Phát triển kinh doanh lưu trú du lịch tại Vùng du lịch Bắc bộ của Việt Nam

223 166 0
  • Loading ...
1/223 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:09

iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH vii PHẦN MỞ ĐẦU .1 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH 13 1.1 Kinh doanh lưu trú du lịch .13 1.2 Lý luận Vùng du lịch phát triển kinh doanh lưu trú du lịch Vùng du lịch 26 1.3 Các nguyên tắc đảm bảo phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch vùng du lịch .37 1.4 Chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch vùng du lịch 44 1.5 Mô hình phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch số nước ASEAN 58 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH TẠI VÙNG DU LỊCH BẮC BỘ CỦA VIỆT NAM 69 2.1 Tổng quan Vùng du lịch Bắc Bộ thực trạng khai thác tài nguyên du lịch gắn với phát triển kinh doanh lưu trú du lịch Vùng du lịch Bắc Bộ Việt Nam 69 2.2 Thực trạng quản lý Nhà nước kinh doanh lưu trú du lịch Vùng du lịch Bắc Bộ 81 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh lưu trú du lịch Vùng du lịch Bắc Bộ theo hướng bền vững qua tiêu 89 Chương CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH TẠI VÙNG DU LỊCH BẮC BỘ CỦA VIỆT NAM .140 iv 3.1 Căn đề xuất giải pháp phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch Vùng du lịch Bắc Bộ Việt Nam .140 3.2 Các giải pháp phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch Vùng du lịch Bắc Bộ Việt Nam 155 3.3 Các kiến nghị 184 KẾT LUẬN 190 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 195 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .197 PHỤ LỤC .205 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt APEC ASEAN ASEM Tiếng Anh Asia Pacific Economic Coorporation Association of Southeast Asian Nations The 5th Asia-Europe Meeting BVMT CSLTDL CSSDBTB CSLT CSKDLTDL CSHT CSLT CSVC CSVCKT CQQLNN CQĐP CHDCND DL DLVN DN DV FDI Foreign Direct Investment GDP Gross Domestic Product HN KD KDDL KDL KDLTDL KDLQT KDLNĐ KT Tiếng Việt Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Hiệp hội nước Đông Nam Á Diễn đàn hợp tác Á Âu lần thứ Bảo vệ môi trường Cơ sở lưu trú du lịch Công suất sử dụng buồng trung bình Cơ sở lưu trú Cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch Cơ sở hạ tầng Cơ sở lưu trú Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất kỹ thuật Cơ quan quản lý Nhà nước Chính quyền địa phương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Du lịch Du lịch Việt Nam Doanh nghiệp Dịch vụ Đầu tư trực tiếp nước Tổng sản phẩm quốc nội Hà Nội Kinh doanh Kinh doanh du lịch Khách du lịch Kinh doanh lưu trú du lịch Khách du lịch quốc tế Khách du lịch nội địa Kinh tế vi Từ viết tắt LTDL LĐ Tiếng Anh Tiếng Việt Lưu trú du lịch Lao động MICE Meeting, Incentive, Conference, Hội nghị, hội thảo, triển lãm thương Exhibition mại MNĐBB Miền núi Đông Bắc Bộ MNTBB Miền núi Tây Bắc Bộ MT Môi trường NBB Nam Bắc Bộ NCPT Nghiên cứu phát triển PATA Pacific Asia Travel Association Hiệp hội du lịch châu Á Thái Bình Dương PTDL Phát triển du lịch PTBV Phát triển bền vững QLNN Quản lý Nhà nước QLMT Quản lý môi trường TCDLVN Tổng cục Du lịch Việt Nam TN Tự nhiên TNHH Trách nhiệm hữu hạn TVDLMNTB Tiểu vùng du lịch Miền núi tây bắc TVDLMNĐB Tiểu vùng du lịch Miền núi đông bắc TVDLNBB Tiểu vùng du lịch Nam bắc SWOT Strength, Weakness, Oportunity, Các điểm mạnh, điểm yếu, hội Threat thách thức UNWTO United Nation World Tourism Tổ chức Du lịch giới Liên Organization Hiệp Quốc UNCED United Nation Conference of Hội nghị Môi trường Phát triển Environment and Development Liên hiệp quốc UNESCO United Nation Education and Tổ chức khoa học giáo dục Liên Sience Organization hiệp quốc VH Văn hóa VN Việt Nam VDLBB Vùng du lịch Bắc XH Xã hội vii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH I BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sở lưu trú du lịch Việt Nam từ 1990 đến 2008 .90 Bảng 2.2: Cơ cấu sở lưu trú du lịch theo hình thức sở hữu 91 Bảng 2.3: Các sở lưu trú xếp hạng Việt Nam đến năm 2008 94 Bảng 2.4: Phân bố khách sạn theo quy mô 95 Bảng 2.5 Công suất sử dụng buồng bình quân sở lưu trú du lịch theo hạng nước (2003-2008) 97 Bảng 2.6 Tổng hợp công suất sử dụng buồng trung bình sở lưu trú du lịch theo tiểu vùng thuộc VDLBB (2005-2008) 98 Bảng 2.7 Thu nhập xã hội từ du lịch qua năm 113 Bảng 2.8 Doanh thu du lịch phân theo tiểu vùng thuộc VDLBB (2001-2008) 114 Bảng 2.9: Tổng số ngày buồng thực CSSDBTB 117 khách sạn Hòa Bình (2005 – 2008) 117 Bảng 2.10: Thị trường khách du lịch quốc tế chủ yếu khách sạn Hòa Bình 118 Bảng 2.11: Tổng số ngày buồng thực CSSDBTB khách sạn Saigon Halong (2005 – 2008) .120 Bảng 2.12: Một số tiêu kết kinh doanh khách sạn Saigon Halong.121 Bảng 2.13 Nguồn tỷ trọng tiêu thụ điện CSLTDL VN 122 Bảng 2.14 Tỷ trọng khách sạn áp dụng biện pháp QL tiêu thụ lượng KD 123 Bảng 2.15 Tỷ trọng khách sạn tiết kiệm chi phí điện KD 124 Bảng 2.16 Đầu tư trực tiếp từ nước vào VDLBB 128 Bảng 2.17 Quy mô vốn đầu tư theo địa bàn vào lĩnh vực du lịch VDLBB 129 Bảng 2.18: Mức độ áp dụng sách chia sẻ lợi ích kinh tế xã hội với cộng đồng địa phương số khách sạn điển hình VDLBB 132 Bảng 2.19 Đánh giá tổng hợp theo tiêu phát triển bền vững KDLTDL VDLBB (2001 - 2008) 135 Bảng 3.1: Bảng phân tích SWOT KDLTDL VDLBB 145 viii Bảng 3.2: Dự báo tiêu khách DLQT đến VDLBB Thời kỳ 2010-2020 150 Bảng 3.3: Dự báo tiêu khách DLNĐ đến VDLBB Thời kỳ 2010-2020 152 Bảng 3.4: Dự báo nhu cầu buồng CSLTDL VDLBB thời kỳ 2010 – 2020 153 ix II HÌNH Hính 2.1 So sánh tổng số buồng lưu trú Vùng du lịch Bắc Bộ với vùng du lịch khác nước giai đoạn 2001 -2008 .91 Hình 2.2: Tỉ trọng số buồng tiểu vùng so với toàn Vùng du lịch Bắc Bộ năm 2007-2008 92 Hình 2.3: Tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2001-2008 .101 Hình 2.4: Tỷ trọng khách DLQT đến VDLBB so với đến Việt Nam 102 Hình 2.5: Phân loại khách du lịch quốc tế theo động du lịch đến Sapa 103 Hình 2.6: Thời gian lưu trú trung bình khách du lịch đến Sapa 104 Hình 2.7: Phân loại khách DLQT đến Sapa theo thu nhập/năm 105 Hình 2.8: Mức chi tiêu dự kiến khách du lịch quốc tế Sapa .105 Hình 2.9 Số lượng khách du lịch nội địa Việt Nam qua năm 106 Hình 2.10: Tỷ trọng khách du lịch nội địa đến VDLBB so với nước .107 Hình 2.11 : Số lượng lao động ngành du lịch Việt Nam qua năm 109 Hình 2.12 Hiện trạng tỷ trọng lao động ngành du lịch Vùng du lịch Bắc Bộ so với vùng khác nước giai đoạn 2001 - 2008 110 Hình 2.13: So sánh trạng doanh thu từ du lịch vùng du lịch Bắc Bộ .113 Hình 2.14: Một số thị trường khách khách sạn Saigon Hạ Long 120 Hình 2.16 Mức độ sử dụng chất thải rắn CSLTDL 126 Hình 2.17 Cơ cấu dự án đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực du lịch .129 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Mặc dù bối cảnh nước có nhiều biến động với khó khăn, thách thức với thuận lợi hội phát triển du lịch, Việt Nam tiếp tục nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa hướng tới mục tiêu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém, để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Trên sở đó, kết cấu hạ tầng phát triển; sở vật chất kỹ thuật tăng cường, hiệu sức cạnh tranh kinh tế nâng lên; chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần nhân dân nâng cao rõ rệt; nguồn lực người, lực khoa học công nghệ, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh tăng cường vững chắc; môi trường sinh thái bảo vệ cải thiện; vị nước ta quan hệ quốc tế củng cố nâng cao Tất yếu tố sở vững cho phát triển du lịch nói chung kinh doanh lưu trú du lịch nói riêng cách nhanh bền vững Việt Nam giai đoạn tới Vùng du lịch Bắc Bộ (VDLBB) bao gồm 28 tỉnh, thành phố từ Hà Giang đến Hà Tĩnh nơi hội tụ nhiều tiềm cho phát triển du lịch Với trung tâm du lịch quan trọng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; với nhiều điểm du lịch tiếng Sa Pa, Đền Hùng, Tam Đảo, Tam Cốc - Bích Động, Hương Sơn, Cát Bà, Vịnh Hạ Long, Sầm Sơn VDLBB thu hút số lượng lớn khách du lịch nước Sự phát triển du lịch góp phần tích cực vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chuyển dịch cấu kinh tế, làm thay đổi diện mạo tỉnh có tiềm du lịch vốn nghèo trước Một lực lượng lớn lao động tạo thêm công ăn việc làm phát triển du lịch VDLBB thời gian qua Tuy nhiên nhiều nơi, việc khai thác tài nguyên mức, xây dựng sở hạ tầng, sở lưu trú du lịch thiếu quy hoạch, thiếu tính định hướng, không theo hướng bền vững, không thu hút tham gia người dân địa phương góp phần làm suy kiệt nhanh chóng tài nguyên du lịch, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên xã hội Nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị bị xâm phạm, khai thác tải số điểm du lịch văn hóa tác động xấu đến việc bảo tồn tài nguyên gây ô nhiễm môi trường sinh thái nghiêm trọng Bên cạnh đóng góp tích cực hệ thống sở lưu trú phát triển ngành du lịch, phát triển hệ thống sở lưu trú VDLBB thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém, không đảm bảo mặt lượng chất Ở cấp độ doanh nghiệp, việc quản lý kinh doanh đa số doanh nghiệp kinh doanh lưu trú có thứ hạng thấp nhiều địa phương bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp, chưa thực quan tâm tới chất lượng dịch vụ, sử dụng nguồn lực chưa hợp lý dẫn đến hiệu kinh doanh chưa cao Ở cấp độ ngành, cấu đầu tư cho phát triển sở lưu trú tiểu vùng VDLBB tỉnh nội vùng nhiều bất cập, định hướng phát triển chưa thật rõ ràng Sự phối hợp quan quản lý Nhà nước du lịch Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam với Chính quyền địa phương tỉnh VDLBB chưa thật ăn ý Hệ thống chế, sách quản lý Nhà nước du lịch nói chung kinh doanh lưu trú du lịch nói riêng chưa thật ăn khớp thiếu đồng Tất điều ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển bền vững lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch, làm nảy sinh tượng cạnh tranh không lành mạnh kinh doanh lưu trú du lịch (KDLTDL) thời gian vừa qua Trong giai đoạn đòi hỏi phát triển mạnh lượng chất, với nhu cầu mở rộng hợp tác tích cực, chủ động hội nhập với khu vực giới ngành du lịch Việt Nam, việc nâng cao lực cạnh tranh sở kinh doanh lưu trú du lịch việc phải có quy hoạch phát triển cho hệ thống sở lưu trú du lịch (CSLTDL) Việt Nam theo hướng phát triển bền vững trở thành vấn đề quan trọng cần quan tâm ưu tiên giải thời gian trước mắt Để giải vấn đề tồn trên, phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế, thúc đẩy lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch VDLBB Việt Nam phát triển không ngừng bền vững, đề tài luận án: “Phát triển kinh doanh lưu trú du lịch Vùng du lịch Bắc Bộ Việt Nam” trở nên quan trọng cần thiết Việc tìm hạn chế, khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ; mâu thuẫn cần giải đưa định hướng, giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch VDLBB Việt Nam - vùng du lịch quan trọng phía Bắc Tổ quốc - đòi hỏi có tính bách thời giai tới Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài luận án 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở đánh giá, phân tích thực trạng phát triển kinh doanh lưu trú du lịch VDLBB Việt Nam, vận dụng lý luận phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch vùng du lịch, đưa giải pháp để phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch VDLBB Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận án tập trung thực nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: - Hệ thống hóa sở lý luận kinh doanh lưu trú du lịch phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch vùng du lịch; - Đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh lưu trú du lịch VDLBB Việt Nam thời gian qua theo quan điểm phát triển bền vững - Đề xuất giải pháp đồng nhằm phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch VDLBB, đồng thời luận án đề xuất kiến nghị quan quản lý nhà nước có liên quan chủ thể tham gia vào lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch VDLBB nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch giai đoạn tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu lý luận phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch vùng du lịch; thực trạng phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch VDLBB 202 60 Vũ Tuấn Cảnh, Đặng Duy Lợi, Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (1991), "Tổ chức lãnh thổ du lịch Việt Nam", Hà Nội 1991 61 Trịnh Xuân Dũng, Trần Kim Hồng, Nguyễn Văn Mừng, Nguyễn Bá Sơn, Đỗ Hoàng Toàn (1990), "Cẩm nang kinh tế quản lý du lịch", Nhà xuất Thuận Hóa Huế 1990 62 Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông, Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Kim Hồng (1999), "Địa lý Du lịch", Nhà xuất TP.Hồ Chí Minh, tháng 11/1999 63 Trần Đình Gián (1999), "Địa lý Việt Nam", Viện Khoa học xã hội, Hà Nội 1991 64 Kreg Lindberg Donald E Hawkins (1999), ”Bản dịch Du lịch sinh thái: Hướng dẫn cho nhà lập kế hoạch quản lý”, Hà Nội 1999 65 Nguyễn Thượng Hùng (1998), "Phát triển du lịch sinh thái quan điểm phát triển bền vững", Tuyển tập báo cáo Hội thảo du lịch sinh thái với phát triển bền vững Việt Nam, Hà Nội 1998 66 Phạm Trung Lương, Đặng Duy Lợi, Vũ Tuấn Cảnh, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Ngọc Khánh (2000), "Tài nguyên môi trường du lịch Việt Nam", Nhà xuất Giáo dục, 2000 67 Nguyễn Văn Lưu (1998), "Thị trường du lịch", Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1998 68 Nguyễn Văn Thanh (1998), "Nhận thức du lịch sinh thái phát triển bền vững chương trình giảng dạy bậc đại học”, Hội thảo du lịch sinh thái với phát triển du lịch bền vững Việt Nam, HN 1998 69 Trần Đức Thanh (1999), "Nhập môn khoa học du lịch", Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1999 70 Lê Thông (1998), "Những nội dung quy hoạch phát triển du lịch cấp tỉnh”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học ngành Địa lý, Hà Nội 1998 71 Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (1998), "Tổ chức lãnh thổ du lịch”, NXB Giáo dục, Hà Nội 1998 72 Lê Thạc Cán (1998), "Đánh giá tác động môi trường - phương pháp luận kinh nghiệm thực tiễn", Chương trình tài nguyên môi trường, Hà Nội 1998 203 II Tài liệu tiếng anh 73 Hoang Thi Lan Huong (2000), Some major solutions to pushing up sustainable tourirm development in Vietnam”, Master Thesis, Vietnam-French Commuity of Belgium Master Programmes, National Economics University – Université Libre De Bruxelles 74 G Miller and L Twining (2005), ”Monitoring For a Sustainable Tourism Transition – The Challenge of Developing and using indicators”, CABI 2005 75 David J Telfer and Richard Sharpley (2008), Tourism and Development in the Developing World, Routlege, 2008 76 Gianna Moscardo (2008), ”Building Community Capacity For Tourism Development”, CABI, 2008 77 D.A.Fennel(2002), ”Ecotourism Programme Planning”, CABI, 2002 78 Ralf Buckley (2009), ”Ecotuorism – Principle and Practices”, CABI, 2009 79 Martha Honey (2002), ”Ecotourism and certification – setting standards in practice”, Island Press 2002 80 Martin Mowforth and Lan Munt (1998), ”Tourism and sustainability – New tourism in the Third World”, Routlege 1998 81 Harlmul Bossel (1999), ”Indicators For Sustainable Development: Theory, Metthod, Applications, International Institute for sustainable development”, Routlege1999 82 Martin Mowforth and Ian Munt (1998), ”Tourism and Sustainability – New Tourism in the Third World”, Routlege 1998 83 Frank Howie (2003), ”Managing the Tourism Destination”, Thomson, 2003 84 Clare A Gunn (1994), ”Tourism Planning: Basics Concepts Cases”, Taylor &Francis, 1994 85 H.B Van Hoof, M.E McDonald, L Yu, G.K Vallen (1996), ”A Host of Opportunities: An Introduction to Hospitality Management”, Irwin 1996 86 K Chon, R.T Sparrowe (1995), ”Welcome to Hospitality, An Introduction” South Westerrn 1995 204 87 John R Walker(1996), ”Introduction to Hospitality”, Prentice Hall 1996 88 Dave Twynam; Margaret Johnston; Bob Payne and Steve Kingston (1998), "Ecotourism and Sustainable tourism guidelines", Lakehead University, Thunder Bay, Ontario, Canada 1998 89 Donella Meadows (1998), "Indicator and information system for sustainable development ", The Sustainability Insitute, Canada 1998 90 J.R Brent and Charles R Goeldner (1997), "Travel, tourism and hospitality research", John Wiley and Sons inc 1987 91 Peter Hardi and Donald Hawkins (1997), "Assessing sustainable development: Principles in practice", IISD, Winnipeg, Manitorba, Canada 1997 92 UNESCO, ISCID (1995), "Sustainable tourism", World Conference Report, Lanzarote 1995 93 Vietnam National Administration of Tourism, Hanns Seidel Foundation (1997),"Sustainable tourism Development in Vietnam", Proceedings of International Conference, Hue 1997 94 Pat Schaumann, CMP,CSEP,DMCP (2005), ”The Guide to Successful Destination Management”, John Wiley & Sons 2005 95 S.Medlik, H Ingram (2006), ”The Business of Hotel”, Butterworth Heinemann 2006 96 Constantinos S Verginis and Roy C Wood (2002), ”Accommodaton Management: Perspectives for the International Hotel Industry”, Thomson 2002 97 David K Hayes and Jack D Ninemeier (2006), ”Foundation of Logging Management”, Pearson - Prentice Hall 2006 98 Norbert Vanhove (2005), ”The Economics of Tourism Destinations”, Elsevier Butterworth Heinemann 2005 99 David L Edgell, Sr Maria DelMastro Allen, Ginger Smith, Jason R Swanson (2008), ”Tourism Policy and Planning”, Elsevier Butterworth Heinemann 2008 205 PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ Danh sách khách sạn -5 Vùng du lịch Bắc Bộ Số TT Tên khách sạn TP HÀ NỘI Hotel Sofitel Metropole HN HaNoi Daewoo Hotel Sofitel Plaza HaNoi Điện thoại Hạng Số buồng 15 Ngô Quyền Hà Nội 8.266919 244 360 Kim Mã Hà Nội 8.315000 411 Đường Thanh Niên Hà Nội 8.238888 322 Địa Lê Thánh Tông Hà Nội 9.330500 269 Hilton HaNoi Opera Hà Nội Horison 40 Cát Linh Hà Nội 7.330808 250 Nikko HaNoi 84 Trần Nhân Tông Hà Nội 8.223535 260 Meliá Hanoi 44 B Lý Thường Kiệt Hà Nội 9.343343 306 Sheraton 11 Xuân Diệu, Tây Hồ Hà Nội 7.199000 299 1A Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội 2708888 359 10 Intercontinental HaNoi WestLake Bảo Sơn Nguyễn Chí Thanh Hà Nội 8.353536 102 11 M 83 Lý Thường Kiệt Hà Nội 8.222800 151 12 Sun Way 19 Phạm Đình Hổ, Hà Nội 9.713888 143 13 Fortuna - HaNoi B Láng Hạ Hà Nội 8.313333 203 14 Hà Nội 8.452270 218 15 Thắng Lợi D8 ĐườngTrần Huy Liệu Giảng Võ Hà Nội Yên Phụ Hà Nội 8.294211 175 16 16 Láng Hạ Hà Nội 8.345397 62 17 Phương Đông (Orient Hotel) Sài Gòn 80 Lý Thường Kiệt Hà Nội 8.268505 44 18 Hoà Bình 27 Lý thường Kiệt Hà Nội 8.253315 88 19 48 A Láng Hạ Hà Nội 8.350373 80 1C Tôn Đảnhn 8.244775 61 A Ngọc Khánh Hà Nội 8.529108 78 22 Vườn Thủ Đô (Capital Garden) Nhà hát Thăng Long (Thăng Long Opera) Bên Hồ (Lake Side Hotel) Hacinco E6 Thái Thịnh Hà Nội 8.574040 35 23 Hà Nội Heritage 80 Giảng Võ Hà Nội 8.344727 62 20 21 Số QĐ năm xếp hạng 533/QĐ-TCDL ngày 5/12/1996 391/QĐ-TCDL ngày 9/12/1997 57/QĐ-TCDL ngày 1/2/2000 306/QĐ-TCDL ngày 12/9/2000 307/QĐ-TCDL ngày 12/9/2000 03/QĐ-TCDL ngày 8/1/2001 219/QĐ-TCDL ngày 21/6/2002 715/QĐ-TCDL ngày 18/11/2005 269/QĐ-TCDL ngày 14/10/2008 392/QĐ-TCDL ngày 9/12/1997 17/QĐ-TCDL ngày 15/1/2008 58/QĐ-TCDL ngày 1/2/2000 63/QĐ-TCDL ngày 12/3/2002 175/QĐ-TCDL ngày 16/5/2003 77/QĐ-TCDL ngày 23/1/2006 287/QĐ-TCDL ngày 10/10/1995 287/QĐ-TCDL ngày 10/10/1995 309/QĐ-TCDL ngày 30/8/1996 309/QĐ-TCDL ngày 30/8/1996 309/QĐ-TCDL ngày 30/8/1996 60/QĐ-TCDL ngày 4/3/1997 60/QĐ-TCDL ngày 4/3/1997 64/QĐ-TCDL ngày 206 Số TT Tên khách sạn Địa Điện thoại Hạng Số buồng Số QĐ năm xếp hạng 17/3/1997 64/QĐ-TCDL ngày 17/3/1997 187/QĐ-TCDL ngày 16/7/1997 389/QĐ-TCDL ngày 9/12/1997 388/QĐ-TCDL ngày 9/12/1997 390/QĐ-TCDL ngày 9/12/1997 87/QĐ-TCDL ngày 25/2/1999 84/QĐ-TCDL ngày 25/2/1999 153/QĐ-TCDL ngày 19/4/2000 150/QĐ-TCDL ngày 19/4/2000 409/QĐ-TCDL ngày 27/11/2001 45/QĐ-TCDL ngày 21/2/2002 44/QĐ-TCDL ngày 21/2/2002 42/QĐ-TCDL ngày 10/3/2003 56/QĐ-TCDL ngày 2/2/2007 328/QĐ-TCDL ngày 13/7/07 233/QĐ-TCDL ngày 13/9/08 33 C Phạm Ngũ Lão Hà Nội 8.252896 81 Phan Đình Phùng Hà Nội 8.234501 57 26 Quân Đội (Army Hotel) Thiên Hà (Galaxy Hotel) Tây Hồ đường Tây Hồ Hà Nội 8.232381 114 27 Ocean Park 48 Trần Nhân Tông Hà Nội 8.227725 40 28 Ngọc Khánh Hà Nội 8.344677 61 29 Thương Mại (Trade Hotel) Kim Liên (Nhà 4) Phố Đào Duy Anh Hà Nội 8.521210 52 30 Á Châu (ASIA) 23 Nguyễn Công Trứ Hà Nội 8.212045 39 31 Chìa Khoá Vàng (Golden Key) Dân Chủ 65 Quán Sứ Hà Nội 8.222428 44 29 Tràng Tiền Hà Nội 8.254937 56 Công đoàn Việt Nam Holidays Hà Nội 14 Trần Bình Trọng Hà Nội 9.421763 125 27 Quốc Tử Giám Hà Nội 7.474106 57 45 Nguyễn Trường Tộ Hà Nội 7.164126 62 Chùa Bộch Hà Nội 8.529108 66 37 Thiên Thai (PARADISE) KS Quốc tế ASEAN Danly 50 38 Khăn quàng đỏ 8.472468 50 39 Vesna 189 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai.hn 137B Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 2.207733 52 0320 8.94888 157 422/QĐ-TCDL ngày 28/8/2006 60/QĐ-TCDL ngày 4/3/1997 312/QĐ-TCDL ngày 12/9/2000 Ngày 16/6/2003 24 25 32 33 34 35 36 22 - 24 Đào Tấn Hà Nội TP HẢI DƯƠNG 01 Khách sạn Nacimex Hải Dương Số 10 đại lộ 30 tháng 10 - TP Hải Dương TP HẢI PHÒNG Hữu Nghị 60 Điện Biên Phủ 031 8.23244 127 Hải Phòng Tray 47 Lạch Tray 8.28555 78 Văn Cao - Ngô Quyền 8.92000 120 Làng QT Hướng Dương Habour View Trần Phú - Hải Phòng 8.27827 122 Khách sạn Đồ Sơn Thung lũng Xanh -Khu Vạn Hoa - Đồ Sơn 8.64888 88 Pearl River 880888 97 Sao Biển Km8, đường Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng Số 1/3A đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền 3556997 80 Đại Dương 38 20 Lê Đại Hành 390/QĐ-TCDL ngày 7/9/2004 83/QĐ-TCDL ngày 24/3/2006 231/QĐ-TCDL ngày 23/9/2008 268/QĐ-TCDL ngày 14/10/2008 43/QĐ-TCDL ngày 21/2/2002 207 Số TT Tên khách sạn Hải Phòng 10 Bạch Đằng 11 Camela Địa Điện thoại Hạng Số buồng 17 Nguyễn Bỉnh Khiêm -TP Hải Phòng 42 Điện Biên Phủ-TP Hải Phòng 7.31444 42 8.42444 51 538888 86 206 8.64888 101 8.45810 105 8.45845 228 501-km6, đường 5/II, Hùng Vương, Hồng Bàng, TP HP QUẢNG NINH Khách sạn quốc tế Li Lai Heritage HaLong HaLong Plaza Sài Gòn Hạ Long Mithrin Khu đô thị Đông Hùng Thắng Phường Bãi Cháy- HLong 8.48090 88 Hoàng Gia Phường Bãi Cháy- TP HLong 8.46658 112 Hạ Long Dream 8.44288 184 ASEAN 10 đường Hạ Long - TP Hạ Long Đường Hậu Cần, P Bãi Cháy 6.40027 101 Pearl Đường Hạ Long, P Bãi Cháy 6.40888 181 10 Grand Hạ Long Đường Hạ Long, P Bãi Cháy, TP Hạ Long Bãi Cháy -TP Hạ Long - quảng Ninh 02 Đường Hạ Long - TP Hạ Long Đường Hạ Long-Bãi Cháy-TP Hạ Long Đồng Hùng Thắng- Cái Dăm, TP Hạ Long 844041 117 8.46624 42 8.46415 80 8.44890 112 8.44740 50 11 Vịnh Hạ Long (HaLong Bay Hotel) Số QĐ năm xếp hạng 385/QĐ-TCDL ngày 5/11/2001 384/QĐ-TCDL ngày 5/11/2001 484/QĐ-TCDL ngày 19/10/07 033 Đường Tuệ Tĩnh, Phường Ka Long, Thị xã Móng Cái 88 Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - TP Hạ Long Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - TP Hạ Long Phường Bãi Cháy- TP Hạ Long 156/QĐ-TCDL ngày 23/7/2008 304/QĐ-TCDL ngày 12/9/2000 305/QĐ-TCDL ngày 12/9/2000 360/QĐ-TCDL ngày 21/10/2002 391/QĐ-TCDL ngày 7/9/2004 550/QĐ-TCDL ngày 14/12/2004 387/QĐ-TCDL ngày 4/5/2005 712/QĐ-TCDL ngày 18/11/2005 711/QĐ-TCDL ngày 18/11/2005 338 ngày 24/7/07 95/QĐ-TCDL ngày 25/2/1999 31/QĐ-TCDL ngày 26/2/2001 286/QĐ-TCDL ngày 26/8/2002 203-TCDL ngày 1/9/2008 12 Bạch Đằng 13 Bưu điện Hạ Long 14 Công đoàn Việt Nam 15 Khách sạn du lịch công đoàn Bãi Cháy Bãi cháy - TP Hạ Long 8.46780 86 16 Tổ khu 4A - Bãi cháy - TP Hạ Long Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long 8.44908 50 17 Ánh Dương (Sunrise) Ngọc Lan 8.46372 48 18 Vân Hải II Hạ Long, Bãi Cháy 8.48834 80 19 BMC - Thăng Long Đường Hạ Long, P.Bãi Cháy 8.46458 83 20 Blue Sky Đông Hùng Thắng, P Bãi Cháy 6.47647 74 21 22 Suối Mơ Crown 8.46381 6.46999 3 167 80 23 Hoa Cương 56 24 Golden 8.45198 51 25 ASEAN Hải Ngọc P.Bãi Cháy, TP Hạ Long Đông Hùng Thắng, Bãi Cháy, Hạ Long Tổ 10 khu phường Bãi Cháy, Hạ Long Khu đô thị Đông Hùng Thắng, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long Tổ 10, khu 3, P.Bãi Cháy, TP Hạ 05/QĐ-TCDL ngày 14/1/2003 554/QĐ-TCDL ngày 15/12/2004 710/QĐ-TCDL ngày 18/11/2005 714/QĐ-TCDL ngày 18/11/2005 713/QĐ-TCDL ngày 18/11/2005 719/QĐ-TCDL ngày 21/11/2005 09/QĐ-TCDL ngày 5/1/2006 328/QĐ-TCDL ngày 21/6/2006 532/QĐ-TCDL ngày 27/10/2006 352/QĐ-TCDL ngày 31/7/07 8.45711 50 202/QĐ-TCDL ngày 1/9/08 208 Số TT Tên khách sạn Địa Hạng Số buồng 50 52 75 553/QĐ-TCDL ngày 15/12/2004 86 260/QĐ-TCDL ngày 26/4/2006 7.333333 101 84 71/QĐ-TCDL ngày 8/2/2007 470/QĐ-TCDL ngày 15/10/2007 038 8.24564 79 8.38899 5.62299 3 77 180 331/QĐ-TCDL ngày 26/6/2006 04/QĐ-TCDL ngày 8/1/2001 151/QĐ-TCDL ngày 18/5/2001 504/QĐ-TCDL ngày 31/10/2007 186/QĐ-TCDL ngày 27/3/2006 82/QĐ-TCDL ngày 9/2/2007 486/QĐ-TCDL ngày 19/10/07 485/QĐ-TCDL 19/10/07ngày Điện thoại Số QĐ năm xếp hạng Long 01 THÁI NGUYÊN Dạ Hương II 02 Thái Dương 01 PHÚ THỌ Hồng Ngọc 01 BẮC KẠN Bắc Kạn 02 03 THANH HOÁ Sao Mai Khách sạn nghỉ dưỡng Vạn Chài NGHỆ AN Sài Gòn - Kim Liên Resort Sài Gòn - Kim Liên Phương Đông 04 Xanh (Green Hotel) 05 Xanh Nghệ An 06 07 08 Mường Thanh Mường Thanh Thanh Niên Hữu Nghị 01 HÀ TĨNH KS Du lịch Thiên Ý 02 Thai 03 Sinh thái 01 LÀO CAI Victoria Sapa 02 Hàm Rồng 01 BẮC NINH Phượng Hoàng 01 02 01 01 LẠNG SƠN Thái Dương- Tân Thanh 50 Đường Lương Ngọc Quyến TP Thái Nguyên Xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 932 Hùng Vương - TP Việt Trì 0280 8.55693 0210 8.62023 72/QĐ-TCDL ngày 24/1/2005 531/QĐ-TCDL ngày 27/10/2006 0281 86 phường Đức Xuân - Thị xã Bắc Kạn 037 20 Phan Chu Trinh -TP Thanh Hoá Xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn 80 đường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò 25 Quang Trung - TP Vinh Trường Thi - TP Vinh Đường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò Mai Hắc Đế, TP Vinh 9.49595 150 8.44788 84 Số Phan Bội Châu, TP Vinh 74 Lê Hồng Phong, VInh 535666 3588686 3 81 77 71 Trần Phú, Vinh 3842392 75 039 8.62345 58 570789 50 125/QĐ-TCDL ngày 8/5/2003 85/QĐ-TCDL ngày 9/2/2007 822208 60 84/QĐ-TCDL ngày 9/2/2007 020 8.71522 77 8.71251 60 335/QĐ-TCDL ngày 8/9/2003 816/QĐ-TCDL ngày 23/12/2005 0241 871999 86 529/QĐ-TCDL ngày 26/10/2006 025 888066 86 567/QĐ-TCDL ngày 15/11/2006 Khu DL Thiên Cầm - Cảm Xuyên Khối 10 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh Khối 2, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân Phố Hoàng Diệu - Thị trấn Sapa Phố Hàm Rồng - Thị trấn SaPa Huyện SaPa Phố Phúc Sơn, phường Vũ NinhT.P Bắc Ninh Cửa Tân Thanh- Văn Lãng- Lạng Sơn 209 PHỤ LỤC SỐ PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH DU LỊCH Đề tài: “Phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch Vùng du lịch Bắc Bộ Việt Nam” NCS: Hoàng Thị Lan Hương Đơn vị đào tạo: Đại Học Kinh tế Quốc dân Kính thưa Quý khách! Để hiểu rõ nhu cầu đòi hỏi khách hàng giúp đưa giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lưu trú du lịch địa bàn tỉnh thuộc Vùng du lịch Bắc Bộ theo hướng bền vững, cần thông tin ý kiến Quý khách Những ý kiến quý báu Quý khách giúp ích nhiều cho giải pháp nghiên cứu đề tài góp phần giúp doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du cải thiện chất lượng dịch vụ để phục vụ quý khách ngày tốt tương lai Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý khách! CÁCH TRẢ LỜI: Xin Quý khách điền ý kiến đánh giá Quý khách theo câu hỏi cách đánh dấu X vào ô theo lựa chọn Quý khách 1) Qúy khách là: □ Nữ 2) Độ tuổi Quý khách? □ < 25 tuổi □ 25-35 tuổi □ Nam □ 35-45 tuổi □ 45-60 □ > 60 3) Nghề nghiệp Quý khách? □ Cán bộ, nhân viên văn phòng □ Thương nhân □ Nhân viên ngành thương mại dịch vụ □ Công nhân □ Người nghỉ hưu □ Sinh viên □ Khác 4) Thu nhập bình quân/năm Quý khách? □ 1.000 - 5.000 US $ □ 5.000 - 10.000 US $ □ 20.000 - 30.000 US $ □ 30.000 - 40.000 US $ □ 50.000 - 60.000 US $ □ > 60.000 US $ □ 10.000 - 20.000 US $ □ 40.000 – 50.000US $ 5) Tiền dự kiến chi cho chuyến hành trình Quý khách : 210 6) Quốc tịch Quý khách? 7) Hình thức du lịch Quý khách? □ Cá nhân □ Theo nhóm, số người nhóm : □ 1-4 □ 5-10 □ >10 □ Theo đoàn 8) Hình thức tổ chức chuyến Quý khách? □ Qua hãng lữ hành □ Qua tổ chức khác □ Tự tổ chức Quý khách biết đến điểm du lịch qua? □ Hãng lữ hành □ Internet □ Báo chí □ Bạn bè, người thân 10) Quý khách đến lần thứ? □ Lần 11) Mục đích chuyến Quý khách? □ Tham quan □ Nghỉ dưỡng □ Mạo hiểm □ Nhiều lần □ Công vụ 12) Thời gian lưu trú Quý khách điểm du lịch này? □ đêm □ đêm □ -4 đêm □ - đêm 13) Quý khách đến gì? □ Tàu hỏa □ Xe khách □ Ô tô riêng □ Nguồn khác □ Máy bay □ Mục đích khác □ > tuần □ Phương tiện khác 14) Lý Quý khách đến đây? □ Phong cảnh/thiên nhiên □ Khí hậu □ Phong tục tập quán người sứ □ Thử thách □ Công vụ □ Hội nghị hội thảo □ Di tích lịch sử văn hóa □ lý khác 15) Quý khách có khuyên bạn bè đến lần sau? □ Có □ Không Nếu không, ? 16) Những lời khuyên Quý khách để cải thiện chất lượng dịch vụ bảo vệ môi trường du lịch đây? …………………… Xin chân thành cám ơn Quý khách dành thời gian trả lời câu hỏi Xin chúc Quý khách có chuyến du lịch tốt đẹp Việt Nam! 211 PHỤ LỤC SỐ PHIẾU XIN Ý KIẾN (Dành cho Sở du lịch ) ĐỀ TÀI: “Phát triển kinh doanh lưu trú du lịch Vùng du lịch Bắc Bộ VN” Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Lan Hương Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tê Quốc dân Để đưa giải pháp cho phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lưu trú du lịch địa bàn tỉnh thuộc Vùng du lịch Bắc Bộ theo hướng bền vững, cần ý kiến Quý vị Những ý kiến quý báu Quý vị giúp ích nhiều cho giải pháp nghiên cứu đề tài, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch tỉnh thuộc Vùng du lịch Bắc Bộ tương lai Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý vị (CÁCH TRẢ LỜI: Xin Quý vị điền ý kiến đánh giá Quý vị theo câu hỏi cách đánh X vào ô thích hợp theo đánh giá quý vị!) I ĐIỀU TRA VỀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH Loại tài nguyên du lịch Tỉnh khai thác TNDL tự nhiên □ TNDL nhân văn □ Sử dụng cho mục đích kinh doanh du lịch Tỉnh Sử dụng thường xuyên □ Ít sử dụng □ Sử dụng theo thời vụ □ Thời gian khai thác sử dụng: năm □ 2-3 năm □ Vai trò phát triển du lịch Tỉnh Rất quan trọng □ 4-5 năm □ Quan trọng □ II ĐIỀU TRA VỀ THỊ TRƯỜNG KHÁCH Xin vui lòng đánh giá thị trường mức độ quan lịch địa phương: 1.Trung Quốc Rất quan trọng □ Quan trọng Đài Loan Rất quan trọng □ Quan trọng Hàn Quốc Rất quan trọng □ Quan trọng Nhật Bản Rất quan trọng □ Quan trọng Úc Rất quan trọng □ Quan trọng Singapore Rất quan trọng □ Quan trọng 8.Thái Lan Rất quan trọng □ Quan trọng Lào Rất quan trọng □ Quan trọng 10 Campuchia Rất quan trọng □ Quan trọng 11.Indonexia Rất quan trọng □ Quan trọng 12.Malaixia Rất quan trọng □ Quan trọng 13.Mỹ Rất quan trọng □ Quan trọng 14 Canada Rất quan trọng □ Quan trọng 15 Pháp Rất quan trọng □ Quan trọng 16 Anh Rất quan trọng □ Quan trọng lâu □ Không quan trọng □ trọng phát triển du □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 212 17 Đức Rất quan trọng □ Quan trọng □ Không quan trọng □ 18 Các nước Bắc Âu Rất quan trọng □ Quan trọng □ Không quan trọng □ Xin vui lòng chọn thị trường khách quan trọng đia phương làm rõ đặc trưng: a Tên thị trường 1: Số ngày lưu trú TB Mức chi tiêu bình quân Số lượng khách □ 12-14 ngày □ Cao □ □ >14 ngày □ Trung bình □ Đoàn lớn (≥ 30 người) □ Nhóm nhỏ (6-10 người) □ 1-2 ngày 3-4 ngày □ 5-6 ngày 7-10 ngày □ □ Thấp Đoàn TB (12-25 người) Khách lẻ (1-5 người) □ □ b Tên thị trường 2: Số ngày lưu trú TB Mức chi tiêu bình quân Số lượng khách □ 12-14 ngày □ Cao □ □ >14 ngày □ Trung bình □ Đoàn lớn (≥ 30 người) □ Nhóm nhỏ (6-10 người) □ 1-2 ngày 3-4 ngày 5-6 ngày Thấp □ 7-10 ngày □ □ Đoàn TB (12-25 người) Khách lẻ (1-5 người) □ □ c Tên thị trường 3: Số ngày lưu trú TB Mức chi tiêu bình quân Số lượng khách □ 12-14 ngày □ □ Cao □ >14 ngày □ Trung bình □ Đoàn lớn (≥ 30 người) □ Nhóm nhỏ (6-10 người) □ 1-2 ngày 3-4 ngày 5-6 ngày □ 7-10 ngày □ □ Thấp Đoàn TB (12-25 người) Khách lẻ (1-5 người) □ □ III ĐIỀU TRA VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH 1.Loại, hạng sở lưu trú phát triển địa phương: Khách sạn: 1*-2* □ 3* □ 4* □ 5* □ Làng DL Căn hộ DL □ □ Motel Biệt thự □ □ Nhà nghỉ □ Lều trại Nhà có phòng cho thuê KS nghỉ dưỡng □ □ □ Đánh giá mức độ phát triển KDLTDL địa phương: Mức độ cao □ Mức độ trung bình □ Mức độ thấp □ Còn tự phát □ Đánh giá mức độ tác động KDLTDL đến phát triển KT-XH địa phương: Tích cực, mạnh □ Tích cực, chưa mạnh □ Tích cực, yếu □ Chưa đem lại hiệu □ IV ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG CHO PT KDLTDL TRÊN ĐỊA BÀN …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Quý vị hợp tác chia sẻ thông tin! 213 PHỤ LỤC SỐ PHIẾU XIN Ý KIẾN (Dành cho sở lưu trú du lịch) ĐỀ TÀI: “Phát triển kinh doanh lưu trú du lịch Vùng du lịch Bắc Bộ Việt Nam” Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Lan Hương Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tê Quốc dân Để đưa giải pháp cho phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lưu trú du lịch địa bàn tỉnh thuộc Vùng du lịch Băc Bộ theo hướng bền vững, cần thông tin cung cấp sở lưu trú du lịch đia bàn Vùng Những ý kiến quý báu Quý vị giúp ích nhiều cho giải pháp nghiên cứu đề tài, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch tỉnh thuộc Vùng du lịch Bắc Bộ tương lai Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý vị (CÁCH TRẢ LỜI: Xin Quý vị điền ý kiến đánh giá Quý vị theo câu hỏi cách đánh X vào ô thích hợp theo đánh giá quý vị!) Thông tin chung Tên CSLTDL: thuộc tỉnh/thành phố Địa chỉ: _ Tel: Fax: Email: _ Năm bắt đầu hoạt động: Công suất sử dụng buồng TB hàng năm (%): Loại, hạng sở lưu trú: Khách sạn 1*-2* □ 3* □ 4* □ 5* □ Làng du lịch 1*-2*□ 3* □ 4* □ 5* □ CS lưu trú khác □ Đạt tiêu chuẩn CSLTDL KS nghỉ dưỡng □ Thực trạng sử dụng doanh nghiệp Đang sử dụng □ Đang nâng cấp □ tháng tới Sẽ vào hoạt động trong: năm □ 2/3 năm □ 4/5 năm □ lâu □ □ 214 Thông tin biện pháp quản lý bền vững doanh nghiệp Sử dụng tiết kiệm lượng Bổ nhiệm nhân viên phụ trách việc tiêu thụ lượng tài nguyên doanh nghiệp Nhân viên có đào tạo vấn đề môi trường tiết kiệm sử dụng lượng không? Cài đặt nhiệt độ nước nóng phòng khách từ 50 - 60oC Trả lời Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Cài đặt nhiệt độ nước nóng cung cấp cho phòng giặt 70oC Có □ Không □ Cài đặt nhiệt độ phòng khách 24 - 26oC (mùa hè), 20 - 21oC (mùa đông) Giám sát việc tiêu thụ điện phòng khách việc sử dụng: - Khóa từ - Điều khiển dò tìm - Công tắc tổng (hoặc giải pháp tương đương) Thường xuyên bảo trì hệ thống HVAC (hệ thống điều hòa không khí thông gió) đèn chiếu sáng để giảm bớt lượng điện tiêu thụ Đọc ghi nhận số tiêu thụ điện hàng ngày lập số quản lý việc tiêu thụ điện (kWh/phòng.đêm) - Có sổ sách theo dõi đánh giá hàng tháng không? Có □ Không □ - Chỉ số tiêu thụ điện TB hàng tháng? Mức tiết kiệm chi phí điện TB năm DN? • 0% • 1% - 5% • 5% - 10% • Trên 10% Cải tiến nhà vệ sinh để tiết kiệm nước cách: Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Cao □ Thấp □ Đúng □ Đúng □ Đúng □ Đúng □ Sai □ Sai □ Sai □ Sai □ - Điều chình mực nước bồn chứa nước bồn cầu Có □ Không □ - Các biện pháp khác Có □ Không □ Tưới vào buổi sáng sớm hay chiều tối Có □ Không □ Ghi chép số liệu tiêu thụ nước hàng ngày lập số quản lý tiêu thụ nước (m3/khách.ngày đêm) - Có sổ sách theo dõi đánh giá hàng tháng không? Mua sản phẩm thân thiện môi trường (sản phẩm làm từ vật liệu tái chế, thực phẩm sạch…) Lắp đặt đồng hồ đo điện khu vực để giám sát việc tiêu thụ điện Sử dụng điều khiển cảm ứng hay định thời gian thăm dò khu vực khách để tắt điện Thực bơm nước cao điểm Có □ Không □ Thực giặt giũ hay sấy khô quần áo tránh cao điểm Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ 215 Sử dụng rèm cửa lớp (có lớp cách nhiệt) (hoặc giải pháp tương đương) Có □ Không □ Lắp đặt đồng hồ nước khu vực để giám sát việc tiêu thụ Có □ Không □ nước Lắp thiết bị tiết kiệm nước như: vòi (có lưới hạn dòng), vòi sen, bồn Có □ Không □ cầu, bồn tiểu… Ứng dụng công nghệ tiết kiệm lượng Có □ Không □ Sử dụng lượng tái tạo (như lượng mặt trời, thủy điện cực nhỏ, Có □ Không □ điện gió…) Thực kiểm toán tiêu thụ nước hàng năm có thực giải pháp Có □ Không □ tiết kiệm nước Lắp vòi nước tự đóng/tắt khu vực công cộng Có □ Không □ Tối đa hóa lợi ích cho di sản giảm thiểu tác động tiêu cực Có □ Không □ tới môi trường Không sử dụng chất CFC hoạt động doanh nghiệp(CFC có Có □ Không □ môi chất lạnh tủ lạnh, tủ đông, bình xịt ) Doanh nghiệp có phòng riêng cho người hút thuốc không? Có □ Không □ Sử dụng giấy vệ sinh xà thừa phòng khách để nhân viên dùng hay cho mục đích khác Tận dụng trải giường cũ, vỏ ga gối cũ, khăn cũ cho công dụng khác Có □ Không □ Có sử dụng giấy mặt giảm việc in ấn cách thông tin qua mạng Có □ Không □ Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước đầu theo quy định Tái sử dụng nước thải qua xử lý để tưới để giảm sử dụng nước Có □ Không □ Phân loại rác tái chế để bán, rác hữu cho chăn nuôi hay làm compost rác thải độc hại để xử lý riêng Ghi lại lượng rác thải hàng ngày hay hàng tháng từ khách sạn Có □ Không □ Đem thức ăn dư chưa phục vụ (ví dụ thức ăn tiệc buffet) cho người nghèo hay hội từ thiện ) Mua sản phẩm đóng gói với khối lượng lớn (mua sỉ) nhằm tiết giảm bao bì, giảm rác thải Không bán, kinh doanh hay trưng bày cổ vật văn hóa, lịch sử trừ pháp luật cho phép Có sách thông báo với nhân viên khách vấn đề nghiêm cấm mua bán cổ vật văn hóa, lịch sử Sử dụng nét văn hóa, truyền thống địa phương kiến trúc, trang trí nội thất CSLTDL Sử dụng nét văn hóa, truyền thống địa phương chế biến, trình bày ăn nhà hàng Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ cộng đồng địa phương Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có tài liệu (bảng thông tin, tờ rơi, ) cập nhật thông tin môi trường Có □ Không □ văn hóa địa phương cho khách hàng Có tài liệu giới thiệu phong tục tập quán, tín ngưỡng hành vi Có □ Không □ thích hợp địa phương 216 Tối đa hóa lợi ích kinh tế - xã hội cho cộng đồng địa phương Chính sách tuyển dụng DN có ưu tiên cho người dân địa phương không? Có sách đào tạo nghề cho người dân địa phương trước tuyển dụng họ Tỷ lệ nhân viên người địa phương làm việc DN: – Dưới 40% – Từ 40 - 60% – Từ 61 – 80% – Trên 80% Tỷ lệ người địa phương làm việc vị trí quản lý cấp DN – Dưới 10% – Từ 10 - 20% – Trên 20% Có sách ưu tiên tuyển dụng nhân lực người đến từ vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế phát triển vào làm việc DN Ưu tiên sử dụng dịch vụ hàng hoá sản phẩm nội địa sản phẩm địa phương hoạt động kinh doanh DN Có sách mua hàng hóa, dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng thân thiện môi trường, ưu tiên cho nhà cung ứng địa phương Kết hợp với doanh nghiệp địa phương để trưng bày hay bán sản phẩm đặc thù địa phương DN DN chủ động hỗ trợ hoạt động phục vụ cộng đồng với mục tiêu phát triển xã hội sở hạ tầng, bao gồm: giáo dục, sức khỏe vệ sinh – DN có đóng góp (tài chính, nhân lực vật lực) cho hoạt động cộng đồng – DN có kế hoạch hay cam kết hỗ trợ hoạt động phát triển cộng đồng năm dài hạn Kết hợp với doanh nghiệp địa phương để phát triển sản phẩm độc đáo DN mang tính đặc trưng riêng địa phương Giới thiệu với khách hàng sản phẩm độc đáo địa phương thông qua chương trình riêng DN hay tổ chức buổi bán đấu giá từ thiện Có □ Không □ Có □ Không □ Đúng □ Đúng □ Đúng □ Đúng □ Sai □ Sai □ Sai □ Sai □ Đúng □ Sai □ Đúng □ Sai □ Đúng □ Sai □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có sách riêng hỗ trợ nhân viên nữ (chế độ thai sản, đào tạo, chăm sóc sức khỏe…) Có sách chủ động hỗ trợ hoạt động phục vụ cộng đồng với mục tiêu phát triển xã hội sở hạ tầng, bao gồm: giáo dục, sức khỏe vệ sinh Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Có □ Không □ Các ý kiến, kiến nghị doanh nghiệp? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Quý vị hợp tác chia sẻ thông tin!
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh doanh lưu trú du lịch tại Vùng du lịch Bắc bộ của Việt Nam, Phát triển kinh doanh lưu trú du lịch tại Vùng du lịch Bắc bộ của Việt Nam, Phát triển kinh doanh lưu trú du lịch tại Vùng du lịch Bắc bộ của Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay