describing a person

15 70 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:19

DESCRIBING A PERSON SHE IS SHE ISN’T ELLA ES ELLA NO ES HE IS HE ISN’T EL ES EL NO ES HE IS THIN HE ISN’T FAT HE IS FAT HE ISN’T THIN HE IS DIRTY HE ISN’T CLEAN SHE IS CLEAN SHE ISN’T DIRTY HE IS BIG HE ISN’T SMALL SHE IS SMALL SHE ISN’T BIG SHE IS HAPPY SHE ISN’T SAD HE IS SAD HE ISN’T HAPPY DESCRIBING A PERSON (part II) TALL SHORT UGLY BEAUTIFUL YOUNG OLD [...]...HE IS SAD HE ISN’T HAPPY DESCRIBING A PERSON (part II) TALL SHORT UGLY BEAUTIFUL YOUNG OLD
- Xem thêm -

Xem thêm: describing a person , describing a person , describing a person

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay