Vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ của các trường đại học công lập Việt Nam

167 129 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:16

ii MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ðOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN v DANH MỤC SƠ ðỒ .vi PHẦN MỞ ðẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC MỞ RỘNG QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CÁC TRƯỜNG ðẠI HỌC 1.1 QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CÁC TRƯỜNG ðẠI HỌC 1.1.1 Khái niệm quyền tự chủ ñại học 1.1.2 Nguyên tắc phân giao quyền tự chủ ñại học 10 1.1.3 Nội dung quyền tự chủ trường ñại học 14 1.1.4 Sự cần thiết mở rộng quyền tự chủ ñại học nhà nước 19 1.1.5 Phương thức trao quyền tự chủ ñại học 29 1.1.6 ðiều kiện thực quyền tự chủ ñại học 37 1.2 VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ðỐI VỚI MỞ RỘNG QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CÁC TRƯỜNG ðẠI HỌC 38 1.2.1 Quản lý nhà nước ñối với trường ñại học 38 1.2.2 Vai trò nhà nước việc mở rộng quyền tự chủ cho trường ñại học 43 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC NHÀ NƯỚC MỞ RỘNG QUYỀN TỰ CHỦ ðẠI HỌC 47 1.3.1 Tự chủ ñại học Hoa Kỳ 47 1.3.2 Tự chủ ñại học Nhật Bản 51 1.3.3 Tự chủ ñại học nước Châu Âu 52 1.3.4 Tự chủ ñại học Argentina 57 iii 1.3.5 Những kinh nghiệm rút nhằm mở rộng quyền tự chủ cho trường ñại học Việt Nam 58 Kết luận chương 62 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VAI TRÒ NHÀ NƯỚC TRONG MỞ RỘNG QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CÁC TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM GIAI ðOẠN 2000 - 2010 63 2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ðẠI HỌC VIỆT NAM 63 2.1.1 Phân loại trường ñại học nước ta 63 2.1.2 Nội dung quyền tự chủ trường ñại học 64 2.1.3 Nhiệm vụ quyền hạn trường ñại học 65 2.2 THỰC TRẠNG VỀ QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CÁC TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM 67 2.2.1 Về tự chủ học thuật 68 2.2.2 Về tự chủ tài 72 2.2.3 Về tự chủ tổ chức, quản lý, nhân 74 2.2.4 Về tự chủ tuyển sinh ñào tạo 76 2.2.5 Về tự chủ hoạt ñộng nghiên cứu khoa học 77 2.2.6 Về tự chủ hợp tác quốc tế 78 2.2.7 Các thành tựu ñã ñạt ñược 78 2.2.8 Các tồn vướng mắc 79 2.3 NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI VIỆC MỞ RỘNG QUYỀN TỰ CHỦ ðẠI HỌC 82 2.3.1 Quan ñiểm, ñường lối phát triển giáo dục ñào tạo 82 2.3.2 Vai trò nhà nước với việc mở rộng quyền tự chủ ñại học 98 2.3.3 Tổng kết vấn ñề nhà nước cần khắc phục nhằm nâng cao quyền tự chủ ñại học 106 Kết luận chương 112 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM MỞ RỘNG QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CÁC TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM GIAI ðOẠN 2011- 2020 113 iv 3.1 QUAN ðIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA NHÀ NƯỚC NHẰM NÂNG CAO QUYỀN TỰ CHỦ ðẠI HỌC 113 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ðỂ MỞ RỘNG CÓ HIỆU QUẢ QUYỀN TỰ CHỦ ðẠI HỌC 116 3.2.1 Các giải pháp vĩ mô 116 3.2.2 Các giải pháp quyền tự chủ học thuật 122 3.2.3 Các giải pháp quyền tự chủ tổ chức, nhân 124 3.2.4 Các giải pháp quyền tự chủ tuyển sinh 125 3.2.5 Giải pháp 11: Về quyền tự chủ khoa học công nghệ 128 3.2.6 Giải pháp 12: Về quyền tự chủ quan hệ quốc tế 128 3.3 ðIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 128 3.3.1 Sự tâm nhà nước 128 3.3.2 Nhà nước cần dành khoản chi ngân sách thích hợp cho ñại học 129 3.3.3 Nhà nước cần thực tốt việc xã hội hoá ñại học, cách mở rộng quan hệ hợp tác ña phương từ nước ngoài; tận dụng công sức, tiền của nhân dân nước việt kiều nước 129 3.3.4 Nhà nước cần ñổi phương thức quản lý nhà nước ñối với ngành ñại học, cần phân biệt rõ ràng gắn kết hợp lý phương thức quản lý vĩ mô nhà nước với phương thức quản lý vi mô trường ñại học 129 Kết luận chương 130 KẾT LUẬN 131 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, BÀI BÁO CỦA NCS CÓ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN ðà CÔNG BỐ 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO 134 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội quốc gia ðông Nam Á) GATS General Agreement on Trade in Services (Hiệp ñịnh chung Thương mại Dịch vụ) GDðT Giáo dục ñào tạo GS Giáo sư HðND Hội ñồng nhân dân HðT Hội ñồng trường HQ Hiệu ISO International Organization for Standardization (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) KS Kiểm soát NCS Nghiên cứu sinh NL Năng lực ODA Offical Development Assistance (Vốn hỗ trợ phát triển thức) PT Phương tiện PGS Phó giáo sư QH Quyền hạn TBXH Thương binh xã hội TN Trách nhiệm TS Tiến sĩ TW Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân VNð Việt Nam ñồng WTO World Trade Organization (Tổ chức Thương mại giới) XHCN Xã hội chủ nghĩa vi DANH MỤC SƠ ðỒ Trang Sơ ñồ 1.1: Sự cân ñối nhân tố tự chủ ñại học 13 Sơ ñồ 1.2: quyền tự chủ trường ñại học 18 Sơ ñồ 1.3: Hệ thống kết nối nhân tố trường ñại học 29 Sơ ñồ 1.4: Căn lựa chọn mức ñộ tiêu thức quyền tự chủ ñại học 37 Sơ ñồ 1.5: Các chức quản lý nhà nước ñối với trường ðH 40 Sơ ñồ 2.1: Các nội dung tự chủ học thuật ñại học 68 PHẦN MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Sự nghiệp giáo dục nước ta nói chung, hoạt ñộng trường ñại học Việt Nam nói riêng năm vừa qua ñã ñạt ñược thành tựu to lớn, ñặc biệt quy mô số lượng; ñã góp phần không nhỏ vào việc ñào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ñất nước ðội ngũ cán giảng dạy quản lý trường ñại học ñã có bước phát triển vượt bậc số lượng cấu Nhưng trước ñòi hỏi thời kỳ ñổi hội nhập phát triển có tính toàn cầu xu phát triển theo hướng chất lượng ñòi hỏi ngày nâng cao, trường ñại học nhiều công việc phải làm, ñặc biệt phải phát huy tính tự chủ sáng tạo Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ X ðảng tháng năm 2006 ñã khẳng ñịnh: Phải ñổi hệ thống giáo dục ñại học sau ñại học gắn ñào tạo với sử dụng, trực tiếp phục vụ chuyển ñổi cấu lao ñộng, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia ñầu ngành (Văn kiện trang 96) Cốt lõi vấn ñề ñổi việc mở rộng quyền tự chủ cho trường ñại học ñúng Nghị Trung ương Khoá V ñã khẳng ñịnh Vì vậy, ñề tài “Vai trò nhà nước mở rộng quyền tự chủ trường ñại học công lập Việt Nam” có ý nghĩa thiết lý luận thực tiễn mà nghiên cứu sinh hy vọng góp phần nhỏ làm rõ số vấn ñề ñặt việc nghiên cứu Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan ñến ñề tài luận án Việc nghiên cứu quyền tự chủ ñại học ñược tác giả nước quan tâm nhiều năm gần ñây Van Vught (1994), ñã ñưa hai mô hình quản lý nhà nước ñối với trường ñại học Mô hình "kiểm soát nhà nước" "giám sát nhà nước" ñể xem xét mối quan hệ Mô hình "kiểm soát nhà nước" thường thấy nước Châu Á Châu Âu vốn có can thiệp sâu Nhà nước Theo mô hình nhà nước ñóng vai trò quan trọng việc ñịnh hệ thống giáo dục ñại học, tức Nhà nước kiểm soát gần tất hoạt ñộng hệ thống giáo dục ñại học Bộ giáo dục quy ñịnh ñiều kiện cần thiết, chương trình giảng dạy, cấp, hệ thống thi cử, tuyển dụng, bổ nhiệm nhân v.v Mục ñích quan trọng từ quy ñịnh chi tiết Nhà nước nhằm tiêu chuẩn hoá cấp quốc gia mà chủ yếu Nhà nước cấp thay sở giáo dục ñại học [46] Còn mô hình "giám sát nhà nước", tác ñộng/can thiệp nhà nước thường không cao Nhà nước không can thiệp sâu vào sở giáo dục ñại học thông qua quy ñịnh chi tiết kiểm soát chặt chẽ mô hình nhà nước kiểm soát mà tôn trọng quyền tự chủ trường khuyến khích khả tự quản lý chịu trách nhiệm ðiển nước Anh, Mỹ, Australia nơi mà can thiệp nhà nước ñối với trường ñại học [74][95][96][92][93][94] Vấn ñề ñược học giả, nước tranh cãi nhiều quyền tự chủ ñại học cần có nội dung nào? Căn ñể ñưa nội dung này? ðể thực nội dung tự chủ cần phải có ñiều kiện nào? v.v Theo Per Nyborg (2003), tự chủ ñại học liên quan ñến vấn ñề mối quan hệ nhà nước tổ chức, tự chủ học thuật tham gia ñại diện ban lãnh ñạo bên ngoài, trường ñại học khoa Tự trị ñại học ngày khó tưởng tượng ñược chế tự chủ tự học thuật Một nhân tố quan trọng chế tự chủ tham gia sinh viên Một hình thức quản lý ñang ñược giới thiệu nhiều nước [91] Theo nghiên cứu Anderson Richard Johnson (1998), mức ñộ tự chủ trường ñại học phụ thuộc vào ñiều kiện kinh tế - xã hội, trị, văn hoá truyền thống quản lý ñại học Các tác giả ảnh hưởng Chính phủ dựa vào quyền lập pháp quyền hành pháp liên quan ñến khả tài Ảnh hưởng Chính phủ "ñiều khiển từ xa" cách sử dụng quyền lực tài phổ biến quốc gia khảo sát Trong nghiên cứu tác giả xem xét chế tự chủ vai trò phủ ñối với trường ñại học liên quan ñến nhiều vấn ñề [74] Ở Việt Nam quyền tự chủ ñại học ñã ñược quy ñịnh văn mang tính pháp quy nhà nước: Nghị ñịnh 10/2002/Nð-CP ñổi chế quản lý tài ñơn vị nghiệp có thu; Nghị 14/2005/NQCP Chính phủ ñổi toàn diện giáo dục ñại học Việt Nam giai ñoạn 2006 - 2020; Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP Chính phủ quy ñịnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài với ñơn vị nghiệp công lập; Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDðT-BNV ngày 15/4/2009 Bộ Giáo dục ðào tạo Bộ Nội vụ hướng dẫn thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức máy, biên chế ñối với ñơn vị nghiệp công lập giáo dục ñào tạo; ðiều 60 Luật Giáo dục năm 2010 quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm trường ñại học; Quyết ñịnh 58/2010/Qð-TTg Thủ tướng Chính phủ ðiều lệ trường ñại học Các văn ñưa ñược ñịnh hướng lớn mang tính ñạo; chưa ñưa ñược chế khoa học thực tế ñể giúp cho trường ñại học thực tốt quyền tự chủ Các tranh cãi, hội thảo bàn luận quyền tự chủ ñại học chủ yếu ñi vào kiến nghị tháo gỡ vấn ñề thực cụ thể Như tác giả Nguyễn Danh Nguyên gợi ý số giải pháp cho lộ trình thực tự chủ trường ñại học công lập bối cảnh [47]; tác giả ðào Văn Khanh ñề suất hướng ñi cho ñổi quản trị ñại học Việt Nam [40]; tác giả Lê ðức Ngọc bàn quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục ñại học [46]; tác giả Mai Ngọc Cường ñề cập ñến tự chủ tài trường ñại học công lập Việt Nam ñưa số giải pháp tự chủ tài cho năm tới [20]v.v Vì vậy, nước ta việc nghiên cứu quyền tự chủ ñại học nhiều vấn ñề phải giải ðó vấn ñề cần quan tâm sở cho nhiều nghiên cứu giai ñoạn tới ngành ñại học Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn ñề lý luận quản lý nhà nước ñối với trường ñại học việc mở rộng quyền tự chủ trường ñại học - Tham khảo số kinh nghiệm nước việc phân cấp quản lý mở rộng quyền tự chủ cho trường ñại học - Phân tích thực trạng vấn ñề phân giao quyền tự chủ cho trường ñại học nước ta giai ñoạn vừa qua (2000 - 2010) - ðề xuất kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc mở rộng quyền tự chủ cho trường ñại học nước ta giai ñoạn tới (2011- 2020) ðối tượng phạm vi nghiên cứu - Luận án tập trung nghiên cứu vấn ñề lý luận thực tiễn vai trò nhà nước việc mở rộng quyền tự chủ trường ñại học Việt Nam nói chung, trường ñại học công lập nói riêng - ði sâu phân tích thực trạng việc xác ñịnh sở khoa học hình thành luận việc mở rộng quyền tự chủ cho trường ñại học công lập nước ta giai ñoạn (2000 - 2010) số học kinh nghiệm có liên quan số nước - ðề xuất số giải pháp quản lý nhà nước nhằm mở rộng quyền tự chủ trường ñại học công lập nước ta giai ñoạn 2011-2020 5 Tư liệu phương pháp nghiên cứu * Tư liệu nghiên cứu - Các tài liệu có liên quan ñến ñề tài nước - Các tài liệu, số liệu vấn ñề giao quyền tự chủ ñại học Việt Nam * Phương pháp nghiên cứu - Luận án sử dụng phương pháp triết học Mác - Lênin kết hợp với quan ñiểm ðảng, thành tựu khoa học quản lý phương pháp truyền thống khoa học xã hội ñể nghiên cứu, giải vấn ñề, bao gồm: - Sử dụng phương pháp ñiều tra chọn mẫu (mẫu bao gồm 182 trường ñại học công lập nước) nhằm khảo sát mức ñộ quyền tự chủ trường ñại học công lập - Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống ñể phân tích nội dung quyền tự chủ cần thiết mở rộng quyền tự chủ ñại học, ñiều kiện thực quyền tự chủ ñại học Phân tích hệ thống quản lý nhà nước ñối với trường ñại học vai trò nhà nước ñối với việc mở rộng quyền tự chủ ñại học - Sử dụng phương pháp thống kê ñể ñánh giá tương quan biến số Phương pháp ñánh giá ñể rút thành tựu, tồn vướng mắc tổng kết vấn ñề nhà nước cần khắc phục nhằm nâng cao quyền tự chủ ñại học Câu hỏi nghiên cứu - Quyền tự chủ ñại học gì? có vai trò phát triển nhà trường? cần phải mở rộng quyền tự chủ ñại học? - Nội dung tự chủ ñại học gì? - ðể thực quyền tự chủ phải có ñiều kiện nào? - Nhà nước cần làm việc mở rộng quyền tự chủ ñại học? Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án - Luận án nghiên cứu hệ thống vấn ñề lý luận quản lý nhà nước ñối với trường ñại học quyền tự chủ ñối với trường ñại học 148 TT Các tiêu chuẩn học thuật 26 Các tiêu chuẩn ñầu vào sinh viên 27 Giới thiệu chấm dứt chương trình ñào tạo 28 Xác ñịnh cấu nội dung chương trình ñào tạo 29 Các tiêu chuẩn tốt nghiệp 30 Tiêu chuẩn môn 31 Kiểm tra chất lượng Nghiên cứu xuất 32 Xây dựng kế hoạch nghiên cứu 33 Xây dựng Viện, trung tâm nghiên cứu 34 Phối hợp hợp tác lĩnh vực giáo dục nghiên cứu khoa học với tổ chức sở giáo dục nước 35 Các chủ ñề nghiên cứu riêng biệt 36 Tạo mẫu văn bằng, chứng Quản trị 37 Thành lập bãi bỏ khoa, phòng, ban, môn 38 Khen thưởng, kỷ luật ñối với công chức, viên chức 39 Ban hành nội quy quy ñịnh trường ñại học Có ñầy ñủ quyền Tương ñối có quyền Có quyền quyền Có ñầy ñủ quyền Tương ñối có quyền Có quyền quyền Có ñầy ñủ quyền Tương ñối có quyền Có quyền quyền 149 Ông (bà) ñánh dấu x vào lựa chọn thích hợp [40] Theo ông (bà) trường ñại học ñã thực ñúng quyền tự chủ mà nhà nước trao cho chưa? - ðã thực ñúng hoàn toàn - ðã thực ñúng phần - Chưa thực ñúng Xin ông (bà) ñánh dấu x vào lựa chọn (ñồng ý hay không ñồng ý) sau ñây: Nội dung 41 Các khoản thu ñể phục vụ ñào tạo thấp 42 Các văn nhà nước quy ñịnh quyền tự chủ ðồng ý chưa ñược cụ thể, rõ ràng 43 Hoạt ñộng quản lý nhà nước ñối với trường ñại học tương ñối tốt 44 Hội nhập toàn cầu làm trường ñại học thực không ñúng quyền tự chủ 45 Theo ông (bà) trường ñại học ñều ñược Bộ ñối xử cách công trình hoạt ñộng Xin ông (bà) ñánh dấu x vào lựa chọn thích hợp a [46] Nhà nước cần áp dụng ISO vào quản lý trường ñại học - ðồng ý - Không ñồng ý - ý kiến khác Không ñồng ý 150 b [47] Trường ñại học cần thuê nhà quản lý nước làm hiệu trưởng - ðồng ý - Không ñồng ý - ý kiến khác Xin ông (bà) ñánh dấu x vào lựa chọn (ñồng ý hay không ñồng ý) sau ñây: T T Nội dung quyền tự chủ trường ñại học 48 Trường ñược bổ nhiệm bãi nhiệm hiệu trưởng 49 Trường ñược bổ nhiệm bãi nhiệm từ phó hiệu trưởng trở xuống 50 Trường ñược quyền tuyển ký hợp ñồng với cán bộ, giáo viên 51 ðược mời chuyên gia nước ñến làm việc 52 Trường ñược ñịnh chức danh khoa học như: Giáo sư, phó giáo sư 53 Trường ñược cử cán ñi công tác học tập nước 54 Trường ñược ñịnh mức thu học phí, hoạt ñộng dịch vụ 55 Trường ñược huy ñộng nguồn tài trợ từ tổ chức, doanh nghiệp 56 Trường ñược trả lương cho vị trí, công việc 57 Trường ñược mua tất trang thiết bị phục vụ cho ñào tạo 58 Trường ñược chi trả công trình nghiên cứu khoa học 59 Trường ñược chi ñể xây dựng sở hạ tầng trường 60 Trường ñược quyền xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm 61 Trường ñược quy ñịnh hình thức tuyển sinh 62 Trường ñược ñịnh số lượng tuyển sinh hàng năm 63 Trường ñược xây dựng chương trình cho chuyên ngành 64 Trường ñược xây dựng kế hoạch giảng dạy ðồng ý Không ñồng ý 151 T T Nội dung quyền tự chủ trường ñại học 65 Trường ñược mở ngành ñào tạo theo quy ñịnh 66 Trường ñược chấm dứt ngành học không phù hợp 67 Trường ñược áp dụng phương pháp giảng dạy 68 Trường tự tổ chức biên soạn, duyệt thẩm ñịnh giáo trình 69 Trường ñược quy ñịnh hình thức thi ñánh giá kết 70 Trường ñược ký văn chứng trường 71 Trường ñược ñịnh tiêu chuẩn ñầu vào sinh viên 72 Trường ñược xác ñịnh cấu nội dung chương trình ñào tạo 73 Trường ñược quy ñịnh tiêu chuẩn tốt nghiệp 74 Trường ñược quy ñịnh tiêu chuẩn môn 75 Trường ñược tự xây dựng kế hoạch nghiên cứu hàng năm 76 Trường ñược phối hợp hợp tác nghiên cứu với tổ chức, trường ðH nước 77 Trường ñược ñịnh mẫu văn bằng, chứng riêng 78 Trường ñược thành lập bãi bỏ khoa, phòng ban, viện, trung tâm nghiên cứu thuộc trường 79 Trường ñược ñịnh khen thưởng, kỷ luật với cá nhân tập thể 80 Trường ñược tự xây dựng nội quy quy ñịnh trường ðH theo luật ñịnh ðồng ý Không ñồng ý Câu hỏi vấn sâu [81] Ông (bà) cho biết trình thực quyền tự chủ Bộ có kiểm tra, giám sát thường xuyên không? 152 [82] Xin ông (bà) cho biết ý kiến việc thành lập Hội ñồng trường ñối với trường ñại học công lập? Việc xác ñịnh quyền lực ðảng uỷ Hội ñồng trường (Hội ñồng quản trị ñối với trường ñại học dân lập) nên nào? [83] Theo ông (bà) việc ñánh thuế thu nhập cá nhân ñối với giáo viên trường ñại học nên nào? a - Bỏ hẳn b - Tạm bỏ từ ñến năm 2020 c - ðiều chỉnh mức xuất phát ñiểm cao [84] Thủ tục toán tài ñề tài nghiên cứu khoa học trường ñại học theo quy chế nhà nước (Bộ Tài chính, Bộ chủ quản) theo ông (bà) ñã hợp lý hay chưa? a - Chưa b - Vô lý Lý do: 153 [85] Quy ñịnh quy mô ñất ñai trường ñại học phải có nay, theo ông (bà) hợp lý hay chưa? a - Hợp lý b - Chưa hợp lý Lý do: [86] Theo ông (bà) lớp trẻ Việt Nam thích ñi du học nước ngoài? a Vì trình ñộ ngoại ngữ ñược nâng cao nhanh chóng b Vì ñược thầy giáo giỏi có trình ñộ cao dậy c Vì phương tiện (máy móc, thư viện, phòng thí nghiệm, sở thực tế v.v…) phong phú d Vì ñể ñược mở rộng tầm nhìn quan hệ tương lai e Các lý khác: [87] Theo ông (bà) phối hợp bộ, ngành, tỉnh thành phố việc phát triển, quản lý trường ñại học ñã hợp lý hay chưa? a - Hợp lý b - Chưa hợp lý c - Còn nhiều bất cập 154 [88] Theo ông (bà) tiền lương mà giáo viên ñại học nhận ñược từ trường có ñủ ñể trang trải cho chi tiêu thân gia ñình hay không? a - ðủ b - Không ñủ [89] Theo ông (bà) giáo viên sống chủ yếu vào khoản thu nhập cho ? TN từ Ngoài Gia ñình Quà biếu ðề tài Làm thêm lương (từ trợ cấp SV, khoa học Lương T phần trường) học viên nghề phụ cao học Trợ giảng Giảng viên GV Giảng viên cao cấp, cấp quản lý Vì sao: 10 [90] Theo ông (bà) giáo viên ñại học có cần phải làm thêm ñể có thu nhập lương hay không? a - Không cần b - Cần làm thêm Xin chân thành cám ơn giúp ñỡ ông (bà)! 155 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ðIỀU TRA Qua 300 phiếu phát cho nhà khoa học, nhà quản lý, giáo viên (trong ñó số cán trẻ chiếm 33%) thu ñược kết sau: Cấp ñộ tự chủ nhân trường ðH công lập Tỷ lệ phần trăm (%) tt Nội dung Có ñầy ñủ quyền Tương ñối có quyền Có quyền Không có quyền Bổ nhiệm bãi nhiệm Hiệu trưởng 14 20 26 40 36 26 24 14 Bổ nhiệm bãi nhiệm phó hiệu trưởng Bổ nhiệm, cắt chức trưởng, phó khoa, phòng, ban, trung tâm 70 20 10 Bổ nhiệm bãi nhiệm giáo sư 0 100 Tuyển dụng cán bộ, giáo viên 68 26 6 22 30 26 22 Sa thải cán bộ, giáo viên Cử cán bộ, công chức, viên chức ñi công tác, học tập nước 56 38 Quyết ñịnh chức danh khoa học 0 100 Mời chuyên gia nước ñến làm việc 48 38 12 156 Cấp ñộ tự chủ tài trường ðH công lập Tỷ lệ phần trăm (%) Nội dung tt Có ñầy ñủ quyền Tương ñối có quyền Có quyền Không có quyền 10 Quyết ñịnh mức thu học phí 20 42 20 18 Huy ñộng nguồn tài trợ từ tổ chức, 11 doanh nghiệp 38 36 22 12 Quyết ñịnh mức thu từ hoạt ñộng dịch vụ 46 44 13 Quy ñịnh mức lương cho người lao ñộng 10 36 20 34 14 Mua trang thiết bị phục vụ ñào tạo 58 30 12 15 Chi xây dựng 32 46 14 Cấp ñộ tự chủ ñào tạo trường ðH công lập Tỷ lệ phần trăm (%) Nội dung tt Có ñầy ñủ quyền Tương ñối có quyền Có quyền Không có quyền 16 Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm 28 50 16 17 Các hình thức tuyển sinh 30 48 10 12 18 Số lượng tuyển sinh hàng năm 10 50 24 16 19 Xây dựng chương trình ñào tạo 44 48 20 Xây dựng kế hoạch giảng dạy 66 28 21 Mở ngành ñào tạo 12 22 58 22 Chấm dứt ngành học 28 46 18 23 14 36 20 30 24 Phương thức ñào tạo Tổ chức biên soạn, duyệt thẩm ñịnh giáo trình 70 28 25 Hình thức thi 64 36 0 157 Cấp ñộ tự chủ học thuật trường ðH công lập Tỷ lệ phần trăm (%) tt Nội dung Có ñầy ñủ quyền Tương ñối có quyền Có quyền Không có quyền 26 Các tiêu chuẩn ñầu vào sinh viên 26 28 20 26 27 Giới thiệu chấm dứt chương trình ñào tạo 42 38 16 Xác ñịnh cấu nội dung chương trình 28 ñào tạo 52 38 29 Các tiêu chuẩn tốt nghiệp 54 28 12 30 Tiêu chuẩn môn 44 40 12 31 Kiểm tra chất lượng 64 32 Cấp ñộ tự chủ nghiên cứu xuất trường ðH công lập Tỷ lệ phần trăm (%) tt Nội dung Có ñầy ñủ quyền Tương ñối có quyền Có quyền Không có quyền 32 Xây dựng kế hoạch nghiên cứu 62 32 33 Xây dựng Viện, trung tâm nghiên cứu Phối hợp hợp tác lĩnh vực giáo dục nghiên cứu khoa học với tổ chức sở 34 giáo dục nước 44 40 10 58 26 14 35 Các chủ ñề nghiên cứu riêng biệt 54 42 2 36 Tạo mẫu văn bằng, chứng 24 36 22 18 158 Cấp ñộ tự chủ quản trị trường ðH công lập Tỷ lệ phần trăm (%) tt Nội dung 37 Có ñầy ñủ quyền Tương ñối có quyền Có quyền Không có quyền Thành lập bãi bỏ Khoa, phòng, ban, môn, chuyên ngành ñào tạo 50 36 10 38 Khen thưởng, kỷ luật ñối với công chức, viên chức 70 26 2 39 Ban hành nội quy quy ñịnh trường ñại học 60 26 12 Sự tuân thủ quyền tự chủ trường ðH công lập Tỷ lệ phần trăm (%) tt Nội dung Theo ông (bà) trường ðH ñã thực ñúng quyền 40 tự chủ mà nhà nước trao cho chưa? ðã thực ñúng phần Chưa thực ñúng 92 Các ý kiến khác quyền tự chủ trường ðH công lập tt Nội dung Tỷ lệ phần trăm (%) ðồng ý Không ñồng ý 41 Các khoản thu ñể phục vụ ñào tạo thấp 92 Các văn nhà nước quy ñịnh quyền tự chủ chưa 42 ñược cụ thể, rõ ràng 90 10 Hoạt ñộng quản lý nhà nước ñối với trường ñại học 43 tương ñối tốt 34 66 Hội nhập toàn cầu làm trường ñại học thực 44 không ñúng quyền tự chủ 30 70 Theo ông (bà) trường ñại học ñều ñược Bộ 45 ñối xử cách công trình hoạt ñộng 16 84 159 Một số ý kiến tham khảo Tỷ lệ phần trăm (%) Nội dung tt 46 ðồng ý Không ñồng ý Ý kiến khác 88 20 58 22 Nhà nước cần áp dụng ISO vào quản lý trường ñại học 47 Trường ñại học cần thuê nhà quản lý nước làm hiệu trưởng Nội dung quyền tự chủ trường ñại học Tỷ lệ phần trăm (%) Nội dung tt ðồng ý Không ñồng ý 48 Trường ñược bổ nhiệm bãi nhiệm hiệu trưởng 62 38 Trường ñược bổ nhiệm bãi nhiệm từ phó hiệu trưởng trở 49 xuống 98 50 Trường ñược quyền tuyển ký hợp ñồng với cán bộ, giáo viên 98 51 ðược mời chuyên gia nước ñến làm việc 94 70 30 53 Trường ñược cử cán ñi công tác học tập nước 100 54 Trường ñược ñịnh mức thu học phí, hoạt ñộng dịch vụ 94 Trường ñược huy ñộng nguồn tài trợ từ tổ chức, 55 doanh nghiệp 100 56 Trường ñược trả lương cho vị trí, công việc 100 100 96 98 91,8 8,2 Trường ñược ñịnh chức danh khoa học như: 52 Giáo sư, phó giáo sư Trường ñược mua tất trang thiết bị phục vụ cho ñào 57 tạo 58 Trường ñược chi trả công trình nghiên cứu khoa học 59 Trường ñược chi ñể xây dựng sở hạ tầng trường Trường ñược quyền xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng 60 năm 160 61 Trường ñược quy ñịnh hình thức tuyển sinh 66 34 62 Trường ñược ñịnh số lượng tuyển sinh hàng năm 90 10 63 Trường ñược xây dựng chương trình cho chuyên ngành 92 64 Trường ñược xây dựng kế hoạch giảng dạy 100 65 Trường ñược mở ngành ñào tạo theo quy ñịnh 92 66 Trường ñược chấm dứt ngành học không phù hợp 96 67 Trường ñược áp dụng phương pháp giảng dạy 100 68 Trường tự tổ chức biên soạn, duyệt thẩm ñịnh giáo trình 90 10 69 Trường ñược quy ñịnh hình thức thi ñánh giá kết 90 10 70 Trường ñược ký văn chứng trường 96 71 Trường ñược ñịnh tiêu chuẩn ñầu vào sinh viên 88 12 72 tạo 94 73 Trường ñược quy ñịnh tiêu chuẩn tốt nghiệp 88 12 74 Trường ñược quy ñịnh tiêu chuẩn môn 90 10 75 Trường ñược tự xây dựng kế hoạch nghiên cứu hàng năm 100 76 trường ðH nước 100 77 Trường ñược ñịnh mẫu văn bằng, chứng riêng 64 36 92 100 96 Trường ñược xác ñịnh cấu nội dung chương trình ñào Trường ñược phối hợp hợp tác nghiên cứu với tổ chức, Trường ñược thành lập bãi bỏ khoa, phòng ban, viện, 78 trung tâm nghiên cứu thuộc trường Trường ñược ñịnh khen thưởng, kỷ luật với cá nhân 79 tập thể Trường ñược tự xây dựng nội quy quy ñịnh trường ðH 80 theo luật ñịnh 161 Câu hỏi 81- Hầu kiến cho Bộ không thường xuyên kiểm tra, giám sát Câu hỏi 82- Hầu kiến ñược hỏi cho: (1) Hội ñồng trường cần có tỷ lệ thành viên Bộ, ñịa phương, số học giả giỏi trường khác lĩnh vực chuyên môn tham gia (với tỷ lệ >50%), (2) Hội ñồng trường chịu trách nhiệm xác ñịnh phương hướng phát triển trường, ñịnh lớn thực công tác tự giám sát, kiểm tra, (3) ðảng ủy làm công tác ñảng phạm vi trường, phát sai phạm trường (HðT hiệu trưởng) báo cáo lên ðảng ñoàn Bộ ñịa phương 83 - Thuế thu nhập giáo viên ñại học Mức Số phiếu % Bỏ hẳn 80 80 Tạm bỏ 10 năm 15 15 ðiều chỉnh mức 5 84 - Thủ tục tài toán chi phí nghiên cứu khoa học Mức Hợp lý Phiếu Không hợp lý 100 Hầu hết kiến nghị giáo viên nhận kinh phí cần ký nhận tiền không cần làm báo cáo tài 85 - Quy ñịnh quy mô ñất ñai Mức Phiếu Hợp lý 10 Không hợp lý 90 Lý do: Không thể theo nước có diện tích ñất ñai lớn (Trung Quốc, Mỹ, Australia vv) 162 86 - Lý ñi học nước Lý Phiếu a 85 b 100 c 100 d 30 87 - Sự phối kết hợp ngành tỉnh thành phố Mức Phiếu Hợp lý Chưa hợp lý 96 Còn nhiều bất cập 85 88 - Lương có ñủ sống hay không Mức ðủ sống Phiếu Không ñủ sống 100 Câu hỏi 89 - Hầu kiến trả lời ñều cho dựa vào lương không ñủ sống 90 - Có cần làm thêm lương không Mức Không cần Cần làm thêm Phiếu 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ của các trường đại học công lập Việt Nam, Vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ của các trường đại học công lập Việt Nam, Vai trò của nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ của các trường đại học công lập Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay