food introduction

12 54 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:19

Food Teacher: Sílvia Vocabulary What kind of food you like? BANANA you like ? SALAD I like I don’t like ICE CREAM PEAS SPAGHETTI MILK CHOCOLATE CHICKEN
- Xem thêm -

Xem thêm: food introduction , food introduction , food introduction

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay