Tiết 66 đại số 9 (ôn tập chương IV)

13 109 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:29

TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV Em h·y chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt: Bµi 1: Cho hµm sè y = 2x2 Trong c¸c c©u sau c©u nµo sai ? A Hµm sè x¸c ®Þnh víi mäi gi¸ trÞ cđa x, cã hƯ sè a = B Hµm sè ®ång biÕn x > , nghÞch biÕn x < C §å thÞ cđa hµm sè nhËn trơc Oy lµm trơc ®èi xøng vµ n»m phÝa trªn trơc hoµnh D Hµm sè cã gi¸ trÞ lín nhÊt lµ y = x = vµ kh«ng cã gi¸ trÞ nhá nhÊt TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV I LÝ thut Cho hµm sè y = ax2 ( a ≠ ) TÝnh chÊt: - Víi a > , hµm sè ®ång biÕn x > 0, nghÞch biÕn x< Khi x= th× y = lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cđa hµm sè - Víi a < , hµm sè ®ång biÕn x < 0, nghÞch biÕn x > Khi x = th× y = lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cđa hµm sè §å thÞ: §å thÞ cđa hµm sè lµ mét ®êng cong (Parabol), nhËn trơc Oy lµm trơc ®èi xøng vµ n»m phÝa bªn trªn trơc hoµnh nÕu a > 0, n»m phÝa bªn díi trơc hoµnh nÕu a < TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV Gi¶i: Ph¬ng tr×nh x2 + 3x - = ( a = 1, c = -5) Bµi 2: Cho ph¬ng tr×nh x2 – 2x + m – = (m lµ tham sè) Ph Ta¬ng cã: tr×nh ac =cã 1.nghiƯm (- 5) = -kÐp B m ≥ C m ≤ D m < 2 ∆’ = b’ – ac9= (-1) – 1.(m 9 – 1) = 29 – m 2 m = (m lµ tham sè) Gi¶i: Ph ¬ng tr×nh x +3x + Bµi 4: Cho ph ¬ng tr×nh x + 3x kép -5 = =0 Để phương trình có nghiệm thì0 ∆’ A Ph ¬ng tr×nh v« nghiƯm (a=1; b= 3; c = m) Ta có: – m = hay m = B Ph¬ng tr×nh cã nghiƯm kÐp 2 ∆ = b – 4ac = – 4.1.m = – 4m C Ph¬ng tr×nh cã hai nghiƯm ph©n biƯt cïng dÊu Để phương trình cócãhai biệt tr¸i dÊu ∆>0 D Ph¬ng tr×nh hainghiệm nghiƯmphân ph©n biƯt Ta có: – 4m >0 hay m < TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV I LÝ thut Ph¬ng tr×nh : ax2 + bx + c = ( a ≠ ) C«ng thøc nghiƯm tỉng qu¸t : ∆ = b2 – 4ac + NÕu ∆ < th× ph¬ng tr×nh v« nghiƯm + NÕu ∆ = th× ph¬ng tr×nh cã nghiƯm kÐp x1 = x2 = − b 2a −b ± ∆ + NÕu ∆ > th× ph¬ng tr×nh cã hai nghiƯm ph©n biƯt: x1,2 = 2a C«ng thøc nghiƯm thu gän : b = 2b’ , ∆’ = (b’)2 – ac + NÕu ∆’ < th× ph¬ng tr×nh v« nghiƯm + NÕu ∆’ = th× ph¬ng tr×nh cã nghiƯm kÐp x1 = x2 = − b' a −b '± ∆ ' + NÕu ∆’ > th× ph¬ng tr×nh cã hai nghiƯm ph©n biƯt: x1,2 = a NÕu ac < th× ph¬ng tr×nh ax2 + bx + c = cã hai nghiƯm tr¸i dÊu TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV Bµi 5: TËp nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh 2x2 + 5x – = lµ: A {1 ; 3,5} B {1 ; -3,5} C {-1 ; 3,5} D {-1 ; -3,5} Bµi 6: TËp nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh x2 + 3x + = lµ: A {1 ; 2} B {1 ; -2} C {-1 ; 2} D {-1 ; -2} Bµi 7: Hai sè cã tỉng b»ng 12 vµ tÝch b»ng – 45 lµ nghiƯm cđa ph ¬ng tr×nh: A x2 - 12x + 45 = B x2 - 12x - 45 = C x2 + 12x + 45 = D x2 + 12x - 45 = Bµi 8: Cho ph¬ng tr×nh x2 + mx – 2m = (m lµ tham sè) Trong trêng hỵp cã nghiƯm th× x12 + x22 b»ng: A m2 – 4m B - m2 + 4m C m2 + 4m D -m2 – 4m (x12 + x22 = (x1 + x2)2 - 2x1x2= (-m)2 – 2.(-2m) = m2 + 4m ) TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV I LÝ thut HƯ thøc Vi-Ðt : NÕu x1 vµ x2 lµ hai nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh ax2 + bx + c = ( a ≠ 0), ta cã : x1 + x2 = - b/a vµ x1x2 = c/a ¸p dơng : +NÕu a + b + c = th× ph¬ng tr×nh ax2 + bx + c = ( a ≠ 0) cã nghiƯm x1 = vµ x2 = c/a +NÕu a - b + c = th× ph¬ng tr×nh ax2 + bx + c = ( a ≠ 0) cã nghiƯm x1 = -1 vµ x2 = - c/a Hai sè cã tỉng b»ng S vµ tÝch b»ng P lµ nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh x2 – Sx + P = ( §iỊu kiƯn ®Ĩ cã hai sè : S2 – 4P ≥ ) TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV II Bµi tËp Bµi 9: ( Bµi tËp 55-SGK/ 63 ) Cho ph¬ng tr×nh x2 – x – 2= a Gi¶i ph¬ng tr×nh b VÏ ®å thÞ y=x2 vµ y= x+2 trªn cïng mét hƯ trơc to¹ ®é c Chøng tá r»ng hai nghiƯm t×m ®ỵc c©u a lµ hoµnh ®é giao ®iĨm cđa hai ®å thÞ Gi¶i: a Ph¬ng tr×nh x2 – x – = (a =1, b = - 1, c = - 2) Ta cã a - b + c = – (-1) + (-2) = 0VËy ph¬ng tr×nh cã hai nghiƯm: x = -1, x = 2 b VÏ ®å thÞ y=x2 vµ y= x+2 trªn cïng mét hƯ trơc to¹ ®é x y=x2 -2 -1 1 x y=x+2 -2 TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV b VÏ ®å thÞ y=x2 vµ y= x+2 trªn cïng mét hƯ trơc to¹ ®é x y=x2 -2 -1 y y=x2 A -1 1 + x = y B -2 0 1 x x y=x+2 -2 c Hoµnh ®é giao ®iĨm cđa hai ®å thÞ lµ nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh: x2 = x+2 ⇔ x2 – x – = §©y lµ ph¬ng tr×nh ë c©u a nªn hai nghiƯm t×m ®ỵc c©u a lµ hoµnh ®é giao ®iĨm cđa hai ®å thÞ TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV II Bµi tËp Bµi 10: Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau: 1) 3x4 -12x2 + = 2) x 10 − x = x − x − 2x Gi¶i: 1) 3x4 -12x2 + = ⇔ x − x + = §Ỉt x2 = t ≥ Ta cã ph¬ng tr×nh: t2 - 4t + = ( a =1, b = - 4, c =3 ) a + b + c = + ( - ) + = ⇒ t1 = 1, t2 = (tháa m·n) Víi t1 = ⇒ x2 = ⇔ x12= ± t2 = ⇒ x2 = ⇔ x3,4= ± NghiƯm cđa ph¬ng tr×nh lµ: x1,2 = ± 1; x3,4= ± 3 TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV 2) x − 2x = x − x − 2x §KX§: x ≠ vµ x ≠ Quy ®ång khư mÉu ta ®ỵc: x2 = – 2x ⇔ x2 + 2x – = ( a = 1; b = ; b’ = ; c = - ) ∆’ = 12 -1.( -8) = ; ∆' = ⇒ x1= -1 + = (lo¹i) ; x2 = -1 - = - (tháa m·n) VËy ph¬ng tr×nh cã nghiƯm: x = - TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV II Bµi tËp Bµi 11 ( Bµi 65 SGK/ 64) Mét xe lưa ®i tõ Hµ Néi vµo B×nh S¬n (Qu¶ng Ng·i) Sau ®ã mét giê, mét xe lưa kh¸c ®i tõ B×nh S¬n Hµ Néi víi vËn tèc lín h¬n vËn tèc cđa xe lưa thø nhÊt lµ km/h Hai xe gỈp t¹i ga ë chÝnh gi÷a qu·ng ®êng T×m vËn tèc mçi xe, gi¶ thiÕt r»ng qu·ng ®êng Hµ Néi – B×nh S¬n dµi 900 km v1 = x (km/h), x> v2 = x+5 (km/h) giê sau Ga Hµ néi B×nh S¬n 900 km 450km 450 t1 = x 450 km 450 t2 = x+5 TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV Gi¶i Gäi vËn tèc cđa xe lưa thø nhÊt lµ x (km/h), x>0 Khi ®ã vËn tèc cđa xe lưa thø hai lµ x+5 (km/h) Thêi gian xe lưa thø nhÊt ®i tõ Hµ Néi ®Õn chç gỈp lµ: 450 (h) x 450 ( h) Thêi gian xe lưa thø hai ®i tõ B×nh S¬n ®Õn chç gỈp lµ: x+5 V× xe lưa thø hai xt ph¸t sau xe lưa thø nhÊt giê nªn ta cã ph¬ng tr×nh : 450 450 − =1 x x+5 Quy ®ång vµ khư mÉu, ta ®ỵc: 450(x+5) – 450 x = x(x+5) ⇔ x2 + 5x - 2250 = ∆ = 25 – 4.(-2250) = 9025; ∆ = 95 Ph¬ng tr×nh cã nghiƯm: x1 = 45 (thra m·n), x2 = -50 (lo¹i) VËy vËn tèc xe lưa thø nhÊt lµ 450 km/h, xe lưa thø hai lµ 50 km/h H­íng­dÉn­vỊ­nhµ Nắm vững kiến thức chương IV Tiếp tục hoàn thành tập lại phần ôn tập chương Chuẩn bò dụng cụ để tiết sau kiểm tra chương IV [...]... x(x+5) ⇔ x2 + 5x - 2250 = 0 ∆ = 25 – 4.(-2250) = 90 25; ∆ = 95 Ph¬ng tr×nh cã nghiƯm: x1 = 45 (thra m·n), x2 = -50 (lo¹i) VËy vËn tèc xe lưa thø nhÊt lµ 450 km/h, xe lưa thø hai lµ 50 km/h H­íng­dÉn­vỊ­nhµ 1 Nắm vững các kiến thức trong chương IV 2 Tiếp tục hoàn thành các bài tập còn lại trong phần ôn tập chương 3 Chuẩn bò dụng cụ để tiết sau kiểm tra chương IV ... tèc lín h¬n vËn tèc cđa xe lưa thø nhÊt lµ 5 km/h Hai xe gỈp nhau t¹i 1 ga ë chÝnh gi÷a qu·ng ®êng T×m vËn tèc mçi xe, gi¶ thiÕt r»ng qu·ng ®êng Hµ Néi – B×nh S¬n dµi 90 0 km v1 = x (km/h), x> 0 v2 = x+5 (km/h) 1 giê sau Ga Hµ néi B×nh S¬n 90 0 km 450km 450 t1 = x 450 km 450 t2 = x+5 TiÕt 68 : ¤n tËp ch¬ng IV Gi¶i Gäi vËn tèc cđa xe lưa thø nhÊt lµ x (km/h), x>0 Khi ®ã vËn tèc cđa xe lưa thø hai lµ x+5
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 66 đại số 9 (ôn tập chương IV) , Tiết 66 đại số 9 (ôn tập chương IV) , Tiết 66 đại số 9 (ôn tập chương IV)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay