1/600 s 5/600 s π  u = U cos 100πt − ÷ 3  2.10−4 π Câu 83: (ĐH – 2009) Đặt điện áp (V) vào hai đầu tụ điện có điện dung (F) Ở thời điểm điện áp hai đầu tụ điện 150 V cường độ dòng điện mạch 4A Biểu thức cường độ dòng điện mạch A (A) B (A) C (A) D (A) π  u = U cos  100πt + ÷(V) 3  Câu 84: (ĐH – 2009) Đặt điện áp xoay chiều L= 2π vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm 100 (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm dòng điện qua cuộn cảm A C V cường độ dòng điện qua cuộn cảm 2A Biểu thức cường độ B D π u = 200 cos(100πt − ) Câu 85: (ĐH - 2010) Tại thời điểm t, điện áp 100 2V (trong u tính V, t tính s) có giá trị s 300 giảm Sau thời điểm , điện áp có giá trị BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN A −100V B C D 200 V Câu 86: (ĐH - 2010) Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch; u1, u2 u3 điện áp tức thời hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Hệ thức A B C D Câu 87: (ĐH - 2010) Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L cường độ dòng điện qua cuộn cảm A B C D Câu 88: (CD - 2010) Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? A B C D Câu 89: (CĐ - 2010) Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm A B C D u = U 2cosωt Câu 90: (ĐH - 2011) Đặt điện áp vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng A B C D Câu 91: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch phụ thuộc A Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch B Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Cách chọn gốc tính thời gian D Tính chất mạch điện Câu 92: Trong mạch xoay chiều nối tiếp dòng điện nhanh hay chậm pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch tuỳ thuộc A R C B L C C L,C ω D R,L,C ω Câu 93: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì: A Độ lệch pha uL u π/2 B uL nhanh pha uR góc π/2 C uc nhanh pha i góc π/2 D Cả A,B,C Câu 94: Một đọan mạch điện xoay chiếu gồm R,L,C cuộn dây cảm mắc nối tiếp thì: A Độ lệch pha i u π/2 B uL sớm pha u góc π/2 C uC trễ pha uR góc π/2 D Cả câu Câu 95: Một mạch RLC nối tiếp, độ lệch pha hđt hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch φ = φu – φi = - π/4: A Mạch có tính dung kháng B Mạch có tính cảm kháng C Mạch có tính trở kháng D Mạch cộng hưởng điện Câu 96: Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp Hệ số công suất cosφ = khi: A 1/Cω = Lω B P = Pmax D U = UR C R = Câu 97: Phát biểu sau không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện dung tụ điện thay đổi thỏa mãn điều kiện ω= /: A Cường độ dao động pha với hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại C Công suất tiêu thụ trung bình mạch đạt cực đại D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Câu 98: Phát biểu sau không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện dung tụ điện thay đổi thỏa mãn điều kiện ωL= 1/ ωC A Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại B Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện cuộn cảm C Tổng trở mạch đạt giá trị lớn D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Câu 99: Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A Hệ số công suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dòng điện giảm C Hiệu điện hiệu dụng tụ điện tăng D Hiệu điện hiệu dụng điện trở giảm Câu 100: Phát biểu sau không đúng? A Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta tạo hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN B Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta tạo hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta tạo hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch D Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta tạo hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Câu 101: Chọn câu trả lời A dòng điện xoay chiều dùng để mạ điện B Mạch RLC có Z = Zmin 4π2f2LC = C Sơi dây sắt căng ngang lõi sắt ống dây có dòng điện xoay chiều tần số f bị dao động cưỡng tần số f D Nhiệt lượng tỏa điện trở R có dòng điện xoay chiều chạy qua tính công thức Q = RIo2 t Câu 102: Dung kháng mạch RLC mắc nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng Muốn xảy tượng cộng hưởng điện mạch ta phải: A Tăng điện dung tụ điện B Tăng hệ số tự cảm cuộn dây C Giảm điện trở mạch D Giảm tần số dòng điện xoay chiều Câu 103: Khẳng định sau đúng? Khi hiệu điện hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha π/4 dòng điện mạch thì: A Tần số dòng điện mạch nhỏ giá trị cần xảy tượng cộng hưởng B Ttổng trở mạch hai lần thành phần điện trở R mạch C Hiệu số cảm kháng dung kháng điện trở mạch D Hiệu điện hai đầu điện trở sớm pha π/4 so với hiệu điện hai đầu tụ điện Câu 104: Một mạch điện gồm R = 60 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,4/πH tụ điện có điện dung C = 10/πF mắc nối tiếp, biết f = 50 Hz tính tổng trở mạch, độ lệch pha u i? A 60 Ω; π/4 rad B 60 Ω; π/4 rad C 60 Ω; - π/4 rad D 60 Ω; - π/4 rad Câu 105: Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở 30 Ω, L = 0,6/πH mắc nối tiếp vào tụ điện có điện dung C = (100/π)µF Điện áp hai đầu đoạn mach biến thiên điều hòa với tần số 50Hz Tổng trở đoạn mach? A 50 Ω B 40 Ω D 60 Ω D 45 Ω Câu 106: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R = 60 Ω, cuộn cảm L = 0,2/πH C =10 /8πF mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch là: u = 100 cos100πt V Tìm độ lệch pha dòng điện hiệu điện mắc vào hai đầu mạch điện? A π/4 B - π/4 C π/6 D - π/6 Câu 107: Cho đoạn mạch RC mắc nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều Biết R = 30 Ω, điện áp sau: U = 90V, U = 150V, tần số dòng điện 50Hz Hãy tìm điện dung tụ: A 50F B 50.10 F C F D Không đáp án Câu 108: Mạch RLC nối tiếp có R = 30Ω Biết i trễ pha π/3 so với u hai đầu mạch, cuộn dây có ZL= 70Ω Tổng trở Z ZC mạch là: A Z = 60 Ω; ZC =18 Ω B Z = 60 Ω; ZC =12 Ω C Z = 50 Ω; ZC =15 Ω D Z = 70 Ω; ZC =28 Ω Câu 109: Mạch RLC mắc nối tiếp hiệu điện hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos 100πt V Khi thay đổi điện dung C, người ta thấy ứng với hai giá trị C = 31,8 µF C = 10,6 µF dòng điện mạch 1A Tính hệ số tự cảm điện trở mạch? A R = 100 Ω; L = 1/πH B R = 100 Ω; L = 2/πH C R = 100 Ω; L = 2/πH D R = 100 Ω ; L = 1/πH Câu 110: Cho mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm có L = 0,318H tụ điện có điện dung thay đổi mắc nối tiếp, Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng u = 200cos 100πt V tần số f = 50Hz Khi C = 63,6 µF dòng điện lệch pha π/4 so với hiệu điện u Tính điện trỏ mạch điện A 40 Ω B 60 Ω C 50 Ω D 100 Ω Câu 111: Một cuộn dây có điện trở 40 Ω Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây dòng điện qua cuộn dây 45 Tính cảm kháng và tổng trở cuộn dây? A Z = 50 Ω; Z = 50 Ω B Z = 49 Ω; Z = 50 Ω C Z = 40 Ω; Z = 40 Ω C Z = 30 Ω; Z = 30 Ω Câu 112: Mạch RLC mắc nối tiếp có C = 10/ πF; L = 1/π H Mạch điện mắc vào dòng điện mạch xoay chiều có f thay đổi Tìm f để dòng điện mạch đạt giá trị cực đại? A 100 Hz B 60 Hz C 50Hz D 120 Hz Câu 113: Mạch RLC mắc nối tiếp có U = 50 V, điện trở R = 40 Ω, C = 10/π F, biết tần số mạch 50 Hz cường độ dòng điện 1A Tìm cảm kháng đó? A 70 130 Ω B 100 Ω C 60 Ω; 140 Ω D đáp án BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 114: Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R = 30 Ω, L = 0,4/π H, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều có giá trị 50 V cường độ dòng điện mạch 1A Tính tần số dòng điện mạch? A 100 Hz B 50 Hz C 40 Hz D 60Hz Câu 115: Mạch RLC mắc nối tiếp đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều U = 50 V cường độ dòng điện mạch 2A biết độ lệch pha u i π/6 tìm giá trị điện trở mạch điện? A 12,5 Ω B 12,5 Ω C 12,5 Ω D 125 Ω Câu 116: Mạch RLC mắc nối tiếp có L thay đổi mắc vào mạch điện 200V - 50 Hz Khi tượng cộng hưởng xảy công suất mạch 100W Tìm điện trở mạch? A 300 Ω B 400 Ω C 500 Ω D 600W Câu 117: Mạch RLC mắc nối tiếp có C thay đổi được mắc vào mạng điện 50 V - 50 Hz, R = 100 Ω, Z = 50 Ω, tìm C để công suất mạch đạt cực đại? A C = 10/2πF B C = 510/πF C C = 10/5πF D Không có đáp án Câu 118: Điện trở R = 30Ω cuộn dây mắc nối tiếp với Khi đặt hđt không đổi 24V vào hai đầu mạch dòng điện qua 0,6A Khi đặt hđt xoay chiều có f = 50Hz vào hai đầu mạch i lệch pha 450 so với hđt Tính điện trở r L cuộn dây A r = 11Ω; L = 0,17H B r = 13Ω; L = 0,27H C r = 10Ω; L = 0,127H D r = 10Ω; L = 0,87H Câu 119: Khi mắc cuộn dây vào hđt xoay chiều 12V, 50Hz dòng điện qua cuộn dây 0,3A lệch pha so với hđt hai đầu cuộn dây 600 Tổng trở, điện trở độ tự cảm cuộn dây là: A Z = 30Ω;R =10Ω;L = 0,2H B Z = 40Ω;R = 20Ω;L = 0,11H C Z = 50Ω;R =30Ω;L = 0,51H D Z = 48Ω;R = 27Ω;L = 0,31H Câu 120: Mạch gồm R,C nối tiếp: R = 100Ω, tụ điện dung C.Biết f = 50 Hz, tổng trở đoạn mạch Z = 100 Ω Điện dung C bằng: A C = 10-4/ 2π(F) B C = 10-4/π(F) C C = 2.10-4/π(F) D C = 10-4/4π(F) -4 Câu 121: Mạch gồm cuộn cảm có L = 1/2π(H) tụ điện có C =10 /3π(F) Biết f = 50Hz Tổng trở đoạn mạch là: A -250Ω B 250Ω C -350Ω D 350Ω Câu 122: Mạch gồm phần tử R,L,C nối tiếp Hđt hai đầu mạch dòng điện mạch u = 50 sin 100πt (V) i = 2 cos (100πt - π/2) (A) Hai phần tử phần tử: A R,C B R,L C L,C D Cả câu sai Câu 123: Giữa hai tụ điện có điện áp xoay chiều 220V - 50Hz Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5A Để dòng điện qua tụ điện có cường độ A tần số dòng điện bao nhiêu? A 25 Hz B 100Hz C 300Hz D 500Hz Câu 124: Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Biết U0L = U0C/2 So với hđt u hai đầu đoạn mạch, cường độ dòng điện i qua mạch sẽ: A pha B sớm pha C trễ pha D vuông pha Câu 125: Mạch R,L,C đặt vào hđt xoay chiều tần số 50Hz hđt lệch pha 600 so với dòng điện mạch Đoạn mạch là: A R nối tiếp L B R nối tiếp C C L nối tiếp C D RLC nối tiếp Câu 126: Trong đọan mạch R,L,C mắc nối tiếp, gọi U0R ,U0L, U0C hiệu điện cực đại hai đầu điện trở, cuộn dây, tụ điện Biết 2U0R = U0L = 2U0C Xác định độ lệch pha cường độ dòng điện hiệu điện A u sớm pha i góc π/4 B u trễ pha i góc π/4 C u sớm pha i góc π/3 D u sớm pha i góc π/3 Câu 127: Một cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C vào nguồn điện có hiệu điện u = U cos2πt V Ta đo hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện hai đầu mạch điện nhau: U = U = U Khi góc lệch pha hiệu điện tức thời u u có giá trị là? A π/6 rad B π/3 rad C π/2 rad D 2π/3 rad Câu 128: Mạch RC mắc nối tiếp vào hđt xoay chiều có U = 120V Hđt hai đầu tụ 60V Góc lệch pha u hai đầu mạch so với i là: A π/6 rad B - π/6 rad C π/2 rad D - π/2 rad Câu 129: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/πH tụ điện có điện dung C = 10 /2πF mắc nối tiếp hai điểm có hiệu điện u = 200 cos 100πt V Tính công suất mạch A 200W B 100 W C 200 W D 100W BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 130: Đặt vào cuộn dây có điện thở r độ tự cảm L hđt u = U o cos 100πt (V) Dòng điện qua cuộn dây 10A trễ pha π/3 so với u Biết công suất tiêu hao cuộn dây P = 200W Giá trị Uo bằng: 2 A 20 V B 40 V C 40 V D 80 V Câu 131: Điện trở R = 36Ω nối tiếp với cuộn dây cảm có L = 153mH mắc vào mạng điện 120V, 50Hz Ta có: A UR = 52V UL =86V B UR = 62V UL =58V C UR = 72V UL = 96V D UR = 46V UL =74V Câu 132: Một đoạn mạch xoay chiều gồm phần tử R,L,C mắc nối tiếp Hđt hai đầu mạch dòng điện mạch có 2 biểu thứ C u = 200 cos(100πt - π/4) (V), i = 10 cos(100πt - π/2) (A) Hai phần tử phần tử: A R,C B R,L C L,C D Cả câu sai Câu 133: Điện trở R = 150Ω tụ điện có C = 10 -3/3π(F) mắc nối tiếp vào mạng điện U = 150V, f = 50Hz Hđt hai đầu R C là: A UR = 65,7V UL = 120V B UR = 67,5V UL = 200V C UR = 67,5V UL = 150,9V D Một giá trị khác Câu 134: Chọn câu trả lời sai Trong mạch xoay chiều R,L,C nối tiếp, giảm tần số hđt xoay chiều áp vào đầu mạch A ZC tăng, ZL giảm B Z tăng giảm C Vì R không đổi nên công suất không đổi D Nếu ZL = ZC có cộng hưởng Câu 135: Mạch RLC nối tiếp Cho U = 200V; R = 40 Ω; L = 0,5/π(H); C = 10-3/9π(F); f = 50Hz Cường độ hiệu dụng mạch là: A 2A B 2,5A C 4A D 5A Câu 136: Một đèn ống hoạt động bình thường dòng điện qua đèn có cường độ 0,8A hiệu điện hai đầu đèn 50V Để sử dụng đèn với mạng điện xoay chiều 120V - 50Hz, người ta mắc nối tiếp với cuộn cảm có điện trở 12,5Ω (còn gọi chấn lưu) Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây nhận giá trị sau đây: A U = 144,5V B U = 104,4V C U = 100V D U = 140,8V Câu 137: Mạch RLC nối tiếp: R = 70,4Ω; L = 0,487H C = 31,8μF Biết I = 0,4A; f = 50Hz Hđt hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là: A U = 15,2V B U = 25,2V C U = 35,2V D U = 45,2V Câu 139: Đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây có r Biết R = 80Ω, r = 20Ω, L = 2/π(H), tụ C thay đổi Hđt u = 120 100πt(V) C nhận giá trị cường dòng điện chậm pha u góc π/4? Cường độ dòng điện bao nhiêu? A C = 10-4/π(F); I = 0,6 sin A B C =10-4/4π(F); I = A C C =2.10-4/π(F); I = 0,6A D C = 3.10-4/π(F); I = A Câu 140: Mạch gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện nối tiếp Biết hđt hiệu dụng UR = 120V, UC = 100V, UL = 50V Nếu mắc thêm tụ điện có điện dung giá trị song song với tụ điện nói hđt điện trở bao nhiêu? Coi hđt hai đầu mạch không đổi A 120 V B 130V C 140V D 150V Câu 141: Đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây có r Biết R = 80Ω, r = 20Ω; L = 2/π(H), C biến đổi Hiệu điện u = 120 cos100πt (V) Điện dung C nhận giá trị sau cường độ dòng điện chậm pha u góc 450? Cường độ dòng điện bao nhiêu? A C = 10-4/π(F); I = 0,6 B C = 10-4/4π(F); I = (A) (A) C C = 2.10-4/π(F); I = 0,6(A) D C = 3.10-4/2π(F); I = (A) Câu 142: Đoạn mạch r,R,L,C mắc nối tiếp Trong r = 60Ω, C = 10-3/5π(F); L thay đổi Đặt vào hai đầu mạch hđt xoay chiều ổn định u =100 cos100πt (V) Khi cường độ dòng điện qua L có dạng i = cảm cuộn dây L là: A R = 100Ω; L = 1/2π(H) B R = 40Ω; L = 1/2π(H) C R = 80Ω; L = 2/π(H) cos100πt (A) Điện trở R độ tự D R = 80Ω; L = 1/2π(H) BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 10 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN 60 V Dòng điện mạch lệch pha π /6 so với u lệch pha π /3 so với ud Hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị A 60 (V) B 120 (V) C 90 (V) D 60 (V) Câu 1105: Cho đoạn mạch RLC, hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều có hiệu điện xoay chiều π  u = 50 2cos 100π t + ÷(V ) L= H 2  10π , tụ điện có điện dung Cuộn dây có điện trở r=10Ω độ tự cảm thay đổi Khi điện dung tụ điện C cường độ dòng hiệu dụng dòng điện mạch đạt giá trị cực đại 1A Giá trị R C1 A B C D π  u = 120 2cos  100π t + ÷(V ) 3  Câu 1106: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây C= 103 µF 2π mắc nối tiếp Biết hiệu điện hiệu dụng cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung cuộn dây L tụ C nửa điện trở R Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 720W B 180W C 360W D 560W Câu 1107: Phần ứng máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống Từ thông qua vòng dây có giá trị cực đại 2mWb biến thiên điều hòa với tần số 50Hz Suất điện động máy phát có giá trị hiệu dụng A E = 88,86 V B E = 125,66 V C E = 12566 V D E = 88858 V Câu 1108: Đoạn mạch AM chứa cuộn dây có điện trở hoạt động R 1=50Ω cảm kháng ZL1=50Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch MB gồm tụ điện có dung kháng Z C mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở hoạt động R 2=100Ω cảm kháng ZL2=200Ω Để UAB=UAM+UMB ZC A 100Ω B 50Ω C 50 Ω D 200Ω i = c os(100 π t − π / 2)( A ) Câu 1109: Dòng điện xoay chiều có biểu thức chạy qua dây dẫn Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn khoảng thời gian từ t1=0 đến t2=0,75s A B C D Câu 1110: Đoạn mạch AM gồm điện trở R, tụ điện C mắc nối tiếp Đoạn mạch MB hộp kín X gồm ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào AB điện áp xoay chiều có U AB=250V UAM=150V UMB=200V Hộp kín X A điện trở B cuộn dây không cảm C tụ điện D cuộn cảm π u = 220 cos(ωt − )(V ) Câu 1111: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh điện áp π i = 2 cos(ω t + ) ( A) cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 440W B 440 W C 220 W D 220W π u = U cos(ω t − ) Biểu thức Câu 1112: Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung C điện áp xoay chiều dòng điện qua tụ là: A B C D Câu 1113: Một bàn 200V – 800W, có độ tự cảm nhỏ không đáng kể, mắc vào hiệu điện xoay chiều u = 200 cos100π t (V ) Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua bàn có dạng BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 111 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN A B C D Câu 1114: Cho đoạn mạch gồm hai phần tử X, Y mắc nối tiếp Trong X, Y R, L C Cho biết điện áp hai đầu đoạn mạch u = 200 cos100 π t(V) i = 2 cos(100 π t - π /6)(A) Cho biết X, Y phần tử tính giá trị phần tử đó? 100 A R = 50 Ω L = π H B R = 50 Ω C = π µ F C R = 50 Ω L = 2π H D R = 50 Ω L = π H Câu 1115: Đặt điện áp xoay chiều u=220 cos (100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R=50Ω, cuộn cảm ZL=100 Ω, tụ điện có ZC=50 Ω mắc nối tiếp Trong chu kì, khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch thực công âm là: A 12,5ms B 17,5ms C 15ms D 5ms Câu 1116: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? A B C D Câu 1117: Cho mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp Tần số hiệu điện thay đổi Khi tần số f1 4f1 công suất mạch 80% công suất cực đại mà mạch đạt Khi f = 3.f hệ số công suất A 0,47 B 0,8 C 0,96 D 0,53 Câu 1118: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở R, cuộn cảm có cảm kháng ZL tụ điện có dung kháng ZC = 2ZL Vào thời điểm hiệu điện điện trở tụ điện có giá trị tức thời tương ứng 40V 30V hiệu điện hai đầu mạch điện là: A 50V B 85V C 25V D 55V Câu 1119: Công suất truyền trạm phát điện 220kW Hiệu số công tơ điện trạm phát trạm thu sau ngày đêm lệch 480kWh Hiệu suất tải điện là: A 70% B 80% C 91% D 95% Câu 1120: Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha hiệu điện U d hai đầu cuộn dây dòng điện π /3 Gọi hiệu điện hai đầu tụ điện U C, ta có UC = Ud Hệ số công suất mạch điện bằng: A 0,87 B 0,5 C 0,25 D 0,707 Câu 1121: Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484V Bỏ qua hao phí máy Số vòng dây cuộn thứ cấp là: A 1100vòng B 2000vòng C 2200 vòng D 2500 vòng Câu 1122: Một máy biến có hiệu suất xấp xỉ 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến A làm giảm tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần B làm tăng tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần C máy hạ D máy tăng Câu 1123: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây tụ điện Khi đặt hiệu điện u = U 0cos(ωt - π/6) lên hai đầu A B dòng điện mạch có biểu thức i = I0cos(ωt + π/3) Đoạn mạch AB chứa A tụ điện B cuộn dây có điện trở C cuộn dây cảm D điện trở BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 112 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 1124: Trong học thực hành, học sinh mắc nối tiếp quạt điện xoay chiều với điện trở R mắc hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V Biết quạt điện có giá trị định mức: 220V– 88 W hoạt động công suất định mức độ lệch pha điện áp hai đầu quạt cường độ dòng điện qua φ, với cosφ = 0,8 Để quạt điện chạy công suất định mức R A 361 Ω B 180 Ω C 267 Ω D 354 Ω 10 −3 0,1 Câu 1125: Một mạch điện gồm R = 10 Ω , cuộn dây cảm có L = π H tụ điện có điện dung C = 2π F mắc nối tiếp Dòng điện xoay chiều mạch có biểu thức: i = cos(100 π t)(A) Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức A u = 20cos(100 π t - π /4)(V) B u = 20cos(100 π t + π /4)(V) C u = 20cos(100 π t)(V) D u = 20 cos(100 π t – 0,4)(V) Câu 1126: Một điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu điện trở Giữ nguyên giá trị hiệu dụng, thay đổi tần số hiệu điện Công suất toả nhiệt điện trở A tỉ lệ thuận với tần số B tỉ lệ thuận với bình phương tần số C tỉ lệ ngịch với tần số D không phụ thuộc vào tần số Câu 1127: Phát biểu sau nói đặc điểm cuộn dây cảm ? A Cuộn dây cảm cho dòng điện xoay chiều qua nên tính cản trở dòng điện xoay chiều B Cuộn dây cảm có cản trở dòng điện xoay chiều, dòng điện xoay chiều có tần số lớn bị cản trở C Cuộn dây cảm có cản trở dòng điện xoay chiều, dòng điện xoay chiều có tần số lớn bị cản trở nhiều D Cuộn dây cảm cho dòng điện chiều qua không cho dòng điện xoay chiều qua Câu 1128: Bằng đường dây truyền tải điện pha, điện từ nhà máy phát điện truyền tới nơi tiêu thụ khu chung cư Người ta thấy tăng điện áp từ nhà máy từ U lên 2U số hộ dân có đủ điện tiêu thụ tăng từ 80 đến 95 hộ Biết có hao phí đường dây đáng kể, hộ dân tiêu thụ điện Nếu thay dây truyền tải dây siêu dẫn số hộ dân có đủ điện dùng bao nhiêu? Biết công suất nơi truyền không đổi A 100 B 165 C 160 D 195 Câu 1129: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos ωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện Nếu điện dung tụ điện không đổi dung kháng tụ điện A lớn tần số điện áp lớn B nhỏ tần số điện áp lớn C nhỏ tần số điện áp nhỏ D không phụ thuộc tần số điện áp Câu 1130: Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch điện áp u = U 0cos ω t (V) Điều chỉnh C = C1 công suất mạch đạt giá trị cực đại P max = 400W Điều chỉnh C = C2 hệ số công suất mạch Công suất mạch A 200W B W C 300W D 150 Câu 1131: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rôto quay với tốc độ 375 vòng/phút Tần số suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo 50 Hz Số cặp cực rôto A B C 12 D 16 Câu 1132: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết độ tự cảm điện dung giữ không đổi Điều chỉnh trị số điện trở để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Khi hệ số công suất đoạn mạch A 0,85 B 0,5 C 0,5 D Câu 1133: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm cuộn cảm L, nối tiếp với biến trở R Hiệu điện hai đầu mạch UAB ổn định, tần số f Ta thấy có giá trị biến trở R R2 làm độ lệch pha tương ứng uAB với BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 113 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN dòng điện qua mạch ϕ1 ϕ2 Cho biết ϕ1 + ϕ2 = Độ tự cảm L cuộn dây xác định biểu thức: R1 − R2 R1.R2 R1 + R2 R1 R2 A L = 2π f B L = 2π f C L = 2π f D L = 2π f Câu 1134: Đặt điện áp u = 220 cos100π t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L, đoạn MB có tụ điện C Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM điện áp hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng 2π lệch pha Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM A V B V C 110 V D 220 V Câu 1135: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A 630 V B 70 V C 105 V D Câu 1136: Đoạn mạch R, L C nối tiếp đặt điện áp xoay chiều, tần số thay đổi Khi điều π π − chỉnh tần số dòng điện f1 f2 pha ban đầu dòng điện qua mạch cường độ dòng điện hiệu dụng không thay đổi Hệ số công suất mạch tần số dòng điện f1 A B C D Câu 1137: Một mạch tiêu thụ điện cuộn dây có điện trở , tiêu thụ công suất P=320W với hệ số công suất cosϕ=0,8 Điện đưa từ máy phát điện xoay chiều pha nhờ dây dẫn có điện trở Điện áp hiệu dụng đầu đường dây nơi máy phát A 240V B 220 V C 200V D 230V Câu 1138: Đặt điện áp xoay chiều có tần số thay đổi vào hai đầu mạch RLC Điều chỉnh để mạch xảy tượng cộng hưởng, đó: A Điện áp hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại B Công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại C Điện áp hai tụ đạt cực đại D Cường độ dòng điện vuông pha với điện áp hai đầu mạch Câu 1139: Phát biểu nói máy phát điện xoay chiều pha A Máy phát điện xoay chiều pha hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ B Máy phát điện xoay chiều pha biến điện thành ngược lại C Máy phát điện xoay chiều pha tạo dòng điện không đổi D Máy phát điện xoay chiều pha hoạt động nhờ vào việc sử dụng từ trường quay Câu 1140: Động điện tiêu thụ công suất 10kW cung cấp cho bên lượng 9kJ 1s Dòng điện qua động 10A Điện trở cuộn dây động A 10 Ω B 90 Ω C Ω D 100 Ω ω2 ≠ u = U cos ω t LC Hệ số Câu 1141: Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp, AB Chỉ có R thay đổi công suất mạch , tăng R A hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R tăng B tổng trở mạch giảm C hệ số công suất mạch giảm D công suất toàn mạch tăng BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 114 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 1142: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều u = U 0cosωt dòng π điện mạch i = I0cos(ωt + ) Đoạn mạch điện có A ZL > ZC B ZL < ZC C ZL = R D ZL = ZC Câu 1143: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện Nếu điện dung tụ điện không đổi dung kháng tụ điện: A Nhỏ tần số dòng điện lớn B Nhỏ tần số dòng điện nhỏ C Không phụ thuộc vào tần số dòng điện D Lớn tần số dòng điện lớn Câu 1144: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm ( 2L > CR ) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định u = U 2cos2πft (V) Khi tần số dòng điện xoay chiều mạch có giá trị f1 = 30 Hz f = 40 Hz điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị không đổi Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại tần số dòng điện A B 50 Hz C D 48 Hz 0, H π Câu 1145: Cho cuộn dây có điện trở 40 Ω độ tự cảm Đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có biểu thức u = U 0cos(100πt – π/2) V Tại thời điểm t = 0,1 s cường độ dòng điện mạch có giá trị −2, 75 A Biên độ điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu cuộn dây A V B 220 V C V D V Câu 1146: Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở không đáng kể Nối hai cực máy phát với đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với điện trở Khi rôto máy phát điện quay với tốc độ góc 3n vòng/s dòng điện mạch có cường độ hiệu dụng A hệ số công suất đoạn mạch 0,5 Hỏi rôto máy quay với tốc độ góc n vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị A B C D Câu 1147: Một khung dây dẫn quay quanh trục xx’ với tốc độ 150 vòng/phút từ trường có ur cảm ứng từ B vuông góc với trục quay xx’ khung Ở thời điểm từ thông gửi qua khung dây Wb suất điện động cảm ứng khung dây 15π V Từ thông cực đại gửi qua khung dây A Wb B π Wb C 4,5 Wb D Wb Câu 1148: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn AN NB mắc nối tiếp, đoạn AN gồm biến trở R cuộn cảm có độ tự cảm L= H π , đoạn NB có tụ điện với điện dung C không đổi Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều có biểu thức u AB = 100 2cos100πt (V) Vôn kế có điện trở lớn mắc vào hai đầu đoạn AN Để số vôn kế không đổi với giá trị biến trở R điện dung C tụ điện có giá trị A B C D Câu 1149: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch i1 = I0 cos ( 100πt + 7π /12 ) A Nếu nối tắt tụ điện C cường độ dòng ) Biểu thức điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch điện qua đoạn mạch ( A B C D Câu 1150: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = U 2cosωt, tần số góc ω biến đổi Khi ω = ω1 = 40π (rad / s) ω = ω2 = 360π (rad / s) cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch điện có giá trị Để cường độ dòng điện mạch đạt giá trị lớn tần số góc ω A 110 π (rad/s) B 200 π (rad/s) C 120 π (rad/s) D 100 π (rad/s) i = I cos 100πt − π /12 A BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 115 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 1151: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U cos ( 120πt + π /3) V vào hai đầu đoạn mạch gồm 104 L= H C= µF 24π 3π nối tiếp với tụ điện có điện dung cuộn cảm có độ tự cảm Tại thời điểm điện áp hai đầu mạch 40 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm 1A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm A B C D Câu 1152: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz có giá trị hiệu dụng U = 220 V vào hai đầu đoạn H π , mạch RLC nối tiếp Cuộn dây cảm có độ tự cảm L = điện trở có giá trị R = 100 Ω , tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt giá trị cực đại Imax Giá trị C Imax A B C D Câu 1153: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm có ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) điện U UR = C= 2Lω2 Hệ thức liên hệ đại lượng áp xoay chiều có biểu thức u = U cos ω t Cho biết R, L ω A B C D Câu 1154: Cho mạch điện gồm ba phần tử mắc nối thứ tự R, C, L Trong cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở có giá trị R = 100 Ω tụ điện có điện dung C không đổi Đặt vào L1 hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz Thay đổi L người ta thấy L = L L = L2 = công suất tiêu thụ đoạn mạch cường độ dòng điện tức thời lệch pha góc 2π/3 Giá trị L1 điện dung C A B C D Câu 1155: Đặt điện áp xoay chiều u=U 2cosωt vào hai đầu đoạn mạch nối thứ tự: biến trở R, cuộn cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C=C điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở không phụ thuộc vào giá trị R; C=C điện áp hai đầu đoạn mạch chứa L R không phụ thuộc R Hệ thức là: A C =2C B C = 2C1 C C =0,5C D C =C 2 2 Câu 1156: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos 2πft (V) ( U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp (các giá trị R, L C thỏa mãn điều kiện: CR > 2L ) Thay đổi f đến giá trị f f thấy điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị Khi f = f điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại Hệ thức sau đúng? A B C D Câu 1157: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U 0cos(ωt) V vào hai đầu mạch RLC với U 0, R, L, ω không thay đổi Thay đổi C ta nhận thấy với giá trị cường độ hiệu dụng I tồn giá trị C thoả mãn Giá trị I phải thoả mãn điều kiện A B C D I ≤ Imax Câu 1158: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Gọi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện, hai đầu điện U ,U trở hệ số công suất đoạn mạch biến trở có giá trị R C1 R1 cos ϕ1 ; biến trở BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 116 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN 9U C1 = 16 U C2 có giá trị R giá trị tương ứng nói U C , U R cos ϕ Biết 16 U R1 = U R Giá trị cos ϕ1 cos ϕ A 0,49 0,78 B 0,74 0,89 C 0,49 0,87 D 0,94 0,78 Câu 1159: Trong máy tăng áp lí tưởng, giữ nguyên điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp tăng số vòng dây hai cuộn sơ cấp thứ cấp lên lượng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A tăng lên B giảm C không đổi D tăng lên giảm π u = U cos(ωt + )( V) L= (H) 2π Câu 1160: Đặt điện áp vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm mạch có dòng điện Tại thời điểm t1 , điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị 50 V điện mạch A C A Tại thời điểm t , giá trị nói 50 V A Cường độ dòng B D Câu 1161: Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình tròn quay xung quanh trục đối xứng ( ∆) nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có vectơ cảm ứng từ vuông góc v ới (∆) Tại thời điểm t, từ thông qua diện tích khung dây suất điện động cảm ứng xuất khung dây có độ lớn 11 11 (Wb) (Wb) 12π 110 (V) Từ thông cực đại qua diện tích khung dây 6π Tần số suất điện động cảm ứng xuất khung dây A 60Hz B 50Hz C 120Hz D 100Hz Câu 1162: Đặt điện áp u = U 2cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Khi R = R1 R = R công suất tiêu thụ đoạn mạch R = 8R1 Hệ số công suất đoạn mạch ứng với giá trị R1 R A B C D Câu 1163: Đặt điện áp u = U cos2πft ( U không đổi; f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp giá trị R, L C thay đổi Ban đầu, đoạn mạch này, dung kháng nhỏ cảm kháng Để xảy tượng cộng hưởng đoạn mạch này, ta A tăng C, giữ nguyên R, L f B giảm f, giữ nguyên R, L C C tăng L, giữ nguyên R, C f D giảm R, giữ nguyên L, C f Câu 1164: Cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u = 250 cos 100πt (V) cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây 5A i lệch pha so với u góc 60 Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch 3A điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X Công suất tiêu thụ đoạn mạch X A 300 W B W C W D 200 W π u = U cos(100πt − )( V) Câu 1165: Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 40Ω 0,4 L= H π , mắc nối tiếp Ở thời điểm t = 0,1s dòng điện mạch có cường độ cuộn cảm có độ tự cảm i = −2,75 (A) Giá trị U BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 117 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN A 220V B 220 V C 110 V D 110 V Câu 1166: Cho mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm L, tụ điện có điện dung C Chọn A Điện áp tức thời hai đầu L cường độ dòng điện tức thời mạch đạt cực đại lúc B Điện áp tức thời hai đầu C cường độ dòng điện tức thời mạch đạt cực đại lúc C Điện áp tức thời hai đầu mạch cường độ dòng điện tức thời mạch đạt cực đại lúc D Điện áp tức thời hai đầu R cường độ dòng điện tức thời mạch đạt cực đại lúc Câu 1167: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + ϕ) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L, tụ điện C điện trở R mắc nối tiếp Ban đầu mạch có tính dung kháng Cách sau làm mạch xảy tượng cộng hưởng điện? A Giảm L B Giảm C C Tăng ω D Tăng R Câu 1168: Mắc nối tiếp điện trở R với cuộn dây có độ tự cảm L mắc vào nguồn xoay chiều Dùng vôn kế có điện trở lớn đo hiệu điện hai đầu cuộn cảm, hai đầu điện trở đoạn mạch giá trị tương ứng 100 V, 100 V 173,2 V Hệ số công suất cuộn cảm A B 0,866 C 0,5 D 0,707 Câu 1169: Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi f1 = 60 Hz f = 120 Hz cosϕ = Ở tần số , hệ số công suất đạt cực đại Ở tần số , hệ số công suất nhận giá f = 90 Hz cosϕ = 0, 707 trị Ở tần số , hệ số công suất mạch A 0,874 B 0,486 C 0,625 D 0,781 ϕ Câu 1170: Chọn câu trả lời sai nói ý nghĩa hệ số công suất cos ? A Hệ số công suất lớn công suất tiêu thụ mạch lớn B Hệ số công suất lớn công suất hao phí mạch lớn C Để tăng hiệu sử dụng điện năng, ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất ϕ ≥ D Công suất thiết bị điện thường phải có cos 0,85 Câu 1171: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp hiệu điện u = U sin(ωt + ϕ )(V ) , dòng điện chạy qua cuộn dây i = I sin(ωt + π 4)( A) , đồng thời hiệu điện hiệu dụng R đạt cực đại Giá trị ϕ A B C D Câu 1172: Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp sớm pha cường độ dòng điện tức thời mạch đoạn mạch chứa : A L, C B R, L C R, L, C D R, C Câu 1173: Cho máy biến áp lý tưởng, cuộn sơ cấp có N vòng dây, cuộn thứ cấp có N vòng dây Nếu quấn thêm vào cuộn sơ cấp 25 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp không đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp giảm 100 /13 (%) Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 25 vòng muốn điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn không đổi phải giảm điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 100 / (%) Hệ số máy biến áp k = N1/ N2 A 6,5 B C 13 D 12 Câu 1174: Một ampe kế có điện trở không đáng kể mắc vào mạch để đo giá trịhiệu dụng dòng điện mạch điện hình Khi khóa K đóng, ampe kế I1=1A Khi khóa K ngắt ampe kế bao nhiêu? Điốt lý tưởng, R điện trở BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 118 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN A (A) B 0,5 (A) C (A) D Câu 1175: Chọn câu trả lời Sai: Trong đời sống kỹ thuật, dòng điện xoay chiều sử dụng rộng rãi dòng điện chiều A dòng điện xoay chiều có tính ứng dụng dòng điện chiều B dòng điện xoay chiều truyền tải xa nhờ máy biến C dòng điện xoay chiều dễ tạo công suất lớn D dòng điện xoay chiều chỉnh lưu để có dòng điện chiều Câu 1176: Mạch RLC nối tiếp có tính dung kháng Nếu ta tăng tần số dòng điện hệ số công suất mạch: A tăng B Giảm C ban đầu tăng, sau giảm D Ban đầu giảm, sau tăng Câu 1177: Điện trạm phát điện truyền điện áp kV hiệu suất trình truyền tải điện 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải điện lên đến 95% ta phải A tăng điện áp truyền lên đến kV B giảm điện áp truyền xuống kV C tăng điện áp truyền lên đến kV D giảm điện áp truyền xuống 0,5 kV Câu 1178: Một máy hạ áp lí tưởng có điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp ổn định Nếu ta tăng số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp lên số vòng điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở A Tăng B Giảm C Không đổi D Tăng hay giảm phụ thuộc số vòng dây quấn thêm Câu 1179: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện so với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào A cường độ dòng điện hiệu dụng mạch B điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C đặc tính mạch điện tần số dòng điện xoay chiều D cách chọn gốc thời gian để tính pha ban đầu Câu 1180: Mắc nối tiếp cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi với điện trở R tụ điện C đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp ổn định : u = U 0cosωt Khi L = L1 = 1/ π H cường độ hiệu dụng chạy mạch có giá trị cực đại, lúc công suất tiêu thụ mạch điện P = 100W Khi L = L2 = 2/ π H điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại 200V Giá trị ω : A 100 π rad/s B 75 π rad/s C 150 π rad/s D 200π rad/s π Câu 1181: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2,0.sin(100 t)A chạy qua dây dẫn Trong 5,0ms kể từ thời điểm t = 0, số êlectron chuyển qua tiết điện thẳng dây dẫn A 3,98.1016 B 1,19.1017 C 7,96.1016 D 1,59.1017 Câu 1182: Vì khác biệt mà tên gọi động điện ba pha gắn liền với cụm từ "không đồng " ? A Rôto quay chậm từ trường cuộn dây stato gây B Khi hoạt động, rôto quay stato đứng yên C Dòng điện sinh rôto chống lại biến thiên dòng điện chạy stato D Stato có ba cuộn dây rôto có lòng sóc Câu 1183: Giá trị trung bình đại lượng có ý nghĩa vật lý điện xoay chiều điện chiều ? A Công suất B Hiệu điện C Suất điện động D Cường độ dòng điện Câu 1184: Thay đổi tần số f (giữ nguyên giá trị hiệu dụng) điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp thấy: f = 30,0Hz f =120Hz , điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở Để xảy cộng hưởng mạch tần số phải A 150Hz B 90,0Hz C 24,0Hz D 60,0Hz BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 119 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 1185: Điện truyền từ trạm phát đến tải tiêu thụ đường dây pha Để giảm hao phí đường dây từ 25% xuống 1% cần tăng điện áp truyền tải trạm phát lên lần? Biết rằng, công suất truyền đến tải tiêu tiêu thụ không đổi; hệ số công suất A 4,35 B 4,15 C 5,00 D 5,15 Câu 1186: Điều sau sai nói máy phát điện xoay chiều ba pha ? A Rôto phần cảm, thường làm nam châm điện B Rôto có ba cặp cực, cặp cực ứng với pha hệ thống ba pha C Stato phần ứng gồm ba cuộn dây giống đặt lệch 120o vành tròn D Mỗi cuộn dây stato tạo suất điện động xoay chiều pha Câu 1187: Trong thực hành học sinh dùng vôn kế lý tưởng để đo điện áp hai đầu điện trở R điện áp hai đầu tụ điện C đoạn mạch R, C nối tiếp Kết qua đo: U R = 14,0 ± 1,0 (V); UC = 48,0 ± 1,0 (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RC A 50 ± 2,0 V B 50 ± 1,2 V C 50 ± 1,0 V D 50 ± 1,4 V Câu 1188: Một đoạn mạch gồm điện trở R = 100Ω tụ điện có điện dung C = 100μF Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = Uo.cos(100t)V, t tính giây Đồ thị biểu diễn quan hệ toán học điện áp hai đầu tụ điện uC điện áp hai đầu điện trở uR hệ toạ độ vuông góc OuRuC có dạng A đường tròn B đường elip, tâm sai e = −1/ π C hình sin D đoạn thẳng, hệ số góc k = – Câu 1189: Điều sau sai nói động không đồng ba pha ? A Động hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ B Tốc độ quay khung dây nhỏ tốc độ góc từ trường quay C Động không đồng ba pha biến đổi điện thành D Chu kì quay khung dây nhỏ chu kì quay từ trường quay Câu 1190: Đặt điện áp u = 220 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở R, đoạn MB có tụ điện C Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM điện áp hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng lệch pha 2π/3 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM A 220 V B 220 V C 110 V D V Câu 1191: Cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua dây dẫn có biểu thức i = 2cos(120π.t) A (t tính s) Trong khoảng thời gian 5/12 chu kì tính từ lúc t = 0, điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn A 3,65.10-3 C B 2,65.10-3 C C 2,56.10-3 C D 1,50.10-3 C Câu 1192: Chọn phát biểu sai nói đoạn mạch xoay chiều có tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp A Điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha so với cường độ dòng điện góc π/2 B Tổng trở đoạn mạch tổng cảm kháng cuộn cảm dung kháng tụ điện C Đoạn mạch không tiêu thụ điện D Hệ số công suất đoạn mạch Câu 1193: Phát biểu sau không đúng? Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa tụ điện có đặc điểm A không bị tiêu hao điện tỏa nhiệt B không sinh điện từ trường C biến thiên tần số với điện áp D “đi qua” tụ điện Câu 1194: Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha đối xứng theo hình tam giác, phát biểu sau không đúng? A Công suất ba pha ba lần công suất pha B Công suất tiêu thụ pha C Điện áp hai đầu pha điện áp hai dây pha D Dòng điện pha dòng điện dây pha BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 120 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 1195: Trong trình truyền tải điện xa, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện áp dụng rộng rãi A tăng tiết diện dây dẫn B giảm chiều dài dây dẫn truyền tải C chọn dây có điện trở suất nhỏ D tăng điện áp đầu đường dây truyền tải Câu 1196: Máy phát điện xoay chiều pha có rô to quay với tốc độ n vòng/s, A có stato gồm nam châm, phát dòng điện xoay chiều có tần số f = p Hz B rôto gồm cặp cực từ, phát dòng điện xoay chiều có tần số f = np Hz C có stato gồm p cặp cuộn dây, phát dòng điện xoay chiều có tần số f = np Hz D rôto gồm p cặp cực từ, phát dòng điện xoay chiều có tần số f = np Hz Câu 1197: Phát biểu sau không đúng: Từ trường quay tạo A dòng điện xoay chiều ba pha B nam châm chữ U quay xung quanh trục đối xứng cố định C dòng điện xoay chiều pha D dòng điện chiều qua ba cuộn dây đặt stato lệch 1200 Câu 1198: Biện pháp sau không góp phần làm tăng hiệu suất máy biến áp ? A Dùng lõi thép gồm nhiều thép mỏng ghép cách điện B Ghép thép song song với mặt phẳng chứa đường sức C Dùng dây có điện trở suất nhỏ để máy biến áp D Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ Câu 1199: Điều khẳng định sau nói máy biến áp? A Nếu số vòng dây cuộn sơ cấp lớn số vòng dây cuộn thứ cấp gọi máy hạ áp B Máy biến áp làm thay đổi điện áp dòng điện không đổi C Máy biến áp có tác dụng làm thay đổi tần số dòng điện xoay chiều D Nếu số vòng dây cuộn sơ cấp lớn số vòng dây cuộn thứ cấp gọi máy tăng áp Câu 1200: Cường độ dòng điện xoay chiều nhanh pha điện áp hai đầu mạch, xảy với đoạn mạch gồm A cuộn cảm nối tiếp với điện trở B điện trở, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp C tụ điện nối tiếp với cuộn cảm D điện trở nối tiếp với tụ điện Câu 1201: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos100π t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R; cuộn cảm có cảm kháng ZL = 50Ω tụ điện có điện dung ZC = 100Ω Tại thời điểm đó, điện áp điện trở cuộn dây có giá trị tức thời 40V điện áp tức thời hai đầu mạch điện là: A 40V B C 60V D V Câu 1202: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây cảm L, tụ điện C biến trở R mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều ổn định thấy mạch cộng hưởng Khi tăng giá trị R thì: A Công suất tiêu thụ mạch tăng B Công suất tiêu thụ mạch giảm C Độ lệch pha u i giảm D Độ lệch pha u i tăng Câu 1203: Khi cho dòng điện không đổi qua cuộn sơ cấp máy biến áp mạch kín cuộn thứ cấp A có dòng điện xoay chiều chạy qua B có dòng điện không đổi chạy qua C có dòng điện chiều chạy qua D dòng điện chạy qua Câu 1204: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua cuộn dây máy phát không đổi Khi Rôto máy phát quay với tốc độ n0 (vòng/phút) công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại Khi Rôto máy phát quay với tốc độ n1 (vòng/phút) n2 (vòng/phút) công suất tiêu thụ mạch có giá trị Hệ thức quan hệ n0, n1, n2 là: A B C D Câu 1205: Khi máy phát điện xoay chiều pha động không đồng pha hoạt động tượng cảm ứng điện từ xảy (các) phận nào? A Ở cuộn dây stato máy phát điện pha rôto động không đồng pha B Ở cuộn dây stato máy phát điện pha cuộn dây stato động không đồng pha BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 121 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN C Ở cuộn dây stato động không đồng pha D Ở cuộn dây stato máy phát điện pha Câu 1206: Mạch điện không phân nhánh hình vẽ, đó: R=80Ω, A 50 C = µ F L = H u = U cos100π t AB π π ; (V) Tỉ số công suất toả nhiệt mạch trước sau đóng khoá K bằng: R L k C B A 3/4 B 4/3 C D Câu 1207: Hệ số công suất đoạn mạch xoay chiều R, L, C không phân nhánh có giá trị cực đại A tần số nguồn xoay chiều tần số riêng mạch B độ lệch pha cường độ dòng dòng điện mạch điện áp hai đầu mạch 900 C hiệu điện hai tụ điện có trị số điện áp nguồn D độ lệch pha cường độ dòng dòng điện mạch điện áp hai đầu điện trở R 900 Câu 1208: Công suất tức thời dòng điện xoay chiều A biến thiên với tần số lần tần số dòng điện B có giá trị trung bình biến thiên theo thời gian C không thay đổi theo thời gian tính công thức : P=IUcosφ D biến thiên pha, tân số với dòng điện Câu 1209: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện qua mạch A dung kháng đoạn mạch tổng cảm kháng điện trở đoạn mạch B cảm kháng đoạn mạch dung kháng đoạn mạch C dung kháng đoạn mạch lớn cảm kháng đoạn mạch D cảm kháng đoạn mạch lớn dung kháng đoạn mạch 0,8 Câu 1210: Cho mạch điện gồm biến trở R, cuộn dây có r = Ω hệ số tự cảm L = π H tụ có điện dung C = 10-3 5π F theo thứ tự mắc liên tiếp vào hai điểm A, B; Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u AB =200 cos(100πt)(V) , thay đổi R từ giá trị công suất mạch thay đổi, tìm giá trị lớn công suất tiêu thụ mạch AB ? A 444W B 667W C 640W D 222W Câu 1211: Mắc nối tiếp bình điện phân đựng dung dịch H 2SO4 với điện cực Pt với điốt bán dẫn đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 31,4cos(314t+π/2) (A), coi điốt lí tưởng, bình điện phân điện trở có R=10 Ω Tính thể tích khí H2 điều kiện tiêu chuẩn giải phóng điện cực thời gian 32phút10giây A 0,112 lít B 0,224 lít C 0,497 lít D 5.10-3 lít Câu 1212: Người ta dự định quấn máy biến áp để tăng điện áp từ 3kV lên 6kV nên quấn cuộn sơ cấp có 1000vòng cuộn thứ cấp có 2000vòng Khi quấn xong đo điện áp tăng từ 3kV lên 10kV, phải kiểm tra lại máy biến áp phát thấy cuộn sơ cấp quấn ngược n vòng Coi máy biến áp lí tưởng mạch thứ cấp để hở Tính n? A 100 vòng B 400 vòng C 200 vòng D 40 vòng Câu 1213: Trong thực hành học sinh muốn quạt điện loại 180 V - 120W hoạt động bình thường điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt biến trở Ban đầu học sinh để biến trở có giá trị 70 Ω đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 0,75A công suất quạt điện đạt 92,8% Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở đến giá trị bao nhiêu? A 12 Ω B 67 Ω C 58 Ω D 52 Ω BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 122 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 1214: Người ta đặt hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi vào hai đầu mạch điện xoay chiều R, L, C giá trị không đổi mắc nối tiếp với thì: A xẩy cộng hưởng tăng tần số hiệu điện hiệu dụng hai đầu R tăng B xẩy cộng hưởng giảm tần số hiệu điện hiệu dụng hai đầu phần tử R , L, C tăng C xẩy cộng hưởng tăng tần số hiệu điện hiệu dụng hai đầu L hai đầu C tăng D xẩy cộng hưởng tăng hay giảm tần số hiệu điện hiệu dụng hai đầu R giảm Câu 1215: Người ta truyền tải điện từ A đến B Ở A dùng máy tăng B dùng máy hạ thế, dây dẫn từ A đến B có điện trở 40 Ω Cường độ dòng điện dây 50A Công suất hao phí dây 5% công suất tiêu thụ B hiệu điện cuộn thứ cấp máy hạ 200V Biết cường độ dòng điện hiệu điện pha bỏ qua hao phí máy biến Tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp máy hạ B là: A 0,05 B 0,01 C 0,005 D 0,004 Câu 1216: Cho mạch điện AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C cuộn dây theo thứ tự Gọi M điểm nối điện trở tụ điện, N điểm nối tụ điện cuộn dây Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V không đổi, tần số f = 50Hz đo đượcc điện áp hiệu dụng hai điểm M B 120V, điện áp u AN lệch pha π/2 so với điện áp uMB đồng thời uAB lệch pha π/3 so với uAN Biết công suất tiêu thụ mạch 360W Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây công suất tiêu thụ mạch là: A 810W B 540W C 240W D 180W Câu 1217: Chọn phát biểu sai? Trong trình truyền tải điện xa, công suất hao phí A tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện B tỉ lệ với bình phương công suất truyền C tỉ lệ với thời gian truyền điện D tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp hai đầu dây trạm phát Câu 1218: Dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz, giây dòng điện đổi chiều A 30 lần B 60 lần C 100 lần D 120 lần Câu 1219: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A tượng tự cảm B tượng cảm ứng điện từ C từ trường quay D tượng điện phân Câu 1220: Từ thông xuyên qua khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hoà theo thời gian theo quy luật Φ=Φ0cos(ωt+ϕ1) làm cho khung dây xuất suất điện động cảm ứng e=E 0cos(ωt +ϕ2) Hiệu số ϕ2 ϕ1 nhận giá trị nào? A π B π/2 C D -π/2 Câu 1221: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện Dung kháng tụ điện 100 Ω Khi điều chỉnh R hai giá trị R R2 công suất tiêu thụ đoạn mạch Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R2 Các giá trị R1 R2 là: A R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω B R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω C R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω D R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω Câu 1222: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở r mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số công suất đoạn mạch MB đoạn mạch AB tương ứng BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 123 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN 113 A 160 B C D Câu 1223: Xét tác dụng tỏa nhiệt thời gian dài dòng điện sau tương đương với dòng điện không đổi có cường độ I = I0? A i= I0 cos(ωt + φ) B i=2I0 cos(ωt+φ) C i=I0 cos(ωt + φ) D i=I02 cos(ωt + φ) Câu 1224: Trong trình truyền tải điện xa, cuối nguồn không dùng máy hạ Cần phải tăng điện áp nguồn lên lần để giảm công suất hao phí đường dây 100 lần đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận không đổi Biết điện áp tức thời u pha với dòng điện tức thời i ban đầu độ giảm điện áp đường dây 10% điện áp tải tiêu thụ A 9,1 lần B lần C 10 lần D 9,78 lần Câu 1225: Đoạn mạch AMB chứa trong linh kiện: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện mắc nối tiếp Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi U = 120V tần số thay đổi Khi f = f0 thấy UAM = 200V, UMB = 80V Khi tăng f f0 cường độ dòng điện hiệu dụng giảm A Đoạn AM chứa cuộn cảm, đoạn MB chứa điện trở B Đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MB chứa cuộn cảm C Đoạn AM chứa cuộn cảm, đoạn MB chứa tụ điện D Đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MB chứa điện trở Câu 1226: Một khung dây dẫn quay quanh trục xx’ với tốc độ 150 vòng/phút từ trường có cảm ứng từ B vuông góc với trục quay xx’ khung Ở thời điểm từ thông gửi qua khung dây Wb suất điện động cảm ứng khung dây 15 π (V) Từ thông cực đại gửi qua khung dây A 4,5 Wb B π Wb C Wb D Wb Câu 1227: Chọn đáp án nói máy phát điện xoay chiều: A Tốc độ góc rôto phải nhỏ tần số góc dòng điện B Tốc độ góc rôto phải lớn tần số góc dòng điện C Khi rôto phần ứng, Stato phần cảm có cặp cực tần số suất điện động tần số rôto D Khi rôto phần cảm, Stato phần ứng phải dùng tới góp bao gồm vành khuyên chổi quét Câu 1228: Tại điểm M có máy phát điện xoay chiều pha có công suất phát điện hiệu điện hiệu dụng hai cực máy phát không đổi Nối hai cực máy phát với trạm tăng áp có hệ số tăng áp k đặt Từ máy tăng áp điện đưa lên dây tải cung cấp cho xưởng khí cách xa điểm M Xưởng khí có máy tiện loại công suất hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có tối đa 120 máy tiện hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có tối đa 125 máy tiện hoạt động Do xẩy cố trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực máy phát điện Khi xưởng khí cho tối đa máy tiện hoạt động Coi có hao phí dây tải điện đáng kể Điện áp dòng điện dây tải điện pha A 93 B 112 C 84 D 108 Câu 1229: Gọi tốc độ quay từ trường ω, tốc độ quay rôto động điện ω o Kết luận sau đúng? A ω > ωo B ω ≥ ωo C ω ≤ ωo D ω < ωo Câu 1230: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 100V Nếu giữ nguyên số vòng dây cuộn sơ cấp, giảm số vòng dây cuộn thứ cấp 100 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 90V Nếu giữ nguyên số vòng dây cuộn thứ cấp ban đầu, giảm số vòng dây cuộn sơ cấp 100 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 112,5V Giá trị U A 40V B 90V C 125V D 30V BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 124 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 01235 518 581 Page 125 [...]... 0123 5 518 581 Page 28 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN u = U 2cos(ωt)V Câu 379: Đặt điện áp xoay chiều hiệu dụng là U=2UL=UC thì vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh có quan hệ giữa các điện áp π 3 A dòng điện trễ pha π 6 hơn điện áp hai đầu mạch B dòng điện trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch π 6 π 3 C dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch D dòng điện sớm pha hơn điện. .. = Zc D Điện trở thuần nối tiếp với tụ điện với R = Zc 3 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì các điện áp hiệu dụng có quan hệ mạch có Câu 378: π 6 A dòng điện sớm pha C Trong π 6 hơn điện áp hai đầu mạch B dòng điện trễ pha π 3 C dòng điện trễ pha UR=3UL=1,5U hơn điện áp hai đầu mạch π 3 hơn điện áp hai đầu mạch D dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch BỒI DƯỠNG & NÂNG... + 100]V Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở: A 150W B 200W C 25W D 150W 2 Câu 321: Đặt vào 2 đầu mạch điện chỉ có R với điện trở R = 100Ω một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100 cos(100πt + π/4) + 100]V Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở: A 50W B 200W C 25W D 150W 2 Câu 322: Đặt vào 2 đầu mạch điện chỉ có R với điện trở R = 100Ω một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100 cos(100πt +... giá trị các phần tử trong mạch? A R = 12, 5 Ω; Z = 12, 5 Ω B R = 12, 5 Ω; Z = 12, 5 Ω C R = 12, 5 Ω; Z = 12, 5 Ω D R = 12, 5 Ω; Z = 12, 5 Câu 353: Tính công suất trong mạch khi đó? A 50 W B 50 W C 50 W D 100W BỒI DƯỠNG & NÂNG CAO KIẾN THỨC VẬT LÍ – TP CẦN THƠ – 0973 518 581 & 0123 5 518 581 Page 26 TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN Câu 354: Mạch điện gồm hai phần tử L,C trong đó L =... thuần R nối tiếp tụ điện c D Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C Câu 259: Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất? A Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2 B Điện trở thuần R nối tiếp cuộn cảm L C Điện trở thuần R nối tiếp tụ điện c D Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C Câu 260: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì... bằng bao nhiêu ? A 80W B 86,6W C 75W D 70,7W Câu 319: Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện trở R = ZC = 100Ω một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100 2 cos(100πt + π/4) + 100]V Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở: A 50W B 200W C 25W D 150W Câu 320: Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử L và R với điện trở R = Z = 100Ω một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100 2 cos(100πt + π/4)... C trong mạch có cộng hưởng điện D điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch Câu 251: (ĐH – 2009) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/ π (H) và tụ điện có điện dung thay đổi được Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai... điện áp hai đầu mạch Ω Câu 380: Cho mạch điện gồm điện trở R = 100 , cuộn dây thuần cảm L = H, tụ điện có C= 10 -4F Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có tần số là 50 Hz Pha của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch so với hiệu điện thế giữa hai bản tụ là A Nhanh hơn B Nhanh hơn C Nhanh hơn D Nhanh hơn L1 Câu 381: Có 2 cuộn dây mắc nối tiếp với nhau,cuộn 1 có độ tự cảm L1 R 2 Biết A /3 R1 ,điện trở thuần L2 ,cuộn... pha 120 Hiệu điện thế hiệu dụng U là: A 80V B 100V C 50V D 120 V AM Câu 386: Mạch điện AB gồm cuộn dây có điện trở trong r và độ tự cảm L, mắc nối tiếp với tụ điện C.Gọi U MB đầu cuộn dây và có giá trị U = 75 V, U o o AB = 125 V và U là hiệu điện thế hai AM = 100V Độ lệch pha của điện áp u o so với dòng điện i là o A 37 B 62 C 45 D 72 Câu 387: Cho một đoạn mạch RLC, đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện. .. tiếp với điện trở thuần một hiệu điện thế xoay chiều thì cảm kháng của cuộn dây bằng√3 lần giá trị của điện trở thuần Pha của dòng điện trong đoạn mạch so với pha hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là A chậm hơn góc π/3 B nhanh hơn góc π/3 C nhanh hơn góc π/6 D chậm hơn góc π/6 Câu 407: (ĐH – 2008) Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha của hiệu điện thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp hơn 1000 câu điện XC 12, Tổng hợp hơn 1000 câu điện XC 12, Tổng hợp hơn 1000 câu điện XC 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay