Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam

225 141 0
  • Loading ...
1/225 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  ĐÀO VĂN THANH TÁC ĐỘNG TRÀN CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỚI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ ĐẦU TƯ Mã số : 62.31.05.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS TỪ QUANG PHƯƠNG GS.TS NGUYỄN KHẮC MINH HÀ NỘI - 2013 iii MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục hình vẽ, biểu đồ xi Danh mục phụ lục xii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG TRÀN CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA 19 1.1 Một số vấn đề lý luận đầu tư trực tiếp nước 19 1.1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước 19 1.1.2 Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước 20 1.1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước 21 1.1.4 Một số lý thuyết động đầu tư trực tiếp nước 24 1.2 Cơ sở lý luận tác động tràn đầu tư trực tiếp nước tới doanh nghiệp nội địa 28 1.2.1 Khái niệm hình thức tác động tràn đầu tư trực tiếp nước 28 1.2.1.1 Khái niệm 28 1.2.1.2 Các hình thức 38 1.2.2 Các kênh truyền dẫn tác động tràn đầu tư trực tiếp nước tới doanh nghiệp nội địa 30 1.2.2.1 Các kênh truyền dẫn tác động tràn theo chiều ngang 30 1.2.2.2 Các kênh truyền dẫn tác động tràn theo chiều dọc 39 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tác động tràn đầu tư trực tiếp nước đến doanh nghiệp nội địa 42 1.3.1 Nhân tố nội doanh nghiệp 42 1.3.1.1 Năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp 1.3.1.2 Nguồn nhân lực, khả hấp thụ khoảng cách công nghệ doanh nghiệp nước sở 1.3.1.3 Năng lực xuất doanh nghiệp nước 42 43 45 iv 1.3.1.4 Quy mô doanh nghiệp nước 46 1.3.1.5 Năng lực tài 46 1.3.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 47 1.3.2.1 Chiến lược công ty đa quốc gia 47 1.3.2.2 Yếu tố thể chế 47 1.3.2.3 Cạnh tranh thị trường nước 50 1.3.2.4 Đặc điểm đầu tư nước khả tiếp nhận công nghệ doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước 51 1.3.2.5 Ảnh hưởng vùng 54 1.3.2.6 Sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ v ngành liên quan 55 1.3.2.7 Thông tin thị trường 55 1.4 Mô hình đánh giá tác động tràn đầu tư trực tiếp nước đến tăng trưởng suất hiệu doanh nghiệp nội địa 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG TRÀN CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM 61 2.1 Tổng quan đầu tư trực tiếp nước vào doanh nghiệp Dệt may Việt Nam 61 2.1.1 Vốn số dự án 61 2.1.2 Hình thức đầu tư 62 2.1.3 Cơ cấu đầu tư 63 2.1.4 Địa bàn đầu tư 64 2.1.5 Đối tác đầu tư 65 2.2 Thực trạng tác động tràn đầu tư trực tiếp nước tới doanh nghiệp thuộc ngành Dệt may Việt Nam 66 2.2.1 Thực trạng tác động tràn đầu tư trực tiếp nước theo chiều ngang 66 2.2.1.1 Tạo sức ép cạnh tranh, buộc doanh nghiệp nước nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 66 2.2.1.2 Bắt chước trình diễn hiệu ứng 71 2.2.1.3 Kênh phổ biến chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Dệt may nước 73 2.2.1.4 Nghiên cứu phát triển 77 v 2.2.1.5 Lưu chuyển lao động doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước tăng cường đào tạo lao động doanh nghiệp nước 80 2.2.1.6 Lan tỏa kỹ quản lý tiên tiến 82 2.2.2 Thực trạng tác động tràn đầu tư trực tiế p nước theo chiều dọc 84 2.2.2.1 Tràn thông qua mối liên kết ngược 84 2.2.2.2 Tràn thông qua mối liên kết xuôi 87 2.3 Vận dụng mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động tràn đầu tư trực tiếp nước đến tăng trưởng suất hiệu q uả doanh nghiệp dệt may Việt Nam 89 2.3.1 Mô tả số liệu 89 2.3.2 Kết ước lượng 92 2.4 Đánh giá chung tác động tràn đầu tư trực tiếp nước đến doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam 96 2.4.1 Những kết tích cực 96 2.4.2 Những hạn chế 102 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 106 KẾT LUẬN CHƯƠNG 114 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP KHAI THÁC TÁC ĐỘNG TRÀN TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TRÀN TIÊU CỰC CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM 116 3.1 Mục tiêu định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước vào ngành Dệt may Việt Nam 116 3.1.1 Mục tiêu phát triển ngành Dệt may đến năm 2020 116 3.1.2 Định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước vào ngành Dệt may Việt Nam 117 3.2 Quan điểm tận dụng tác động tràn tích cực hạn chế tác động tràn tiêu cực đầu tư trực tiếp nước vào doanh nghiệp Dệt may Việt Nam 118 Tận dụng tác động tràn tích cực hạn chế tác động tràn tiêu cực đầu tư trực tiếp nước cách nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Dệt may Việt Nam so với doanh nghiệp Dệt may nước 118 Tận dụng tác động tràn tích cực hạn chế tác động tràn tiêu cực đầu tư trực tiếp nước cách tăng quy mô tiềm lực tài 119 3.2.1 3.2.2 vi chính, nâng cao lực tổ chức, quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp Dệt may Việt Nam Tận dụng tác động tràn tích cực hạn chế tác động tràn tiêu cực đầu tư trực tiếp nước cách thu hút đầu tư vào thượng nguồn ngành dệt may, vào ngành công nghiệp hỗ trợ chủ động liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp nước 120 Tận dụng tác động tràn tích cực hạn chế tác động tràn tiêu cực đầu tư trực tiếp nước cách sàng lọc dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, lựa chọn, không thu hút đầu tư trực tiếp nước giá, phải đặt yếu tố công nghệ lên hàng đầu cần có cam kết chuyển giao công nghệ thích hợp với ngành, dự án 121 Tận dụng tác động tràn tích cực hạn chế tác động tràn tiêu cực đầu tư trực tiếp nước cách u tiên thu hút nhà đầu tư thuộc MNCs lớn giới vào Việt Nam 122 Tận dụng tác động tràn tích cực hạn chế tác động tràn tiêu cực đầu tư trực tiếp nước cách t ăng cường công tác thanh, kiểm tra hậu kiểm tra doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước 122 Giải pháp khai thác tác động tràn tích cực hạn chế tác động tràn tiêu cực đầu tư trực tiếp nước đến doanh nghiệp Dệt may Việt Nam 123 3.3.1 Nhóm giải pháp tận dụng tác động tràn tích cực 123 3.3.1.1 Tiếp nhận đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực Dệt may 123 3.3.1.2 Tiếp nhận tăng cường đầu tư phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng chuyển giao cô ng nghệ trình độ quản lý 128 3.3.1.3 Tăng cường công tác nghiên cứu thiết kế mẫu mã sản phẩm 132 3.3.1.4 Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết sản xuất cung ứng nguyên phụ liệu cho doanh nghiệp Dệt may 135 3.3.1.5 Thu hút đầu tư trực tiếp nước vào DN Dệt may từ công ty xuyên quốc gia lớn, có tiềm công nghệ tận dụng tối đa mạnh R&D công ty nước hoạt động Việt Nam 137 3.3.1.6 Giải pháp nguồn vốn 140 3.3.2 Nhóm giải pháp hạn chế, phòng ngừa tác động tràn tiêu cực 143 3.3.2.1 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành Dệt may 143 3.3.2.2 Có sách “giữ chân” lao động, ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám 148 3.3.2.3 Chú trọng phát triển thị trườn g nước, làm “hậu phương ” vững chắc, 150 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3 vii làm “bàn đạp” để xúc tiến thị trường nước 3.3.3 Kiến nghị để thực giải pháp 151 3.3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 151 3.3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội Dệt may Việt Nam 154 KẾT LUẬN CHƯƠNG 155 KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 157 LUẬN ÁN 160 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 PHỤ LỤC P-1 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT A TIẾNG VIỆT: TT Chữ viết tắt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 33 CCKT CGCN CLSP CNH CPSX CQNN CSHT CSVC DN DNLD DNNN DNV&N ĐTNN ĐTPT ĐTRNN GD&ĐT GTGT GTSP HĐH HĐHTKD KCN KCX KHKT KHCN KKĐT KTQT KT-XH MTĐT NCKH NLCT Nghĩa đầy đủ Cơ cấu kinh tế Chuyển giao công nghệ Chất lượng sản phẩm Công nghiệp hóa Chi phí sản xuất Cơ quan nhà nước Cơ sở hạ tầng Cơ sở vật chất Doanh nghiệp Doanh nghiệp liên doanh Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp vừa n hỏ Đầu tư nước Đầu tư phát triển Đầu tư nước Giáo dục đào tạo Giá trị gia tăng Giá thành sản phẩm Hiện đại hóa Hợp đồng hợp tác kinh doanh Khu công nghiệp Khu chế xuất Khoa học kỹ thuật Khoa học công nghệ Khuyến khích đầu tư Kinh tế quốc tế Kinh tế - xã hội Môi trường đầu tư Nghiên cứu khoa học Năng lực cạnh tranh ix 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 NNL NSLĐ NSNN NVL QLCL QLNN QSD R&D SHTT SXKD TMQT TNHH TNTN TTCK XHCN XTĐT VINATEX VITAS VNN Nguồn nhân lực Năng suất lao động Ngân sách Nhà nước Nguyên vật liệu Quản lý chất lượng Quản lý nhà nước Quyền sử dụng Hoạt động Nghiên cứu triển khai Sở hữu trí tuệ Sản xuất kinh doanh Thương mại quốc tế Trách nhiệm hữu hạn Tài nguyên thiên nhiên Thị trường chứng khoán Xã hội chủ nghĩa Xúc tiến đầu tư Tập đoàn Dệt may Việt Nam Hiệp hội Dệt May Việt Nam Vốn nước B TIẾNG ANH: TT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ APEC Asia Pacific Economic Co-operation Nghĩa tiếng Việt àn hợp tác kinh tế châu Á -TBD Diễn đ ASEAN The Association of South East Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEM Asia - Europe Meeting Diễn đàn hợp tác Á-Âu AFTA The Asean Free Trade Area Hiệp định tự Asean BOT Build - Operate - Tranfer Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao BT Build - Tranfer Xây dựng-Chuyển giao BTO Build - Tranfer - Operation Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh CIF Cost, Insurance and Freight Người bán mua bảo hiểm trả cước cho hàng tới cảng bên mua Nghĩa tiếng Anh x CMT Cut - Make - Trim Phương thức gia công hàng xuất 10 FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước 11 GDP Gross Domestic Procduct Tổng sản phẩm quốc nội 12 IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế 13 IPC Investment Promotion Centre Trung tâm xúc tiến đầu tư 14 JETRO Japan External Trade Organization Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản 15 JICA Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản 16 MFN The Japenese International Cooperation Agency The Most Favoured Nation 17 ODA Official Development Assitance Hỗ trợ phát triển thức 18 TNCs Trans-national Corperations Công ty xuyên quốc gia 19 USD The United States of Dollar Đồng Đôla Mỹ 20 WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới Quy chế tối huệ quốc xi DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ I Danh mục Bảng Trang Bảng 2.1 Phương thức đầu tư đổi công nghệ doanh nghiệp dệt may Việt Nam 76 Bảng 2.2 Tỷ lệ chi cho hoạt động R&D so với doanh thu 78 Bảng 2.3 Chi phí cho nâng cao lực thiết kế VINATEX 78 Bảng 2.4 Nguồn cung cấp nguyên liệu dệt may DN FDI (%) 84 Bảng 2.5 Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm dệt may c DN FDI (%) 87 Bảng 2.5 Mô tả số liệu 89 II Danh mục Hình vẽ Hình 1.1 Hình 2.1 Sơ đồ hình thức tác động tràn đầu tư trực tiếp nước Số vốn số dự án đầu tư trực tiếp nước vào ngành Dệt may Việt Nam giai đoạn 2001 - 2011 29 61 III Danh mục Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ dự án FDI Đài Loan Hàn Quốc vào ngành dệt, may, sản xuất nguyên phụ liệu dệt may Việt Nam giai đoạn 2001 - 2011 Biểu đồ 2.2 Vốn FDI đăng kí vào ngành Dệt may Việt Nam theo đối tác đầu tư giai đoạn 2001 - 2011 63 65 P-19 Phụ lục 2.28 Các tiêu chủ yếu theo Quyết định số 161/1998/QĐTTg ngày 04/9/1998 Thủ tướng phủ Năm Chỉ tiêu Đơn vị 2000 2005 2010 - Sản xuất + Vải dệt kiểu thoi Triệu m 800 1.330 2.000 + Sản phẩm dệt kim Triệu sản phẩm 70 150 210 + Sản phẩm may (qui chuẩn) Triệu sản phẩm 580 780 1.200 Triệu USD 2.000 3.000 4.000 + Hàng Dệt Triệu USD 370 800 1.000 + Hàng May Triệu USD 1.630 2.200 3.000 - Kim ngạch xuất Nguồn: Quyết định số 161/1998/QĐ-TTg ngày 04/9/1998 TTCP Phụ lục 2.29 Các tiêu chủ yếu theo Dự thảo Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm năm 2030 Bộ Công thương Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2020 Năm 2030 Kim ngạch XK Tỷ USD 20 - 21 31 - 32 60 - 65 Sử dụng lao động 1.000 ng 2.500 3.300 4.400 - Bông xơ 1000 Tấn 10 15 - Xơ, sợi tổng hợp 1000 Tấn 400 700 1.500 - Sợi loại 1000 Tấn 1.200 1.500 2.000 - Vải loại Tr m2 1.500 2.000 4.500 - Sản phẩm may Tr SP 4.000 6.000 9.000 50 60 80 Sản phẩm chủ yếu Tỷ lệ nội địa hoá % Nguồn: Bộ Công thương (2013) P-20 Phụ lục 2.30 Các phương thức xuất hàng dệt may Các doanh nghiệp dệt may gia công hàng xuất may mặc thường áp dụng phương thức xuất CMT, FOB ODM Gia công hàng xuất - CMT: CMT (Cut - Make - Trim) phương thức xuất đơn giản Khi hợp tác theo phương thức này, khách mua, đại lý mua hàng tổ chức mua hàng cung cấp cho doanh nghiệp gia công toàn đầu vào để sản xuất sản phẩm bao gồm mẫu thiết kế, nguyên liệu, vận chuyển, nhà sản xuất thực việc cắt, may hoàn thiện sản phẩm Doanh nghiệp thực xuất theo CMT cần có khả sản xuất chút khả thiết kế để thực mẫu sản phẩm FOB (Free-On-Board): FOB phương thức xuất bậc cao so với CMT Thuật ngữ FOB ngành dệt may hiểu hình thức sản xuất theo kiểu “mua đứ t - bán đoạn” Theo phương thức FOB, doanh nghiệp phải chủ động tham gia vào trình sản xuất, từ việc mua nguyên liệu đến cho sản phẩm cuối Khác với CMT, nhà xuất theo FOB chủ động mua nguyên liệu đầu vào cần thiết thay cung cấp từ người mua họ Các hoạt động theo phương thức FOB thay đổi đáng kể dựa theo hình thức quan hệ hợp đồng thực tế nhà cung cấp với khách mua nước chia thành loại đây: FOB cấp I (FOB I), doanh nghiệp thực theo phương thức thu mua nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp khách mua định Phương thức xuất đòi hỏi doanh nghiệp dệt may phải chịu thêm trách nhiệm tài để thu mua vận chuyển nguyên liệu FOB cấp II (FOB II), doanh nghiệp thực theo phương thức nhận mẫu thiết kế sản phẩm từ khách mua nư ớc chịu trách nhiệm tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất vận chuyển nguyên liệu thành phẩm tới cảng khách mua Điểm cốt yếu doanh nghiệp phải tìm nhà cung cấp nguyên liệu có khả cung cấp nguyên liệu đặc biệt phải t in cậy chất lượng, thời hạn giao hàng FOB cấp III (FOB III), doanh nghiệp thực theo phương thức tự thực sản xuất hàng may mặc theo thiết kế riêng chịu ràng buộc cam kết trước với khách mua nước Để thực thành công hoạt động sản xuất theo phương thức này, doanh nghiệp cần phải có khả thiết kế, marketing hậu cần ODM (Orginal Design Manufacturing), lên phương thức doanh nghiệp có khả thiết kế sản xuất cho thương hiệu lớn ngành Khả thiết kế cho thấy trình độ cao tri thức nhà cung cấp, họ có khả tạo xu Viết lại theo tài liệu Hư ớng dẫn Marketing xuất hàng dệt may Việt Nam sang EU, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 2006 P-21 hướng thời trang từ mẫu thiết kế Các doanh nghiệp ODM tạo mẫu thiết kế bán lại cho người mua - chủ thương hiệu lớn giới Sau mẫu thiết kế bán, người mua nắm toàn quyền sở hữu mẫu thiết kế này, nhà sản xuất ODM không tự sản xuất thiết kế tương tự không người mua ủy quyền Chỉ có công ty xuất sắc đạt trình độ cao ODM, chẳn hạn tiếng công ty Youngor Trung Quốc, nhà cung cấp có khả thực phương thức P-22 Phụ lục 2.31 Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (Trích Quyết định 42/2008/QĐ-BCT ngày 19/11/2008 Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ) Quan điểm phát triển a) Phát triển ngành Dệt May theo hướng chuyên môn hoá, HĐH, đảm bảo tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững, hiệu quả; b) Phát triển tối đa thị trường nội địa đồng thời với việc mở rộng thị trường xuất khẩu; lấy xuất làm mục tiêu c ho phát triển ngành; c) Phát triển thị trường thời trang Việt Nam đô thị, thành phố lớn Chuyển dịch mạnh sở Dệt May sử dụng nhiều lao động vùng nông thôn; d) Đa dạng hóa sở hữu, đa dạng hoá quy mô loại hình doanh nghiệp; huy động nguồn lực nước để phát triển ngành Dệt May Việt Nam; đ) Phát triển Dệt May theo hướng đầu tư chuyên môn hoá, đại, nhằm tạo bước nhảy vọt chất lượng sản phẩm; e) Phát triển mạnh sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên phụ liệu dệt may, giảm nhập siêu, nâng cao giá trị gia t ăng ngành; g) Phát triển ngành Dệt May gắn với bảo vệ môi trường xu dịch chuyển lao động nông nghiệp nông thôn; h) Phát triển nguồn nhân lực số l ượng chất l ượng cho phát triển bền vững ngành Dệt May Việt Nam Mục tiêu phát triển a) Mục tiêu tổng quát - Phát triển ngành Dệt May trở thành ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn xuất khẩu; thoả mãn ngày cao nhu cầu tiêu dùng nước; tạ o nhiều việc làm cho xã hội; nâng cao khả cạnh tranh, hội nhập vững kinh tế khu vực giới - Đảm bảo cho doanh nghiệp Dệt May phát triển bền vững, hiệu sở công nghệ đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, q uản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế b) Mục tiêu cụ thể P-23 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 Kim ngạch XK Tr.USD 12.000 18.000 25.000 Sử dụng lao động 1000 ng 2.500 2.750 3.000 - Bông xơ 1000 Tấn 20 40 60 - Xơ, sợi tổng hợp 1000 Tấn 120 210 300 - Sợi loại 1000 Tấn Sản phẩm chủ yếu 350 500 650 - Vải loại Tr m 1.000 1.500 2.000 - Sản phẩm may Tr SP 1.800 2.850 4.000 50 60 70 Tỷ lệ nội địa hoá % - Giai đoạn 2008 đến 2010, tăng trưởng sản xuất bình quân đạt 16% đ ến 18%, tăng trưởng xuất bình quân đạt 20% kim ngạch xuất đạt 12,0 tỷ USD vào năm 2010; - Giai đoạn 2011 đến 2015, tăng trưởng sản xuất bình quân đạt 12% đến 14%, tăng trưởng xuất bình quân đạt 15% kim ngạch xuất đạt 18 tỷ USD vào năm 2015; - Giai đoạn 2016 đến 2020, tăng trưởng sản xuất bình quân đạt 12% đến 14%, tăng trưởng xuất bình quân đạt 15% kim ngạch xuất đạt 25 tỷ USD vào năm 2020 Quy hoạch phát triển sản phẩm bố trí quy hoạch a) Quy hoạch sản phẩm chiến lược - Tập trung sản xuất vải phụ liệu phục vụ may xuất Trong sản xuất vải, khâu nhuộm hoàn tất vải đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo chất lượng vải đáp ứng yêu cầu thị trường khách hàng Đầu tư sản xuất vải phải lựa chọn công nghệ tạo sản phẩm có giá trị gia t ăng cao, giảm chi phí nguyên liệu thân thiện với môi tr ường; - Đẩy mạnh đầu tư phát triển sở sản xuất bông, xơ, sợi tổng hợp phụ liệu, để nâng cao hiệu SXKD giảm dần nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ; - Tăng cường đầu tư phát triển ngành may xuất để tận dụng hội thị trường Các doanh nghiệp may cần đa dạng hoá nâng cao đẳng cấp mặt hàng, tích cực thay đổi phương thức sản xuất hàng xuất từ nhận nguyên liệu gi ao thành phẩm sang mua đứt bán đoạn, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho SXKD doanh nghiệp may hoạt động thiết kế mẫu mốt, cung ứng nguyên phụ liệu, xúc tiến thương mại b) Quy hoạch theo vùng, lãnh thổ Quy hoạch dệt may theo vùng lãnh thổ phân bố khu vực với định hướng chính: - Khu vực I: Vùng đồng sông Hồng P-24 Quy hoạch theo định hướng lấy Hà Nội trung tâm làm dịch vụ, cung cấp nguyên phụ liệu, công nghệ, mẫu mốt, sở may sản xuất sản phẩ m có giá trị gia tăng cao Các sở sản xuất di dời K CN tỉnh như: Hoà Xá (Nam Định), Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình), Phố Nối B (Hưng Yên), Đồng Văn (Hà Nam), Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình Tại khu vực hình thành cụm côn g nghiệp may xuất ba KCN dệt nhuộm hoàn tất tập trung Đầu tư nhà máy sản xuất xơ Polyester công suất 160.000 tấn/năm K CN Đình Vũ ( Hải Phòng ) - Khu vực II: Vùng Đông Nam Bộ Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm thương mại, thiết kế mẫu mốt, dịch vụ công nghệ dệt may nhà máy may sản phẩm thời trang, có giá trị gia tăng cao Di dời sở nhuộm, hoàn tất Thành phố Hồ Chí Minh K CN Long An tỉnh lân cận Đây khu vực ph át triển nóng dệt may năm qua, gặp nhiều khó khăn lao động nên không khuyến khích đầu tư vào khu vực để tránh sức ép lao động - Khu vực III: Vùng duyên hải Trung Lấy Thành phố Đà Nẵng làm trung tâm để hình th ành cụm công nghiệp may xuất số K CN dệt nhuộm - hoàn tất Hoà Khánh (Đà Nẵng), Quảng Trị - Khu vực IV: Đồng sông Cửu Long Lấy Thành phố Cần Thơ làm trung tâm để hình thành cụm công nghiệp may xuất KCN dệt nhuộm tập trung Trà Vinh - Khu vực V: Vùng Đông Bắc Tây Bắc Quy hoạch theo hướng bố trí KCN dệt Phú Thọ, nhà máy may bố trí tỉnh Phát triển vùng trồng bông, nguyên liệu tơ tằm Sơn La, Điện B iên - Khu vực VI: Vùng Bắc Trung Quy hoạch theo hướng bố trí doanh nghiệp dệt may theo trục quốc lộ với số cụm, điểm công nghiệp Bỉm Sơn ( Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Huế (Thừa Thiên Huế ) Hình thành ba KCN dệt nhuộm tập tru ng Diễn Châu ( Nghệ An ), Hà Tĩnh, Quảng Trị giai đoạn từ 2012 đến 2015 - Khu vực VII: Vùng Tây nguyên Định hướng đẩy mạnh chuyên môn hoá nguyên liệu dệt dâu tằm, gắn liền với chế biến tạo sản phẩm cho thị trường xuất nội địa Đồng thời kết hợp phát triển sở may phục vụ nội địa làm vệ tinh cho ngành may khu vực II khu vực III Hệ thống giải pháp sách thực quy hoạch a) Các sách giải pháp đầu tư P-25 Đầu tư phát triển n gành dệt may gắn liền với hợp tác quốc tế, tranh thủ tối đa sóng dịch chuyển dệt may từ nước phát triển Khuyến khích thành phần kinh tế nước tham gia đầu tư - Tập trung đầu tư để sản xuất vải nguyên phụ liệu phục vụ cho may xuất Xây dựng chương trình sản xuất vải dệt thoi để phục vụ cho sản xuất sản phẩm may xuất khẩu; - Xây dựng chương trình phát triển bông, ưu tiên xây dựng vùng trồng có tưới tỉnh có tiềm năng; - Thông qua liên doanh liên kết với doanh nghiệp nước xây dựng dự án đầu tư sản xuất xơ nhân tạo, loại sợi có chất lượng cao có tính phù hợp với xu thị trường; - Đẩy mạnh đầu tư cho ngành may để tăng khả xuất tạo điều kiện thúc đẩy việc sản xuất vải phụ liệu thay dần hàng nhập Dịch chuyển doanh nghiệp may từ trung tâm đô thị lớn địa phương để giảm sức ép lao động góp phần chuyển dịch cấu lao động địa phương; - Xây dựng khu công ngh iệp chuyên ngành Dệt May vùng trọng điểm để tập trung xử lý môi trường cho dự án đầu tư vào ngành dệt nhuộm di dời doanh nghiệp dệt nhuộm gây ô nhiễm khỏi trung tâm đô thị lớn b) Các giải pháp cung ứng nguyên phụ liệu - Xây dựng trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu Hà Nội, T p Hồ Chí Minh thành phố lớn để cung ứng kịp thời nguyên phụ liệu cho DN ngành; - Thu hút ĐTNN huy động nguồn vốn nước đầu tư sản xuất sản phẩm hoá dầu (xơ, sợi, hoá chất, thuốc nhuộm ) phục vụ cho dệt may để chủ động nguyên liệu, nâng cao tỷ lệ nội địa hoá GTGT sản phẩm dệt may c) Các sách giải pháp thị trường Mở rộng thị trường xuất khâu đột phá chiến lược phát triển xuất hàng dệt may, nhân tố định tăng trưởng ngành dệt may Việt Nam Để mở rộng thị trường Nhà nước DN cần triển khai giải pháp sau: Các quan quản lý Nhà nước: - Tập trung khả hội giúp doanh nghiệp đàm phán mở rộng thị trường dệt may thị trường quốc tế; - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập theo hướng thực chế dấu, cửa, đơn giản hoá thủ tục Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, trốn thuế; - Tăng cường công tác tư vấn pháp luật thương mại quốc tế giúp doanh nghiệp xuất vượt qua rào cản nước nhập P-26 Các doanh nghiệp ngành Dệt May: Tổ chức mở rộng mạng lưới bán lẻ nước, đổi phương thức tiếp thị xuất khẩu, quan tâm đến việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm, xây dựng hình ảnh ngành dệt may Việt Nam “ chất lượng - trách nhiệm - thân thiện môi trường ” thị trường quốc tế d) Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Xây dựng Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt May Việt Nam: - Tổ chức việc đào tạo cán quản lý, cán pháp chế, cán kỹ thuật nhà thiết kế thời trang, cán làm công tác kế hoạch, tiếp thị đào tạo c ông nhân lành nghề; - Kết hợp đào tạo dài hạn với đào tạo ngắn hạn, kết hợp đào tạo quy với đào tạo chỗ, kết hợp đào tạo nước với việc cử cán nước để đào tạo; - Củng cố mở rộng hệ thống đào tạo chuyên ngành Dệt May , xây dựng Trường Đại học Dệt May Thời trang để tạo sở vật chất cho việc triển khai lớp đào tạo Hiệp hội Dệt May Việt Nam Tập đoàn Dệt May Việt Nam đầu mối để phối hợp liên kết với sở đào tạo nước triển khai Chươn g trình đạo tạo nguồn nhân lực cho ngành đ) Các giải pháp khoa học công nghệ - Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, nguyên liệu để tạo sản phẩm dệt có tính khác biệt, triển khai chương trình sản xuất hơn, tiết kiệm lượng, áp dụng phần mềm thiết kế, quản lý sản xuất chất lượng sản phẩm Dệt May; - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản xuất nguyên vật liệu để thay nguyên liệu nhập khẩu, đầu tư thoả đáng cho công tác nghiên cứu thiết kế mẫu sản phẩm kiểm tra chất l ượng sản phẩm; khắc phục rào cản kỹ thuật n ước nhập khẩu; - Tổ chức lại Viện nghiên cứu chuyên ngành dệt may theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm Nâng cao lực tư vấn , nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ, khả thiết kế sáng tác mẫu Viện nghiên cứu e) Các giải pháp bảo vệ môi trường - Tập trung xử lý nguồn ô nhiễm nước công ty dệt nhuộm Tại Khu công nghiệp Dệt May phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định Nhà nước; - Đẩy mạnh triển khai chương trình sản xuất doanh nghiệp ngành Dệt May, áp dụng tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn sản phẩm, tạo môi trường lao động tốt với người lao động theo tiêu chuẩn SA 8000, IS O 14000; P-27 - Xây dựng thực lộ trình đổi công nghệ ngành dệt may theo hướng tiết kiệm nguyên liệu thân thiện với môi trường; - Tăng cường lực nghiên cứu khoa học công nghệ môi trường để đáp ứng yêu cầu môi trường rào c ản kỹ thuật hội nhập kinh tế quốc tế g) Các giải pháp tài - Khuyến khích thành phần kinh tế nước nước góp vốn tham gia đầu tư Khuyến khích doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán để tạo kênh huy động vốn (thông qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu trái phiếu quốc tế ); - Nhà nước hỗ trợ phần kinh phí từ ngân sách cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo vốn đầu tư sở vật chất, kỹ thuật nhằm nâng cao lực cho Viện nghiên cứu sở đào tạo cho ng ành Dệt May; Các dự án đầu tư xử lý môi trường doanh nghiệp ngành Dệt May vay vốn tín dụng nhà nước, vốn ODA vốn quỹ môi trường P-28 Phụ lục 2.32 Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (Trích Quyết định số 39/2008/QĐ -BCT ngày 23/10/2008 Bộ trưởng Bộ Công thương Phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 ) I Quan điểm phát triển nguồn nhân lực ngành Dệt May đến năm 2020 Nâng cao số lượng chất lượng lực lượng lao độn g giải pháp phát triển bền vững lâu dài ngành Dệt May, đào tạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng để phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển dịch sản xuất dệt may từ nước công nghiệp phát triển đến nước phát triển, đ ó có Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực dệt may phải tính đến yếu tố hội nhập khu vực quốc tế; nhu cầu phát triển đất nước doanh nghiệp; mục tiêu thu hút ĐTNN chiến lược dịch chuyển cấu, địa bàn công nghiệp Việt Nam Phát triển ngành Dệt May trước hết tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý, cán kỹ thuật chuyên ngành, công nhân lành nghề Tổ chức định kỳ đào tạo nâng cao, cập nhật kiến thức, đào tạo, bồi dưỡng cho cán quản lý cấp cao, cán bán hàng, cán kỹ thuật thông qua khóa học ngắn hạn, gắn chặt với nội dung công việc cần làm Xây dựng đội ngũ cán quản lý kế cận trẻ đào tạo để đáp ứng yêu cầu hội nhập Phát triển nguồn nhân lực dệt may phải đảm bảo đủ số lượng công nhân, kỹ thuật viên phục vụ nhu cầu phát triển toàn ngành Chú trọng rèn luyện kỹ năng, tác phong công nghiệp kỷ luật lao động HĐH, tăng cường lực cho sở đào tạo chuyên ngành dệt may, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển nhân lực Đổi chế quản lý, chương trình, nội dung, hình thức đào tạo phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh hợp tác quốc tế đào tạo Phát triển nguồn nhân lực dệt may trách nhiệm chung ngành, doanh nghiệp, sở đào tạo chí nh người lao động Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, tăng cường gắn kết đào tạo với sử dụng lao động, gắn đào tạo với thực tế sản xuất, công nghệ Đồng thời doanh nghiệp sử dụng lao động có trách nhiệm hỗ trợ, đầu tư cho sở đào tạo, góp phầ n nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Cải thiện sách điều kiện sống, làm việc người lao động Xây dựng môi trường học tập, văn hoá học tập toàn ngành Dệt May II Mục tiêu Xây dựng đội ngũ cán quản lý, điều hành có chất lượng đáp ứng yêu cầu hội nhập P-29 Đảm bảo 70% lực lượng lao động dệt may qua đào tạo qui, 20% lao động kỹ thuật có trình độ theo hướng chuyên môn hóa, có kỹ nghề thục, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động doanh nghi ệp dệt may Bảng Nhu cầu đào tạo lao động dệt may giai đoạn 2008 - 2020 Đơn vị: người 2008 - 2010 2011 - 2015 Bình Bình Số l ượng quân/năm quân/năm 750 4.280 860 2016 - 2020 Quản lý Số lượng 2.250 Số lượng 4.800 Bình quân/năm 960 Khối kinh tế 6.000 2.000 11.000 2.200 12.500 2.500 Khối kỹ thuật 6.000 2.000 11.500 2.300 12.900 2.580 Công nhân kỹ 202.500 67.500 357.800 71.600 430.000 86.000 thuật Bảng Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lao động dệt may giai đoạn 2008 - 2020 Đơn vị: người 2008 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 Số lượng Bình quân/năm Số lượng Bình quân/năm Số lượng Bình quân/năm Quản lý 6.300 2.100 11.600 2.320 16.200 3.240 Chuyên môn nghiệp vụ 24.000 8.000 47.270 9.450 65.900 13.200 Khối kinh tế 9.300 3.100 20.270 4.050 28.250 5.650 Khối kỹ thuật 14.700 4.900 27.000 5.400 37.650 7.550 98.400 32.800 180.000 36.000 253.000 50.600 Công nhân kỹ thuật III Định hướng c hương trình đào tạo Đào tạo NNL cho ngành Dệt May giai đoạn 2008 - 2010 năm hai nhóm đối tượng sau: - Đào tạo lực lượng lao động dệt may giai đoạn 2008 - 2020 gồm đào tạo nhân lực cho dự án đào tạo nhân lực bổ sung t hay cho lực lượng lao động nghỉ hưu, nghỉ việc tự nhiên ( 4% số lao động có) - Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán quản lý, cán kỹ thuật, cán nghiệp vụ đương nhiệm Chương trình đào tạo nhân lực cho ngành Dệt May cần thiế t kế cho phù hợp P-30 với yêu cầu số lượng, chất lượng, mức trình độ đối tượng đào tạo Chương trình đào tạo cán quản lý cấp cao - Đối tượng: cán quản lý cấp ngành, hiệp hội - Nội dung đào tạo: kiến thức kinh tế, kinh tế quốc tế; kiến thức luật pháp xu hướng công nghệ ngành; kỹ quản lý, phân tích, dự báo - Hình thức đào tạo: ngắn hạn, cập nhật kiến thức thông tin chuyên đề Chương trình đào tạo cán lãnh đạo doanh nghiệp - Đối tượng: cán lãnh đạo doanh nghiệp gồm tổng giám đốc/giám đốc, phó tổng giám đốc/phó giám đốc tương đương - Nội dung đào tạo: Quản trị tài chính, Quản trị marketing, Quản trị nhân sự, Chiến lược kinh doanh, Quản lý sản xuất kế hoạch, Xác lập hệ thống tiêu kinh doanh phân tích, Luật pháp kinh tế Với cán khối kỹ thuật cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật quản lý thông qua khóa học Quản lý nhà máy sợi, Quản lý nhà máy dệt, Quản lý nhà máy nhuộm, Quản lý nhà máy may, Công nghệ kéo sợi, Công nghệ dệt vải, Công nghệ nhuộm, Công nghệ may thiết kế thời trang, Bảo vệ môi trường sản xuất sạch, Trách nhiệm xã hội,… - Hình thức đào tạo: ngắn hạn, đào tạo theo môđun, phương pháp đào tạo đại, kết hợp với trường đại học, viện nghiên cứu ngo ài nước Chương trình đào tạo cán nguồn - Đối tượng: lựa chọn từ cán trẻ, có lực quản lý KTKT đơn vị, tuổi 30, làm việc từ -3 năm sinh viên vừa tốt nghiệp đại học qui loại khá, giỏi; cam kết làm việc lâu dài với ngành Đây nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao cho ngành Dệt May bổ sung lực lượng giảng viên cho trường, viện thuộc ngành Dệt May - Nội dung đào tạo: đào tạo nâng cao, chuyên sâu công nghệ thiết bị sợi, dệt, nhuộm, may, quản trị kinh doanh, thiết kế mẫu, - Hình thức đào tạo: tập trung dài hạn trường đại học chuyên ngành nước Chương trình đào tạo cán quản lý đơn vị thuộc doanh nghiệp - Đối tượng: cán trưởng, phó phòng, ban, ph ân xưởng, doanh nghiệp đơn vị ngành - Nội dung đào tạo: Tổ chức, quản lý nhà máy sợi - dệt - nhuộm - may, Công nghệ sản xuất nguyên liệu sợi - dệt - nhuộm - may, Bảo vệ môi trường sản xuất sạch, Trách nhiệm xã hội, P-31 - Hình thức đào tạo: đào tạo ngắn hạn Mỗi khóa học từ - ngày, lớp từ 20 25 học viên Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành Đây lực lượng đào tạo nhằm bổ sung cho dự án đầu tư phát triển mở rộng, bổ sung thay số lượng cán nghỉ hưu tự nhiên hàng năm Bao gồm hai khối: kỹ thuật kinh tế Nhu cầu cho phát triển thay đến năm 2010 8000 người phân bổ cho ngành cụ thể sau: kỹ thuật sợi: 740 người; kỹ thuật dệt: 530 người; kỹ thuật nhuộm: 470 người; thiết kế công nghệ may: 3950 người; khí, điện - điện tử: 2310 người Với nhu cầu bổ sung đội ngũ kỹ sư cho ngành sợi, dệt, nhuộm, may quản trị kinh doanh, ngành Dệt May cần có chế độ, sách ưu đãi phối hợp chặ t chẽ với sở đào tạo trình độ đại học, cao đẳng để thu hút sinh viên từ khâu tuyển sinh định hướng nghề nghiệp Cung cấp năm số suất học bổng cho ngành ( sợi, dệt, nhuộm, may, thiết kế thời trang) Chương trình đào tạo c ông nhân kỹ thuật - Đối tượng đào tạo: học sinh tốt nghiệp Trung học sở, Trung học phổ thông, công nhân dệt, may vào nghề - Hình thức đào tạo: kết hợp đào tạo dài hạn ngắn hạn + Đào tạo dài hạn: thời gian đào tạo theo chương trình chuẩn trườn g cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho ngành sợi, dệt, nhuộm phần công nhân may với số lượng đáp ứng 70% nhu cầu lao động + Đào tạo ngắn hạn: thời gian từ - tháng theo yêu cầu vị trí làm việc cụ thể dự án đầu tư Có chương trình phối h ợp chặt chẽ sở đào tạo doanh nghiệp để sinh viên thực tập nghề dây chuyền sản xuất doanh nghiệp Khuyến khích doanh nghiệp có đủ điều kiện CSVC đào tạo công nhân lành nghề doanh nghiệp (chính sách hỗ trợ kinh phí cho đào tạ o: thành lập Quỹ đào tạo doanh nghiệp,…) Nhu cầu công nhân dệt, may từ 2008 tới 2010 270.000 người Trong đó: công nhân sợi: 15.000 người; công nhân dệt: 17.000 người; công nhân nhuộm: 6.000 người; công nhân may: 220.000 người ngành khác: 12.000 người IV Một số giải pháp Về đào tạo a) Mở lớp đào tạo cán quản lý KTKT, cán pháp chế, cán bán hàng chuyên ngành dệt may, cán kỹ thuật công nhân lành nghề dự án dệt, nhuộm trọng điểm P-32 b) Mở khoá đào tạo th iết kế phân tích vải, kỹ quản lý sản xuất, kỹ bán hàng (gồm kỹ thiết kế, làm mẫu, bán hàng, kiến thức tiêu chuẩn nguyên liệu, sản phẩm, tiêu chuẩn môi trường lao động ) c) Liên kết với tổ chức quốc tế để cử cán bộ, học sinh tham gia khoá đào tạo cán quản lý, cán pháp chế, cán kỹ thuật, cán bán hàng, đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề cao sở đào tạo nước d) Kết hợp việc đào tạo dài hạn với đào tạo ngắn hạn, đào tạo quy với đào tạo chỗ, đào tạo nước với việc cử cán đào tạo nước đ) Hợp tác, liên kết chặt chẽ sở đào tạo với dn sản xuất hoạt động đào tạo, đặc biệt thực hành, thực tập để thích ứng yêu cầu thực tế sở sản x uất e) Duy trì thường xuyên lớp đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp, dạy nghề dài hạn ngắn hạn thông qua hệ thống trường chuyên nghiệp ngành Dệt May sở đào tạo hệ thống giáo dục chuyên nghiệp nước nhằm cung cấp đủ NNL cho ngành Nâng cấp, bổ sung CSVC cho sở đào tạo ngành Dệt May về: trang thiết bị thực nghiệm, phòng thí nghiệm, thư viện, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy thực hành, mở rộng nâng cấp phòng học phương tiện phục vụ hoạt động sở đà o tạo có g) Củng cố mở rộng hệ thống đào tạo chuyên ngành Dệt May, xây dựng Trường Đại học Dệt May Thời trang sở Trường Cao đẳng công nghiệp - Dệt May Thời trang Hà Nội để tạo điều kiện cần thiết cho việc triển khai lớp đào tạo kỹ thuật quản lý cho riêng ngành Dệt May Về tài Nhà nước hỗ trợ phần kinh phí từ ngân sách cho viện nghiên cứu, trường đào tạo ngành Dệt May để tăng cường sở vật chất, tổ chức thực hoạt động nghiên cứu, đào tạo NNL cho ngành Dệt May theo nguyên tắc phù hợp với nội dung Quyết định 36/2008/QĐ-TTg ngày 10/3/2008 Thủ tướng Chính phủ cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia Nguồn kinh phí thực chương trình bao gồm: a) Từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ tr ợ trực tiếp, nguồn vốn vay ODA, viện trợ tổ chức, cá nhân nước ( tổ chức AOTS - Nhật Bản, GTZ - CHLB Đức, BECA Hội đồng Quốc gia giáo dục Văn hóa Hoa -Kỳ,…), nguồn học bổng tổ chức hiệp hội, tập đoàn b) Từ quĩ hỗ trợ Tập đoàn Dệt May Việt Nam c) Từ doanh nghiệp d) Huy động nguồn lực tổ chức xã hội, cộng đồng cá nhân cho phát P-33 triển đào tạo nghề nghiệp dạng quỹ khuyến học, quỹ học bổng,… e) Thu học phí Phụ lục 2.33 Phần dư Solow Theo GS.TS Frank Heinemann đề xuất sau: Hàm sản xuất GDP: Yt= F(Kt, AtNt) Hiệu lao động: At Tiết kiệm sY t, với s tỷ lệ tiết kiệm Tiêu dùng: Ct = (1 - s) Yt Khấu hao: δK t Thay đổi tích lũy vốn: K t+1– Kt = sYt– δKt Tăng trưởng dân số: N t+1= (1+n)Nt Tỷ lệ tăng trưởng dân số: n Tiến công nghệ: A t+1= (1+g)At Tỷ lệ (tốc độ tăng) tiến công nghệ g Trong trạng thái ổn định sản lượng công nhân (y = Y/(AN)) hiệu hiệu số Tốc độ tăng GDP (Y): n+g Tốc độ tăng Thu nhập bình quân đầu người Y/N : g Trong dài hạn, tỷ lệ (tốc độ tăng) tiến công nghệ định cải vật chất quốc gia, Doanh nghiệp Đo lường Tiến công nghệ được: Y = F(K,AN) = Ka(AN)1-a Lấy vi phân: dY = (AN) 1-a a Ka-1dK+ (1-a)Ka(AN)-a(AdN + NdA)  dY/Y = adK/K + (1-a)( dN/N + dA/A )  dY/Y = adK/K + (1-a)n + (1-a)g (1-a)g = dY/Y - a dK/K - (1-a)n Phần dư Solow: (1 -a)g
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam, Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam, Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay