countries and nationalities

16 56 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:19

Famous People Countries and Nationalities He is is Charles, Charles, Prince Prince of of Wales Wales He He from from England England He He is is English English He She is is Shakira Shakira She She is is from from Colombia Colombia She She is is Colombian Colombian She She is Xuxa She is from Brazil She is Brazilian He is Michael Jackson He is from The United States He is American He is is Hitler Hitler He He is is from from Austria Austria He He is is Austrian Austrian He He is is Pavarotti Pavarotti He He is is from from Italy Italy He He is is Italian Italian He He is is Gandhi Gandhi He He is is from from India India He He is is Indian Indian He She is is Celine Celine Dion Dion She She is is from from Canada Canada She She is is Canadian Canadian She He is is Diego Diego Armando Armando Maradona Maradona He He is is from from Argentina Argentina He He is is Argentinian Argentinian He He is Mao Tse Tung He is from China He is Chinese He is is Albert Albert Einstein Einstein He He is is from from Germany Germany He He is is German German He She is Yoko Ono She is from Japan She is Japanese He is Napoleon Bonaparte He is from France He is French He is Bono He is from Irleand He is Irish He is is Cantinflas Cantinflas He He is is from from Mexico Mexico He He is is Mexican Mexican He [...]... He He is is from from Germany Germany He He is is German German He She is Yoko Ono She is from Japan She is Japanese He is Napoleon Bonaparte He is from France He is French He is Bono He is from Irleand He is Irish He is is Cantinflas Cantinflas He He is is from from Mexico Mexico He He is is Mexican Mexican He
- Xem thêm -

Xem thêm: countries and nationalities , countries and nationalities , countries and nationalities

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay