weather ppt

17 54 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:22

We at he r We at he r Weather Vocabulary Blizzard / flurries / Sleet / hail / snow thunder / lightening Winter / Spring / Summer / Fall Ice / icy / cool / chilly / cold / frost / frosty / freezing Hot / clear / sunshine / mild / bright / heat / scorcher Flood / drought / damp / humid / rain / rainy / drizzle / shower / storm / flood Overcast / light clouds / partly cloudy / cloudy weather temperature Gale / breeze / wind / windy forecast fog/foggy rainbow hurricane / tornado / / typhoon / cyclone We at he r Temperature We at he r Season Summer Winter Autumn Spring We at he r Rainbow Forecast We at he r Sunshine Clear / Mild / Bright Heat / hot / scorcher We at he r Fog / Foggy cloudy / overcast partly cloudy Light clouds We at he r Windy Gentle Breeze Gale We at he r Tornado Cyclone Typhoon Hurricane We at he r Damp / Humid Drought We at he r Rain / Shower Drizzle / Light rain We at he r Flood Rain Storm We at he r Thunder Lightening We at he r Cool / Chilly Cold / Frost We at he r Freezing / Ice / Icy We at he r Hail Sleet We at he r Snow storm / Blizzard Snow Flurries
- Xem thêm -

Xem thêm: weather ppt , weather ppt , weather ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay