free time ppt

3 82 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:28

GO He is riding a moto He is driving a car He is sailing He is cycling He is jogging He is running He is cycling GO She is playing baseball She is playing american football She is riding a bike She is shooting dards She is playing soccer She is playing soccer She is dancing He is playing baseball He is playing soccer He is bowling He is playing football He is playing billiards He is bowling He is playing snooker
- Xem thêm -

Xem thêm: free time ppt , free time ppt , free time ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay