present continuous (1)

6 47 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:21

What are they doing? She’s taking a photo He’s eating He’s cooking He’s talking on the phone and using the computer He’s playing soccer He’s taking a shower He’s fishing He’s reading a book He’s kissing the girl She’s writing
- Xem thêm -

Xem thêm: present continuous (1) , present continuous (1) , present continuous (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay