Quản lý nhà nước về vốn đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội

187 135 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:14

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ HƯƠNG MAI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI HÀ NỘI - 2015 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ HƯƠNG MAI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI Chuyên ngành :Quản lý kinh tế Mã số : 62 34 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Đặng Ngọc Lợi PGS.TS Bùi Văn Huyền HÀ NỘI – 2015 MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI 1.1 MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHƯA ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TRONG CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 24 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 26 2.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 26 2.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 33 2.3 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC VẬN DỤNG ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 55 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI 66 3.1 THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 66 3.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 72 3.3 ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI 89 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI 110 4.1 DỰ BÁO VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHU CẦU VỐN CHO KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI 110 4.2 QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẦU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 117 4.3 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 122 4.4 ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 141 4.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 144 KẾT LUẬN 146 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 163 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 163 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT - BQLDA: Ban quản lý dự án - CNH,HĐH: Công nghiệp hoá, đại hoá - DNNN: Doanh nghiệp nhà nước - ĐTPT: Đầu tư phát triển - HĐND: Hội đồng nhân dân - KCHT: Kết cấu hạ tầng - KCHTGT: Kết cấu hạ tầng giao thông - KCHTGTĐT: Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị - KCHTKT: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật - NSĐP: Ngân sách địa phương - NSNN: Ngân sách nhà nước - NSTP: Ngân sách thành phố - NSTW: Ngân sách trung ương - ODA: Hỗ trợ phát triển thức - PPP: Hợp tác công - tư - QLNN: Quản lý nhà nước - UBND: Uỷ ban nhân dân - UNDP: Chương trình phát triển liên hợp quốc - WB: Ngân hàng giới DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Các nguồn vốn hành cho đầu tư hệ thống giao thông New Zeland 60   Bảng 2.2 Một số quỹ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nước 61   Bảng 3.1 Tỷ trọng chi đầu tư phát triển tổng chi NSNN Hà Nội giai đoạn 2008 -2013 69   Bảng 3.2 Nhu cầu vốn phát triển KCHTGTĐT Hà Nội 2011- 2015 76   Bảng 3.3 Kế hoạch vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 2008 - 2013 77   Bảng 3.4 Kết thực vốn ngân sách đầu tư cho phát triển KCHTGTĐT Hà Nội giai đoạn 2011- 2015 85   Bảng 4.1 Cơ cấu sử dụng phương tiện giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 2020 - 2030 113   Bảng 4.2 Nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 2015 - 2030 115   Bảng 4.3 Nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Hà Nội giai đoạn 2015 - 2030 115   DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1 Quy trình QLNN vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị 39   Biểu đồ 3.1 Thu ngân sách nhà nước Hà Nội giai đoạn 2008 -2013 67   Biểu đồ 3.2 Chi ngân sách nhà nước Hà Nội giai đoạn 2008 -2013 68   Biểu đồ 3.3 Vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Hà Nội (2008 - 2013) 70   Biểu đồ 3.4 Tỷ trọng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Hà Nội giai đoạn 2008 - 2013 71   Biểu đồ 3.5 Vốn ngân sách Thành phố đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông Hà Nội giai đoạn 2008 - 2013 72   Biểu đồ 4.1 Tỷ trọng nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020 116 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) nói chung, kết cấu hạ tầng giao thông đô thị (KCHTGTĐT) nói riêng có vai trò to lớn phát triển kinh tế - xã hội KCHTGTĐT hoàn thiện tạo hội rút ngắn khoảng cách vùng miền, mở rộng giao thương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân Vì thế, phát triển KCHTGTĐT yêu cầu cấp thiết, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu chiến lược phát triển quốc gia địa phương Tuy nhiên, với đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu vốn phát triển KCHTGTĐT ngày lớn, vượt khả đáp ứng ngân sách nhà nước (NSNN), trở thành “điểm nghẽn” trình phát triển kinh tế quốc gia, hạn chế tác động tích cực đô thị hóa Vì thế, để huy động vốn sử dụng có hiệu vốn đầu tư KCHTGTĐT cần vai trò quản lý Nhà nước để tạo lập chế, sách, hoàn thiện quy hoạch, đảm bảo huy động tối đa nguồn lực nước, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư người dân trình xây dựng, vận hành phát triển KCHTGTĐT Nằm xu chung nước, với tiềm năng, lợi thành phố lớn, thủ đô - trung tâm kinh tế, trị, xã hội nước, trình đô thị hóa Hà Nội diễn mạnh mẽ năm qua KCHTGTĐT quan tâm đầu tư phát triển Luật Thủ đô (21/11/2012) khẳng định: “Nhà nước ưu tiên đầu tư có sách huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô lớn, quan trọng địa bàn thủ đô” “tập trung đầu tư huy động nguồn lực đầu tư phát triển KCHT giao thông hệ thống vận tải hành khách công cộng địa bàn Thủ đô” [54] Tuy nhiên, KCHTGTĐT Hà Nội kém, chưa tương xứng với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội thủ đô, thường xuyên xảy tình trạng ách tắc giao thông hầu hết tuyến phố nội đô Một nguyên nhân hạn chế, bất cập công tác quản lý nhà nước (QLNN) vốn đầu tư cho KCHTGT chưa hiệu quả, gánh nặng đầu tư đặt lên NSNN vốn hạn hẹp, nguồn vốn khác NSNN trọng song chưa đáp ứng yêu cầu Đặc biệt, việc sử dụng vốn đầu tư hiệu quả, phân bổ vốn dàn trải, chậm tiến độ; tình trạng thất thoát, sai phạm, lãng phí vốn đầu tư xảy nhiều, gây xúc dư luận; số công trình giao thông đô thị chưa đạt mục tiêu trình phê duyệt dự án Với mục tiêu phát triển Hà Nội trở thành thủ đô văn minh, đô thị bền vững, Hà Nội cần hệ thống KCHTGTĐT đồng bộ, đại Chính mà việc hoàn thiện QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT Hà Nội nhằm khắc phục hạn chế công tác đầu tư, mang lại hiệu cao vấn đề có tính cấp thiết, cần nghiên cứu thực cách thấu đáo Do đề tài “Quản lý nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội” tác giả chọn làm chủ đề nghiên cứu cho luận án tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu luận án Mục đích nghiên cứu luận án đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT Hà Nội sở nghiên cứu lý luận thực trạng QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT Hà Nội thời gian qua 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Làm rõ sở lý luận QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT - Nghiên cứu kinh nghiệm QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT số thành phố giới Việt Nam - Phân tích thực trạng QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT Hà Nội thời gian qua - Đề xuất định hướng giải pháp để hoàn thiện QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT Hà Nội từ đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT cấp thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể Thủ đô Hà Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung Nghiên cứu quy trình QLNN vốn đầu tư từ NSNN cấp thành phố (từ lập kế hoạch vốn, huy động vốn, phân bổ, toán kiểm tra, giám sát vốn) phát triển KCHTGT đường đường sắt đô thị Hà Nội Do hạn chế dung lượng nên luận án không sâu vào kỹ thuật tính toán có tính nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT - Về thời gian địa bàn nghiên cứu Thực trạng QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT địa bàn Hà Nội khảo sát giới hạn thời gian từ năm 2008 - 2013; đề xuất giải pháp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Địa bàn khảo sát nội đô lãnh thổ hành thành phố Hà Nội sau mở rộng Phương pháp tiếp cận nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp tiếp cận Thứ nhất, tiếp cận hệ thống Nghiên cứu QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT Hà Nội đặt tổng thể phát triển KCHT, KCHTGT với KCHTGTĐT quốc gia sách tài lẫn quy hoạch Mặt khác, QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT đặt mối quan hệ với QLNN điều kiện kinh tế thị trường nói chung, QLNN đầu tư xây dựng nói riêng nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn 166 Thấp Không đáng kể Câu 3: Theo đánh giá quý vị, đáp ứng nguồn vốn huy động đượcso với nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua đạt mức độ nào? Đủ nhu cầu Phần lớn nhu cầu Một phần nhu cầu Rất nhu cầu Câu 4: Trong nguồn vốn ngân sách gặp khó khăn, huy động vốn đầu tư nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội cách đấu giá quyền sử dụng đất biện pháp cần thiết? Đồng ý Không đồng ý Câu 5: Theo quý vị, thời gian qua, lượng vốn thu cách đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết ? Nhiều, đáp ứng yêu cầu Vừa, đáp ứng phần yêu cầu Ít, chưa đáp ứng yêu cầu Rất ít, không đáng kể so với yêu cầu Câu 6: Quý vị đánh giá đâu vấn đề gặp phải huy động nguồn vốn đầu tư nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội biện pháp đấu giá quyền sử dụng đất? Là phương án tốt, vấn đề phát sinh Tính toán giá đất chưa hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp Tính toán giá đất chưa hợp lý, gây thất thoát nguồn lực Không ổn định, phụ thuộc vào thị trường bất động sản Chi phí huy động vốn cao 167 Câu 7: Quý vị đánh giá công tác phân bổ, toán vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị thời gian qua nào? Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém Quan tâm đầu tư vốn cho dự án phát triển giao thông đô thị Ưu tiên đầu tư vốn cho công trình giao thông trọng điểm Vốn đầu tư hợp lý, mục tiêu, đối tượng, tránh tràn lan Đảm bảo tiến độ thực dự án Đảm bảo công khai, minh bạch công tác phân bổ vốn đầu tư Mức độ cụ thể, xác, kịp thời việc hướng dẫn thủ tục thanh, toán Đảm bảo thanh, toán tiến độ, xác, đáp ứng yêu cầu Câu 8: Theo đánh giá quý vị, nợ đọng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian quaở mức độ nào? Không nợ đọng: Nợ đọng số dự án Nợ đọng nhiều dự án Nợ đọng phổ biến dự án Câu 9: Theo đánh giá quý vị, nợ đọng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua chủ yếu nguyên nhân nào? Do công tác huy động vốn không đảm bảo Do phân bổ vốn đầu tư dàn trải Do thực vượt mức cho phép 168 Do điều chỉnh vốn không cân tổng vốn Câu 10: Theo quý vị, công tác kiểm tra, giám sát vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị thời gian qua thực mức độ nào? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém Hệ thống văn pháp luật quy định cho công tác kiểm tra, giám sát Công tác kiểm tra, giám sát vốn đầu tưcó đảm bảo thường xuyên, kịp thời? Công tác kiểm tra, giám sát có đảm bảo đầy đủ nội dung trình đầu tư vốn? Có phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư vốn? Hệ thống chế tài xử lý vi phạm có cụ thể, đủ mạnh rõ ràng không? Các hình thức khen thưởng, khuyến khích chủ thể thực tốt có áp dụng không? Câu 11: Theo đánh giá quý vị, đâu hạn chế lớn quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua? Phân bổ vốn dàn trải, không tập trung vào dự án trọng điểm 169 Xảy tình trạng đội vốn công trình Nợ đọng vốn đầu tư Thất thoát, lãng phí vốn Hiệu sử dụng vốn chưa cao Câu 12: Theo đánh giá quý vị, thất thoát vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua mức độ nào? Không thất thoát Thất thoát từ 0% - 10% Thất thoát từ 10% - 20% Thất thoát >20% Câu 13: Theo đánh giá quý vị, thất thoát vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua nguyên nhân nào? Do chất lượng công tác quy hoạch chưa cao Do chất lượng công tác lập kế hoạch chưa phù hợp: đầu tư dàn trải, kéo dài, hiệu quả… Do định giá đất đai huy động vốn đầu tư ngân sách không hợp lý Do trình giám sát, nghiệm thu công trình chưa chặt chẽ, nhiều lỗ hổng Câu 14: Theo đánh giá quý vị, quản lý Nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Thành phố Hà Nội thực mục tiêu nào? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Tốt Định hướng, huy động có hiệu nguồn lực nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KCHTGTĐT Khá Trung bình Kém 170 2.Phân bổ nguồn vốn hợp lý, đối tượng, mục đích Hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Phát triển có hiệu hệ thống KCHTGTĐT Câu 15: Theo đánh giá quý vị, đâu thành công lớn quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua? Đáp ứng đủ nguồn vốn Đảm bảo nguồn vốn sử dụng hợp lý, mục đích Hạn chế thất thoát, lãng phí Nâng cao hiệu sử dụng vốn, phát triển có hiệu hệ thống KCHTGTĐT Câu 16: Theo đánh giá quý vị, đâu nguyên nhân đưa tới thành công quản lý vốn đầu tư trongphát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua? Khung khổ pháp lý hoàn thiện, phù hợp với chế thị trường thông lệ quốc tế Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy rõ ràng Nhà nước có sách ưu tiên cho Hà Nội Hà Nội có vị trí, mạnh kinh tế, trị Thủ đô Bộ máy quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị bước hoàn thiện Thành phố Hà Nội có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị hợp lý Áp dụng khoa học công nghệ quản lý 171 Câu 17: Theo đánh giá quý vị, hạn chế công tác quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị thời gian qua nguyên nhân sau đây? Khung khổ pháp lý chưa đầy đủ, chưa phù hợp với chế thị trường thông lệ quốc tế Do đặc điểm Thủ đô Bộ máy quản lý chưa chặt chẽ thống Trình độ, phẩm chất lực làm việc đội ngũ cán quản lý hạn chế Việc tuân thủ quy định quản lý vốn chưa nghiêm túc Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị chưa hợp lý, thiếu tầm nhìn Công nghệ quản lý lạc hậu Câu 18: Các ý kiến khác: Câu 19: Cuối cùng, đề nghị quý vị cho biết đôi điều thân Tuổi: (ghi cụ thể): Giới tính: Nam: Nữ: Dưới đại học Trình độ học vấn Đại học Thạc sỹ Tiến sỹ 172 Công việc Trực tiếp làm chuyên môn Quản lý/lãnh đạo Khác (ghi rõ): Chuyên gia, nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn quý vị! 173 Phụ lục KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC Quản lý nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội I Về phiếu điều tra + Để đánh giá QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT Hà Nội, tác giả tiến hành điều tra xã hội học vấn cán có liên quan đến vốn đầu tư phát triển KCHTGT Hà Nội với đối tượng sau: - Các cán quản lý, chuyên viên thuộc quan QLNN Thành phố như: HĐND, UBND, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước, Thanh tra Nhà nước Thành phố - Các chủ đầu tư; chủ thầu, chuyên viên BQLDA công trình giao thông Hà Nội sử dụng vốn từ NSNN; - Các chuyên gia, nhà khoa học có nghiên cứu QLNN lĩnh vực tài chính, đầu tư, giao thông…: + Nội dung điều tra, khảo sát bám sát tiêu chí đánh giá việc thực mục tiêu QLNN vốn đầu tư phát triển KCHTGTĐT nêu chương + Tác giả phát 86 phiếu thu 78 phiếu với đối tượng trả lời có tuổi từ 31 - 59, có 56 người nam, 22 người nữ trình độ đại học 27, thạc sỹ 34, tiến sỹ 17 Trong số người điều tra, vấn có 35 người trực tiếp làm chuyên môn, 16 người cán lãnh đạo, quản lý 27 người chuyên gia, nghiên cứu Do đó, kết điều tra đáng tin cậy, có sở thực tế cho đánh giá sử dụng luận án II Kết điều tra Câu 1: Quý vị đánh công tác lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội thời gian qua? Nội dung Mức độ đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém 174 Đảm bảo tuân thủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải 10.26% 52 66.67% 18 23.08% 0.00% 11.54% 62 79.49% 8.97% 0.00% 1.28% 17 21.79% 41 52.56% 19 24.36% 1.28% 17 21.79% 41 52.56% 19 24.36% 0.00% 12 15.38% 42 53.85% 24 30.77% 0.00% 27 34.62% 46 58.97% Thành phố Đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế xã hội nhu cầu đầu tư Thành phố Đảm bảocân đối nhu cầu đầu tư khả huy động, cân đối nguồn vốn đầu tư Thành phố Công tác thực kế hoạch vốn thuận lợi, không phát sinh vướng mắc Kế hoạch đầu tư vốn bám sát nhu cầu thực tế, phải điều chỉnh tổng dự toán thực Kế hoạch đầu tư vốn đảm bảo công khai, minh bạch, hài hoà lợi ích bên tham gia 6.41% Câu 2: Theo đánh giá quý vị, tỷ lệ nguồn vốn huy động NSNN so với nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua đạt mức độ nào? Cao Trung bình Thấp :66 (84,62%) Không đáng kể: 12 (15,38%) Câu 3: Theo đánh giá quý vị, đáp ứng nguồn vốn huy động so với nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua đạt mức độ nào? Đủ nhu cầu Phần lớn nhu cầu Một phần nhu cầu: 66 (84,62%) Rất nhu cầu: 12 (15,38%) 175 Câu 4: Trong nguồn vốn ngân sách gặp khó khăn, huy động vốn đầu tư nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội cách đấu giá quyền sử dụng đất biện pháp cần thiết? Đồng ý: 56 (71,79%) Không đồng ý: 22 (28,21%) Câu 5: Theo quý vị, thời gian qua, lượng vốn thu cách đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết ? Nhiều, đáp ứng yêu cầu Vừa, đáp ứng phần yêu cầu: 10 (12,82%) Ít, chưa đáp ứng yêu cầu:38 (48,72%) Rất ít, không đáng kể so với yêu cầu: 30 (38,46%) Câu 6: Quý vị đánh giá đâu vấn đề gặp phải huy động nguồn vốn đầu tư nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội biện pháp đấu giá quyền sử dụng đất? Là phương án tốt, vấn đề phát sinh Tính toán giá đất chưa hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp: (3,85%) Tính toán giá đất chưa hợp lý, gây thất thoát nguồn lực: 50 (64,1%) Không ổn định, phụ thuộc vào thị trường bất động sản: 14 (17,95%) Chi phí huy động vốn cao: 11 (14,1%) Câu 7: Quý vị đánh giá công tác phân bổ, toán vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị thời gian qua nào? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Tốt Quan tâm đầu tư vốn cho dự án phát triển giao thông đô thị Khá 12 15.38% 58 74.36% Trung bình 10.26% Kém 0.00% 176 Ưu tiên đầu tư vốn cho công trình giao 11.54% 57 73.08% 12 15.38% 0.00% 0.00% 18 23.08% 21 26.92% 39 50.00% 0.00% 21 26.92% 28 35.90% 29 37.18% 0.00% 27 34.62% 46 58.97% 21 26.92% 43 55.13% 14 17.95% 0 37.18% 38 48.72% thông trọng điểm Vốn đầu tư hợp lý, mục tiêu, đối tượng, tránh tràn lan Đảm bảo tiến độ thực dự án Đảm bảo công khai, minh bạch công tác phân bổ vốn đầu tư 6.41% Mức độ cụ thể, xác, kịp thời việc hướng dẫn thủ tục thanh, toán Đảm bảo thanh, toán tiến độ, 0.00% 11 14.10% 29 0.00% xác, đáp ứng yêu cầu Câu 8: Theo đánh giá quý vị, nợ đọng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua mức độ nào? Không nợ đọng: Nợ đọng số dự án: 58 (74,36%) Nợ đọng nhiều dự án: 11 (14,10%) Nợ đọng phổ biến dự án: (11,54%) Câu 9: Theo đánh giá quý vị, nợ đọng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua chủ yếu nguyên nhân nào? Do công tác huy động vốn không đảm bảo: 15 (19,23%) Do phân bổ vốn đầu tư dàn trải: 43 (55,13%) Do thực vượt mức cho phép : 11 (14,10%) Do điều chỉnh vốn không cân tổng vốn: (11,54%) 177 Câu 10: Theo quý vị, công tác kiểm tra, giám sát vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị thời gian qua thực mức độ nào? Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém Hệ thống văn pháp luật quy định cho công 0.00% 45 57.69% 19 24.36% 14 17.95% 0.00% 14 17.95% 45 57.69% 19 24.36% 0.00% 44 56.41% 18 23.08% 16 20.51% 0.00% 11 14.10% 20 25.64% 47 60.26% 0.00% 12 15.38% 35 44.87% 31 39.74% 8.97% 37 47.44% 24 30.77% 10 12.82% tác kiểm tra, giám sát Công tác kiểm tra, giám sát vốn đầu tưcó đảm bảo thường xuyên, kịp thời? Công tác kiểm tra, giám sát có đảm bảo đầy đủ nội dung trình đầu tư vốn? Có phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư vốn? Hệ thống chế tài xử lý vi phạm có cụ thể, đủ mạnh rõ ràng không? Các hình thức khen thưởng, khuyến khích chủ thể thực tốt có áp dụng không? Câu 11: Theo đánh giá quý vị, đâu hạn chế lớn quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua? Phân bổ vốn dàn trải, không tập trung vào dự án trọng điểm: 11 (14,10%) Xảy tình trạng đội vốn công trình: 09 (11,54%) Nợ đọng vốn đầu tư: (11,54%) 178 Thất thoát, lãng phí vốn: 46 (58,87%) Hiệu sử dụng vốn chưa cao: (3,85%) Câu 12: Theo đánh giá quý vị, thất thoát vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua mức độ nào? Không thất thoát Thất thoát từ 0% - 10%: (3,85%) Thất thoát từ 10% - 20%: 11 (14,10%) Thất thoát >20%: 64 (82,05%) Câu 13: Theo đánh giá quý vị, thất thoát vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua nguyên nhân nào? Do chất lượng công tác quy hoạch chưa cao: 63 (80%) Do chất lượng công tác lập kế hoạch chưa phù hợp: đầu tư dàn trải, kéo dài, hiệu quả…: 65 (83,33%) Do định giá đất đai huy động vốn đầu tư ngân sách không hợp lý: 55 (70%) Do trình giám sát, nghiệm thu công trình chưa chặt chẽ, nhiều lỗ hổng: 78 (100%) Câu 14: Theo đánh giá quý vị, quản lý Nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Thành phố Hà Nội thực mục tiêu nào? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém Định hướng, huy động có hiệu nguồn lực nước nhằm đáp ứng 0.00% 23 29.49% 42 53.85% 13 16.67% 3.85% 25 32.05% 35 44.87% 15 19.23% yêu cầu phát triển KCHTGTĐT 2.Phân bổ nguồn vốn hợp lý, đối tượng, 179 mục đích Hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Phát triển có hiệu hệ thống KCHTGTĐT 0.00% 0.00% 28 35.90% 50 64.10% 0.00% 35 44.87% 30 38.46% 13 16.67% Câu 15: Theo đánh giá quý vị,đâu thành công lớn quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua? Đáp ứng đủ nguồn vốn: Đảm bảo nguồn vốn sử dụng hợp lý, mục đích: 34 (43,59%) Hạn chế thất thoát, lãng phí: Nâng cao hiệu sử dụng vốn, phát triển có hiệu hệ thống KCHTGTĐT: 44 (56,41%) Câu 16: Theo đánh giá quý vị, đâu nguyên nhân đưa tới thành công quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị TP Hà Nội thời gian qua? Khung khổ pháp lý hoàn thiện, phù hợp với chế thị trường thông lệ quốc tế: 12 (15,38%) Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy rõ ràng: 55 (70,51%) Nhà nước có sách ưu tiên cho Hà Nội: 58 (74,36%) Hà Nội có vị trí, mạnh kinh tế, trị Thủ đô: 64 (82,05%) Bộ máy quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị bước hoàn thiện: 34 (43,59%) Thành phố Hà Nội có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị hợp lý:65 (83,33%) Áp dụng khoa học công nghệ quản lý: 66 (84,62%) Câu 17: Theo đánh giá quý vị, hạn chế công tác quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị thời gian qua nguyên nhân sau đây? 180 Khung khổ pháp lý chưa đầy đủ, chưa phù hợp với chế thị trường thông lệ quốc tế: 56 (71,79%) Do đặc điểm Thủ đô:48 (61,54%) Bộ máy quản lý chưa chặt chẽ thống nhất: 67 (85,90%) Trình độ, phẩm chất lực làm việc đội ngũ cán quản lý hạn chế: 63 (100%) Việc tuân thủ quy định quản lý vốn chưa nghiêm túc: 66 (84,62%) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị chưa hợp lý, thiếu tầm nhìn: 69 (88,46%) Công nghệ quản lý lạc hậu:12 (15,38%) Câu 18: Các ý kiến khác: Câu 19: Cuối cùng, đề nghị quý vị cho biết đôi điều thân Tuổi: (ghi cụ thể): 35 -59 Giới tính: Nam: (56) Nữ: (22) Dưới đại học Trình độ học vấn Đại học 27 Thạc sỹ 34 Tiến sỹ 17 Công việc Trực tiếp làm chuyên môn: 35 Quản lý/lãnh đạo: 16 Khác (ghi rõ): Chuyên gia, nghiên cứu: 27 Xin chân thành cảm ơn quý vị!
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về vốn đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội, Quản lý nhà nước về vốn đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội, Quản lý nhà nước về vốn đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay