Tiết 19 sinh học 7(trai sông)

17 95 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:29

Tr­êng THCS D÷u L©u Sinh Bài 18-TiÕt 19: - C¸c ngµnh §éng vËt ®· häc lµ: C©u hái: Em h·y kĨ tªn c¸c ngµnh ®éng vËt mµ em ®· + Ngµnh §éng vËt nguyªn sinh: Trïng roi, trïng biÕn h×nh,… häc? LÊy vÝ dơ tõng ngµnh? + Ngµnh Rt khoang: Thủ tøc, søa, h¶i q,… + C¸c ngµnh Giun ( giun dĐp, giun trßn, giun ®èt): S¸n l¸ gan, s¸n d©y, giun kim, giun mãc c©u, giun ®Êt,… Sống đáy ao hå, sơng ngòi, bò ẩn nửa Trai sơng sống đâu? Có hình dạng nào? bùn cát Thân trai mềm nằm mảnh vỏ Đầu vỏ tròn, nhọn Tiết 19 TRAI SÔNG I HÌNH DẠNG, CẤU TẠO : Vá trai §Ønh vá - Gåm m¶nh g¾n víi + Vá trai gåm mÊy m¶nh? nhê b¶n®­ỵc lỊ ë phÝa l­ng Chóng g¾n víi §Çu b»ng - D©y g×? ch»ng ë b¶n lỊ cã tÝnh vá ®µn håimë cïng víivá c¬ khÐp + Trai ®ãng nh­ thÕ vá ®iỊu chØnh ®éng t¸c nµo? ®ãng më 3B¶n lỊ §u«i vá Vßng t¨ng tr­ ëng Tiết 19 Bµi 18 TRAI SÔNG I HÌNH DẠNG, CẤU TẠO : Vá trai Vá traitrai cÊugåm t¹o ba gåm + Vá líp: mÊy líp? KĨ mặt tªn? ngồi vỏ trai Mài ngửi thấy có mùi khét, sao? - Vì phía ngồi lớp sừng có thành phần giống tổ chức sừng động vật khác nên mài nóng cháy có mùi khét - Líp sõng - Líp ®¸ v«i - Líp xµ cõ Tiết 19 TRAI SÔNG I HÌNH DẠNG, CẤU TẠO : Vá trai C¬ thĨ trai §Ĩ më vá trai quan s¸t bªn c¬ thĨ, ph¶i lµm nh­ thÕ nµo? - Ph¶i ln l­ìi dao qua khe vá, c¾t c¬ khÐp vë tr­íc vµ c¬ khÐp vá sau NÕu c¬ khÐp vá bÞ c¾t, lËp tøc vá trai sÏ më Trai chết vỏ mở, sao? - Trai chÕt c¬ khÐp vá chÕt, d©y ch»ng b¶n lỊ trai cã tÝnh ®àn håi cao vá tù më X¸c ®Þnh tªn c¸c c¬ quan øng víi vÞ trÝ c¸c sè 1, 11 cho phï hỵp? c¬ khÐp vá trø¬c vá CHỔ BÁM ¬ khÐp vá sau tÊm miƯng lç miƯng èng tho¸t th©n èng hót ch©n ¸o trai mang Tiết 19 TRAI SÔNG I HÌNH DẠNG, CẤU TẠO : Vá trai C¬ thĨ trai - MỈt ngoµi t¸c líp dơng vá ®¸v«i MỈt ngoµi ¸o sinh trai cã g×? - MỈt ¸o t¹o thµnh khoang ¸o trai cã d­ìng, vai trß g×? ¸o,MỈt lµ m«i tr­êng dinh hai tÊm mang bªn, phÝa lµ th©n trai, phÝa ngoµi lµ ch©n trai ¸o trai Tiết 19 TRAI SÔNG I HÌNH DẠNG, CẤU TẠO : Vá trai C¬ thĨ trai II Di chun Gi¶i thÝch c¬ chÕ di chun cđa trai? - Nhê sù thß thơt vµo cđa ch©n h×nh l­ ìi r×u kÕt hỵp víi ®éng t¸c ®ãng më vá mµ trai di chun ®­ ỵc Tiết 19 TRAI SÔNG I HÌNH DẠNG, CẤU TẠO : Vá trai C¬ thĨ trai II Di chun III Dinh d­ìng Dßng n­íc vµo Dßng n­íc theo èng hót vµo khoang ¸o mang theo nh÷ng g× vµo miƯng vµ mang trai? « xi Mang Vơn h÷u c¬ vµ §VNS MiƯng TÊm miƯng Lç miƯng N­íc N­íc Mang vµo Tiết 19 TRAI SÔNG I HÌNH DẠNG, CẤU TẠO : Vá trai TÊm C¬ thĨ trai II Di chun miƯng III Dinh d­ìng Lç - KiĨu dinh d­ìng thơ ®éng miƯng Trai lÊy måi ¨n(Th­êng lµ vơn h÷u c¬, §VNS) vµ oxi chØ nhê vµo c¬ chÕ läc tõ n­íc hót vµo, vËy ®ã lµ kiĨu dinh d­ ìng g×?( Chđ ®éng hay thơ ®éng) N­íc v« Mang N­íc TRAI SÔNG Tiết 19 I HÌNH DẠNG, CẤU TẠO : Vá trai C¬ thĨ trai II Di chun III Dinh d­ìng IV Sinh s¶n Nghiªn cøu th«ng tin SGK t×m tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo vÞ trÝ t­¬ng øng víi c¸c sè s¬ ®å sau? Trai ®ùc Trai s«ng Theo dßng n­íc Trøng B¸m vµo da vµ mang c¸ Trøng ®· thơ tinh IV Sinh s¶n Nghiªn cøu th«ng tin sgk t×m tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo vÞ trÝ t­¬ng øng víi c¸c sè s¬ ®å sau? Trai ®ùc Trai s«ng Theo dßng n­íc Trai c¸i Trai (ë bïn) Tinh trïng Trøng B¸m vµo da c¸ Trøng ®· thơ tinh Êu3 trïng Tiết 19 TRAI SÔNG I HÌNH DẠNG, CẤU TẠO : Vá trai C¬ thĨ trai II Di chun III Dinh d­ìng IV Sinh s¶n Th¶o ln theo cỈp, tr¶ lêi c¸c c©u hái sau ý nghÜa cđa giai ®o¹n trøng ph¸t triĨn thµnh Êu trïng mang trai mĐ? vƯ trøng vµ Êu trïng khái ®éng vËt kh¸c ¨n mÊt, ng cÊp nhiỊu oxy ý nghÜa cđa giai ®o¹n Êu trïng b¸m vµo da vµ mang c¸? - Gióp trai ph¸t t¸n nßi gièng réng r·i Khoanh tròn vào câu : Vỏ trai cứng có tác dụng : a Giúp trai vận chuyển nước b Giúp trai đào hang c Bảo vệ trai d Giúp trai lấy thức ăn .2 Lớp vỏ cứng trai tiết từ : a Các tuyến tiết b Mặt áo trai c Mặt áo trai d Các dây chằng nối mảnh vỏ trai .3 Trai hô hấp : a Phổi b Da c Các ống khí d Mang .4 Trai có thể : a Phân tính b Lưỡng tính c Phân tính Lưỡng tính d Phân tính & lưỡng tính .5 Trai sinh sản theo kiểu : a Vô tính kiểu mọc chồi b Hữu tính & thụ tinh c Hữu tính & thụ tinh d Vô tính kiểu phân đôi Những câu hay sai? Viết chữ Đ (đúng) S (sai) vào trống Đ S Trai xếp vào ngành thân mềm có thân mềm khơng phân đốt Cơ thể trai gồm phần: đầu trai, thân trai chân trai Đ Trai di chuyển nhờ vỏ nhờ chân rìu Đ Trai lấy thức ăn nhờ chế lọc từ nước hút vào S Trai lưỡng tính -Về nhà học vẽ hinh 18.14(sgk)trang 62&63 -Làm tập trang 43,44&45 tập sinh - Đọc mục “Em có biết” - Sưu tầm tranh ảnh, vật thật số đại diện ngành thân mềm - Nghiên cứu 20: Thực hành quan sát thân mềm [...].. .Tiết 19 TRAI SÔNG I HÌNH DẠNG, CẤU TẠO : 1 Vá trai TÊm 2 C¬ thĨ trai II Di chun miƯng III Dinh d­ìng Lç - KiĨu dinh d­ìng thơ ®éng miƯng Trai lÊy måi ¨n(Th­êng lµ vơn h÷u c¬, §VNS) vµ oxi chØ nhê vµo c¬ chÕ läc tõ n­íc hót vµo, vËy ®ã lµ kiĨu dinh d­ ìng g×?( Chđ ®éng hay thơ ®éng) N­íc v« Mang N­íc ra TRAI SÔNG Tiết 19 I HÌNH DẠNG, CẤU TẠO : 1 Vá trai 2 C¬ thĨ trai II Di chun III Dinh d­ìng IV Sinh. .. vµo da vµ mang c¸ Trøng ®· thơ tinh 3 IV Sinh s¶n Nghiªn cøu th«ng tin sgk t×m tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo vÞ trÝ t­¬ng øng víi c¸c sè trong s¬ ®å sau? Trai ®ùc Trai s«ng Theo dßng n­íc Trai 1 c¸i Trai con 4 (ë bïn) Tinh 2 trïng Trøng B¸m vµo da c¸ Trøng ®· thơ tinh Êu3 trïng Tiết 19 TRAI SÔNG I HÌNH DẠNG, CẤU TẠO : 1 Vá trai 2 C¬ thĨ trai II Di chun III Dinh d­ìng IV Sinh s¶n Th¶o ln theo cỈp, tr¶ lêi c¸c... vệ trai d Giúp trai lấy thức ăn .2 Lớp vỏ cứng của trai được tiết ra từ : a Các tuyến bài tiết b Mặt ngoài của áo trai c Mặt trong của áo trai d Các dây chằng nối các mảnh vỏ trai .3 Trai hô hấp bằng : a Phổi b Da c Các ống khí d Mang .4 Trai có cơ thể : a Phân tính b Lưỡng tính c Phân tính hoặc Lưỡng tính d Phân tính & lưỡng tính .5 Trai sinh sản theo kiểu : a Vô tính kiểu mọc chồi b Hữu tính & thụ... phần: đầu trai, thân trai và chân trai Đ 3 Trai di chuyển nhờ vỏ và nhờ chân rìu Đ 4 Trai lấy thức ăn nhờ cơ chế lọc từ nước hút vào S 5 Trai lưỡng tính -Về nhà học bài vẽ hinh 18.14(sgk)trang 62&63 -Làm các bài tập trang 43,44&45 vở bài tập sinh 7 - Đọc mục “Em có biết” - Sưu tầm tranh ảnh, vật thật một số đại diện của ngành thân mềm - Nghiên cứu bài 20: Thực hành quan sát thân mềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 19 sinh học 7(trai sông) , Tiết 19 sinh học 7(trai sông) , Tiết 19 sinh học 7(trai sông)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay