irregular plurals

14 83 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:28

IRREGULAR PLURALS Man Men Woman Women Fish Fish Goose Geese Mouse Mice Sheep Sheep Tooth Teeth Leaf Leaves Bookshelf Bookshelves Child Children Knife Knives Deer Deer Housewife Housewives
- Xem thêm -

Xem thêm: irregular plurals , irregular plurals , irregular plurals

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay