Phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa của nước CHDCND Lào giai đoạn đến năm 2020

193 191 0
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:10

ii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ðOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, BIỂU ðỒ vi PHẦN MỞ ðẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ðỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1 Kinh tế thị trường phát triển thị trường xuất hàng hóa 1.1.2 Nội dung phát triển thị trường xuất hàng hóa 23 1.1.3 Phương thức thâm nhập thị trường xuất 28 1.2 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ðÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 36 1.2.1 Thị trường xuất hàng hóa 36 1.2.2 Cơ cấu thị trường xuất hàng hóa 45 1.2.3 Hệ thống tiêu ñánh giá phát triển thị thị trường xuất hàng hóa 47 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 51 1.3.1 Nhân tố nội sinh 51 1.3.2 Nhân tố ngoại sinh 54 1.4 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ðỐI VỚI NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 59 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 Kinh nghiệm Thái Lan 59 Kinh nghiệm Trung Quốc 61 Kinh nghiệm Việt Nam 65 Bài học kinh nghiệm rút ñối với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trình phát triển thị trường xuất hàng hóa 67 iii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ðOẠN 2001 - 2010 70 2.1 BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA LÀO GIAI ðOẠN TỪ NĂM 2001 ðẾN NAY 70 2.1.1 Bối cảnh kinh tế giới tình hình xuất hàng hóa nước CHDCND Lào giai ñoạn 70 2.1.2 Thực trạng thị trường phát triển thị trường xuất hàng hóa CHDCND Lào giai ñoạn từ 2001 ñến 73 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA GIAI ðOẠN TỪ NĂM 2001 ðẾN NĂM 2010 86 2.2.1 Phát triển thị trường theo chiều rộng 86 2.2.2 Phát triển thị trường theo chiều sâu 87 2.2.3 Nhóm ngành hàng xuất Lào giai ñoạn từ 2001 ñến 90 2.2.4 Thị trường số nước xuất hàng hóa Lào 93 2.3 TÁC ðỘNG CỦA PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA ðỐI VỚI KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 101 2.3.1 Phân tích sách biện pháp mà nước Lào áp dụng ñể phát triển thị trường xuất hàng hóa 101 2.3.2 Tác ñộng ñến tình hình xuất hàng hóa nước CHDCND Lào giai ñoạn từ 2001 ñến 2010 104 2.3.3 Tình hình thị trường xuất hàng hóa nước CHDCND Lào giai ñoạn từ 2001 ñến 2010 108 2.3.4 Hoạt ñộng phát triển thị trường xuất hàng hóa giai ñoạn từ 2001 ñến 110 2.4 MỘT SỐ VẤN ðỀ RÚT RA QUA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 112 2.4.1 Về thành tựu ñạt ñược 112 2.4.2 Về hạn chế, tồn 113 iv CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ðẾN NĂM 2020 116 3.1 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ NHỮNG VẤN ðỀ ðẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 116 3.1.1 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước CHDCND Lào ñến năm 2020 116 3.1.2 Những vấn ñề ñặt phát triển thị trường xuất hàng hóa nước CHDCND Lào ñến năm 2020 120 3.2 MỤC TIÊU, QUAN ðIỂM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ðẾN NĂM 2020 123 3.2.1 Mục tiêu phát triển thị trường xuất hàng hóa 123 3.2.2 Quan ñiểm phát triển thị trường xuất hàng hóa 124 3.2.3 Dự báo tình hình xuất số hàng hóa chủ lực nước CHDCND Lào ñến năm 2020 126 3.3 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 128 3.3.1 Phương hướng phát triển thị trường xuất hàng hóa nước CHDCND Lào ñến năm 2020 128 3.3.2 Giải pháp phát triển thị trường xuất hàng hóa nước CHDCND Lào ñến năm 2020 130 3.4 KIẾN NGHỊ TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ ðIỀU KIỆN ðỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 175 3.4.1 Trong ngắn hạn 175 3.4.2 Trong trung dài hạn 178 KẾT LUẬN 181 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ðà CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 184 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 185 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết ñầy ñủ CHDCND : Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Lào NDCM : Nhân dân cách mạng ASEAN : Hiệp hội các quốc gia ðông Nam Á XHCN : Xã hội chủ nghĩa GDP : Tổng sản phẩm quốc nội WTO : Tổ chức thương mại giới EU : Liên minh Châu Âu HACCP : Hệ thống quản lý thực phẩm an toàn LICENSING : Cấp giấy phép sản xuất chế tạo FRANCHISING : Nhượng quyền thương mại ASIA : Châu Á IMF : Quỹ tiền tệ Quốc tế GMS : Hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ðỒ BẢNG Bảng 1.1: Tình hình xuất số hàng hóa chủ lực Lào giai ñoạn từ 2001 ñến 2009 47 Bảng 2.1: Kim ngạch xuất giai ñoạn 2001-2005 74 Bảng 2.2: Cơ cấu xuất Lào thời kỳ 2001-2005 phân theo nhóm hàng 75 Bảng 2.3: Cơ cấu thị trường xuất CHDCND Lào giai ñoạn 2001-2005 78 Bảng 2.4: Kim ngạch xuất Lào giai ñoạn 2006-2010 81 Bảng 2.5: Cơ cấu xuất CHDCND Lào thời kỳ 2006 - 2010 phân theo nhóm hàng 83 Bảng 2.6: Cơ cấu thị trường xuất giai ñoạn 2006-2010 phân theo thị trường 85 Bảng 2.7: Quy mô tốc ñộ tăng kim ngạch xuất giai ñoạn 2001-2010 87 Bảng 2.8: Kim ngạch xuất giai ñoạn 2001-2010 ñược phân theo nhóm hàng nước CHDCND Lào 89 Bảng 2.9: Kim ngạch xuất vào thị trường giai ñoạn 2001-2010 90 Bảng 2.10: Kim ngạch xuất Cà phê CHDCND Lào giai ñoạn 2006 - 2010 91 Bảng 2.11: Kim ngạch xuất Lúa gạo CHDCND Lào giai ñoạn 2006 - 2010 92 Bảng 2.12: Thị trường xuất gạo thóc CHDCND Lào từ năm 2007-2009 92 Bảng 2.13: Cơ cấu thị trường xuất hàng hóa Lào giai ñoạn 2005-2009 93 Bảng 2.14: Kim ngạch xuất mặt hàng Lào vào ASEAN giai ñoạn 2005-2009 95 Bảng 2.15: Kim ngạch xuất nông lâm sản Lào sang Trung Quốc giai ñoạn 2006-2010 97 vii Bảng 3.1: Dự báo giá trị kim ngạch xuất Lào giai ñoạn 2011-2015 tiêu ñến năm 2020 124 Bảng 3.2: Dự báo kim ngạch xuất số mặt hàng chủ lực Lào ñến năm 2020 126 BIỂU ðỒ Biểu ñồ 2.1: Kim ngạch xuất hàng hóa thị trường xuất Lào giai ñoạn 2005-2009 94 Biểu ñồ 2.2: Kim ngạch xuất mặt hàng Lào vào ASEAN giai ñoạn 2005-2009 95 PHẦN MỞ ðẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN Công ñổi kinh tế nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Lào ñược tiến hành theo hướng mở cửa, ñã ñang mang lại thành tựu quan trọng tạo lực cho kinh tế, ñồng thời tạo ñiều kiện thuận lợi ñể Lào ñẩy nhanh trình hội nhập vào kinh tế khu vực giới Trong báo cáo trị ðại hội VIII DNDCM Lào ñã khẳng ñịnh: “Xây dựng kinh tế ñộc lập, tự chủ phải ñi ñôi với chủ ñộng hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng nâng cao hiệu kinh tế ñối ngoại, kết hợp nội lực ngoại lực thành nguồn lực tổng thể ñể phát triển ñất nước” Theo chủ trương ñó, ðảng Nhà nước Lào ñã tiến hành mở cửa kinh tế, bước hội nhập với kinh tế giới, ñặc biệt lĩnh vực thương mại quốc tế xuất nhập hàng hoá Sự kiện CHDCND Lào trở thành thành viên ASEAN có ý nghĩa vô quan trọng chiến lược phát triển quan hệ ñối ngoại phát triển kinh tế xã hội, ñã khẳng ñịnh ñược quốc gia Lào ñang bước hội nhập ngày sâu rộng vào thị trường quốc tế Quá trình ñổi kinh tế sau 30 năm từ kinh tế “tự cung, tự cấp”, ñến kinh tế CHDCND Lào ñã có bước phát triển vượt bậc với tốc ñộ phát triển kinh tế ñạt ñược 7,7 %/năm, ñó lĩnh vực nông lâm 3,6%, công nghiệp 13,7%, dịch vụ 7,8% Bên cạnh ñó, mức thu nhập bình quân ñầu người năm 2009-2010 ñạt 961 USD/năm, cấu kinh tế có phát triển vượt bậc, năm 2009-2010 ngành nông-lâm chiếm 29,9% GDP, ngành công nghiệp chiếm 24,6 % GDP, ngành dịch vụ chiếm 38,5% GDP, kim ngạch xuất năm 2008-2009 ñạt 1.124,4 triệu USD Các mặt hàng xuất chủ lực Cà phê, hàng nông sản, ñiện, khoáng sản, sản phẩm gỗ, dệt may mặt hàng khác [4] Sự tăng trưởng kinh tế ngoạn mục nước CHDCND Lào chuyển ñổi từ kinh tế “tự cung, tự cấp” sang kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN, thành tựu quan trọng sách mở cửa, chủ ñộng hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ nguồn lực từ bên mở rộng thị trường xuất phục vụ phát triển kinh tế ñất nước giai ñoạn ðảng, Nhà nước Chính phủ Lào Tuy nhiên, trình hội nhập này, kinh tế “non trẻ” Lào phải ñối mặt với khó khăn, thách thức từ trình hội nhập Trước hết biến ñộng tài giới, ñó gần ñây khủng hoảng kinh tế toàn cầu ñã tác ñộng tiêu cực tới tốc ñộ phát triển kinh tế CHDCND Lào ðứng trước nguy khủng hoảng kinh tế, nước giới ñã thực sách thắt chặt tiền tệ nhằm ñảm bảo an toàn cho kinh tế mình, ñiều ñã tác ñộng tiêu cực ñến tình hình xuất Lào vài năm trở lại ñây Từ ñó dẫn tới, thị trường xuất Lào bị thu hẹp làm cho kim ngạch xuất bị giảm mạnh Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, thị trường xuất hàng hoá ñóng vai trò quan trọng tất yếu, yếu tố ñịnh ñến tốc ñộ phát triển kinh tế Tuy nhiên, Chính phủ Lào ñã nỗ lực triển khai thực sách khuyến khích thúc ñẩy sản xuất nước nhằm ñáp ứng tiêu dùng nước phục vụ xuất Nền nông nghiệp Lào ñã bước tăng trưởng sản xuất, tiêu dùng ñặc biệt xuất hàng hóa vượt qua nhiều khó khăn, thách thức công hội nhập kinh tế toàn cầu Hiện, nhiều mặt hàng hóa xuất chủ lực cà phê, gạo, gỗ sản phẩm gỗ ñã ñang bước khẳng ñịnh ñược vị trí trường quốc tế Tuy nhiên, cho ñến nay, kim ngạch xuất Lào thấp so với nhiều quốc gia khu vực giới, nhiều mặt hàng xuất dường cạnh tranh ñược giá chất lượng Thị trường xuất Lào không ngừng ñược mở rộng khắp châu lục (châu Âu, châu Á, châu Phi châu Mỹ) mức ñộ thâm nhập sâu vào thị trường hạn chế Nhằm tận dụng khai thác cách có hiệu tiềm ngành nông nghiệp, cần phải khai thác mở rộng thị trường xuất cho hàng hóa Lào Trước thực trạng mở rộng thị trường xuất hàng hóa, tăng cường khả cạnh tranh cho hàng hóa xuất Lào trình mở cửa, hội nhập khu vực giới, ñề tài luận án “Phát triển thị trường xuất hàng hóa nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ñến năm 2020” mang tính cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao khả cạnh tranh hàng hóa xuất Lào, mở rộng phát triển thị trường xuất hàng hóa tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ðẾN ðỀ TÀI LUẬN ÁN Phát triển thị trường xuất hàng hóa nước CHDCND Lào giai ñoạn ñến năm 2020 ñã ñược nhiều công trình nghiên cứu liên quan ñề cập tới mức ñộ nội dung khác mặt lý luận thực tiễn Trên góc ñộ nghiên cứu cho giai ñoạn khác công trình ñề cập số khía cạnh thị trường xuất nhập hàng hóa nước CHDCND Lào, ñiển hình số công trình nghiên cứu có liên quan ñến vấn ñề chiến lược phát triển công nghiệp chế biến thương mại nước CHDCND Lào giai ñoạn năm 2011 ñến năm 2020 Bản chiến lược tập trung làm rõ mục tiêu, quan ñiểm biện pháp phát triển công nghiệp chế biến thương mại nước CHDCND Lào ñến năm 2020 [3] Nội dung ñề xuất chiến lược phát triển công nghiệp chế biến thương mại, ñó có số ñịnh hướng thị trường xuất Nội dung chiến lược tập trung phát triển nguồn hàng từ công nghiệp chế biến cho xuất khẩu, chưa ñề cập ñầy ñủ phương hướng biện pháp phát triển thị trường Chiến lược phát triển thương mại thời kỳ 2001-2010 nước CHDCND Lào [1] ñã xác ñịnh mục tiêu tổng quát mục tiêu cụ thể cho xuất nhập hàng hóa Lào, ñó có vấn ñề thị trường xuất nhập hàng hóa nội dung, biện pháp phát triển ñề cập ñến năm 2010, biến ñộng, dự báo tình hình cho giai ñoạn ñến năm 2020 không ñược ñề cập chiến lược, phát triển thị trường xuất hàng hóa chưa ñược ñề cập ñầy ñủ ñề án Luận văn Thạc sỹ Kinh tế với ñề tài "Thực chiến lược phát triển thương mại nước CHDCND Lào giai ñoạn 2001 - 2010" [21] ñã ñề cập vấn ñề chiến lược phát triển thương mại, thực trạng chiến lược thương mại Lào giải pháp thực chiến lược phát triển thương mại Lào thời gian tới ðây tài liệu tham khảo tốt chiến lược phát triển cho quan hoạch ñịnh sách Lào, tác giả Phatho tập trung thương mại nói chung chưa ñề cập cụ thể ñến thị trường xuất hàng hóa nước CHDCND Lào ðề tài "Phương hướng phát triển thị trường xuất Việt Nam giai ñoạn 2001 - 2010 tầm nhìn ñến năm 2020" tác giả Trịnh Thị Phương Nhung - Trường ðại học Ngoại thương, năm 2003 ñã ñề cập luận xây dựng ñịnh hướng phát triển thị trường xuất khẩu, phương hướng phát triển thị trường xuất Việt Nam, giai ñoạn 2001 - 2010, tầm nhìn ñến năm 2020 giải pháp phát triển thị trường xuất ðây công trình nghiên cứu từ thực tiễn phát triển thị trường xuất Việt Nam nên bổ ích cho việc nghiên cứu kinh nghiệm, tham khảo, ñề xuất phương hướng giải pháp phát triển thị trường xuất nước CHDCND Lào Tuy vậy, công trình nghiên cứu thị trường xuất hàng hóa xuất phát từ ñặc thù tiềm năng, lợi Việt Nam, nhiều mặt hàng mà Lào ñiều kiện phát triển Lào phát triển thị trường xuất phải dựa vào lợi mình, tận dụng hội từ hội nhập ASEAN [18] 173 tư, cho trích lại phần thuế xuất ñể trợ giúp doanh nghiệp ñổi công nghệ sản xuất; Áp dụng số giải pháp tài chính, tín dụng khuyến khích doanh nghiệp xuất như: miễn giảm loại thuế sản xuất xuất nhập nguyên liệu ñầu vào; Tăng cường hoạt ñộng tài trợ xuất như: tài trợ trước giao hàng, tài trợ giao hàng tín dụng sau giao hàng Lập quỹ hỗ trợ sản xuất xuất lý như: hàng hóa thuộc nhóm hàng mà nguồn cung phụ thuộc nhiều vào ñiều kiện thiên nhiên, có tính chất thời vụ, rủi ro lớn giá biến ñộng thất thường Các sách hỗ trợ có hiệu việc khuyến khích xuất khẩu, tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vững với thị trường xuất chủ yếu, ñồng thời thâm nhập ñược thị trường tiềm ða số doanh nghiệp Lào doanh nghiệp vừa nhỏ, vốn, lại chưa có nhiều ñiều kiện tiếp xúc với phương tiện thông tin qua mạng toàn cầu, lẽ ñó Nhà nước cần trợ giúp doanh nghiệp hoạt ñộng quảng bá thương hiệu hàng hóa Lào thị trường nước ngoài, giúp doanh nghiệp hội nhập thành công vào kinh tế giới Các quan chức cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp việc ñào tạo, huấn luyện, cung cấp thông tin, tư vấn xây dựng nhãn hiệu quảng bá thương hiệu hàng hóa thị trường nước Bên cạnh ñó, theo ý kiến doanh nghiệp, Nhà nước cần tăng cường công tác quản lý, thực nghiêm chế tài xử phạt ñối với trường hợp vi phạm nhãn hiệu hàng hóa Hình thức phổ biến mà doanh nghiệp xuất hàng hóa Lào áp dụng ñể quảng bá cho thương hiệu tham gia hội chợ triển lãm nước ngoài, theo chương trình Cục Xúc tiến thương mại, số tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ñể tham gia hội chợ cao Nếu thực chương trình hỗ trợ vậy, e có nhiều 174 doanh nghiệp không tham gia hội chợ triển lãm nước Vì thế, ñề xuất ñược ñưa Chính phủ nên thành lập Quỹ hộ trợ xúc tiến thương mại phát triển thương hiệu Quỹ giúp doanh nghiệp tham gia quảng bá hình ảnh thương hiệu nước phương tiện khác ðể giúp ñỡ hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá hình ảnh nước ngoài, tiến hành cách ñại trà mà cần phải xác ñịnh từng giai ñoạn hai năm lần ñể ñầu tư quảng bá, hạn chế tình trạng quảng bá tràn lan trọng ñiểm ñể nâng cao hiệu tuyên truyền quảng bá c Tạo dựng môi trường kinh doanh ổn ñịnh, thuận lợi cho ngành hàng xuất Việc nhà nước xây dựng ñược môi trường pháp lý ổn ñịnh ñồng quan trọng tác ñộng lớn tới hoạt ñộng sản xuất kinh doanh xuất ðể tạo ñược môi trường pháp lý ổn ñịnh ñồng nhất, Nhà nước cần phải: ðơn giản hóa thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian tiết kiệm ñược công sức tiền bạc tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc xuất hàng hóa Lào Việc nhà nước ñang áp dụng hải quan ñiện tử tín hiệu ñáng mừng cho nước xuất nước, chưa ñược thực rộng rãi Vì vậy, việc nhà nước hoàn thiện hệ thống hải quan ñiện tử phố biến áp dụng, sử dụng rói việc làm cần thiết Nhà nước phải có biện pháp hỗ trợ giảm chi phí giao dịch, kinh doanh cho nước xuất hàng may mặc Vấn ñề triển khai xây dựng trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu cho nước sản xuất hàng hóa, dày dép ñó ñược ñặt nhiều năm ñến kết khiêm tốn Bên cạnh ñó nhà nước cần thực tốt chương trình ñại hóa, cải cách thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian tiến hành làm thủ tục xuất - nhập khẩu, ñẩy mạnh công cải cách hành chính, hoàn thiện chế quản lý máy nhà nước, tiếp tục triển khai ký kết thỏa thuận song phương ña phương chất lượng, giá với thị trường xuất trọng ñiểm ñể hỗ trợ tốt 175 doanh nghiệp tiếp cận thị trường phát triển thị trường xuất cách thuận lợi Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống sách tài chính, tín dụng ñầu tư ñể phục vụ xuất hàng hóa nước Nhà nước thành lập Quỹ bảo hiểm xuất ñể hỗ trợ nhà xuất trước rủi ro trình sản xuất xuất lũ lụt, hạn hán xẩy ra,… từ ñó góp phần khuyến khích ñẩy mạnh xuất Cần huy ñộng nguồn vốn, ñóng góp nước thành lập Quỹ hỗ trợ ñầu tư ñể ñổi chuyển giao công nghệ, ñầu tư xây dựng sở hạ tầng công cộng ñường, cầu…và ñầu tư nghiên cứu thị trường, ñào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân sản xuất hàng hóa Nhà nước cần thực tốt vai trò quản lý vĩ mô ñiều tiết tỷ giá hối ñoái hợp lý ñể vừa thu hút ñược vốn ñầu tư nước ngoài, vừa khuyến khích nước xuất khẩu, hạn chế nhập không ảnh hưởng lớn ñến lạm phát làm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế Ngoài ra, Bộ ngành cần thực biện pháp tạo ñiều kiện ñể nâng cao hiệu ñầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa từ ñó nâng cao khả cạnh tranh kim ngạch xuất Như vậy, Nhà nước ñầu tàu, ñóng vai trò hỗ trợ quản lý tầm vĩ mô hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hoạt ñộng thúc ñẩy mở rộng phát triển thị trường xuất 3.4 KIẾN NGHỊ TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ ðIỀU KIỆN ðỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 3.4.1 Trong ngắn hạn a ðề nghị Chính phủ: Giao Bộ Công thương xây dựng chương trình xúc tiến thương mại ngắn hạn theo hướng vừa phát huy biện pháp xúc tiến thương mại truyền thống, vừa áp dụng xúc tiến thương mại theo ngành hàng, hợp ñồng xuất lớn; thu hút tập ñoàn lớn nước ñầu tư sản xuất hàng xuất Lào 176 b Ngân hàng Nhà nước: Tiếp tục xem xét ñiều chỉnh lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường năm 2010 có tính ñến lãi suất nước khu vực giới Nghiên cứu chế khuyến khích ngân hàng thương mại ñẩy mạnh cho vay xuất với lãi suất ưu ñãi Ưu tiên cấp tín dụng ñảm bảo cung ứng ñủ vốn cho nông dân doanh nghiệp thu mua nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu, ñặc biệt mặt hàng nông sản, lâm, thuỷ sản xuất c Bộ tài chính: Tăng cường thông qua Ngân hàng ñể thực chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu: Xem xét tiếp tục giảm mức lãi suất cho vay tín dụng xuất phù hợp với tình hình thực tế thực có tác dụng hỗ trợ doanh nghiệp giai ñoạn khó khăn; Mở rộng ñịnh mức vay giãn thời gian trả nợ vay ngân hàng cho doanh nghiệp sản xuất - xuất mặt hàng công nghiệp, nông lâm sản, chế biến doanh nghiệp sản xuất Kịp thời giải vướng mắc doanh nghiệp thủ tục hành chính, hải quan liên quan ñến hoạt ñộng xuất d Bộ Nông lâm: Phối hợp với Bộ Công thương nghiên cứu hình thức hỗ trợ nông dân; Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Lào, Bộ kế hoạch ñầu tư, Bộ tài Bộ Công thương nghiên cứu ñề xuất biện pháp bước hoàn chỉnh chế ñảm bảo sản xuất tiêu thụ ổn ñịnh sản phẩm nông nghiệp, cà phê… Triển khai xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn mặt hàng nông lâm xuất ñể nâng cao chất lượng, hiệu xuất khẩu, tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc thu mua nông lâm sản e Bộ Công thương: Nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ hình thức hỗ trợ tài cho hợp ñồng xuất giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, giảm chi phí, nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm thị trường Theo dõi sát có biện pháp ñề phòng tích cực trước tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu Nâng cao hiệu công tác thông tin dự báo, 177 phát kịp thời có biện pháp vượt qua rào cản kỹ thuật nước ñua ñể hạn chế hàng xuất Lào Tập trung ñầu tư nâng cao công tác dự báo thị trường, hàng hoá ñiều kiện thương mại… làm sở cho việc ñạo phát triển sản xuất, xuất Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, ñào tạo lĩnh vực hội nhập khu vực nói chung Quy tắc ứng xử ñể giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời quy ñịnh mới, áp dụng hiệu cam kết cắt giảm thuế quan mở cửa thị trường nước nhập Hiệp ñịnh thương mại mang lại Phối hợp với Bộ tài nghiên cứu, ñề xuất hỗ trợ doanh nghiệp xuất thông qua hình thức thuê kho ngoại quan nước cho doanh nghiệp Lào gửi hàng bán trực tiếp cho doanh nghiệp xuất khẩu, phân phối thị trường nhằm giúp hàng hoá Lào có hội thâm nhập trực tiếp vào thị trường giảm thiểu rủi ro toán Quản lý chặt chẽ thị trường nội ñịa, bảo ñảm nhu cầu lành mạnh, hợp lý, ñi ñôi với việc xử lý nghiêm vi phạm ñối với hành vi ñầu gây biến ñộng giá thị trường b Các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp: Cần có chế phối hợp Bộ, ngành quản lý Hiệp hội ngành hàng ñể tạo thống ñạo ñiều hành Nhà nước cần có hỗ trợ ñịnh tài cho hoạt ñộng Hiệp hội Các bộ, ngành Hiệp hội cần phối hợp tổ chức mạng lưới thông tin dự báo tình hình thị trường, giá cả, cung cầu hàng hoá thị trường nước nước cung cấp cho hội viên doanh nghiệp Phối hợp với Thương vụ Lào nước làm tốt công tác thông tin tình trạng pháp lý khả toán ñối tác, nhằm giảm thiểu rủi ro giao kết hợp ñồng xuất khẩu, quốc gia, vùng 178 lãnh thổ ñang chịu tác ñộng khủng hoảng tài Khuyến cáo doanh nghiệp rà soát hợp ñồng xuất ñã ký, hợp ñồng dài hạn, hợp ñồng kỳ hạn ðặc biệt ý vấn ñề khả toán ñối tác Cẩn trọng việc sử dụng công cụ toán, ñiều kiện toán giao dịch có khả tiềm ẩn rủi ro việc thực nghĩa vụ toán ñối tác 3.4.2 Trong trung dài hạn a Xây dựng trung tâm cung ứng nguyên - phụ liệu, trung tâm logistics Bộ Công thương triển khai xây dựng trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu, trung tâm logistics ñóng vai trò ñầu mối tổ chức nhập cung ứng nguyên - phụ liệu cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất nước, ñặc biệt số lĩnh vực sản xuất hàng dệt may, sản phẩm gỗ, nhựa… nhằm nâng cao khả cung ứng nguyên liệu cho sản xuất cách kịp thời với chi phí thấp Trong thời gian tới, ñề nghị Nhà nước cho phép triển khai khu tập trung khu công nghiệp, khu bảo thuế, trung tâm buôn bán nguyên - phụ liệu, trung tâm logistics…và cho phép nhà ñầu tư phân phối hàng hoá nước nước vào hoạt ñộng b Thực chương trình ñại hoá cải cách thủ tục hải quan Bộ Tài xây dựng lộ trình cải cách rút ngắn thời gian tiến hành thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất - nhập ñể giảm thời gian làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất - nhập Lào ñạt tiêu chuẩn phù hợp với tình hình khu vực ASEAN thông qua việc tăng cường áp dụng biện pháp ñể triển khai mô hình hải quan ñiện tử, hải quan cửa… Trước mắt cần xem xét ñơn giản hoá số thủ tục ñối với việc xuất - nhập hàng hoá nông sản từ nước có chung ñường biên giới với Lào, tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc nhập nguyên liệu sản xuất xuất xem xét cho thông quan hàng hoá xuất cửa phụ 179 c ðẩy mạnh ñàm phán với nước Bộ Nông lâm cần triển khai ký kết thoả thuận song phương thống với kiểm dịch thực vật, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ñể tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất việc toán ñáp ứng tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm, ñặc biệt ñối với mặt hàng nông, lâm sản Hợp tác với nước khác có mặt hàng xuất (cà phê cao su với Việt Nam, ñồ gỗ với Trung Quốc) ñể tăng cường hiệu xuất khẩu, mặt hàng nông lâm sản mạnh Lào d Hoàn thiện hệ thống sách tài chính, tín dụng phục vụ xuất Bộ Công thương triển khai thành lập Công ty bảo hiểm tín dụng xuất Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Công thương xây dựng báo cáo ñánh giá ảnh hưởng tỷ giá ñối với hoạt ñộng xuất - nhập thời gian qua dự báo tỷ giá giai ñoạn 2011-2015 ñể có sở sách ñiều chỉnh tỷ giá hợp lý nhằm thu hút ñược vốn nước ngoài, khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư hướng tới xuất khẩu, hạn chế nhập phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, ñồng thời trì ñược lạm phát mức thuận lợi cho phát triển kinh tế Ngân hàng Nhà nước cần ưu tiên cấp tín dụng ñảm bảo cung ứng ñủ vốn cho người nông dân doanh nghiệp thu mua nguyên liệu ñể sản xuất hàng xuất với lãi suất hợp lý Các mặt hàng cần ưu tiên trước mắt cà phê, sản phẩm gỗ sản phẩm thủ công ðẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích doanh nghiệp ña dạng hoá ñồng tiền toán phòng ngừa rủi ro tỷ giá hoạt ñộng xuất nhập e Bộ Công thương nâng cao hiệu tăng cường công tác xúc tiến thương mại ðẩy mạnh hoạt ñộng xúc tiến thương mại cấp cao ñể thúc ñẩy hợp tác, ñầu tư buôn bán Lào với nước, thu hút nhà ñầu tư 180 vào Lào ñể từ ñó hướng tới ñầu tư vào lĩnh vực sản xuất chế biến hàng xuất có tiềm ðổi thức tổ chức chương trình xúc tiến thương mại theo hướmg trọng vào khâu tổ chức cung cấp thông tin thị trường, giảm bớt chương trình khảo sát thị trường mang tính nhỏ lẻ Tập trung xúc tiến thương mại thị trường có kim ngạch nhập lớn Trung Quốc, Việt Nam, số nước Châu Âu…, mặt hàng trọng ñiểm mà nước có khả sản xuất lớn thiếu thị trường tiêu thụ Tập trung nguồn vốn xúc tiến thương mại ñối với mặt hàng có tăng trưởng cao Tăng cường vai trò, trách nhiệm Tham tán thương mại nước việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất thông qua chế phối hợp với Hiệp hội ngành hàng Thương vụ Lào nước 181 KẾT LUẬN Mặc dù kim ngạch xuất Lào chưa cao, chưa tương xứng với tiềm ñất nước, bối cảnh ñất nước ñang tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ Lào ñã ñặc biệt quan tâm tới phát triển xuất coi ñây yếu tố quan trọng ñối với phát triển kinh tế Lào năm tới Với mục tiêu hướng tới xuất siêu, Lào cần ñẩy mạnh xuất khẩu, giảm dần nhập siêu thúc ñẩy sản xuất nước ñể tăng nguồn dự trữ ngoại tệ quốc gia ðây biện pháp hiệu ñể ñối phó với biến ñộng thị trường giới, tình hình kinh tế giới ñang có nhiều biến ñộng khó lường từ khủng hoảng kinh tế giới ðể ñạt ñược mục tiêu trên, doanh nghiệp Lào cần phải chủ ñộng chuẩn bị biện pháp phù hợp ñể thâm nhập, mở rộng thị trường, nâng cao kim ngạch xuất theo ñịnh hướng hiệu bền vững Bên cạnh ñó, việc thúc ñẩy phát triển xuất khẩu, Lào cần phải coi trọng ñúng mức thị trường nội ñịa, mức tiêu dùng nước phải tiến hành kết hợp hài hoà sản xuất cho xuất với sản xuất thay cho nhập nhằm trì phát triển ổn ñịnh bền vững Thực tiễn cho thấy Lào thiếu kết hợp ñồng Bộ, ngành, ñịa phương doanh nghiệp trình thúc ñẩy xuất khẩu, phát triển thị trường Trong bối cảnh, ngày hội nhập sâu vào kinh tế khu vực giới, Lào không nhiều lựa chọn lộ trình hội nhập AFTA WTO mà phải chủ ñộng phát triển thị trường nước thị trường xuất hàng hóa nhằm góp phần thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế bền vững theo Nghị ðại hội ðảng lần thứ IX, ðảng nhân dân Cách mạng Lào ñã ñề Luận án ñã hoàn thành ñược mục tiêu nghiên cứu ñề tài: Hệ thống hóa vấn ñề lý luận nhận diện nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển thị trường xuất Lào; phân tích ñánh giá thực trạng phát triển thị trường xuất hàng hóa nước CHDCND Lào thời gian qua 182 Từ ñó ñề xuất quan ñiểm, phương hướng giải pháp phát triển thị trường xuất hàng hóa Lào ñến năm 2020 Với kết nghiên cứu ñề tài, luận án ñã có ñóng góp mặt lý luận thực tiến, cụ thể - Từ kết nghiên cứu lý luận phát triển thị trường xuất hàng hóa cấp quốc gia, luận án ñã khẳng ñịnh, phát triển thị trường xuất hàng hóa kết giải pháp chế, sách thúc ñẩy xuất hàng hóa tầm vĩ mô, chuyển dịch có hiệu cấu mặt hàng xuất từ phía doanh nghiệp tham gia xuất nhập hàng hóa Trước thách thức ñổi mô hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế, phát triển thị trường xuất ñối với quốc gia cần chuyển dịch phù hợp với yêu cầu phát triển, nhằm tháo gỡ vướng mắc tạo ñà cho bước phát triển Luận án ñã rằng, thị trường xuất hàng hóa cần ñược phát triển nâng cao chất lượng tăng trưởng xuất khẩu, phải xuất phát từ chuyển dịch quốc gia, thị trường giới ñể xác ñịnh thị trường mặt hàng xuất - Từ việc nghiên cứu, ñánh giá thực trạng thị trường xuất hàng hóa Lào năm gần ñây luận án ñã số nguyên nhân chủ yếu dẫn ñến bất cập phát triển thị trường xuất Lào: (1) Khả phân tích dự báo tình hình, diễn biến thị trường quốc tế quan quản lý, hoạch ñịnh sách hạn chế; (2) Khả thích ứng doanh nghiệp với bối cảnh thị trường khu vực giới yếu, xuất tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên ngoài; (3) Hoạt ñộng mở rộng phát triển thị trường xuất hàng hóa tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa khai thác hiệu thương mại vùng biên, xuất chỗ tuyến hành lang kinh tế - Luận án ñã ñề xuất bốn nhóm giải pháp có tính lề hướng vào (1) chuyển dịch thị trường quốc gia, thị trường giới ñể phát triển cho thị trường xuất hàng hóa Lào thị trường châu Á, thị trường châu Mỹ, thị trường Trung ðông, Châu Phi Tây Nam Á; (2) Giải 183 pháp mặt hàng chuyển dịch cấu mặt hàng xuất Lào Từ xuất tài nguyên khoáng sản sang xuất mặt hàng có giá trị tăng cao, sản phẩm chế biến; (3) ðẩy mạnh hoạt ñộng xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường xuất sang nước ASEAN, ñặc biệt nước có chung ñường biên giới Việt Nam, Thái Lan Campuchia; (4) Thực ñồng biện pháp ñể phát triển dịch vụ logistics ñịa phương Lào, tiến tới xây dựng hệ thống logistics quốc gia, nhằm thúc ñẩy tăng trưởng phát triển bền vững thị trường xuất hàng hóa Lào Thực tế thời gian qua cho thấy Lào quốc gia xuất hàng hóa có khối lượng ngày tăng giới bất cập kim ngạch xuất lại ñứng thứ hạng thấp, thị trường xuất tập trung nên phụ thuộc vào số thị trường nên nhiều gặp khó khăn, thua thiệt thương mại Vấn ñề ñặt “Làm ñể phát triển thị trường xuất Lào?” câu hỏi không ñặt với riêng doanh nghiệp ngành xuất mà câu hỏi ñặt cho toàn cấp ngành lãnh ñạo toàn xã hội Luận án ñã ñưa số giải pháp có tính chất ñồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất hàng hóa Lào trình phát triển thị trường xuất hàng hóa ðây nhóm giải pháp phần dựa vào ý kiến chủ quan người viết, ñó luận ản tránh khỏi thiếu thiếu sót Vì tác giả mong nhận ñược góp ý thầy cô bạn ñọc ñể luận án hoàn thiện hơn, ñặc biệt có ý nghĩa thực tiễn Trong thời gian thực luận án, ñề tài tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì thời gian ñiều kiện hạn chế tiếng Việt, việc ñi sâu thực tế, nghiên cứu khảo nghiệm nhằm tìm giải pháp thoả ñáng cho vấn ñề nghiên cứu gặp nhiều khó khăn Hơn nữa, với ñề tài có phạm vi rộng khó giải cách triệt ñể vấn ñề cần nghiên cứu Chính vậy, trình thực ñề tài, tác giả ñã nhận ñược giúp ñỡ, tạo ñiều kiện nhiều từ phía nhà trường thầy giáo hướng dẫn luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nhà trường ñặc biệt thầy giáo hướng dẫn ñã trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo, giúp tác giả hoàn thành luận án 184 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ðà CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ "Một số vấn ñề phát triển thị trường xuất hàng hóa nước CHDCND Lào" (2010), Tạp chí Thông tin Dự báo Kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch ðầu tư, (9) "Chính sách phát triển kinh tế ñối ngoại nước vùng vịnh học kinh nghiệm cho nước CHDCND Lào" (2010), Tạp chí Thông tin Dự báo Kinh tế - xã hội Bộ Kế hoạch ðầu tư (58) "Tổng quan XNK hàng hóa Việt Nam năm 2010 Triển vọng năm 2011" (2011), Tạp chí Thông tin Dự báo Kinh tế - xã hội Bộ Kế hoạch ðầu tư (62) 185 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Lào (tác giả ñọc nghiên cứu từ nguyên tiếng Lào) Bộ Công thương Lào (2000), Chiến lược phát triển thương mại giai ñoạn năm 2001 - 2010, Viane tiaen Bộ Công thương Lào (2006), Số liệu thống kê hoạt ñộng xuất nhập năm 2000-2005, Viane tiaen Bộ Công thương Lào (2010), Chiến lược phát triển công nghiệp chế biến thương mại CHDCND Lào giai ñoạn năm 2011 ñến 2020, Viane tiaen Bộ Công thương Lào (2011), Số liệu thông kê hoạt ñộng sản xuất ngành công nghiệp 2006-2010, Viane tiaen Bộ Công thương Lào (2011), Số liệu thống kê hoạt ñộng xuất nhập năm 2006-2010, Viane tiaen Bộ kế hoạch ñầu tư Lào (2010), Tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm lần thứ VI (2006-2010) chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 05 năm lần thứ VII (2011-2015) ñến năm 2020, Viane tiane Bộ Nông lâm Lào (2010), Số liệu thống kê hoạt ñộng nông-lâm nghiệp năm 2006-2009, Viane tiaen II Tiếng Việt Bộ Thương mại Việt Nam (2000), Chiến lược phát triển xuất nhập thời kỳ 2001-2010, Hà Nội ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nghị ðại hội ðảng NDCM Lào lần thứ VIII 10 ðặng ðình ðào (2001), Những sở pháp lý kinh doanh thương mại - dịch vụ, Trường ðại học Kinh tế Quốc dân, NXB Thống kê 186 11 ðặng ðình ðào GS.TS Hoàng ðức Thân (2001), Giáo trình Kinh tế Thương mại, Trường ðại học Kinh tế Quốc dân, NXB Thống kê 12 Hoàng Minh ðường Nguyễn Thừa Lộc (2006), Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp thương mại, Trường ðại học Kinh tế Quốc dân, NXB Thống kê 13 Hoàng Ngọc Hoà (2002), Phối hợp số sách kinh tế vĩ mô nhằm thức ñẩy công nghiệp hoá - ñại hoá ñất nước giai ñoạn nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Jonh H Jackson (2002), Hệ thống thương mại giới, Luật sách quan hệ kinh tế quốc tế, NXB Thanh niên 15 Nguyễn Thừa Lộc Trần Văn Bão (2005), Giáo trình Quản trị chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thương mại, Trường ðại học kinh tế Quốc dân, NXB Lao ñộng Xã hội 16 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội (2001), Hiệp ñịnh thương mại Chính phủ CHXHCN Việt Nam với nước 17 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội (2002), Hiệp ñịnh thương mại Chính phủ CHXHCN Việt Nam Chính phủ nước CHDCND Lào 18 Trịnh Thị Phương Nhung (2003), Phương hướng phát triển thị trường xuất Việt Nam giai ñoạn 2001 - 2010 tầm nhìn ñến năm 2020, Trường ðại học Ngoại thương 19 Uông Trần Quang (1999), Kinh tế Lào trình chuyển ñổi cấu, NXB Khoa học, Hà Nội 20 Phatho (2009), Thực chiến lược phát triển thương mại nước CHDCND Lào giai ñoạn 2001 - 2010", Trường ðại học Kinh tế Quốc dân, Luận văn thạc sỹ kinh tế 187 21 Phoxay Sittisonh (2006), Thúc ñẩy xuất hàng hóa tỉnh Savanakhệt nước CHDCND Lào, Trường ðại học Kinh tế Quốc dân, Luận văn thạc sỹ kinh tế 22 Rober-Pindyck (1994), Kinh tế học vĩ mô, NXB Khoa học kỹ thuật 23 Quốc hội nước CHDCND Lào (2005), Luật kinh doanh 24 Nguyễn Văn Tuấn (2006), Giải pháp phát triển mở rộng thị trường xuất hàng hóa Hà Nội hội nhập, ðề tài khoa học cấp Bộ B2006-06-10 25 Tổng cục Hải quan Lào (2011), Số liệu thống kê hoạt ñộng xuất nhập năm 2006-2010, Viane tiaen 26 Vanhmixay ðouangphachanh (2008), Thúc ñẩy xuất nông sản nước CHDCND Lào ñến năm 2010, Trường ðại học Kinh tế Quốc dân, Luận văn thạc sỹ kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa của nước CHDCND Lào giai đoạn đến năm 2020, Phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa của nước CHDCND Lào giai đoạn đến năm 2020, Phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa của nước CHDCND Lào giai đoạn đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay