Tài liệu ôn thi chuyên tu (trung não)

2 169 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:39

TRUNG NÃO TRUNG NÃO 2.1.HÌNH THỂ NGOÀI Trung não nằm nối liền cầu não ỏ gian não gồm hai phần: phần bụng hay cuống đại não phần lưng hay mái trung não Nó giới hạn rãnh cầu trung não (cầu cuống) bờ chất thủng sau dải thị giác sau bờ mái trung não Trung não, cầu não hành não nằm trục gọi chung thân não 2.1.1.Cuống đại não: gồm hai bó chất trắng lớn chạy tỏa thành hình chữ V nên gọi trụ đại não (crus cerebri) Ớ hai trụ hố gian cuống (fossa interpeduncularis) chất thủng sau (substantia perforata posterior) giới hạn hai bên rãnh trụ đại não {sulcus medialis cruris cerebri) nơi phát xuất dây sọ III 2.1.2.Mái trung não (tectum mesencephaU) gồm có lồi não gọi củ não sinh tư Hai lồi não (colliculus superior) hai lồi não (colliculus inferior) nằm dối xứng qua đường phía nối với thể gối gian não qua cánh tay lồi não (brachium colliculi superioris et inferioris) Dây sọ IV tách hai lồi não dây sọ tách mặt sau thân não 2.2.Hình Thể Trong Chất xám: thiết đồ,cấu tạo trung não kể từ sau trước gồm: + Phần lồi não tạo nên tầng xám lồi não nhân lồi não + Chất xám trung tâm bao quanh cống não , nơi thông não thất IV với não thất III + Phần trần (tegmentum) trải từ cống não chất đen bên chứa nhân xám nhân thần kinh vận nhẫn (nucl n oculomotorii), nhân thần kinh ròng rọc ,các nhân trần (nuclei tegmenti), nhân đỏ (nucl ruber), nhân bó trung não thần kinh sinh ba cấu tạo lưới trung não + Trước chất đen trụ đại não có nhân gian cuống Chất trắng: + Ở phần trần trung não gồm bó chất trắng sợi vỏ lưới bó trần trung tâm ,hố trung não thần kinh sinh ba ,hai bi dọc lưng, liềm trong, ngoài, liềm gai trung não Ngoài có thêm bắt chéo xảy trần trung não : bắt chéo trần gồm bắt chéo trần lưng bó mái gai bắt chéo trần bụng hai bó đỏ gai đỏ lưới, bắt chéo cuống tiểu não - Ở phần trụ não có bổ tháp đoạn bố vỏ cầu hai bên -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi chuyên tu (trung não), Tài liệu ôn thi chuyên tu (trung não), Tài liệu ôn thi chuyên tu (trung não)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay