Xuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam

149 267 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:17

ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN .i THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ðỒ THỊ viii MỞ ðẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tầm quan trọng xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm phân loại dịch vụ Ngân hàng thương mại .9 1.1.2 Vai trò xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại ñối với kinh tế quốc dân 12 1.1.3 1.2 Vai trò xuất dịch vụ ñối với Ngân hàng thương mại 14 Các phương thức xuất dịch vụ cam kết Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ Ngân hàng thương mại gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 16 1.2.1 Các phương thức xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại 16 1.2.2 Cam kết Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ Ngân hàng thương mại gia nhập Tổ chức thương mại giới 23 1.3 Nhân tố ảnh hưởng ñến xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại 26 1.3.1 Nhân tố thuộc Ngân hàng thương mại 26 1.3.2 Nhân tố thuộc chế, sách Việt Nam .27 1.3.3 Nhân tố thuộc thị trường nước nhập dịch vụ 28 1.4 Kinh nghiệm xuất dịch vụ số Ngân hàng thương mại nước 30 1.4.1 Kinh nghiệm Citigroup 30 iii 1.4.2 Kinh nghiệm HSBC Holdings 32 1.4.3 Kinh nghiệm Deutsche Bank 34 1.4.4 Kinh nghiệm ANZ 35 1.4.5 Bài học rút cho ngân hàng thương mại Việt Nam 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 40 2.1 Phân tích tổng quan thực trạng xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 40 2.1.1 Khái quát hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 40 2.1.2 Thực trạng dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 43 2.1.3 Thực trạng xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 52 2.2 Phân tích thực trạng phương thức xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 56 2.2.1 Thực trạng xuất dịch vụ theo phương thức Ngân hàng thương mại Việt Nam 56 2.2.2 Thực trạng xuất dịch vụ số Ngân hàng thương mại Việt Nam 61 2.3 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 75 2.3.1 Năng lực cạnh tranh chung doanh nghiệp Việt Nam 75 2.3.2 Thực trạng lực cạnh tranh xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 78 2.4 Kết luận thực trạng xuất dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam 82 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 85 iv 3.1 Quan ñiểm phương hướng phát triển xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 85 3.1.1 Quan ñiểm phát triển xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 85 3.1.2 Phương hướng phát triển xuất dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam ñến năm 2020 88 3.2 Giải pháp phát triển xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 92 3.2.1 Phát triển sở hạ tầng cho xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 92 3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ xuất theo chuẩn Quốc tế 94 3.2.3 Nâng cao lực cạnh tranh xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 95 3.2.4 ða dạng hóa dịch vụ phương thức xuất Ngân hàng thương mại Việt Nam 99 3.2.5 Tăng cường hoạt ñộng xúc tiến xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 101 3.2.6 Tăng cường liên kết hợp tác xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 101 3.2.7 Xây dựng phát triển thương hiệu Ngân hàng thương mại Việt Nam 102 3.2.8 Cơ cấu lại tổ chức Ngân hàng thương mại Nhà nước ñáp ứng nhu cầu phát triển ñiều kiện hội nhập Quốc tế 105 3.2.9 Tăng cường lực tài quản trị ñiều hành cho hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần 106 3.3 Kiến nghị với Nhà nước 107 3.3.1 Tăng cường hành lang pháp lý cho hoạt ñộng xuất dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam 107 3.3.2 Sử dụng công cụ khuyến khích tăng trưởng xuất dịch vụ 108 v 3.3.3 Nâng cao lực quản lý Nhà nước 108 3.3.4 Tăng cường lực giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 109 3.3.5 Công tác hạch toán, thống kê dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế.110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 DANH MỤC PHỤ LỤC 118 vi THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ABB Ngân hàng TMCP An Bình ACB Ngân hàng TMCP Á Châu ADB Ngân hàng phát triển Châu Á AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam ANZ Ngân hàng ANZ ATM Thẻ/máy rút tiền tự ñộng ATM BIDC NH ñầu tư phát triển VN-Chi nhánh Camphuchia BIDV Ngân hàng ñầu tư phát triển Việt Nam BTA Hiệp ñịnh thương mại song phương Việt - Mỹ BVSC Công ty CP chứng khoán Bảo Việt CAR Hệ số An toàn Vốn CITIBANK Ngân hàng Citibank CP Cổ phần CSXH Chính sách xã hội DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DVNH Dịch vụ Ngân hàng EIB Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam EU Liên minh Châu Âu FDI ðầu tư trực tiếp nước FII ðầu tư gián tiếp nước GATS Hiệp ñịnh chung Thương mại Dịch vụ GDP Tổng sản phẩm quốc nội HSBC Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải IBRD Ngân hàng Tái thiết Phát triển Quốc tế IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế JICA Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản KTTT Kinh tế thị trường MB Ngân hàng TMCP Quân ñội vii MHB Ngân hàng TMCP Nhà ðB sông Cửu Long NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương ODA Hỗ trợ phát triển thức POS ðiểm chấp nhận thẻ SACOMBANK Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín SEAB Ngân hàng TMCP ðông Nam Á TCTD Tổ chức tín dụng TDQT Tín dụng quốc tế TECHCOMBANK Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần TTQT Thanh toán Quốc tế USD ðô la Mỹ VCB Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế VIETINBANK Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam VN Việt Nam VND ðồng Việt Nam WB Ngân hàng Thế giới WTO Tổ chức Thương mại Thế giới viii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ðỒ THỊ Sơ ñồ 1.1: Xuất dịch vụ người cư trú người không cư trú 16 Sơ ñồ 1.2: Các phương thức xuất dịch vụ 20 Bảng 2.1: Số lượng Ngân hàng thương mại qua năm 43 Bảng 2.2: Thị phần huy ñộng vốn từ kinh tế NHTM 45 Bảng 2.3: Thị phần cho vay NHTM 46 Bảng 2.4: Doanh số mở toán L/C NHTM 49 Bảng 2.5: Hoạt ñộng toán biên mậu NHTM 49 Bảng 2.6: Doanh số toán thẻ tín dụng quốc tế NHTM 50 Bảng 2.7: Doanh số mua bán ngoại tệ NHTM 51 Bảng 2.8: Doanh thu xuất dịch vụ VCB 62 Bảng 2.9: Xuất dịch vụ theo phương thức VCB 62 Bảng 2.10: Doanh thu từ xuất dịch vụ BIDV 65 Bảng 2.11: Xuất dịch vụ theo phương thức BIDV 66 Bảng 2.12: Kết kinh doanh BIDC 67 Bảng 2.13: Kết hoạt ñộng Ngân hàng liên doanh Việt Lào 69 Bảng 2.14: Doanh thu từ xuất dịch vụ Sacombank 70 Bảng 2.15: Xuất dịch vụ theo phương thức Sacombank 71 Bảng 2.16: Xếp hạng sức cạnh tranh tăng trưởng Việt Nam 75 Biểu ñồ 2.1: Huy ñộng vốn từ kinh tế 44 Biểu ñồ 2.2: Cho vay ñối với kinh tế 46 Biểu ñồ 2.3: Tỷ trọng cho vay kinh tế theo ngành 47 Biểu ñồ 2.4: Xuất dịch vụ Việt Nam 54 Biểu ñồ 2.5: Xuất dịch vụ tài Ngân hàng 55 Biểu ñồ 2.6: Cán cân xuất nhập dịch vụ tài Ngân hàng 56 MỞ ðẦU Sự cần thiết ñề tài Một hạn chế, thách thức phát triển kinh tế, phát triển thương mại quốc tế xuất dịch vụ Việt Nam thời gian qua cấu kinh tế, cấu xuất nói chung, cấu sản phẩm dịch vụ xuất nói riêng chậm chuyển dịch theo hướng ñại Cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch theo hướng kinh tế thị trường ñại 15 năm qua (1995-2010) cấu GDP, tỷ trọng khu vực dịch vụ không tăng lên mà lại có xu hướng giảm từ 44% năm 1995 xuống 38,1% năm 2000 dao ñộng mức 38%-39% năm sau gia nhập WTO (2007-2010); ñó, tỷ lệ ñóng góp tổ chức tài vào GDP dao ñộng mức 1,8%-2,0% suốt thời kỳ 1995-2010 Trong cấu xuất khẩu, tỷ trọng dịch vụ giá trị xuất ñã có hướng giảm từ 14,56% năm 1990 xuống 9,17% năm 2009 chiếm 8,97% năm 2010, trái với xu phát triển chung Thế giới (cơ cấu xuất Thế giới khoảng thời gian ñó, tỷ trọng dịch vụ ñã tăng từ 18,53% lên 21%) Trong cấu sản phẩm dịch vụ xuất khẩu, tỷ trọng nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao (như Tài ngân hàng, Bảo hiểm, Bưu viễn thông…) dao ñộng mức 5%, riêng dịch vụ tài ngân hàng chiếm 3% ðiểm ñáng ý phương thức xuất dịch vụ, phương thức diện thương mại di chuyển thể nhân chiếm khoảng 5%, ñiều ñó ñồng nghĩa với việc chưa tận dụng tốt hội tiếp cận thị trường giới từ hội nhập WTO, hội nhập FTA mở ñể phát triển kinh doanh dịch vụ biên giới quốc gia Trong ñó, thị trường dịch vụ ngân hàng nước, thị phần NHTM Nhà nước liên tục giảm xuống (trên thị trường tiền gửi giảm từ 77% năm 2000 xuống 59,3% năm 2007, khoảng 55% năm 2010 Trên thị trường cho vay thời gian tương ứng giảm từ 78,7% xuống 60,1% 55%) Theo ñề án phát triển xuất giai ñoạn 2006-2010, Chính phủ ñã ñặt mục tiêu ñạt tốc ñộ tăng trưởng kim ngạch xuất dịch vụ nước bình quân 16,3%/năm ðồng thời, Chính phủ phê duyệt ñề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam ñến năm 2010 ñịnh hướng ñến năm 2020 với 11 nhóm giải pháp lớn cần phải tổ chức thực Trong ñó có giải pháp “ñẩy nhanh trình hội nhập quốc tế lĩnh vực Ngân hàng” Theo cam kết chung Việt Nam gia nhập WTO ñối với ngành dịch vụ Hiệp ñịnh thương mại song phương với Hoa Kỳ (BTA) Trước hết, Công ty nước không ñược diện Việt Nam hình thức Chi nhánh, ñiều ñó ñược ta cho phép ngành cụ thể Ngoài ra, Công ty nước ñược phép ñưa cán quản lý vào làm việc Việt Nam 20% cán quản lý Công ty phải người Việt Nam Cuối cùng, ta cho phép tổ chức cá nhân nước ñược mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam tỷ lệ phải phù hợp với mức mở cửa thị trường ngành ñó Riêng Ngân hàng ta cho phép Ngân hàng nước mua tối ña 30% cổ phần Cam kết cụ thể ñối với dịch vụ Ngân hàng: Việt Nam ñồng ý cho Hoa Kỳ thành lập Ngân hàng 100% vốn nước không muộn ngày 01/04/2007 Ngoài ra, Ngân hàng nước ñược thành lập Chi nhánh Việt Nam Chi nhánh ñó không ñược phép mở Chi nhánh phụ phải chịu hạn chế huy ñộng tiền gửi ñồng Việt Nam từ thể nhân Việt Nam vòng năm kể từ ta gia nhập WTO Ta giữ ñược hạn chế mua cổ phần Ngân hàng Việt Nam ðây hạn chế ñặc biệt có ý nghĩa ñối với ngành Ngân hàng Như vậy, khu vực Ngân hàng gần mở hoàn toàn nhận tiền gửi khoản phải trả khác từ công chúng; cho vay tất hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm cố chấp, bao toán tài trợ giao dịch thương mại…v.v Vì vậy, phải sẵn sàng nguồn lực ñể cạnh tranh với Ngân hàng nước ngoài, ñồng thời tìm hướng ñi phù hợp cho Ngân hàng thương mại Việt Nam ñó, ñịnh hướng xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam hướng ñi cần phải tính ñến Trong bối cảnh ñó ñể vượt qua khó khăn thách thức nêu trên, việc nghiên cứu ñể tìm giải pháp nhằm ñẩy mạnh xuất dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam, góp phần gia tăng xuất dịch vụ, chuyển dịch cấu nâng cao chất lượng, hiệu xuất dịch vụ quan trọng Vì vậy, việc nghiên cứu tổng thể xuất dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam cần thiết Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục tiêu nghiên cứu luận án Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, ñề xuất ñịnh hướng giải pháp phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam ñến năm 2020 Mục tiêu cụ thể: - Phân tích hệ thống hóa vấn ñề lý luận có liên quan ñến xuất dịch vụ NHTM - Phân tích, ñánh giá thực trạng xuất dịch vụ NHTM Việt Nam sau thực thi cam kết thương mại dịch vụ WTO - ðề xuất phương hướng số giải pháp phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam ñến năm 2020 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án Nhiệm vụ nghiên cứu luận án ñi tìm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu sau: - Thứ nhất: Sự cần thiết phải nghiên cứu phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam? - Thứ hai: Tầm quan trọng xuất dịch vụ NHTM? - Thứ ba: Các nhân tố ảnh hưởng ñến xuất dịch vụ NHTM? - Thứ tư: Thực trạng xuất dịch vụ NHTM Việt Nam? - Thứ năm: ðiều cản trở xuất dịch vụ NHTM Việt Nam? - Thứ sáu: Giải pháp ñể phát triển xuất dịch vụ NHTM Việt Nam ðối tượng phạm vi nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu: Những vấn ñề lý luận thực tiễn xuất dịch vụ NHTM Việt nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Nghiên cứu chung tầm vi mô nghiên cứu cụ thể xuất dịch vụ số NHTM Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP ngoại 128 TT Tên ngân hàng CHINFON 10 COMMERCIAL BANK Co,ltd, (ðài loan) CHINFON 11 COMMERCIAL BANK Co,ltd, (ðài loan) 12 MAY BANK (Malaysia) 13 MAY BANK (Malaysia) 14 ABN Amro Bank(Hà lan) 15 Bangkok Bank(Thái lan) Số, ngày cấp Vốn ñiều giấy phép lệ 11/NH-GP ngày 30 triệu 09/04/1993 USD ðịa 14 Láng Hạ, Ba ðình, Hà Nội HaNoi City Branch 07/NH-GPCN ngày 24/12/1994 22/NH-GP ngày 15 triệu 63 Lý Thái Tổ, Hoàn 15/08/1995 USD Kiếm, Hà Nội 05/GP-NHNN 15 triệu ngày 29/03/2005 USD 23/NHGP ngày 19 triệu 14/09/1995 USD 03/NHGP ngày 15 triệu 35 Nguyễn Huệ, 15/04/1992 USD Q.1,TPHCM Cao ốc Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM Tầng Toàn nhà SunCity 13 Hai Bà Trưng Phòng tầng Trung 16 NH Bangkok-Chi nhánh 48/GP-NHNN 15 triệu tâm Quốc tế, 17 Ngô Hà Nội ngày 06/3/2009 USD Quyền, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội 17 18 Mizuho Corporate Bank(Nhật) Mizuho Corporate BankChi nhánh TP.HCM 26/NH-GP ngày 15 triệu 63 Lý Thái Tổ, Hoàn 03/07/1996 USD Kiếm, Hà Nội 02/GP-NHNN 15 triệu ngày 30/03/2006 USD Tầng 18, Sun Wah, 115 ñại lộ Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM 129 Số, ngày cấp Vốn ñiều giấy phép lệ 05/NH-GP ngày 15 triệu SaiGon Tower, 29 Lê 05/06/1992 USD Duẩn, Q.1, TPHCM 17/NH-GP ngày 15 triệu 41 Nguyễn Thị Minh 25/03/1995 USD Khai, Q.1, TPHCM 15/NH-GP ngày 15 triệu 235 ðồng khởi,Q.1, 22/03/1995 USD TPHCM 01/NHNN-GP 15 triệu ngày 04/01/2005 USD 18/NH-GP ngày 15 triệu 17 Lê Duẩn, Q.1, 27/03/1995 USD TPHCM 20/NH-GP ngày 24 triệu 65 Lê Lợi, Q.1, 28/06/1995 USD TPHCM Bank of China, 25 HoChiMinh City Branch (Trung Quốc) 21/NH-GP ngày 15 triệu 115 Nguyễn Huệ, 24/07/1995 USD Q.1, TPHCM Bank of Tokyo 26 Mishubishi UFJ (Nhật) Chi nhánh TP.HCM 24/NH-GP ngày 45 triệu 5B Tôn ðức Thắng, 17/02/1996 USD Q.1, TPHCM BANK OF TOKYO 27 MISUBISHI UFJ (Nhật) - CN HN 306/NH-GPCN TT 19 20 Tên ngân hàng BNP (Banque Nationale de Paris) (Pháp) Shinhan Bank (Hàn Quốc) Hongkong and Shanghai 21 Banking Corporation (Anh) Hongkong Shanghai 22 Banking Corporation (Anh) 23 United Overseas Bank (UOB)(Singapore) 24 Deustch Bank (ðức) Mega International Bank 28 Co, HoChiMinh City Branch (ðài loan) ðịa 23 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Tầng 6, Toà nhà Pacific Place, 83 Lý Thường Kiệt,Hoàn Kiếm, Hà NộI ngày 05/09/1998 25/NH-GP ngày 15 triệu 5B Tôn ðức Thắng, 03/05/1996 USD Q.1, TPHCM 130 TT 29 30 Tên ngân hàng OCBC (Singapore)(Keppel) WooriI Bank Chi nhánh Hà Nội (Hàn Quốc) Woori Bank (Hàn 31 Quốc)- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 32 33 JP Morgan Chase Bank(Mỹ) Korea Exchange Bank (KEB) (Hàn Quốc) Số, ngày cấp Vốn ñiều giấy phép lệ 27/NH-GP ngày 15 triệu SaiGon Tower, 29 Lê 31/10/1996 USD Duẩn, Q.1, TPHCM 16/NH-GP ngày 15 triệu 360 Kim Mã, Hoàn 10/07/1997 USD Kiếm, Hà Nội 1854/GP-NHNN 15 triệu 115 Nguyễn Huệ, Q1, ngày 20/12/2005 USD TP Hồ Chí Minh 09/NH-GP ngày 15 triệu 29 Lê Duẩn, Q.1, 27/07/1999 USD TPHCM 298/NH-GP ngày 15 triệu 360 Kim Mã, Ba 29/08/1998 USD ðình, Hà nội ðịa 127 ðê La Thành 34 LAO-VIET Bank (Lào), Hanoi Branch 05/NH-GP ngày 2,5 triệu (ðường Kim Liên 23/03/2000 USD mới) Quận ðống ðaHà Nội 35 LAO-VIET Bank (Lào), TP.HCM City Branch Chinatrust Com.Bank 36 HoChiMinh City Banch (ðài loan) First Commercial Bank 37 HoChiMinh City Banch (ðài loan) 38 FENB (Mỹ) 08/NHGP ngày 2,5 triệu 181 Hai Bà Trưng, 14/4/2003 USD Q1, TPHCM 04/NH-GP ngày 15 triệu 1-5 Lê Duẩn, Q1, 06/02/2002 USD TPHCM 09/NHNN-GP 15 triệu 88 ðồng Khởi, Q1, ngày 09/12/2002 USD TP HCM 03/NHNN-GP 15 triệu Số 2A-4A, Tôn ðức ngày 20/05/2004 USD Thắng, Q1, TP.HCM 131 TT Tên ngân hàng Cathay United Bank 39 ChuLai Branch, VietNam (ðài Loan) Sumitomo-Mitsui 40 Banking Corporation (Nhật Bản)(SMBC) Số, ngày cấp Vốn ñiều giấy phép lệ 08/GP-NHNN 15 triệu ngày 29/06/2005 USD ðịa 123 Trần Quý Cáp, Thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Toà nhà The 1855/GP-NHNN 15 triệu Landmark T9, 5B ngày 20/12/2005 USD Tôn ðức Thắng, Q1, TP Hồ Chí Minh 132 Phụ lục số 5: NH 100% vốn nước TT Tên ngân hàng NH TNHH Thành viên ANZ (Việt Nam) Số, ngày cấp Vốn giấy phép ñiều lệ 268/GP-NHNN 1.000 tỷ Toà nhà Suncity, 13 9/10/2008 ñồng Hai Bà Trưng, Hà Nội ðịa trụ sở Phòng 1203 Sài Gòn NH TNHH Thành viên 342/GP-NHNN 1.000 tỷ Trade Centre, 37 Tôn Hong leong Việt Nam ngày 29/12/2008 ñồng ðức Thắng, Quận TP.HCM NH TNHH thành 236/GP-NHNN 1.000 tỷ Ngày 8/9/2008 ñồng NH TNHH thành viên 235/GP-NHNN 3.000 Tỷ HSBC (Việt Nam) ngày 8/9/2008 ñồng NH TNHH thành viên 341/GP-NHNN 1.670 tỷ 29/12/2008 ñồng Standard Chartered (Việt Nam) Shinhan (Việt Nam) Toà nhà Hà Nội Towers, 49 Hai Bà Trưng Hà Nội 235 ðồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Lầu 7, số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM 133 Phụ lục số 6: Công ty tài TT Tên Công ty Cty TNHH thành viên tài PPF Việt Nam (100% vốn nước ngoài) Cty TNHH thành viên tài Prudential Việt Nam (Prudential Vietnam Finance Company Limited) Số ngày cấp Vốn ñiều Giấy phép 112/GP-NHNN ngày 18/04/2008 10/GP-NHNN ngày 10/10/2006 lệ 500 tỷ ñồng Societe Generale (Socié General Viet Finance 370 tỷ mại Sài Gòn, 37 Tôn ñồng ðức Thắng, Q1, TPHCM Tầng 2, dãy C, Toà 05/GP-NHNN ngày 08/05/2007 520 tỷ ñồng (Post and Telecommunication Finance Company) nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn, Linh,P.Tân Phú,Q.7, Tp HCM Company) Cty tài Bưu ñiện Tầng 1, Cao ốc Văn phòng 194 Golden Building, 473 ðiện Biên Phủ, P.25,Q Bình Thạnh, TP.HCM Trung tâm thương Cty TNHH thành viên tài Việt- Trụ sở 03/1998/GPNHNN ngày 10/10/1998 Cty tài Cao su 02/1998/GP- (Rubber Finance NHNN ngày Company) 06/10/1998 Cty tài Dệt may 01/1998/GP- (Textile Finance NHNN ngày Company) 03/08/1998 500 tỷ ñồng 1000 tỷ ñồng Toà nhà Ocean Park, Số ðào Duy Anh, ðống ða, Hà NộI 210 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP HCM 300 tỷ 32 Tràng Tiền, Hoàn ñồng Kiếm, Hà Nội 134 TT Tên Công ty Cty tài Than7 Giấy phép 02/GP-NHNN Khoáng sản (Mineral and ngày Coal Finance Company) 30/01/2007 Cty tài Tàu thủy 04/GP-NHNN (Vietnam Shipbuilding ngày Finance Company) Cty tài cổ phần Số ngày cấp Vốn ñiều Handico (Handico Finance Company) 16/03/2000 lệ Trụ sở Toà nhà Việt-Hồng, 1.000 tỷ 58 Trần Nhân Tông, ñồng Hai Bà Trưng, Hà Nội 1323 tỷ 120 Hàng Trống, ñồng Hoàn Kiếm, Hà Nội Tầng 3, Toà nhà 157/GP-NHNN 350 tỷ Thăng Long 105 ngày 6/6/2008 ñồng Láng Hạ, ðống ða, Hà Nội Công ty TNHH thành viên tài GE Money 10 Việt Nam (GE Money Vietnam Finance 177/GP-NHNN 300 tỷ ngày 20/6/2008 ñồng Tầng 7, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Q1, TP.HCM Company Limited) Công ty TNHH thành 11 viên tài Toyota Việt Nam Tầng 4, Golden 208/GP-NHNN 300 tỷ Tower, Nguyễn Thị ngày 24/7/2008 ñồng Minh Khai, Q1, TP.HCM Toà nhà Vinachimex, 12 Công ty Tài cổ phần Hoá chất 340/GP-NHNN ngày 29/12/2008 300 tỷ ñồng số Phạm Ngũ lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 135 TT Tên Công ty Số ngày cấp Vốn ñiều Giấy phép lệ Trụ sở Tầng Toà nhà 18T2 13 Công ty Tài cổ phần Vinaconex Viettel 304/GP-NHNN ngày 14/11/2008 khu ñô thị Trung 1.000 tỷ hoà-Nhân chính, ñồng Phường Nhân Chính, Quận Thanh XuânHà Nội Công ty tài cổ phần 14 Sông ðà (SongDa Finance Joint Stock Company) Công ty tài cổ phần 15 Xi măng ( Cement Finance Joint Stock Company 16 137/GP-NHNN ngày 23/05/2008 142/GP-NHNN ngày 29/05/2008 Số 121 phố Chùa 500 tỷ láng, phường láng ñồng thượng, quận ðống ða, Hà Nội 300 tỷ ñồng 28 Bà Triệu, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 434 Trần Khát Chân, Công ty tài cổ phần 187/GP-NHNN 2500 tỷ ðiện lực ngày 07/7/2008 ñồng phần Dầu khí (Petro 72/GP-NHNN 5.000 tỷ 72 Trần Hưng ðạo, Vietnam Finance Joint ngày 17/3/2008 ñồng Hoàn Kiếm, Hà Nội Hai Bà Trưng, Hà Nội Tổng Cty tài cổ 17 Stock Corporation) 136 Phụ lục số 7: Công ty cho thuê tài T T Tên Công ty Cty CTTC ANZ-VTRAC (100% vốn nước ngoài) (ANZ/V-TRAC Leasing Company) Cty CTTC I - NH Nông nghiệp & PTNT (Agribank No1 Leasing Company) Cty CTTC II - NH Nông nghiệp & PTNT (Agribank No2 Leasing Company) Cty CTTC II NH ðầu tư Phát triển VN (BIDV Leasing Company II) Cty CTTC Kexim (KVLC) (100% vốn nước ngoài) (Kexim Vietnam Leasing Company) Cty CTTC NH Công thương VN (Leasing Company - Industrial and Commercial Bank of Vietnam) Cty CTTC NH Ngoại thương VN (VCB Financial Leasing Company) Cty CTTC NH Sài Gòn Số ngày cấp Vốn ñiều Giấy phép lệ 14/GP-CTCTTC 103 Tỷ ngày 19/11/1999 VND 06/GP-CTCTTC 200 tỷ ngày 27/08/1998 VNð 07/GP-CTCTTC 350 tỷ ngày 27/08/1998 VNð 11/GP-NHNN 150 tỷ ngày 17/12/2004 VNð 02/GP-CTCTTC 13 Triệu ngày 20/11/1996 USD 04/GP-CTCTTC 300 tỷ ngày 20/03/1998 VNð 05/GP-CTCTTC 300 tỷ ngày 25/05/1998 VNð 04/GP-NHNN 200 tỷ Trụ sở 14 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Số Phạm Ngọc Thạch, ðống ða, Hà nội 422 Trần Hưng ðạo, P2, Quận5, TPHCM Lầu Cao ốc 146 Nguyễn Công Trứ, Q1, TPHCM Tầng Diamond Plaza, 34 Lê duẩn, QI, TPHCM 18 Phan ðình Phùng, Ba ðình, Hà Nội Tầng 3, Nhà 10b Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 87A, 89/3, 89/5 137 T T Tên Công ty Thương Tín (Sacombank Số ngày cấp Vốn ñiều Giấy phép lệ ngày 12/04/2006 VNð Leasing Company) Cty CTTC NH ðầu tư Phát triển VN (BIDV Leasing Company I) 10 ngoài) (Chailease International Leasing 08/GP-CTCTTC 200 tỷ CDC Building, 25 ngày 27/10/1998 VNð Lê ðại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội P2801-04, tầng 28 09/GP-NHNN 10 triệu ngày 09/10/2006 USD 11 Quốc tế VN (Vietnam International Leasing Company) 117/GP-NHNN ngày 24/04/2008 (Cấp lại) 100 Triệu VND Cty TNHH thành viên 12 CTTC Công nghiệp tàu thủy (VINASHIN Financial 79/GP-NHNN 100 tỷ ngày 19/03/2008 VNð 06/GP-NHNN 100 tỷ ngày 22/05/2007 VNð Leasing Company Limited) Cty TNHH thành viên 13 CTTC NH Á Châu ( ACB Leasing Company) Saigon Trade Centre, 37 Tôn ðức Thắng, phường Bến Nghé Q1, TPHCM Company Limited) Cty TNHH cho thuê tài Hàm Nghi, Nguyễn Bình Thạnh, Q1, TPHCM Tầng Toà nhà Cty TNHH CTTC Quốc tế Chailease (100% Vốn nước Trụ sở Sài gòn Tower, 29 Lê Duẩn, Q1,TPHCM Tầng1&2 Tòa nhà 34T, Khu ñô thị Trung Hòa- Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội 45 Võ Thị Sáu, phường ða Kao, Q.1, TPHCM 138 Phụ lục số 8: Văn phòng ñại diện NH nước TT Tên ngân hàng ABN Amro (Hà Lan) ANZ BANK (Úc) Acom Co., Ltd (Nhật) American Express Bank (Mỹ) American Express Bank (Mỹ) BHF - Bank Aktiengesellschaft (ðức) BNP Paribas (Pháp) Bank of India (Ấn ðộ) Bayerische Hypo-und Vereinsbank (ðức) 10 Cathay United Bank (ðài Loan) 11 Cathay United Bank (ðài Loan) Số, ngày cấp giấy phép 294/Qð-NHNN ngày 30/01/2007 07/GP-VPðD ngày 10/04/2003 2313/QðNHNN ngày 20/10/2008 06/GP-NHNN ngày 30/05/2006 1622/Qð-NHNN ngày 10/11/2005 ðịa 162 Pasteur, Q.1 HCM Phan Văn Trị Cần Thơ Tầng M Toà nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM 31 Hai Bà Trưng Hà Nội 01/GP-NHNN ngày Số Nguyễn Huệ, Q1, 29/01/2007 TPHCM 293/Qð-NHNN ngày Floor 14th 35 Nguyễn 30/01/2007 Huệ, Q.1, HCM 1588/Qð-NHNN ngày 11/08/2006 6B Tràng Tiền, Hà Nội 74/Qð-NHNN ngày Số Thi Sách, Q.1, Tp 14/1/2009 HCM 1991/QD-NHNN ngày 20/10/2006 09/GP-NHNN ngày 06/12/2004 Ngô Quyền, Hà Nội 88 Hai bà Trưng Hà Nội 06/GP-NHNN ngày 46-48 Phạm Hồng Thái, 12/05/2005 Q1 TP.HCM 139 TT Tên ngân hàng Số, ngày cấp giấy phép 12 Chinatrust Commercial Bank (ðài loan) 711/Qð-NHNN ngày 13 Commerzbank AG 03/GP-NHNN ngày (ðức) 12/04/2006 11/04/2006 ðịa 41B Lý Thái Tổ Hà Nội Floor 7th, Toà nhà Landmark, 5B Tôn ðức Thắng, Q1, TPHCM 14 Commonwealth Bank of Australia (Australia) 1563/Qð-NHNN ngày 15 DEUSTCHE BANK 04/GP-NHNN ngày Room 503, 63 Lý Thái 04/05/2007 Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 42/GP-NHNN ngày Room 2007 Tòa nhà 101 21/02/2008 Láng Hạ, ðống ða, HN (ðức) 16 Daewo Capital (Hàn Quốc) 17 Dresdner Bank AG (ðức) 18 E.Sun Commercial Bank (ðài Loan) 19 First Commercial Bank (ðài loan) 20 21 Fortis Bank (Bỉ) Fortis Bank (Bỉ) 22 Fubon Bank (Hongkong) Limited (Hồng Kông) 28/10/2005 1657/Qð-NHNN ngày 17/11/2005 31 Hai Bà Trưng Hà Nội 31 Hai Bà Trưng Hà Nội 03/GP-NHNN ngày 37 Tôn ðức Thắng, Q1, 11/04/2007 TPHCM 312/Qð-NHNN ngày Floor 13th 198 Trần 30/03/2004 Quang Khải, Hà nội 1633/Qð-NHNN ngày 115 Nguyễn Huệ, Q.1, 11/11/2005 HCM 08/GP-NHNN ngày Toà nhà Daewoo, Ba 11/09/2006 ðình, Hà Nội 1530/Qð-NHNN ngày 24/10/2005 Floor 5rd Toà nhà 194 Gloden, 473 ðiện Biên Phủ, P25, Q.Bình Thạnh, TPHCM 140 TT Tên ngân hàng 23 GE Money (Hồng Kông) 24 Hana Bank (Hàn Quốc) 25 Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) (Anh) 26 Hua Nan Commercial Số, ngày cấp giấy phép ðịa 05/GP-NHNN ngày Phòng 1505,1508 83B 20/04/2006 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 56/GP-NHNN ngày Floor 10th, Toà nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM 12/11/2007 1829/Qð-NHNN ngày 21/09/2006 05/GP-VPðD ngày Bank, Ltd (ðài Loan) 11/06/2004 Indian Oversea Bank 22/GP-NHNN ngày 27 (Ấn ðộ) 25/01/2008 28 Industrial Bank of 10/GP-NHNN-VPðD ngày Korea (Hàn Quốc) 13/10/2005 29 Intesa Sanpaolo (Italia) 30 JP Morgan Chase Bank (Mỹ) 12 ðại lộ Hoà Bình, phườn An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ Phòng 303, tầng 3, nhà DMC, 535 Kim Mã, Hà Nội Room 710, Floor 7th Melinh Point Tower, Ngô ðức Kế, Q1, TPHCM ðơn vị B2, 2F VIT TOWER, 519 ðường Kim Mã, Quận Ba ðình Hà Nội 23/10/2008 Tầng 11, Phòng 1102, Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q1 TP.HCM 1867/Qð-NHNN ngày P 201 Số Nhà Thờ, 22/12/2005 Hoàn Kiếm Hà Nội 279/GP-NHNN ngày 1709A Trung tâm 31 Kookmin Bank (Hàn Quốc) 22/GP-NHNN ngày thương mại Sài Gòn, 37 21/09/2007 Tôn ðức Thắng, Q1, TPHCM 141 TT Tên ngân hàng Số, ngày cấp giấy phép ðịa 34 Lê Duẩn, Q.1, Tp Bank (Hàn quốc) 06/GP-VPðD ngày 24/07/2002 1729/QðNHNN ngày 24/7/2007 33 Land Bank of Taiwan 07/GP-NHNN ngày Floor 7th, 5B Tôn ðức 12/05/2005 Thắng, Q1, TPHCM 754/Qð-NHNN ngày Floor 3th 27 Lý Thái Tổ 17/04/2006 Hà Nội 32 Korea Exchange (ðài Loan) 34 Landesbank BadenWuerttemberg (ðức) 35 MasterCard AsiaPacific Pte Ltd (singapore) 36 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (Nhật) 37 Natexis Banque 113/GP/NHNN ngày 21/04/2008 17/GP-NHNN ngày 13/09/2007 1494/Qð-NHNN ngày BFCE (Pháp) 22/11/2004 38 National Bank of 1124/Qð-NHNN ngày Kuwait (Cô-oét) 39 NH DBS (singapore) 40 Nova Scotia Bank (Canada) 41 RHB (Malaysia) 42 Reiffeisen Zentral Bank Ostrreich (RZB) (Áo) HCM Phòng S08-S09 Tầng 31 Sài Gòn Trade Center, 37 Tôn ðức Thắng Q1.TPHCM Floor 9th Toà nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM 53 Quang Trung, Hà Nội 09/09/2004 Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM 77/GP-NHNN ngày Tầng 2, 63 Lý Thái Tổ, 17/03/2008 Hoàn Kiếm, Hà Nội 2116/Qð-NHNN ngày 10/11/2006 269/GP-NHNN ngày 9/10/2008 242/Qð-NHNN ngày Phùng Khắc Hoan, 10/03/2005 Q.1, Tp HCM 142 TT Tên ngân hàng Số, ngày cấp giấy phép ðịa 43 Sinopac Bank (ðài 1450/Qð-NHNN ngày 2A-4A, Tôn ðức Thắng, 24/07/2006 Q1, TPHCM 1590/Qð-NHNN ngày 16 Láng hạ, Ba ðình Hà 11/08/2006 Nội 45 Société Générale 1589/Qð-NHNN ngày 2A-4A Tôn ðức Thắng, Bank (Pháp) 11/08/2006 Q.1, Tp HCM 46 Taishin International 02/GP-NHNN ngày Floor 7th Số Nguyễn Bank (ðài Loan) 11/01/2005 Huệ, Q1, TPHCM 23/GP-NHNN ngày Floor 3th, Broadway D, 152 Nguyễn Lương Bằng, Q7, TPHCM Loan) 44 Société Générale Bank 47 Taiwan Shin Kong Commercial Bank (ðài Loan) 48 The Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd (ðài Loan) 49 The Sumitomo Bank, 21/09/2007 11/GP-NHNN ngày 01/12/2005 07/GP-NHNN ngày 44B Lý Thường Kiệt hà Ltd (Nhật) 24/09/2004 Nội 50 Union Bank of 1290/Qð-NHNN ngày Floo 12th Nguyễn 30/08/2005 Huệ, Q.1, Tp HCM 03/GP-NHNN ngày SaiGon Tower, 29 Lê 01/05/2006 Duẩn, Q.1, TPHCM 16/GP-VPðD ngày 08/08/2003 2152/QðNHNN ngày 29/9/2008 235 ðồng Khởi, Quận 1, 01/GP-NHNN ngày P801, Opera Business Center, 60 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Taiwan (ðài Loan) 51 Visa International (Mỹ) 52 Wachovia, N.A (Mỹ) 53 Wachovia, N.A (Mỹ) 20/02/2006 Tp HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Xuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Xuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Xuất khẩu dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay