comparatives superlatives

11 64 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:28

Comparative or Superlative Make three sentences for each picture A is bigger than B B is the biggest C is the smallest big/small A is longer than B B is the shortest C is the longest long/short A is the lightest B is the heaviest C is lighter than B heavy/light A is younger than B B is the oldest/eldest C is younger than B old/young A has got the most money B has got more money than C C has got less money than B more/less money Complete the sentences is longer than C………………………….A is the longest D……………………………… is the shortest B………………………………… is younger than D………………………….C is the youngest B……………………………… is the oldest C………………………………… is more expensive than D……………………………………….A is the most expensive C……………………………… is the cheapest A…………………………… is better than A…………………………….C is the best A……………………………… is the worst D……………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: comparatives superlatives , comparatives superlatives , comparatives superlatives

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay