Phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai

209 156 0
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:09

iii MỤC LỤC Phụ bìa Lời cam ñoan……………………………………………………………… ii Mục lục…………………………………………………………………… iii Danh mục chữ viết tắt……………………………………………… vi Danh mục bảng biểu, sơ ñồ……………………………………………… vii PHẦN MỞ ðẦU…………………………………………………………… CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO 10 1.1 Các khái niệm du lịch ñói nghèo…… 10 1.1.1 Du lịch tác ñộng kinh tế - xã hội phát triển du lịch 10 1.1.2 ðói nghèo tiêu chí xác ñịnh ñói nghèo 14 1.2 Phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo… ………………….18 1.2.1 Cách tiếp cận phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo ………18 1.2.2 Mô hình phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo…………… 28 1.2.3 Các ñiều kiện ñể phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo … 31 1.2.4 Các tiêu chí ñể ñánh giá tác ñộng phát triển du lịch ñối với xóa ñói giảm nghèo…………………………………………………………… 34 1.3 Kinh nghiệm phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo……40 1.3.1 Mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng ñồng ñể xóa ñói giảm nghèo số nước…………………………………………………………… 40 1.3.2 Mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng ñồng ñể xóa ñói giảm nghèo số ñịa phương Việt Nam ………………………………………43 1.3.3 Bài học kinh nghiệm phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo vận dụng cho Lào Cai……………………………………………………….45 iv CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO Ở LÀO CAI………………………………….55 2.1 Tiềm phát triển du lịch Lào Cai …………………………55 2.1.1 Vị trí du lịch Lào Cai chiến lược phát triển du lịch nước chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh……………………………….55 2.1.2 ðánh giá tiềm phát triển du lịch tỉnh Lào Cai… ………….57 2.2 Thực trạng phát triển du lịch Lào Cai giai ñoạn 2001 - 2008…….74 2.2.1 Những kết ñạt ñược…………………………………………… 74 2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân 81 2.3 Thực trạng phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo Lào Cai………………………………………………………………………… 83 2.3.1 Thực trạng nghèo sách xóa ñói giảm nghèo Lào Cai 83 2.3.2 ðánh giá ñiều kiện ñể phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo Lào Cai…………………………………………………………………….87 2.3.3 ðánh giá chương trình dự án, mô hình phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo Lào Cai………………………………………………94 2.4 Những ñóng góp phát triển du lịch ñối với xóa ñói giảm nghèo Lào Cai .103 2.4.1 ðóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh 103 2.4.2 Tạo lợi ích cho dân cư ñịa phương góp phần xóa ñói giảm nghèo.106 2.4.3 Giải việc làm cho cư dân ñịa phương góp phần xóa ñói giảm nghèo 113 2.4.4 Phát triển hạ tầng sở giúp cải thiện sống người nghèo 114 2.4.5 Nâng cao dân trí thể lực cho cộng ñồng dân cư góp phần xóa ñói giảm nghèo 115 v CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ðỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO Ở LÀO CAI 120 3.1 ðịnh hướng phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo Lào Cai .120 3.1.1 Quan ñiểm 120 3.1.2 Mục tiêu… …………………………………………………………121 3.2 Một số giải pháp chủ yếu ñể phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo Lào Cai………………………………………………………… 123 3.2.1 Xây dựng mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng ñồng gắn với xóa ñói giảm nghèo…………………………………………………………… 123 3.2.2 Lựa chọn loại hình du lịch phù hợp mô hình phát triển du lịch gắn với xoá ñói giảm nghèo Lào Cai…………………………………………… 139 3.2.3 Hoàn thiện sách, chế, công tác quản lý nhà nước du lịch146 3.3 Một số kiến nghị….……………………………………………… 152 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ, ngành Trung ương 152 3.3.2 Kiến nghị với tỉnh Lào Cai 153 3.3.3 Kiến nghị ñối với quyền ñịa phương xã khu, ñiểm du lịch .154 KẾT LUẬN……………………………………………………………… 156 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ……………………………… 159 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… 160 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT UNWTO Tổ chức Du lịch Thế giới CSD7 Ủy ban Phát triển bền vững Liên Hiệp quốc ST-EP Du lịch bền vững - xóa nghèo CPI Chỉ số giá tiêu dùng WTTC Hội ñồng Du lịch Lữ hành Thế giới SNV Tổ chức phát triển Hà Lan IUCN Tổ chức bảo tồn thiên nhiên Thế giới UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc LðTBXH Lao ñộng thương binh xã hội HDV Hướng dẫn viên UBND Ủy ban Nhân dân USD ðô la Mỹ REST Tổ chức du lịch bảo vệ sinh thái văn hóa cộng ñồng GDP Tổng sản phẩm Quốc nội ASEAN Hiệp hội quốc gia ðông Nam Á XHCN Xã hội chủ nghĩa TNHH Trách nhiệm hữu hạn vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ðỒ Sơ ñồ 1.1 Mối quan hệ thành phần hoạt ñộng du lịch……….11 Sơ ñồ 1.2 Mối quan hệ nguồn lực hoạt ñộng Du lịch dựa vào cộng ñồng……………………………………………………………….28 Bảng 2.1 ðiều kiện khí hậu số ñịa ñiểm lãnh thổ Lào Cai…… 59 Bảng 2.2 So sánh ñặc trưng khí hậu Lào Cai với tiêu nhiệt ñới…….60 Bảng 2.3 Mức ñộ thích nghi người ñối với số tiêu khí hậu 64 Biểu ñồ 2.1 Kết ñiều tra cần thiết phải ñược ñào tạo kiến thức du lịch 93 Biểu ñồ 2.2: Kết ñiều tra hoạt ñộng lĩnh vực kinh tế – xã hội ñược cải thiện có hoạt ñộng du lịch ñịa phương .106 Biểu ñồ 2.3 Mức chi tiêu bình quân khách du lịch nước Lào Cai 2005 .109 Biểu ñồ 2.4 Mức chi tiêu bình quân khách du lịch nước Lào Cai 2005 .110 Biểu ñồ 2.5 Kết ñiều tra sống của dân cư ñược cải thiện có hoạt ñộng du lịch ñịa phương 111 Biểu ñồ 2.6 Kết ñiều tra tạo công ăn việc làm có hoạt ñộng du lịch ñịa phương 113 Biểu ñồ 2.7 Kết ñiều tra cải thiện sở hạ tầng có hoạt ñộng du lịch ñịa phương 115 Mô hình 2.1 Mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng ñồng gắn với xóa ñói giảm nghèo Sín Chải- Sa Pa……………………………………… 102 Mô hình 3.1 Mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng ñồng gắn với xóa ñói giảm nghèo…………………………………………………………………125 Mô hình 3.2 Các bước xây dựng mô hình mẫu phát triển du lịch dựa vào cộng ñồng gắn với xóa ñói giảm nghèo…………………………………….135 PHẦN MỞ ðẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI Trong bối cảnh toàn cầu hóa nay, du lịch ñã ñang phát triển nhanh chóng chứng minh ñược ñóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội Cũng bối cảnh ñó, xóa ñói giảm nghèo ñang mục tiêu phấn ñấu của nhiều quốc gia ñiều kiện quan trọng cho hòa bình, giữ gìn môi trường phát triển bền vững Nếu phát triển du lịch theo phương thức bền vững tạo ñóng góp cho việc xóa ñói giảm nghèo, ñặc biệt vùng nông thôn nơi sinh sống phần lớn người nghèo nơi có lựa chọn phát triển khác Cuối năm 80 suốt năm 90 kỷ trước, tầm quan trọng Du lịch bền vững (Sustainable Tourism) ngày ñược nhìn nhận rõ Sự xuất Du lịch sinh thái (Ecotourism) Du lịch Xanh (Green Tourism) ñã phản ánh quan tâm tới việc kiểm soát môi trường du lịch Vào cuối năm 1990, người ta nhận rõ ý nghĩa việc xóa nghèo ñiều kiện tiên phát triển bền vững Do vậy, tổ chức phát triển ngành du lịch ñã tập trung ý tới du lịch công cụ xóa ñói nghèo Trong năm gần ñây, số sáng kiến ñã ñược thực ñược ngành du lịch, tổ chức phát triển công nhận ñóng góp quan trọng du lịch ñối với xóa ñói giảm nghèo như: Vào năm 1999, Ủy ban Phát triển Bền vững Liên Hiệp Quốc UN (CSD 7) ñã yêu cầu phủ cộng tác với tất cộng ñồng ñịa phương, ñịa ñể tối ña hóa tiềm du lịch ñể xóa ñói giảm nghèo thông qua phát triển chiến lược thích hợp Liên Hiệp Quốc công bố năm 2002 Năm Quốc tế Du lịch Sinh thái Nhiều sáng kiến ñã ñược thực gương ñiển hình ñược quảng bá khắp giới, thường liên quan ñến du lịch vùng nghèo Bản Tuyên bố Quebec Du lịch Sinh thái ñã nhấn mạnh nhiều phương thức mà du lịch hỗ trợ phát triển bền vững, ñó bao gồm việc tạo ñiều kiện thuận lợi cho cộng ñồng ngữ cộng ñồng nghèo Báo cáo Hội nghị Cấp cao Phát triển Bền vững Johannesburg 2002 ñặc biệt nhấn mạnh tới du lịch Hội nghị kêu gọi thúc ñẩy phát triển du lịch bền vững ñể tăng phúc lợi cho người dân cộng ñồng ñịa phương tiếp tục giữ gìn sắc văn hóa môi trường Sáng kiến Du lịch Bền vững - Xóa nghèo (Sustainable Tourism Eliminating Porvety (ST-EP)) ñược Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO ñưa với ủng hộ UNCAD Hội nghị Thượng ñỉnh Johannesburg Sáng kiến ST-EP cung cấp sở nghiên cứu hoạt ñộng thực tiễn ñể cách thức du lịch sử dụng cách cụ thể ñể xóa nghèo Mục tiêu ñặt 5.000 dự án nhỏ hoạt ñộng tới năm 2015 Tuyên bố Huế Du lịch Văn hóa Xóa nghèo tháng năm 2004 ñã ñánh dấu ñóng góp Việt Nam vào tâm giải vấn ñề xóa nghèo thông qua phát triển du lịch Lào Cai tỉnh miền núi nằm phía Bắc Việt Nam, thiên nhiên ưu ñãi cho Lào Cai nguồn tiềm to lớn khí hậu, ñất ñai, khoáng sản, tài nguyên, ñặc biệt tài nguyên du lịch Lợi Lào Cai tiềm ña dạng, phong phú phục vụ cho phát triển du lịch: Lào Cai có nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, với nhiều lễ hội truyền thống Lào Cai tập hợp nhiều di tích văn hoá thuận lợi ñể phát triển nhiều loại hình du lịch du lịch văn hoá, sinh thái, nghỉ dưỡng Những tiềm giầu có tạo ñiều kiện thuận lợi cho Lào Cai phát triển kinh tế tổng hợp ña ngành, ñó du lịch ñược coi ngành có vai trò ñặc biệt quan trọng phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa ñói giảm nghèo ñẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Những năm gần ñây, du lịch Việt Nam nói chung Lào Cai nói riêng ñã có bước tiến ñáng kể, góp phần tích cực vào nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ñất nước ñịa phương Tuy nhiên, vị du lịch kinh tế hiệu ñem lại từ hoạt ñộng du lịch chưa tương xứng với tiềm to lớn sẵn có Các sản phẩm du lịch chưa ñược phong phú, ña dạng; chưa có sức hấp dẫn, cạnh tranh lớn Trong tiềm ñể phát triển du lịch, loại hình du lịch liên quan ñến nông thôn nông nghiệp truyền thống, du lịch xóa ñói giảm nghèo chưa ñược quan tâm phát triển Tại Lào Cai, có nhiều tộc người sinh sống với phong tục tập quán truyền thống, nét ñẹp văn hóa mang ñậm sắc Việt Nam, nhiều làng nghề phong cảnh miền quê ñầm ấm, trù phù, hấp dẫn khách du lịch Do vậy, nói tiềm ñể phát triển du lịch lớn ñặc sắc Mặt khác, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, cộng ñồng sinh sống gặp nhiều khó khăn kinh tế, chưa thoát khỏi ñược tình trạng ñói nghèo, lạc hậu so với khu vực khác Tuy nhiên, cách biệt giao lưu mà cộng ñồng vùng sâu, vùng xa sở hữu nhiều giá trị ñặc sắc tài nguyên, ñặc biệt phong tục tập quán truyền thống ñộc ñáo ñây sức hút mạnh mẽ ñối với khách du lịch Cho ñến nay, du lịch góp phần xóa ñói giảm nghèo Việt Nam nói chung Lào Cai nói riêng chưa ñược phát triển với giải pháp tổng thể, chưa có ñịnh hướng ñể ñạt ñược mục tiêu lớn kinh tế xã hội ngành kinh tế tổng hợp mang tính xã hội hóa, liên ngành liên vùng Trên thực tế, phát triển du lịch gắn với xoá ñói giảm nghèo Việt Nam chưa ñược ñánh giá cách ñầy ñủ; mặt lý thuyết, nói chưa có công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống vấn ñề Xuất phát từ thực tế nêu trên, việc nghiên cứu phát triển du lịch trở thành ngành chủ ñạo phát triển kinh tế - xã hội ñồng thời lại góp phần xóa ñói giảm nghèo cấp thiết cấp bách Là cán hoạch ñịnh sách làm công tác tham mưu cho ðảng Nhà nước, trước cấp thiết cấp bách vấn ñề trên, nghiên cứu sinh ñã lựa chọn ñề tài: ‘‘Phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo Lào Cai’’ ñể nghiên cứu TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ðẾN ðỀ TÀI - Trên giới: Du lịch ñược xem ngành kinh tế lớn giới với tiềm kinh tế to lớn Chính vậy, hoạt ñộng du lịch ñược nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhà quản lý quan tâm nghiên cứu Ngay từ cuối năm 80 kỷ trước, khái niệm ‘‘Phát triển bền vững’’ xuất ñến ñầu năm 90, khái niệm ‘‘Du lịch bền vững’’ (Sustainable Tourism) bắt ñầu ñược ñề cập ñến Sự xuất Du lịch sinh thái (Ecotourism) Du lịch Xanh (Green Tourism) ñã phản ánh quan tâm tới việc kiểm soát môi trường du lịch Vào cuối năm 90 kỷ trước, người ta nhận rõ ý nghĩa việc xóa nghèo ñiều kiện tiên phát triển bền vững Sáng kiến Du lịch Bền vững - Xóa nghèo (Sustainable Tourism - Eliminating Porvety (ST-EP)) ñược Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO ñưa nhằm cung cấp sở nghiên cứu hoạt ñộng thực tiễn ñể cách thức du lịch sử dụng cách cụ thể ñể xóa nghèo - Tại Việt Nam: Nghiên cứu du lịch ñược ñề cập nhiều vào năm 90, hoạt ñộng du lịch khẳng ñịnh ñược vị trí Một số công trình nghiên cứu ñã ñề cập nhiều khía cạnh khác hoạt ñộng du lịch như: ‘‘Một số lý luận Du lịch sinh thái, tài liệu tập huấn ñào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Vườn Quốc gia Pù Mát’’[1], ‘‘Du lịch sinh thái - Những vấn ñề lý luận thực tiễn phát triển Việt Nam’’[6], ‘‘ðặc ñiểm du lịch sinh thái khả kinh doanh loại hình du lịch vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam’’[5], ‘‘Du lịch Cộng ñồng lý thuyết vận dụng’’[7] Nhìn chung công trình nghiên cứu ñều dựa chất hoạt ñộng du lịch, ñiều kiện ñể phát triển du lịch, phân tích tác ñộng du lịch ñến kinh tế, văn hóa, xã hội môi trường Kết nghiên cứu chủ yếu kết ñịnh tính, mang tính khái quát, chưa thực làm rõ ñược mối quan hệ phát triển du lịch xóa ñói giảm nghèo Trong công trình nghiên cứu chưa trả lời ñược câu hỏi tác ñộng phát triển du lịch ñối với xóa ñói giảm nghèo nào, kết ñịnh lượng ðể phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo, cần phải có ñiều kiện gì, phải phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo ðối với nước ta, ‘‘Phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo’’ nói mẻ Cho ñến ñã có số viết kỷ yếu hội thảo liên quan ñến vần ñề xóa ñói giảm nghèo thông qua phát triển du lịch cộng ñồng[9],[15], Hội nghị ‘‘Phát triển Nguồn nhân lực Du lịch gắn với giảm nghèo: Miền ñất cần khai phá’’ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức[8], nhiên chưa có công trình nghiên cứu cách ñồng vấn ñề ñược công bố MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu: xây dựng mô hình ñưa giải pháp cụ thể ñể phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo Lào Cai Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tập trung nghiên cứu lý luận cách tiếp cận phát triển du lịch, ñóng góp phát triển du lịch ñối với người nghèo, ñiều kiện ñể phát triển du lịch phục vụ cho xóa ñói giảm nghèo, học kinh 190 Năm 1998, trước tăng ñột biến số lượng khách ñến vườn quốc gia, Ban quản lý Vườn quốc gia chủ trương phát triển du lịch giao cho phận phụ trách Mục tiêu phát triển du lịch tập trung vào hai làng Pác Ngòi người Tày Làng Bò Lũ người Dao Năm 2002 hoạt ñộng cung cấp cho khách du lịch du lịch leo núi, xây dựng nhà trọ cho khách lưu trú, cung cấp hướng dẫn viên du lịch, cung cấp dịch vụ ăn uống, tổ chức du lịch thuyền, biễu diền văn nghệ, trình bày sản xuất bán hàng thủ công mỹ nghệ Khách du lịch ñến vường quốc gia phải mua vé vào cửa 11.000 ñồng/ khách số tiền chuyển tỉnh, giá thuê nhà trọ 50.000 ñồng/ khách/ ñêm phải trích lại 6% cho huyện, trích lại 4% cho xã xã ñã ñầu tư bảo dưỡng ñường xã Tham gia cộng ñồng hai làng Mỗi làng có số nhóm du lịch vừa tham gia dịch vụ nói vừa làm nhiệm vụ bảo vệ vườn quốc gia - Nhận xét: Phát triển du lịch Vường quốc gia Ba Bể có tham gia cộng ñồng dân cư hai làng với mục tiêu dân cư hai làng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tham gia hoạt ñộng cung cấp dịch vụ du lịch Lợi ích thu ñược từ du lịch chủ yếu trả lại cho người lao ñộng nguồn thu chúng ñược tái ñầu tư cho phúc lợi cộng ñồng Tóm lại, phát triển du lịch vườn quốc gia Ba Bể có vai trò cộng ñồng dân cư hai làng Tiêu chí phát triển du lịch giải ñược việc làm cho cộng ñồng, cung cấp dịch vụ cho khách du lịch bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ñây dạng phát triển du lịch dựa vào cộng ñồng 191 PHỤ LỤC TRA CỨU TÀI NGUYÊN Kết tìm kiếm Mã phiếu ðơn vị quản lý Tên tài nguyên 10001 Ban tế lễ ñền Thượng ðền Thượng 10002 Loại hình ðịa ðang khai thác Cấp công nhận Di tích LSVH Lào Cai ðang khai thác Cấp quốc gia 7(ha ) 40000 Lào Cai Ban tế lễ ðền ðền Mẫu Mẫu Di tích LSVH Lào Cai ðang khai thác Cấp quốc gia 1(ha ) 40000 Lào Cai 10003 Ban tế lễ ðền ðền Cấm Cấm Di tích LSVH Phố Mới ðang khai thác Cấp quốc gia 2(ha ) 15000 Lào Cai 10004 Ban tế lễ ðền Nam ðền ðôi Cô Di tích LSVH Cường Cô ðôi ðang khai thác Cấp ñịa phương 2(ha ) 5000 Lào Cai 10005 UBND tỉnh Lào Cai Cấp quốc gia 3(ha ) 1000 Lào Cai 10006 UBND xã Tả ðộng Tả Phời Phời Hang ñộng Tả Phời ðang khai thác Cấp ñịa phương 4(ha ) 500 Lào Cai 10007 Ban quản lý ñộng Cam ðường ðộng Cam ðường Hang ñộng Lào Cai ðang khai thác Cấp quốc gia 2(ha ) 200 Lào Cai 10008 Ban quản lý ñộng Hàm Rồng ðộng Hàm Hang ñộng Rồng Xã Tung ðang khai Chung thác Phố Cấp quốc gia 250(ha ) 800 Lào Cai 10009 UBND huyện Thác Văng Hồ nước, thác Mường Mường Lieng nước Khương Khương ðang khai thác Cấp ñịa phương 2(ha ) 200 Lào Cai 10010 Lễ hội Xay UBND xã Pha Lễ hội truyền ðang khai Pha Long Sán - Pha Long thống thác Long Cấp ñịa phương 210 Lào Cai 10011 UBND huyện Hội cúng Lễ hội truyền ðang khai Pha Long rừng người Mường thống thác Khương Nùng Cấp ñịa phương 150 Lào Cai 10012 UBND xã Trung ðô Thành cổ trung ðô Cấp quốc gia 3(ha ) 2000 Lào Cai 10013 Làng Trung ðô Làng Trung Làng cổ ðô Trung ðô ðang khai - Bảo thác Nhai Cấp ñịa phương 15(ha ) 200 Lào Cai 10014 UBND xã Tả ðộng Tả Văn Chư Van Chủ Hang ñộng Tả Văn Chủ ðang khai thác Cấp ñịa phương 100(ha ) 1000 Lào Cai 10015 UBND Thị trấn Bắc Hà Hang ñộng Thị trấn Bắc Hà ðang khai thác Cấp ñịa phương 5(ha ) 200 Lào Cai 10016 UBND xã Cao Chợ Cao Sơn Sơn Lễ hội truyền Cao Sơn thống ðang khai thác Chưa ñược 0.5(ha ) công nhận 2000 Lào Cai Khu Cam Cách mạng Di tích LSVH ðường Cam ðường ðộng Bắc Hà Di tích LSVH Trung ðô ðang khai thác Quy mô Lượng Thuộc tài nguyên khách tỉnh 2005 192 Mã phiếu ðơn vị quản lý 10017 Tên tài nguyên Loại hình ðịa ðang khai thác Cấp công nhận Rừng Liên UBND huyện Phú - Nậm Bảo Sơn Tha Cảnh quan 10018 UBND huyện ðồn Phố Bảo Sơn Ràng 10019 UBND huyện Thanh cổ Bảo Sơn Nghị Lang 10020 Liêm Phú ðang khai thác Cấp ñịa phương 230(ha ) 2000 Lào Cai Di tích cách mạng Phố Ràng ðang khai thác Cấp quốc gia 3(ha ) 2700 Lào Cai Vườn QG/Khu BTTN/BT biển Liêm Phú ðang khai thác Cấp quốc gia 1.5(ha ) 1500 Lào Cai UBND huyện ðền Bảo Hà Di tích LSVH Bảo Hà Bảo Sơn ðang khai thác Cấp quốc gia 5(ha ) 20000 Lào Cai 10021 UBND huyện Nghĩa ðô Bảo Sơn Lũy Cổ Nghĩa ðô ðang khai thác Cấp ñịa phương 3(ha ) 1000 Lào Cai 10022 BQL Vườn Quốc gia Hoàng Liên Vườn Vườn Quốc QG/Khu gia Hoàng BTTN/BT Liên biển Sa Pa ðang khai thác Cấp quốc gia 29845(ha ) 5000 Lào Cai 10023 Công ty Du lịch Lào Cai Khu du lịch Cảnh quan núi Hàm Rộng Sapa ðang khai thác Cấp ñịa phương 120(ha ) 130000 Lào Cai 10024 UBND xã PhaLong Chợ Văn hóa Pha Long ðang khai Lễ hội truyền Pha Long thác thống Cấp ñịa phương 0.5(ha ) 700 Lào Cai 10025 UBND xã PhaLong Hội Sải Sán Lễ hội truyền Pha Long người thống Mông Cấp ñịa phương 200 Lào Cai 10026 UBND xã Mường Khương ðộng Tà Lâm Hang ñộng Mường Khương Cấp ñịa phương 18(ha ) 10027 UBND xã Mường Khương Núi Cô Tiên Hang ñộng Mường Khương ðang khai thác Cấp ñịa phương 6(ha ) 100 Lào Cai 10028 UBND xã Mường Khương Những Công trình nhà cổ kiến trúc Mường Khương ðang khai thác Cấp ñịa phương 17(ha ) 200 Lào Cai 10029 UBND xã Mường Khương Làng nghề Sapa Mường Khương ðang khai thác Cấp ñịa phương 4(ha ) 100 Lào Cai 10030 Hội chơi UBND huyện Lễ hội truyền Chiềng hang người Văn Bàn thống Ken Tày ðang khai thác Cấp ñịa phương 1500 Lào Cai 10031 Lễ hội Nào UBND huyện Lễ hội truyền Nậm Xé Sồng người Văn Bàn thống Mông ðang khai thác Cấp ñịa phương 200 Lào Cai 10032 Lễ hội khu UBND huyện Lễ hội truyền ðang khai zà zà người Nậm Mả Văn Bàn thống thác Hà Nhì Cấp ñịa phương 200 Lào Cai Di tích cách mạng Làng nghề Quy mô Lượng Thuộc tài nguyên khách tỉnh 2005 Lào Cai 193 Mã phiếu ðơn vị quản lý Tên tài nguyên 10033 Hội trâu UBND huyện người La Văn Bàn Chí ðang khai Lễ hội truyền Nậm Xây thác thống Cấp ñịa phương 300 Lào Cai 10034 Hội cốm UBND huyện Lễ hội truyền ðang khai Văn Bàn người Giáy, Văn Bàn thống thác người Tày Cấp ñịa phương 100 Lào Cai 10035 Chiềng UBND huyện ðền Chiềng Di tích LSVH Ken Văn Bàn Ken ðang khai thác Cấp ñịa phương 1(ha ) 1000 Lào Cai 10036 UBND huyện ðền Tân An Di tích LSVH Tân An Văn Bàn ðang khai thác Cấp ñịa phương 1(ha ) 10000 Lào Cai 10037 Khu di tích UBND huyện Di tích cách cách mạng Văn Bàn mạng Phì Gia Lan Văn Bàn ðang khai thác Cấp ñịa phương 5(ha ) 500 Lào Cai 10038 UBND xã Thải Giàng Phố Ruộng bậc thang Cảnh quan Thải Giàng Phố ðang khai thác Chưa ñược 10(ha ) công nhận 500 Lào Cai 10039 Ban quản lý chợ Mường Khương Chợ VH trung tâm Mường Khương Lễ hội truyền Mường thống Khương ðang khai thác Cấp ñịa phương 1(ha ) 1100 Lào Cai 10040 UBND xã Cốc Hang Tiên Ly Hang ñộng Cốc Ly ðang khai thác Cấp ñịa phương 10(ha ) 10000 Lào Cai 10041 Vườn QG/ UBND xã Cốc Rừng Khu BTTN/ Ly nguyên sinh BT biển Cốc Ly ðang khai thác Cấp ñịa phương 200(ha ) 5000 Lào Cai 10042 UBND xã Cốc Sông Chảy Sông suối Ly Cốc Ly ðang khai thác Cấp ñịa phương 10000 Lào Cai 10043 UBND xã Cốc Lễ hội truyền Cốc Ly Chợ Cốc Ly thống Ly ðang khai thác Cấp ñịa phương 15000 Lào Cai 10044 UBND xã Na Hang dộng Hang ñộng Hối Na Lo Na Hối ðang khai thác Chưa ñược 5(ha ) công nhận 200 Lào Cai 10045 UBND xã Tả Hang Rồng Hang ñộng Van Chư Tả Van Chư ðang khai thác Chưa ñược 2.5(ha ) công nhận 300 Lào Cai 10046 Vườn UBND xã Tả Rừng QG/Khu Van Chư nguyên sinh BTTN/BT biển Tả Van Chư ðang khai thác Chưa ñược 20(ha ) công nhận 500 Lào Cai 10047 UBND xã Tả Ruộng bậc Van Chư thang Cảnh quan Tả Van Chư ðang khai thác Chưa ñược 14(ha ) công nhận 1000 Lào Cai 10048 UBND xã Tà Núi Cô Tiên Cảnh quan Chải Tà Chải ðang khai thác Chưa ñược công nhận 5000 Lào Cai 10049 UBND xã Tà Núi Ba mẹ Chải Cảnh quan Tà Chải ðang khai thác Chưa ñược công nhận 5000 Lào Cai 10050 UBND xã Tà Múa xòe Chải Văn nghệ dân Tà Chải gian ðang khai thác Cấp ñịa phương 5000 Lào Cai 10051 UBND xã Lùng Phình Lễ hội truyền Lùng thống Phình ðang khai thác Chưa ñược 3(ha ) công nhận 5000 Lào Cai Chợ Lùng Phình Loại hình ðịa ðang khai thác Cấp công nhận Quy mô Lượng Thuộc tài nguyên khách tỉnh 2005 2(ha ) 194 Mã phiếu ðơn vị quản lý Tên tài nguyên Loại hình ðịa 10052 UBND huyện Hồ Na Cồ Bắc Hà 10053 UBND huyện Công trình ðền Bắc Hà Bắc Hà kiến trúc Bắc Hà 10054 ðang khai thác Hồ nước, thác Bắc Hà nước Cấp công nhận Quy mô Lượng Thuộc tài nguyên khách tỉnh 2005 Cấp ñịa phương 5(ha ) ðang khai thác Cấp quốc gia 1(ha ) 5000 Lào Cai UBND huyện Dinh Hoàng Di tích LSVH Bắc Hà Bắc Hà A Tưởng ðang khai thác Cấp quốc gia 2(ha ) 12500 Lào Cai 10055 UBND huyện Lễ hội ñua Bắc Hà ngựa Lễ hội truyền Bắc Hà thống ðang khai thác Chưa ñược công nhận 2000 Lào Cai 10056 UBND huyện Lễ hội truyền Chợ Bắc Hà Bắc Hà Bắc Hà thống ðang khai thác Cấp ñịa phương 3(ha ) 24000 Lào Cai 10057 UBND huyện Múa Xinh Bắc Hà Tiền Văn nghệ dân Bắc Hà gian ðang khai thác Cấp ñịa phương 5000 Lào Cai 10058 Thổi sáo Văn nghệ dân UBND huyện Bắc Hà Mông, múa gian Bắc Hà khèn ðang khai thác Cấp ñịa phương 5000 Lào Cai 10059 Hát giao UBND huyện duyên, gầu Bắc Hà tào Văn nghệ dân Bắc Hà gian ðang khai thác Cấp ñịa phương 1000 Lào Cai 10060 Hội Lồng Lễ hội truyền UBND huyện Bắc Hà Tồng người thống Bắc Hà Tày ðang khai thác Cấp ñịa phương 1000 Lào Cai 10061 Hội rước UBND huyện Lễ hội truyền nước người Bắc Hà Bắc Hà thống Tày ðang khai thác Cấp ñịa phương 1000 Lào Cai 10062 Hội hát ñầu UBND huyện Lễ hội truyền Bảo xuân người Bảo Thắng thống Thắng Dao Tuyển ðang khai thác Cấp ñịa phương 100 Lào Cai 10063 UBND huyện Thác ðầu Bảo Thắng Nhuần ðang khai thác Cấp ñịa phương 200(ha ) 2000 Lào Cai 10064 UBND huyện Hang ñộng Hang ñộng Bảo Thắng Bắc Ngầm Bắc Ngầm ðang khai thác Cấp ñịa phương 4(ha ) 100 Lào Cai 10065 Hang ñộng UBND xã Tả Hang ñộng Tả Lùng Lùng Phình Phình Tả Lùng Phình ðang khai thác Cấp ñịa phương 3(ha ) 500 Lào Cai 10066 UBND xã Tả Chợ Lùng Lùng Phình Phình Lễ hội truyền Tả Lùng thống Phình ðang khai thác Cấp ñịa phương 1.5(ha ) 5000 Lào Cai 10067 UBND huyện Chợ trâu Si Ma Cai chợ ngựa Lễ hội truyền ðang khai Si Ma Cai thống thác Cấp ñịa phương 10(ha ) 1000 Lào Cai 10068 UBND huyện Bãi ñá khắc Di tích LSVH Jả Van Sapa cổ Sapa ðang khai thác Cấp quốc gia 5(ha ) 30000 Lào Cai 10069 UBND huyện Nhà thờ Sapa Sapa Sapa ðang khai thác Chưa ñược 0.5(ha ) công nhận 10000 Lào Cai 10070 UBND huyện ðan viện Tả Công trình Sapa Phìn kiến trúc Tả Phìn ðang khai thác Chưa ñược 2(ha ) công nhận 5000 Lào Cai 10071 UBND huyện Cầu Mây Sapa Di tích LSVH Tả Van ðang khai thác Chưa ñược 1(ha ) công nhận 5000 Lào Cai Hồ nước, thác Phú nước Nhuận Công trình kiến trúc Lào Cai 195 Mã phiếu ðơn vị quản lý Tên tài nguyên 10072 UBND huyện ðền Hàng Sapa Phố 10073 Loại hình ðang khai thác Cấp công nhận Di tích LSVH Sapa ðang khai thác Cấp ñịa phương 0.5(ha ) 7000 Lào Cai UBND huyện ðền Mẫu Sapa Di tích LSVH Sapa ðang khai thác Cấp ñịa phương 0.5(ha ) 7000 Lào Cai 10074 UBND huyện ðền Sapa Thượng Di tích LSVH Sapa ðang khai thác Cấp ñịa phương 0.5(ha ) 4000 Lào Cai 10075 UBND huyện Làng Tả Sapa Van Làng cổ ðang khai thác Cấp quốc gia 10000 Lào Cai 10076 UBND huyện Chợ tình Sapa Sapa Lễ hội truyền Sapa thống ðang khai thác Cấp ñịa phương 5(ha ) 15000 Lào Cai 10077 UBND huyện Làng Cát Sapa Cát Làng cổ Lao Chải Cấp quốc gia 6000 Lào Cai 10078 UBND huyện Cổng trời Sapa Cảnh quan Sapa ðang khai thác Cấp ñịa phương 5000 Lào Cai 10079 UBND huyện ðộng Tả Sapa Phìn Hang ñộng Tả Phìn ðang khai thác Cấp ñịa phương 30000 Lào Cai 10080 UBND huyện Thung lũng Cảnh quan Sapa Mường Hoa Sapa ðang khai thác Cấp quốc gia 50000 Lào Cai 10081 UBND huyện Thác Bạc Sapa Hồ nước, thác Ô Quý nước Hồ ðang khai thác Cấp ñịa phương 20(ha ) 20000 Lào Cai 10082 UBND huyện Thác Cát Sapa Cát Hồ nước, thác Sản Sả nước Hồ ðang khai thác Chưa ñược 20(ha ) công nhận 50000 Lào Cai 10083 UBND huyện Thác Lave Sapa Hồ nước, thác Bản Hồ nước ðang khai thác Cấp ñịa phương 2(ha ) 200 Lào Cai 10085 UBND huyện Thác Séo Sapa Trung Hồ Hồ nước, thác Bản Hồ nước ðang khai thác Chưa ñược 5(ha ) công nhận 100 Lào Cai 10086 UBND huyện Hồ Sapa Sapa Hồ nước, thác Sapa nước ðang khai thác Cấp ñịa phương 2(ha ) 20000 Lào Cai 10087 UBND huyện Suối Sông suối Sapa Mường Hoa ðang khai thác Cấp ñịa phương 20(ha ) 15000 Lào Cai Nguồn: Tổng cục Du lịch ðịa Tả Van Sapa Quy mô Lượng Thuộc tài nguyên khách tỉnh 2005 196 PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN ðỀ TÀI: “Phát triển du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo Lào Cai” Nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Thắng Cơ sở ñào tạo: Trường ðại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Trước tiên xin phép ñược gửi tới Quý vị lời chúc sức khỏe lời chào trân trọng Thưa Quý vị, thực nghiên cứu ñề tài phát triển Du lịch gắn với xóa ñói giảm nghèo Lào Cai, cần ý kiến Quý vị Những ý kiến Quý vị quan trọng với việc ñề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện sách, chế tạo ñộng lực cho phát triển du lịch phục vụ xóa ñói giảm nghèo ñịa phương Quý vị Xin ñược bày tỏ lòng cảm ơn trước giúp ñỡ nhiệt tình Quý vị thông qua câu trả lời phiếu với cách làm sau: Mỗi câu hỏi có kèm theo phương án trả lời, xin Quý vị ñọc kỹ nội dung câu hỏi chọn phương án trả lời phù hợp với suy nghĩ thân cách ñánh dấu x vào ô thích hợp viết vào dòng trống Câu Theo Quý vị, phát triển du lịch ñịa phương có cải thiện ñược sống gia ñình Quý vị không? (chỉ chọn 01 phương án) 1- Có …… 2- Không…… 3- Ý kiến khác……………… Câu Theo Quý vị, phát triển du lịch ñịa phương có tạo thêm việc làm cho gia ñình Quý vị không? (chỉ chọn 01 phương án) 1- Có……………………………………………………… 2- Không…………………… 3- Ý kiến khác 197 Câu Theo Quý vị, công ty du lịch có mua sản phẩm gia ñình Quý vị người dân ñịa phương không? (chỉ chọn 01 phương án) 1- Có 2- Không 3- Ý kiến khác Câu Quý vị muốn bán sản phẩm trực tiếp cho khách du lịch hay bán cho nhà kinh doanh? (chỉ chọn 01 phương án) 1- Khách du lịch 2- Nhà kinh doanh…… 3- Ý kiến khác Câu Theo Quý vị, sản phẩm gia ñình Quý vị ñang sản xuất cần phải giữ nguyên truyền thống hay phải cải tiến khác ñi? Nếu phải cải tiến khác ñi sao? 1- Giữ nguyên 2- Cải tiến khác ñi 3- Vì cải tiến khác ñi… ………………………………………………………………… Câu Quý vị có tham gia vào hoạt ñộng hướng dẫn khách du lịch tham quan ñịa phương không? Nếu có có cần phải ñược ñào tạo không? (chỉ chọn 01 phương án) 1- Không 2- Có… * Cần ñược ñào tạo……………………………………… D D * Không cần ñược ñào tạo …………………………… D 198 Câu Theo Quý vị, kể từ có hoạt ñộng du lịch, hệ thống ñường xá ñi lại ñịa phương có ñược cải thiện không? (chỉ chọn 01 phương án) 1- Có 2- Không 3- Ý kiến khác ………………………………………………………………… Câu Theo Quý vị, kể từ có hoạt ñộng du lịch ñịa phương hoạt ñộng sau ñây có ñược cải thiện không? (xin ñánh dấu vào mục mà Quý vị cho ñược cải thiện) 1- Giáo dục…………… 2- Y tế…… 3- Ngân hàng………… 4- Bảo hiểm Phúc lợi khác……………………………………………… Câu Theo Quý vị, thu nhập từ tham gia hoạt ñộng du lịch chiếm phần trăm tổng thu nhập gia ñình? 1- 0% 2- Khoảng 10% ……… 3- Khoảng 20% 4- Khoảng 30%……… 5- Khoảng 40% 6- Khoảng 50%……………………………………………… 7- Khoảng 60% 8- Khoảng 70% 9- Khoảng 80% 199 Câu 10 Quý vị có thích tham gia hoạt ñộng kinh doanh du lịch không? 1- Rất thích……………………………………………………… 2- Thích………………………………………………………… 3- Bình thường………………………………………………… 4- Không thích………………………………………………… 5- Hoàn toàn không thích……………………………………… Xin Quý vị vui lòng cho biết số ñặc ñiểm thân Giới tính: Nam: Nữ: ðộ tuổi: 15-19 Văn hóa: Tiểu học 20-44 45-64 Trung học sở Trung học phổ thông ðại học Trên ñại học Ngoại ngữ: Tiếng Anh Tiếng Pháp Tây Ban Nha Trung Quốc Khác Một lần xin chân thành cảm ơn Quý vị! 200 KẾT QUẢ ðIỀU TRA I Các thông tin chung STT Các tiêu Giới tính Nam Nữ Tổng cộng ðộ tuổi 15 – 19 20 – 44 45 – 64 Tổng cộng Văn hóa Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông ðại học Trên ñại học Tổng cộng Ngoại ngữ Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Trung Quốc Khác Tổng cộng Số phiếu Tỷ lệ 83 186 269 31% 69% 100% 40 164 65 269 15% 61% 24% 100% 137 102 51% 38% 269 100% 53 20% 40 26 269 15% 10% 201 II- Phân tích số liệu ñiều tra Câu Theo Quý vị, phát triển du lịch ñịa phương có cải thiện ñược sống gia ñình Quý vị không? STT Các tiêu Số phiếu Tổng cộng 206 42 21 269 Có Không Ý kiến khác Tỷ lệ % tổng số phiếu 76,6% 15,6% 7,8% 100% Câu Theo Quý vị, phát triển du lịch ñịa phương có tạo thêm việc làm cho gia ñình Quý vị không? STT Các tiêu Số phiếu Tổng cộng 192 62 15 269 Có Không Ý kiến khác Tỷ lệ % tổng số phiếu 71,4% 23% 5,6% 100% Câu Theo Quý vị, công ty du lịch có mua sản phẩm gia ñình quý vị người dân ñịa phương không? STT Các tiêu Số phiếu Tổng cộng 82 165 22 269 Có Không Ý kiến khác Tỷ lệ % tổng số phiếu 30,5% 61,3% 8,2% 100% 202 Câu Quý vị muốn bán sản phẩm trực tiếp cho khách du lịch hay bán cho nhà kinh doanh? STT Các tiêu Khách du lịch Nhà kinh doanh Ý kiến khác Tổng cộng Tỷ lệ % Số phiếu tổng số phiếu 184 68,4% 64 23,8% 21 7,8% 269 100% Câu Theo Quý vị, sản phẩm gia ñình quý vị ñang sản xuất cần phải giữ nguyên truyền thống hay phải cải tiến khác ñi? Nếu phải cải tiến khác ñi sao? STT Các tiêu Giữ nguyên Cải tiến khác ñi Vì cải tiến khác ñi Tổng cộng 227 42 Tỷ lệ % tổng số phiếu 84,4% 15,6% 269 100% Số phiếu Câu Quý vị có tham gia vào hoạt ñộng hướng dẫn khách du lịch tham quan ñịa phương không? Nếu có có cần phải ñược ñào tạo không? STT Các tiêu Không Có * Cần ñược ñào tạo * Không cần ñược ñạo tạo Tổng cộng Số phiếu Tỷ lệ % tổng số phiếu 103 166 105 61 269 38,3% 61,7% 63,3% 36,7% 100% 203 Câu Theo Quý vị, kể từ có hoạt ñộng du lịch, hệ thống ñường xá ñi lại ñịa phương có ñược cải thiện không? STT Các tiêu Có Không Ý kiến khác Tổng cộng Số phiếu 248 19 Tỷ lệ % tổng số phiếu 92,2% 7,1 % 0,7% 269 100% Câu Theo Quý vị, kể từ có hoạt ñộng du lịch ñịa phương hoạt ñộng sau ñây có ñược cải thiện không? STT Các tiêu Số phiếu Tổng cộng 227 145 41 103 269 Giáo dục Y tế Ngân hàng Bảo hiểm Phúc lợi khác Tỷ lệ % tổng số phiếu 84,4% 53,9 % 15,2% 38,3% Câu Theo Quý vị, thu nhập từ tham gia hoạt ñộng du lịch chiếm phần trăm tổng thu nhập gia ñình? STT Các tiêu 0% Khoảng 10% Khoảng 20% Khoảng 30% Số phiếu 21 84 25 Tỷ lệ % tổng số phiếu 3,3% 7,8% 31,3% 9,2% 204 Khoảng 40% Khoảng 50% Khoảng 60% Khoảng 70% Khoảng 80% Tổng cộng 112 12 41,6% 4,5% 2,3% 269 100% Câu 10 Quý vị có thích tham gia hoạt ñộng kinh doanh du lịch không? STT Các tiêu Rất thích Thích Bình thường Không thích Hoàn toàn không thích Tổng cộng 41 154 63 11 Tỷ lệ % tổng số phiếu 15,2% 57,2% 23,4% 4,2% 269 100% Số phiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai, Phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai, Phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay